§ X6. Blanding og kortgivning
 
A. EDB-givning
 
Når der benyttes EDB-givne kort, skal kortgivningen foretages med et af forbundet godkendt program.
 
B. Flytning af mapper
 
  1. Cirkulationen for duplikerede kort i holdturnering bør indebære, at begge borde i en kamp spiller samme fysiske mappe.
 
  2. I tilfælde af duplikeringsfejl, når de to borde alligevel spiller med hver sit sæt kort, anvendes § 214C3 (erstatningsspil).
 
 
 
§ X12. Turneringslederens beføjelse til at skønne
 
A. Brug af vægtet score
 
  1. Når turneringslederen (eller en appelkomite) beslutter at tildele korrigeret score (§ 12C1), skønner den dømmende i hvert enkelt tilfælde, om der skal bruges § 12C1c (vægtet score) eller § 12C1e (traditionel justeret score) – eller evt. en kombination af disse.
 
  2. I turneringer, der udskrives af klubber, har turneringslederen og den lokale appelkomite dog kun adgang til at bruge § 12C1c (vægtet score), hvis klubben på forhånd har truffet bestemmelse om det.
 
 
 
§ X79. Rettelse af fejl i scoren
 
A. Almindelig frist
 
  1. Fristen for rettelse af fejl i scoren (§ 79C1) udløber, 30 minutter efter at kampens resultat i holdturnering hhv. sektionens resultat i parturnering er offentliggjort (typisk ved opslag i spillelokalet).
 
  2. Hvis næste kamp/sektion i turneringen påbegyndes samme dag eller næste dag, og pausen er mere end 30 minutter, udvides fristen dog til starttidspunktet for næste kamp/sektion.
 
  3. I forbindelse med afslutningen af en turnering kan turneringslederen af hensyn til præmieoverrækkelse afkorte fristen. Fristen bør dog altid være mindst 5 minutter.
 
B. Ændring af resultat efter fristens udløb
 
Når fristen er udløbet, kan et resultat kun ændres i følgende tilfælde:
 
  1. Hvis der før fristens udløb er taget initiativ til en turneringsleders og/eller en appelkomites behandling af en uregelmæssighed, og denne behandling (eller efterfølgende appelbehandlinger af samme sag) fører til ændringen, indføres den pågældende ændring.
 
  2. En fejl i udregning eller indføring af scoren rettes indtil 1 uge efter offentliggørelse af kampens resultat i holdturnering hhv. sektionens resultat i parturnering, forudsat at turneringslederen og turneringsarrangøren begge finder det hævet over rimelig tvivl, at der er sket en sådan fejl (jf. § 79C2). Såfremt rettelsen har indflydelse på afviklingen af en senere fase i turneringen, og denne senere fase allerede er påbegyndt, eller det ikke er praktisk muligt at tage hensyn til det ændrede resultat i afviklingen af den senere fase, afvikles den senere fase på grundlag af det resultat, der gjaldt inden rettelsen.
 
  3. I holdturnering kan turneringsarrangøren i helt særlige tilfælde annullere kampens resultat. Det kan fx ske, hvis der er anvendt en ulovlig spiller eller substitut. Medmindre turneringsarrangøren bestemmer, at kampen skal spilles om, fastsættes kampens resultat som angivet i § 202C (KP-score for annullerede kampe).
 
 
 
§ X80. Den regulerende myndighed og turneringsarrangøren
 
A. Regelgrundlag
 
  1. Ud over lovene gælder DBF's særlige turneringsbestemmelser med de ændringer og tilføjelser, turneringsarrangøren på forhånd har bekendtgjort, jf. § 80B2f.
 
  2. I klubturneringer har turneringsarrangørens sædvanlige praksis – fastlagt ved præcedensgivende fortilfælde – virkning som gyldige ændringer eller tilføjelser til turneringsbestemmelserne.
 
  3. DBF's lovkommission udgiver officielle udtalelser om lovfortolkning. Disse er tilgængelige på internettet på adressen http://www.bridge.dk/lov/ak/udg/udg.htm.
 
 
 
§ X87. Mapper med forkert kortfordeling
 
A. Duplikeringsfejl i holdturnering
 
Hvis de to borde i en holdkamp ikke spiller samme fysiske mappe, og mapperne på grund af en duplikeringsfejl ikke indeholder samme kortfordeling jf. § 87A, benyttes § 214C3 (erstatningsspil).
 
B. Opgørelse i flere grupper
 
Når en duplikeringsfejl i parturnering nødvendiggør opgørelse i flere grupper jf. § 87B, gælder følgende:
 
  1. Parrene i en gruppe, der er mindre end eller lig med 15% af ellers sammenlignelige deltagere, skal have tillagt 10% af en top til deres opnåede parpoint.
 
  2. Et pars score på spillet må dog ikke overstige 100%.
 
 
 
§ X90. Straffe for fejl i fremgangsmåden
 
Når turneringslederen udøver sin myndighed ved at idømme straffe for fejl i fremgangsmåden iht. § 90, gælder følgende:
 
A. Automatiske straffe
 
Hvis der er fastlagt en straf i turneringens propositioner eller turneringsbestemmelser, idømmer turneringslederen som regel den foreskrevne straf.
 
B. Straffe for særlige uregelmæssigheder
 
  1. Turneringslederen kan idømme en straf for fejl i fremgangsmåden i forbindelse med en uregelmæssighed, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:
 
    a. Spilleren udviste ikke den påpasselighed, der forventes af en spiller af den pågældende styrke, og
 
    b. Spilleren burde kunne indse, at uregelmæssigheden var tilbøjelig til at skade modstanderne, og
 
    c. Uregelmæssigheden var ikke åbenlyst uforsætlig.
 
  2. Når betingelserne i § X90B1 er opfyldt, og turneringslederen overvejer at idømme straf, bør vurderingen ikke afhænge af, hvorvidt der som følge af uregelmæssigheden tildeles justeret score (§ 12C) eller sker en anden berigtigelse, der i sig selv er til fordel for den ikke-fejlende side.
 
  3. Når § X90B benyttes til at idømme straf for fejl i fremgangsmåden, er straffen normalt 1-5 gange standardfradraget (§ 211B) afhængigt af uregelmæssighedens karakter.
 
  4. Eksempler, hvor der kan idømmes straf efter § X90B:
 
    a. Valg af en melding eller et ud- eller tilspil i forbindelse med ubeføjede oplysninger, når en spiller af den pågældende styrke burde kunne indse, at den valgte handling var ulovlig pga. § 16B (ubeføjede oplysninger), og der efter turneringslederens skøn ikke er tvivl om, at handlingen er ulovlig.
 
    b. Væsentligt mangelfuld udfyldelse af systemkort.
 
    c. Uregelmæssigheder, hvor turneringslederen anvender § 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
  5. Eksempler, hvor der normalt ikke idømmes straf efter § X90B:
 
    a. Utilstrækkeligt bud (§ 27).
 
    b. Melding uden for tur (§ 29).
 
    c. Kulørsvigt (§ 62 og § 64).
 
C. Advarsler og strafpoint
 
  1. Når turneringslederen har tildelt en deltager en advarsel for en bestemt forseelse, straffes deltageren med et standardfradrag (§ 211B), hvis deltageren gør sig skyldig i samme type forseelse inden for en periode, som er bestemt på følgende måde:
 
    a. I en holdturnering: Samme kamp, hvis intet andet er bestemt.
 
    b. I en parturnering: Samme fase af turneringen.
 
  2. Se § 211 vedrørende generelle retningslinjer for strafpoint.
 
 
 
§ X91. Straf eller bortvisning
 
Jf. DBF's vedtægter, § 14, stk. 5.1, skal DBF's hovedbestyrelse underrettes, når turneringslederen har benyttet § 91 (straf eller bortvisning) til at idømme straf.
 
 
 
§ X92. Retten til appel
 
A. Appelfrist
 
  1. Fristen for tilkaldelse af turneringsleder eller appel af en turneringsleders afgørelse (§ 92B) udløber, 30 minutter efter at kampens resultat i holdturnering hhv. sektionens resultat i parturnering er offentliggjort (typisk ved opslag i spillelokalet).
 
  2. Hvis næste kamp/sektion i turneringen påbegyndes samme dag eller næste dag, og pausen er mere end 30 minutter, udvides fristen dog til starttidspunktet for næste kamp/sektion.
 
  3. I forbindelse med afslutningen af en turnering kan turneringslederen af hensyn til præmieoverrækkelse afkorte fristen. Fristen bør dog altid være mindst 5 minutter.
 
B. Depositum
 
  1. Enhver appel på distriktsniveau og højere skal vedlægges et depositum på kr. 200, som fortabes, hvis appellen findes urimelig, jf. § 92A og § 93C1 (appellen anses for unødig trætte).
 
  2. For deltagere, der alene består af juniorspillere, er beløbet dog kr. 100.
 
  3. Beslutning om, at depositum skal fortabes, kræver, at den besluttende komite enstemmigt har afvist appellen. For mundtlige appelkomiteer skal tillige beslutningen om, at depositum skal fortabes, være enstemmig.
 
  4. Ved appel til en højere instans kræves fornyet depositum.
 
  5. En højere instans kan omstøde en beslutning om fortabelse af depositum uden i øvrigt at omstøde selve appelafgørelsen.
 
 
 
§ X93. Fremgangsmåden ved appel
 
A. Sidste instans
 
  1. Afgørelser truffet af chefturneringsledere, appelkomiteer, turneringsarrangører og lovfortolkende komiteer kan appelleres videre efter de bestemmelser, der fremgår af §§ 251-256. DBF's appelkomite fungerer som sidste appelinstans.
 
  2. DBF's appelkomite afgør sager, der indbringes for den regulerende myndighed i henhold til § 93C2.
 
  3. Afgørelser truffet af DBF's appelkomite er endelige og kan hverken omstødes eller appelleres videre.
 
B. Dispensation
 
I særlige situationer kan man – med DBF's appelkomites forudgående godkendelse – tilrettelægge turneringer uden mulighed for videre appel til DBF's appelkomite, således at de afgørelser, der træffes af en mundtlig appelkomite, er endelige (se § 93C3a).
 
 
 
§ 201. Udregningsmetoder
 
A. Anvendt udregningsmetode
 
Medmindre turneringsarrangøren har fastlagt andre bestemmelser i turneringens propositioner, benyttes følgende udregningsmetode:
 
  1. Holdturnering: imp-opgørelse (§ 78B). Medmindre der er tale om enkeltkampe (cupkampe), benyttes KP-opgørelse (§ 202) til opgørelse af resultatet for hver enkelt kamp.
 
  2. Parturnering: Parpointberegning (§ 78A).
 
B. Justeret score ved parpointberegning
 
Når der tildeles justeret score, og der benyttes parpointberegning, gælder følgende:
 
  1. Hvis den justerede score er en balanceret korrigeret score (jf. § 12C1e), beregnes scoren for de øvrige par, som om den justerede score faktisk var opnået ved bordet.
 
  2. I alle andre tilfælde får hver deltager, der spiller samme spil i samme retning, 1 enhed i sammenligning med den justerede score.*)
 
C. Afrunding
 
  1. Hvis der tildeles strafpoint, vægtet score (§ 12C1c) eller kunstig score (§ 12C2), og dette fører til ikke-heltallige scorer, skal sådanne scorer afrundes, medmindre en anden bestemmelse er fastlagt for den anvendte udregningsform.
 
    a. For en ikke-fejlende side afrundes scoren i positiv retning.
 
    b. For en fejlende side afrundes scoren i negativ retning.
 
  2. Hvis en enkelt uregelmæssighed resulterer i tildeling af kunstig score til det samme par for mere end ét spil, foretages en eventuel afrunding samlet for alle spillene.**)
 

 
*) Populært sagt sænkes toppen og hæves bunden med 1 enhed for hver sådan justeret score.
 
**) Eksempel: I en parturnering med 12 borde (top +11, bund -11, 60%=+2,2), hvor den samme uregelmæssighed (fx udeblevne modstandere) medfører, at et par skal have 60% på to spil, får parret 2x2,2 = +4,4 point, rundet opad til +5, for de to spil. Hvis et par på grund af to uafhængige uregelmæssigheder skal have 40% på to spil, er scoren -3 point på hvert af de to spil.
 
 
 
§ 202. Kamppoint (KP)
 
A. KP-skalaer
 
Ved beregning af KP omsættes den samlede imp-difference for kampen til KP efter nedenstående tabel.
 
KP Antal spil i kampen
8 10 12 14 16 20
15-15 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2
16-14 2-5 2-6 2-6 3-7 3-7 3-8
17-13 6-8 7-9 7-9 8-10 8-11 9-12
18-12 9-11 10-12 10-12 11-14 12-15 13-16
19-11 12-14 13-15 13-16 15-18 16-19 17-21
20-10 15-17 16-18 17-20 19-22 20-23 22-26
21-9 18-20 19-21 21-24 23-26 24-27 27-31
22-8 21-23 22-25 25-28 27-30 28-31 32-36
23-7 24-26 26-29 29-32 31-34 32-36 37-41
24-6 27-29 30-33 33-36 35-38 37-41 42-47
25-5 30-33 34-37 37-40 39-43 42-46 48-53
25-4 34-37 38-41 41-45 44-48 47-52 54-59
25-3 38-41 42-45 46-50 49-54 53-58 60-65
25-2 42-45 46-50 51-55 55-60 59-64 66-72
25-1 46-50 51-55 56-61 61-66 65-71 73-79
25-0 51+ 56+ 62+ 67+ 72+ 80+

 

KP Antal spil i kampen
24 28 32 36 40 48
15-15 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4
16-14 4-9 4-10 4-10 4-11 4-11 5-12
17-13 10-14 11-15 11-16 12-17 12-18 13-20
18-12 15-19 16-20 17-22 18-23 19-25 21-28
19-11 20-24 21-25 23-28 24-29 26-32 29-36
20-10 25-29 26-31 29-34 30-36 33-39 37-44
21-9 30-34 32-37 35-40 37-43 40-46 45-52
22-8 35-39 38-43 41-46 44-50 47-53 53-60
23-7 40-45 44-49 47-52 51-57 54-60 61-68
24-6 46-51 50-55 53-58 58-64 61-68 69-76
25-5 52-57 56-61 59-65 65-71 69-76 77-84
25-4 58-64 62-68 66-73 72-79 77-84 85-93
25-3 65-71 69-76 74-82 80-88 85-93 94-102
25-2 72-79 77-85 83-91 89-97 94-102 103-112
25-1 80-87 86-94 92-100 98-106 103-112 113-123
25-0 88+ 95+ 101+ 107+ 113+ 124+
 
B. Andre spilantal
 
  1. Når enkeltspil annulleres og derved udgår af en kamp, opgøres kampresultatet efter skalaen for det oprindelige antal spil.
 
  2. Dersom KP-skalaen for antallet af spil i kampen ikke findes, benyttes skalaen for nærmeste højere spilantal.
 
C. Annullerede kampe
 
Et hold, som møder et andet hold, der udebliver, eller som er udgået eller mangler i turneringen, vinder denne kamp.
 
  1. Det tabende hold tildeles 0 KP.
 
  2. Det vindende hold tildeles det højeste resultat af de nedenstående muligheder:*)
 
    a. 18 KP, eller
 
    b. gennemsnittet af de øvrige holds KP-scorer mod det udeblevne hold, eller
 
    c. gennemsnittet af holdets egen KP-score i samtlige øvrige kampe, eller
 
    d. hvis en eller flere runder af kampen er afviklet inden udeblivelsen: det antal KP, det vindende hold ville have fået på basis af de afviklede spil ved anvendelse af KP-skalaen for det antal spil, der faktisk er afviklet.
 
  3. Såfremt det tildelte antal KP jf. § 202C2 ikke er heltalligt, rundes op til nærmeste hele tal.
 
  4. Imp-scoren for kampen fastsættes til 0 for det tabende hold, og det maksimale antal imp for opnåelse af de tildelte KP for det vindende hold.
 

 
*) Dette resultat kan først udregnes, når turneringen er færdigspillet; af hensyn til den løbende stilling anbefales det at tildele 18 KP indledningsvis og justere til sidst.
 
 
 
§ 203. Imps across the Field
 
Ved beregning af »imps across the field« tildeles hver deltager ved sammenligning med scorer opnået af andre deltagere, der har spillet det samme spil, et positivt eller negativt antal imp i henhold til § 78B (imp-skalaen).
 
A. Kunstig score
 
Ved tildeling af kunstig score (§ 12C2) er den tildelte score +2 imp for middel plus, henholdsvis -2 imp for middel minus, for hvert andet bord, hvor det samme spil skulle spilles.
 
 
 
§ 204. Butlerberegning
 
Ved en butlerberegning udregnes en datumscore for hvert spil (§ 204A). Derefter tildeles imp til hvert par ved sammenligning med datumscoren. Afrundinger foretages til hele imp.
 
A. Beregning af datumscoren
 
Datumscoren beregnes som gennemsnittet af samtlige scorer opnået på spillet, idet der ses bort fra kunstige scorer (§ 12C2), vægtede scorer (§ 12C1c) og ubalancerede scorer (§ 12C1e) samt den højeste og den laveste af de tilbageværende scorer.
 
B. Kunstig score
 
Ved tildeling af kunstig score (§ 12C2) er den tildelte score +2 imp for middel plus, henholdsvis -2 imp for middel minus.
 
 
 
§ 205. Multiholdberegning
 
Multiholdberegning er et vejledende udtryk for hvert pars præstation i holdturnering. I hver runde (halvleg) opgøres det enkelte pars resultater mod hvert af de øvrige borde som en imaginær holdkamp efter KP-skalaen for antallet af spil i runden; dog gøres ikke op mod det bord, der indgår i den faktiske holdkamp. Parrets multiholdscore for runden beregnes herefter som KP-gennemsnittet for de imaginære holdkampe.
 
A. Justeret score
 
  1. For annullerede spil benyttes en kunstig score på 0 imp i hver af de imaginære holdkampe.
 
  2. For øvrige justerede scorer indregnes for hver imaginær holdkamp, som om der var tale om en rigtig holdkamp mellem de to borde. Dog anvendes § 86D (resultat foreligger ved det andet bord) ikke.
 
  3. Strafpoint (jf. § 90) tildelt for uregelmæssigheder, der fører til annullering af spil, medregnes ikke.
 
B. Multiholdberegning som turneringsform
 
Multiholdberegning kan anvendes som en egentlig parturneringsform ved at anvende bestemmelserne i denne paragraf med følgende ændringer:
 
  1. For hvert par gøres op mod samtlige øvrige borde i turneringen.
 
  2. Kunstige scorer og strafpoint for uregelmæssigheder, der fører til annullering af spil, medregnes på sædvanlig måde (dvs. § 205A1 og § 205A3 er ikke i kraft). Hvis mange spil udgår på grund af samme uregelmæssighed, vil spillene typisk udgå helt af alle de sammenligninger, der er tale om, og der udregnes strafpoint og erstatningspoint direkte i kamppoint.
 
 
 
§ 206. Board-a-Match
 
I holdkampe efter board-a-match-princippet giver hvert enkelt spil 2-0, 1-1 eller 0-2, alt efter hvilket hold der har opnået flest spilpoint.
 
A. Kunstig score
 
Ved tildeling af kunstig score (§ 12C2) er den tildelte score 1,2 point for middel plus, henholdsvis 0,8 point for middel minus. Disse scorer benyttes uden afrunding.
 
 
 
§ 211. Retningslinjer for strafpoint
 
Denne paragraf indeholder generelle retningslinjer for straffe for fejl i fremgangsmåden jf. § 90, som udmåles i form af strafpoint.
 
A. Udmåling af strafpoint
 
  1. Når der tildeles en straf i form af strafpoint, skal straffen altid udmåles i den pointenhed, som stillingen i turneringen opgøres efter. For en holdturnering med KP-opgørelse skal strafpoint således udmåles som en KP-straf og ikke en imp-straf.
 
  2. Strafpointene påvirker kun scoren for den deltager, der straffes, mens modstandernes score er uændret.
 
  3. Se desuden § 201C angående afrunding.
 
B. Standardfradrag
 
Strafpointenes størrelse defineres normalt med udgangspunkt i begrebet »standardfradrag«. Et standardfradrag har følgende størrelse:
 
  1. Holdturnering:
 
    a. KP-opgørelse efter skala med mindst 14 spil: ½ KP (afrundes ikke).
 
    b. KP-opgørelse efter skala med højst 12 spil: 1 KP.
 
    c. Board-a-match (§ 206): 0,2 point (afrundes ikke).
 
    d. Enkeltkamp (cupkamp): 1½ imp, som fradrages i den fejlendes imp-score i kampen (afrundes ikke; § 86B (gennemsnitsberegning ved ubalancerede scorer i cupturneringer) benyttes ikke).
 
  2. Parturnering:
 
    a. Almindelig parpointopgørelse: 10% af forskellen mellem en top og en bund i et spil.
 
    b. Imps across the Field (§ 203): 2 imp for hvert andet bord, hvor spillet skulle spilles.
 
    c. Butlerberegning (§ 204): 2 imp.
 
  3. For opgørelsesformer, der ikke er nævnt ovenfor, bør der fastsættes et standardfradrag, som svarer til forskellen mellem middel og middel minus i et spil.*)
 

 
*) Se dog § 205 angående multiholdberegning i holdturnering.
 
 
 
§ 212. For sen ankomst
 
A. Holdkamp
 
Kampe med officielt starttidspunkt skal påbegyndes på dette tidspunkt, medmindre turneringslederen bestemmer andet.
 
  1. Et hold anses for at være for sent ankommet, hvis dets spillere ikke har taget plads og er klar til at spille på det officielle starttidspunkt for en runde (halvleg). En forsinkelse på mindst 30 minutter betragtes som udeblivelse.
 
  2. En forsinkelse på under 30 minutter behandles på følgende måde:
 
    a. Hvis forsinkelsen er på mindst 5 minutter, straffes holdet med følgende KP-fradrag:*)
 
  i. 1 KP ved en forsinkelse på mindst 5, men under 10 minutter.
 
  ii. 2 KP ved en forsinkelse på mindst 10, men under 15 minutter.
 
  iii. 3 KP ved en forsinkelse på mindst 15, men under 20 minutter.
 
  iv. 4 KP ved en forsinkelse på mindst 20, men under 25 minutter.
 
  v. 5 KP ved en forsinkelse på mindst 25, men under 30 minutter.
 
    b. Runden forlænges for de implicerede hold i kampen.
 
  i. Hvis runden er på højst 15 spil, forlænges runden svarende til forsinkelsen.
 
  ii. Hvis runden er på mindst 16 spil, forlænges runden svarende til forsinkelsen minus 5 minutter.
 
  3. Udeblivelse, herunder en forsinkelse på mindst 30 minutter, behandles på følgende måde:
 
    a. Kampens resultat opgøres ved brug af § 202C (KP-resultat af annulleret kamp).
 
    b. I tilfælde, hvor begge hold er ansvarlige for, at kampen ikke bliver spillet, straffes de begge efter § 212A4a. Hvis kampen alligevel spilles efter turneringslederens accept eller direktiv, står det opnåede resultat ved magt (§ 212A4a benyttes ikke), men den turneringsansvarlige kan idømme en anden straf efter § 90 (fejl i fremgangsmåden).
 
  4. Ved force majeure gælder følgende:
 
    a. Tilfældet skal meddeles turneringslederen eller turneringsarrangøren hurtigst muligt.
 
    b. Holdet kan indsætte en force majeure-substitut efter de bestemmelser, der er fastlagt herom i turneringens propositioner.
 
    c. En evt. straf jf. § 212A3 eller § 212A4 kan blive reduceret eller helt bortfalde.
 
B. Parturnering
 
  1. Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter sektionens officielle starttidspunkt, kan turneringslederen indsætte reserver (se § 243).
 
  2. Hvis det således erstattede par kommer senere end starttidspunktet for sektionens 2. runde, bestemmer turneringslederen, om
 
    a. Det erstattede par genindtræder i turneringen, eller
 
    b. Reserverne spiller resten af sektionen, eller
 
    c. Reserverne spiller resten af turneringen.
 
  3. Hvis et par ikke har taget plads ved starten af en runde, herunder første runde i en sektion, kan turneringslederen efter eget skøn tildele advarsel eller strafpoint. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge nærmere bestemmelser for sådanne straffe.
 
  4. Hvis parrets forsinkede ankomst skyldes force majeure (§ 244), tillader turneringslederen normalt, at parret genindtræder fra og med næste runde i turneringen, og straffen jf. § 212B3 kan blive reduceret eller helt bortfalde.
 

 
*) Hvis der ikke benyttes KP-opgørelse, omregnes hvert KP til to gange standardfradraget (§ 211B). I holdkampe med højst 12 spil benyttes de angivne KP-fradrag.
 
 
 
§ 213. Tidsoverskridelse
 
A. Holdkamp
 
Ved turneringsformer, hvor kampene spilles i mere eller mindre ubrudt rækkefølge, skal afslutningstidspunktet for kampen eller runden (halvlegen) være fastlagt.
 
  1. Hvis afslutningstidspunktet ændres, skal turneringslederen før runden meddele det nye afslutningstidspunkt, men undladelse heraf fritager ikke de pågældende hold for straf ved tidsoverskridelse.
 
  2. Turneringslederen bør advare hold, der er i fare for at blive straffet for langsomt spil, men undladelse heraf fritager ikke de pågældende hold for straf ved tidsoverskridelse.
 
  3. En tidsoverskridelse på under 5 minutter straffes ikke.
 
  4. Ved en tidsoverskridelse på mindst 5 minutter gælder følgende:
 
    a. De implicerede hold straffes med følgende KP-fradrag:*)
 
  i. 1 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 5, men under 10 minutter.
 
  ii. 2 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 10, men under 15 minutter.
 
  iii. 3 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 15, men under 20 minutter.
 
  iv. 5 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 20, men under 25 minutter.
 
  v. 8 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 25, men under 30 minutter.
 
  vi. Mindst 8 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 30 minutter. Straffen fastsættes efter turneringslederens skøn.
 
    b. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen kun – eller næsten kun – skyldes det ene hold, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen til det andet hold.
 
    c. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen helt eller delvis skyldes forhold, som spillerne ikke havde indflydelse på, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen tilsvarende.
 
    d. I tilfælde af tidsoverskridelse ved begge borde tildeles for hvert af holdene den største af de to straffe jf. ovenstående bestemmelser.
 
  5. Ud over den automatiske straf nævnt i § 213A4 kan turneringslederen tildele straf for langsomt spil (§ 90B2) efter følgende regler:
 
    a. Der kan kun ske fradrag af KP, hvis turneringslederen tidligere i samme kamp har tildelt en advarsel for langsomt spil.
 
    b. Straffen kan efter turneringslederens skøn tildeles det ene eller begge hold og behøver ikke være ens for begge hold.
 
    c. Straffen består i mindst ét standardfradrag (se § 211B).
 
  6. Til hjælp ved vurdering af forsinkelser kan turneringslederen udpege en observatør, som skal tage tid på hvert spil samt vurdere, omtrent hvor meget af denne tid hver side har brugt.
 
    a. Turneringslederen kan indsætte observatøren på eget initiativ eller på anmodning fra en spiller (en spiller kan dog ikke kræve, at der indsættes en observatør).
 
    b. Observatøren indsættes sjældent fra en rundes start, men bliver normalt ved bordet til rundens afslutning fra det tidspunkt, hvor observationerne påbegyndes.
 
    c. For hvert spil noterer observatøren:
 
  i. Antallet af minutter, der blev forbrugt til spillet.
 
  ii. Om tidsforbruget var ca. ligeligt fordelt mellem de to sider, eller om en af siderne var hovedansvarlig for tidsforbruget (en pause på op til 1 minut for spilfører ved det første tilspil fra bordet medregnes dog ikke).
 
  iii. Evt. særlige hændelser, som havde indflydelse på tidsforbruget, inkl. hændelser mellem spillene.
 
    d. Der tages ikke tid på hver enkelt melding eller spil af et kort. Observatøren foretager en overordnet vurdering på hvert spil.
 
    e. Spillerne må ikke på nogen måde forsøge at påvirke observatøren i dennes vurderinger eller få adgang til observatørens notater inden rundens afslutning.
 
B. Parturnering
 
  1. Ved overskridelse af spilletiden for en runde tildeler turneringslederen straf efter følgende principper:
 
    a. Første tidsoverskridelse straffes med en advarsel (se § X90C).
 
    b. Hver efterfølgende tidsoverskridelse straffes med et standardfradrag (§ 211B).
 
    c. Hvis den første tidsoverskridelse er på mindst 3 minutter, straffes den efter § 213B1b uden forudgående advarsel.
 
  2. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen kun – eller næsten kun – skyldes det ene par, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen til det andet par. Dette gælder især, når det ene par ikke var klar til at spille ved rundens start.
 
  3. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen helt eller delvis skyldes forhold, som spillerne ikke havde indflydelse på, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen tilsvarende.
 
  4. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge bestemmelser, der tillader turneringslederen at annullere et spil, hvis afvikling af spillet medfører risiko for at forstyrre den generelle afvikling af turneringen, fordi spillerne risikerer at overskride tidsfristen for runden betragteligt. Sådanne bestemmelser bør foreskrive en frist, inden hvilken et spil skal påbegyndes, og bestemmelserne skal foreskrive den kunstige score (jf. § 12C2), der skal tildeles på således annullerede spil.**)
 

 
*) Hvis der ikke benyttes KP-opgørelse, omregnes hvert KP til to gange standardfradraget (§ 211B). I holdkampe med højst 12 spil benyttes de angivne KP-fradrag.
 
**) Bestemmelserne bør foreskrive tildeling af 60% til par, der er uden skyld i tidsoverskridelsen, og enten 40% eller 50% til par, der er skyld i tidsoverskridelsen. Der bør ikke gives strafpoint på spil, der annulleres efter denne bestemmelse.
 
 
 
§ 214. Forkert kortfordeling o.l.
 
A. Uregelmæssigheder, der behandles efter denne paragraf
 
Denne paragraf omfatter bl.a. følgende tilfælde:
 
  1. En spiller ser en forkert hånd.
 
  2. En spiller har forkert antal kort.
 
  3. Der ligger kort med billedsiden opad i mappen.
 
  4. En spiller modtager udefra kommende oplysninger om spillet.
 
  5. Mappen indeholder forkert kortfordeling.
 
B. Fejlende spillere
 
I forbindelse med en uregelmæssighed, der behandles i denne paragraf, kan der være en eller flere fejlende spillere, både ved det bord, hvor mappen spilles, og ved et foregående bord. En spiller er fejlende i følgende tilfælde:
 
  1. Spilleren orienterer mappen forkert på bordet, og spilleren selv eller en anden spiller ved bordet tager derefter en hånd fra en forkert lomme i mappen.
 
  2. Spilleren tager en forkert hånd fra mappen og ser derved billedsiden af et eller flere kort, der tilhører en modstanders hånd, uanset årsagen hertil.
 
  3. Spilleren tager sin hånd fra mappen og ser hånden, når hånden ikke indeholder præcis 13 kort.
 
  4. Spilleren er skyld i, at mappen efter spillets afslutning indeholder forkert fordeling eller har et eller flere kort med billedsiden opad.
 
  5. Spilleren videregiver oplysninger til et andet bord ved at tale højt om spillet. Turneringslederen kan dog bestemme, at en spiller ikke er fejlende, hvis spilleren uforsætligt videregiver oplysninger om spillet til et andet bord under normal afvikling af spillet, fx i forbindelse med forklaring af en melding eller ved fremsættelse af krav på stik, når spilleren har optrådt påpasseligt i situationen.
 
C. Straffe og erstatningsspil
 
  1. Hvis et spil gennemføres normalt efter en uregelmæssighed, der behandles efter denne paragraf, straffes hver fejlende side med advarsel (se § X90C).
 
  2. Hvis et spil annulleres efter en uregelmæssighed, der behandles efter denne paragraf, gælder følgende:
 
    a. Hver ikke-fejlende side ved bordet får middel plus på spillet (men se § 86D (resultat foreligger ved det andet bord)).
 
    b. Hver fejlende side ved bordet får middel minus på spillet (men se § 86D (resultat foreligger ved det andet bord)).
 
    c. For en fejlende side, som har gennemført spillet ved et foregående bord, fastsættes straffen således:
 
  i. Hvis fejlen fører til, at spillet annulleres i den fejlende sides egen kamp, benyttes § 214C2b i stedet.
 
  ii. Hvis annullering af spillet kunne have været undgået, ved at spillerne havde talt deres kort, inden de så billedsiden, benyttes § 214C1.
 
  iii. I øvrige tilfælde straffes den fejlende side med et standardfradrag (§ 211B).
 
  3. I en holdkamp gælder desuden følgende: Hvis et spil annulleres efter en uregelmæssighed, der behandles efter denne paragraf, og ingen spiller ved det andet bord har set noget kort fra mappen, eller hvis en mappe indeholder forkert kortfordeling pga. duplikeringsfejl, gives kortene om jf. § 6D1 (men se § 86C (omgivning af ét spil ikke tilladt i en kamp, hvis det endelige resultat af kampen uden dette spil kunne være kendt af en deltager)).
 
    a. Hvis spillet gives om, benyttes § 214C1 for hver fejlende side (og ikke § 214C2).
 
    b. Når omgivning er en mulighed, bør turneringslederen kræve omgivning, hvis det på nogen måde er sandsynligt, at turneringslederen ellers skal tildele kunstig score.
 
    c. Spilletiden for runden forlænges svarende til det antal spil, der gives om.
 
D. En spiller ser en forkert hånd fra mappen
 
Hvis en spiller tager en forkert hånd fra mappen og derved ser billedsiden af et eller flere kort, der tilhører en modstanders hånd, gælder følgende:
 
  1. I en holdkamp:
 
    a. Hvis ingen spiller ved det andet bord har set noget kort fra mappen, drejes mappen 90 grader ved begge borde (jf. § 16C2a), hvorefter spillet gennemføres normalt. Hver fejlende side straffes med advarsel (se § X90C).
 
    b. Hvis en spiller ved det andet bord har set et eller flere kort fra mappen, tildeler turneringslederen kunstig score (jf. § 12C2, men se også § 86D (resultat foreligger ved det andet bord)). Hver fejlende side straffes med et standardfradrag (se § 211B).
 
    c. Såfremt flere på hinanden følgende spil annulleres jf. § 214D1b, idømmes et standardfradrag (§ 211B) for hvert sådant spil, dog højst 2 KP (uanset størrelsen af standardfradraget). De annullerede spil udgår af opgørelsen.
 
    d. Hvis uregelmæssigheden skyldes, at spillerne har sat sig forkert fra rundens begyndelse, benyttes § 215 i stedet for denne paragraf.
 
  2. I parturnering drejes mappen 90 grader (jf. § 16C2a), hvorefter spillet gennemføres normalt. Hver fejlende side straffes med advarsel (se § X90C).
 
E. En spiller har flere end 13 kort
 
Hvis en spiller har flere end 13 kort, gælder følgende:
 
  1. Turneringslederen berigtiger uregelmæssigheden ifølge § 13 (forkert antal kort), men se også § 214C3.
 
  2. Hver fejlende side straffes med advarsel jf. § 214C1. Hvis spillet må annulleres med tildeling af kunstig score (§ 12C2), straffes hver fejlende side ved bordet dog med et standardfradrag (se § 211B).
 
F. En spiller har færre end 13 kort
 
Hvis en spiller har færre end 13 kort, gælder følgende:
 
  1. Turneringslederen berigtiger uregelmæssigheden ifølge § 14 (manglende kort), men se også § 214C3.
 
  2. Hver fejlende side straffes med advarsel (se § X90C).
 
G. En spiller modtager uvedkommende oplysninger udefra
 
Hvis en spiller modtager uvedkommende oplysninger udefra (jf. § 16C1), fx hvis mappen indeholder kort med billedsiden opad, eller hvis en spiller ved et andet bord taler højt om spillet (se § 214B5), gælder følgende:
 
  1. Turneringslederen berigtiger uregelmæssigheden ifølge § 16C (uvedkommende oplysninger udefra), men se også § 214C3.
 
  2. Hver fejlende side straffes med et standardfradrag (se § 211B).
 
 
 
§ 215. Holdmakkerne sidder på samme led
 
Bestemmelserne i denne paragraf anvendes, når holdmakkerne sidder på samme led ved begge borde fra starten af en runde (halvleg), således at resultaterne ikke kan sammenlignes. Hvis spil senere i runden er vendt forkert, anvendes § 214 (forkert kortfordeling o.l.).
 
A. Ingen spil spillet ved begge borde
 
Hvis ingen spil er spillet ved begge borde med holdmakkerne på samme led, gælder følgende:
 
  1. De berørte spil vendes efter behov ved det andet bord, så de alle bliver spillet med hvert hold én gang N-S og én gang Ø-V.
 
  2. Begge hold tildeles en advarsel; gentagelsestilfælde i samme turnering straffes med standardfradrag (§ 211B).
 
B. Mindst ét, men færre end halvdelen af rundens spil spillet ved begge borde
 
Hvis mindst ét, men færre end halvdelen af rundens spil er spillet ved begge borde, gælder følgende:*)
 
  1. De berørte spil gives om, og spilletiden for runden forlænges tilsvarende. Hvis turneringslederen afgør, at det af hensyn til turneringens praktiske afvikling ikke er muligt at forlænge spilletiden tilstrækkeligt, bestemmer turneringslederen, hvor mange spil der som minimum skal gives om og spilles inden for den afsatte tid.
 
  2. Kampens resultat omsættes til KP efter skalaen for det faktisk spillede antal spil (se også § 202B (andre spilantal)).
 
  3. Hvert hold straffes med et standardfradrag (se § 211B) for hvert spil, der er spillet ved begge borde med holdmakkerne på samme led, dog højst 2 KP for en runde (uanset størrelsen af standardfradraget).
 
C. Mindst halvdelen af rundens spil spillet ved begge borde
 
Hvis mindst halvdelen af rundens spil er spillet ved begge borde med holdmakkerne på samme led, annulleres runden. Desuden gælder følgende:
 
  1. Turneringslederen og turneringsarrangøren kan bestemme, at runden skal spilles om.
 
  2. Hvis runden ikke spilles om, gælder følgende:
 
    a. Hvis kampen består af to runder (halvlege), og fejlen skete i 1. halvleg, kan turneringslederen bestemme, at der skal skiftes halvvejs i 2. halvleg.
 
    b. Kampen opgøres efter KP-skalaen for det faktisk afviklede antal spil.
 
  3. Hvert hold straffes med fradrag af 2 KP (standardfradragsbegrebet i § 211B benyttes ikke). Såfremt kampen kun består af én runde, som blev annulleret, og runden ikke spilles om, tildeles hvert hold 13 KP for kampen (der fradrages ikke yderligere 2 KP fra denne score).
 

 
*) Eksempel: I en 20-spils halvleg er spil 1-9 spillet ved begge borde med forkert placering, og turneringslederen beslutter, at runden kan forlænges med 21 min., uden at turneringens afvikling generes væsentligt. Der lægges 21 min. til rundetiden, spil 10-20 spilles normalt (om nødvendigt drejet for at sikre, at hvert hold spiller dem én gang som N-S og én som Ø-V), og spillerne får at vide, at de med den forlængede tid desuden skal nå at spille spil 1-3 om. Hvis spillet går hurtigt, må de gerne fortsætte med omspil af spil 4-9. Overskridelse af den forlængede spilletid straffes som normal tidsoverskridelse. Begge hold idømmes desuden 2 KP straf (da 9x½ KP er mere end 2 KP), og 36-spils KP-skalaen bruges (med spil 1-3 er der i alt spillet 34 spil i kampen; når spillerne omspil af 6 eller flere spil, bruges 40-spils KP-skalaen).
 
 
 
§ 216. Spil, der ikke påbegyndes
 
Bestemmelserne i denne paragraf fastsætter scoren for spil, der annulleres uden at være påbegyndt, når tilfældet ikke dækkes af § 212 (for sen ankomst), § 213 (tidsoverskridelse), § 214 (forkert kortfordeling o.l.) eller § 215 (holdmakkerne sidder på samme led).
 
A. Oversidderrunder
 
Hvis et par pga. turneringsformen er oversidder, tildeles parret middel plus (se § 201C angående afrunding).
 
B. Udeblivelse
 
Hvis et spil ikke påbegyndes, fordi et par er udeblevet, og der ikke er tale om force majeure (§ 244), gælder følgende:
 
  1. Til det par, der er mødt op, gives middel plus (se § 201C angående afrunding).
 
  2. Til det par, der er udeblevet, gives middel minus (se § 201C angående afrunding).
 
  3. For det udeblevne par kan yderligere fradrag af point jf. § 90 (fejl i fremgangsmåden) komme på tale.
 
C. Udeblivelse pga. force majeure
 
Hvis et spil ikke påbegyndes, fordi et par er udeblevet pga. force majeure (§ 244), gælder følgende:
 
  1. Til det par, der er mødt op, gives middel plus (se § 201C angående afrunding).
 
  2. Til det par, der er udeblevet pga. force majeure, gives middel.
 
  3. Fradrag af point jf. § 90 (fejl i fremgangsmåden) kommer normalt ikke på tale.
 
D. Reserver
 
Hvis et par er indsat som reserve i en turnering og derfor ikke har spillet de første spil, gælder følgende for de spil, der således ikke er afviklet:
 
  1. Til det par, som reserveparret skulle have spillet mod, gives middel plus (se § 201C angående afrunding).
 
  2. Reserveparret tildeles middel.
 
E. Deltageren udgår
 
  1. En deltager (jf. definitionen i lovene) skal betragtes som udgået af turneringen i følgende tilfælde:
 
    a. For en tilmeldt deltager, hvis deltageren ikke har spillet mindst halvdelen af kampene (holdturnering), hhv. halvdelen af spillene (parturnering).
 
    b. For en indsat reserve, hvis reserven ikke har spillet mere end halvdelen af kampene (holdturnering), hhv. halvdelen af spillene (parturnering).
 
  2. Når en deltager er udgået jf. § 216E1, skal samtlige deltagerens resultater annulleres. Modstandernes resultater fastsættes på følgende måde:
 
    a. I holdturnering: Modstandernes resultater i de pågældende kampe fastsættes i overensstemmelse med § 202C (KP-score for annulleret kamp).
 
    b. I parturnering: Modstandernes resultater i de pågældende spil erstattes af middel plus (se § 201C angående afrunding).
 
  3. Bestemmelserne i § 216E1 og § 216E2 gælder også i tilfælde af force majeure (§ 244).
 
 
 
§ 221. Pointlighed i turneringer med KP-opgørelse
 
A. To hold slutter med lige mange KP
 
  1. Hvis to hold slutter med lige mange KP, placeres det hold forrest, som har opnået flest KP i samtlige indbyrdes kampe.
 
  2. Hvis placeringen herefter er lige, placeres det hold forrest, som har opnået flest imp i samtlige indbyrdes kampe.
 
  3. Hvis placeringen herefter stadig er lige, eller hvis de to lige stillede hold ikke har mødt hinanden, placeres det hold forrest, som har opnået den bedste kvotient af de sammenlagte vundne imp og de sammenlagte afgivne imp for samtlige kampe i turneringen.
 
  4. Turneringens propositioner kan fastlægge nærmere bestemmelser for omkampe i tilfælde af fortsat lighed.
 
B. Flere end to hold slutter med lige mange KP
 
  1. Hvis flere end to hold slutter med lige mange KP, placeres det hold forrest, som har opnået flest KP i samtlige indbyrdes kampe*) uanset antallet af vundne KP i hele turneringen. Som næstbedst placeres det hold, som har opnået næstflest KP i samtlige indbyrdes kampe osv.
 
  2. Hvis placeringen herefter er lige mellem 2 hold, anvendes § 221A. Er placeringen stadig lige mellem 3 eller flere hold, udskydes de allerede placerede hold, og placeringen mellem de tilbageværende lige stillede hold foretages efter § 221B, indtil placeringen er afgjort.
 
  3. I tilfælde af fortsat lighed mellem 3 eller flere hold, placeres det hold forrest, som har opnået den bedste kvotient af de sammenlagte vundne imp og de sammenlagte afgivne imp i samtlige indbyrdes kampe. Hvis placeringen herefter er lige mellem 2 hold, anvendes § 221A. Er placeringen stadig lige mellem 3 eller flere hold, udskydes de allerede placerede hold, og placeringen mellem de tilbageværende lige stillede hold foretages efter § 221B, indtil placeringen er afgjort.
 
  4. I tilfælde af fortsat lighed placeres det hold forrest, som har den bedste kvotient af de sammenlagte vundne imp og de sammenlagte afgivne imp i samtlige kampe i turneringen.
 
  5. Turneringens propositioner kan fastlægge nærmere bestemmelser for omkampe i tilfælde af fortsat lighed.
 

 
*) Hvis de lige stillede hold ikke har spillet lige mange kampe mod hinanden, benyttes § 221B4.
 
 
 
§ 222. Afgørelse af uafgjort enkeltkamp med imp-opgørelse
 
Bestemmelserne i denne paragraf anvendes, når en enkeltkamp (fx i en cupturnering) ender uafgjort i imp.
 
A. Afgørelse på totalpoint
 
Det hold, der sammenlagt har flest spilpoint på spillene ({§ 78C), er vinder af kampen.
 
B. Omspil
 
  1. Ved fortsat lighed spilles yderligere 4 spil med samme placering og i samme opstilling, som holdene anvendte i sidste runde.
 
  2. Om nødvendigt fortsætter kampen med tilsvarende runder a 4 spil, til der er fundet en vinder.
 
 
 
§ 223. Pointlighed i parturnering
 
A. Om entydige placeringer skal fastlægges
 
  1. Entydige placeringer skal fastlægges, når det drejer sig om udelelige præmie- eller kvalifikationsgivende placeringer.
 
  2. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge yderligere bestemmelser om, hvornår entydige placeringer skal fastlægges, herunder om delelige præmier skal deles ved pointlighed, selvom entydige placeringer er fastlagt.
 
B. Fremgangsmåde
 
Hvis entydige placeringer skal fastlægges, benyttes følgende kriterier i prioriteret orden.
 
  1. Flest parpoint i indbyrdes opgør. Hvis flere end 2 par har samme samlede parpointscore, gælder følgende:
 
    a. Samtlige indbyrdes opgør summeres (med 0 som middel).
 
    b. Hvis 2 eller flere par har samme score i indbyrdes opgør, gentages proceduren for disse par.
 
  2. Flest runder med en score over middel.
 
  3. Sammenligning af antallet af forekomster af dårligste parpointscore for et spil, subsidiært næstdårligste osv., indtil en forskel findes. Det par, som har den bedste score i sammenligningen, slutter forrest.*)
 

 
*) Den overordnede ide er at belønne det par, som har færrest bunde. I en turnering over 20 borde slutter således det af parrene forrest, som har færrest noteringer med -19. Har parrene lige mange sådanne noteringer, sammenlignes antallet af noteringer med -18 osv.
 
 
 
§ 231. Holdenes placering
 
A. Hjemmehold og udehold
 
  1. I hver kamp spiller et hjemmehold mod et udehold. Turneringslederen tildeler om nødvendigt de respektive betegnelser. Er intet andet anført, betragtes det i startlisten førstnævnte hold som hjemmehold.
 
  2. Hjemmeholdet sidder under hele kampen N-S i åbent rum og Ø-V i lukket rum.
 
B. Holdopstilling
 
Inden for rammerne af nedenstående kan et hold selv bestemme, hvilke af dets deltagere der skal spille hver runde (halvleg) af en kamp, og i hvilken opstilling de placerer sig.
 
  1. Bytning af et par eller en spiller i et par i en holdturnering må kun ske efter en runde. Turneringslederen kan dog dispensere herfor i tilfælde af force majeure (§ 244).
 
  2. For kampe med to runder (halvlege) har hjemmeholdet ret til at placere sig sidst i 1. halvleg, og udeholdet har ret til at placere sig sidst i 2. halvleg.*) Desuden gælder følgende i 2. halvleg:
 
    a. Ethvert uændret par på hjemmeholdet skal forblive i det rum, hvor de spillede 1. halvleg.
 
    b. To uændrede par må ikke møde hinanden i begge halvlege.
 
  3. For kampe med mere end to runder fastlægger turneringsarrangøren relevante bestemmelser i stedet for § 231B.
 

 
*) Når der på et hold, men ikke begge, er par, der benytter højkunstige systemer (§ 103), gælder § 103C2 i stedet for § 231B2.
 
 
 
§ 232. Tilskuer til egen kamp
 
A. Ikke-spillende holdkaptajn
 
  1. En ikke-spillende holdkaptajn har lov til at være tilskuer, også til sit eget hold, efter samme regler som gælder for andre tilskuere (§ 76).
 
  2. Bortset fra som angivet i § 232A1 har kaptajnen ingen særlige rettigheder under spillet.
 
B. Andre spillere
 
Med undtagelse for § 232A må en spiller ikke være tilskuer ved et bord, hvor spillerens holdkammerater spiller.
 
 
 
§ 241. Betingelser for deltagelse
 
For hver turnering fastsætter turneringsarrangøren betingelser for deltagelse. Eksempler på sådanne betingelser gives nedenfor.
 
A. Krav til køn og alder
 
Propositionerne kan fastsætte krav til køn og alder. Eksempler:
 
  1. Turneringer for damespillere.
 
  2. Turneringer for mixed-par eller mixed-hold (som består af mixed-par).
 
  3. Turneringer for juniorspillere, dvs. spillere, der ikke er fyldt 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  4. Turneringer for veteraner, dvs. spillere, der er fyldt 60 år inden den 1. januar i den pågældende sæson.
 
B. Begrænsninger på spillestyrke
 
Propositionerne kan fastsætte begrænsninger på spillestyrken af de tilmeldte spillere.*) Eksempler:
 
  1. Spillere, der ikke deltager i divisionsturneringen.
 
  2. Spillere, der ikke har opnået kredsmestertitlen.
 
C. Krav til medlemskab
 
Propositionerne kan fastsætte krav om medlemskab. Eksempler:
 
  1. I turneringer arrangeret af DBF eller af en kreds eller et distrikt under DBF kan DBF-medlemskab være påkrævet for hver spiller.
 
  2. I en turnering arrangeret af en kreds eller et distrikt under DBF kan der i turneringens propositioner være bestemmelser, der kræver, at et vist antal af holdets eller parrets spillere skal være medlem af den pågældende kreds eller det pågældende distrikt.
 
  3. I en klubturnering kræves som regel medlemskab af klubben for deltagelse i turneringen.
 

 
*) Vurdering af spillestyrke vil altid være et subjektivt skøn, og det er vanskeligt at fastlægge objektive kriterier, der føles rimelige. Turneringsarrangøren bør derfor gøre opmærksom på, om der foretages skøn i forbindelse med vurderingen af begrænsningerne.
 
 
 
§ 242. Substitutter
 
En substitut er en spiller, som ikke er tilmeldt holdet eller parret, men som alligevel spiller for holdet eller parret i en del af turneringen.
 
A. Regler for anvendelse af substitutter
 
Ved anvendelse af en substitut skal følgende betingelser være opfyldt:
 
  1. Substitutten skal opfylde samme betingelser for deltagelse som tilmeldte spillere (se § 241).
 
  2. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge særlige betingelser for anvendelse af substitutter, fx:
 
    a. Bestemmelser om, at turneringsarrangøren eller turneringslederen skal informeres om og evt. godkende anvendelse af substitutten, inden substitutten påbegynder spillet.
 
    b. Bestemmelser om, at der kræves en særlig begrundelse for den tilmeldte spillers afbud.
 
    c. Regler for, at en substitut ikke må optræde på flere hold eller par i samme turnering.
 
    d. Regler for, at en substitut ikke forstærker holdet eller parret væsentligt. Tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsarrangøren.
 
    e. Begrænsninger i antallet af anvendte substitutter i alt pr. deltagende hold eller par, eller mindstekrav til antallet af tilmeldte spillere, der faktisk spiller.
 
  3. Når en spiller ikke kan møde frem i tide pga. force majeure (§ 244), og det ikke kan lade sig gøre at indsætte en substitut, der overholder kravene i § 241 (betingelser for deltagelse), kan en substitut, der ikke overholder disse krav, anvendes under følgende forudsætninger:
 
    a. Turneringsarrangøren eller turneringslederen skal godkende, at en sådan substitut anvendes.
 
    b. Hvis substitutten ikke overholder kravene til køn og alder (§ 241A) eller spillestyrke (§ 241B), kan modstanderne frit vælge mellem følgende muligheder:
 
  i. Runden aflyses, og scoren fastlægges i henhold til § 202C (holdturnering) eller § 216 (parturnering).*)
 
  ii. Runden afvikles som normalt.
 
B. Substitutten spiller resten af runden
 
Når en substitut er indsat, deltager substitutten i resten af runden (halvlegen).
 
C. Resultater opnået af substitutter
 
  1. Resultater opnået ved brug af substitutter indgår i den samlede stilling, som om de var opnået af en tilmeldt spiller.
 
  2. Præmier vundet ved brug af substitutter tilfalder de tilmeldte spillere.
 
  3. Kvalifikation til videre deltagelse opnået ved brug af substitutter tilfalder de tilmeldte spillere.
 
  4. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge mindstekrav for antallet af spil, som de oprindeligt tilmeldte spillere skal spille for at bevare deres rettigheder, samt omstændigheder under hvilke en substitut overtager den erstattede spillers rettigheder.
 
D. Substitutters systemer
 
Et par med substitut(ter) må spille et hvilket som helst system, der i øvrigt er tilladt i turneringen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:**)
 
  1. Modstanderne har haft mindst den samme tid til at sætte sig ind i systemet, som kræves for ordinære pars systemer i turneringen, eller
 
  2. Modstanderne accepterer, at systemet anvendes, eller
 
  3. Systemet er tilladt i parturneringer (se § 101B).
 
E. Brug af ulovlig substitut
 
  1. Brug af en substitut, der ikke opfylder de ovenstående betingelser, sidestilles med udeblivelse (se § 202C for holdturneringer og § 216 for parturneringer).
 
  2. Hvis der er anvendt en ulovlig substitut, hvis deltagelse turneringsarrangøren eller turneringslederen har godkendt, benyttes principperne i § 82C (fejlagtig afgørelse af turneringslederen), hvis fejlen skyldes, at turneringsarrangøren eller turneringslederen har fortolket substitutreglerne forkert på basis af korrekte oplysninger om substitutten.***)
 

 
*) Det skal understreges, at der er tale om helt korrekt og sportslig optræden af modparten, hvis de forlanger at få runden aflyst under disse omstændigheder.
 
**) Turneringslederen kan vælge at give parrets modstandere nogle minutter til at forberede sig på systemet, ved at runden udskydes nogle minutter ved det pågældende bord.
 
***) Eksempel: Hvis et hold beder turneringslederen om tilladelse til at anvende en substitut og fejlagtigt oplyser, at substitutten er medlem af DBF, regnes holdet for udeblevet jf. § 242E1. Hvis holdet derimod har givet korrekte oplysninger, men turneringslederen på basis heraf fejlagtigt afgør, at substitutten er lovlig, benyttes principperne i § 82C (fejlagtig afgørelse af turneringslederen).
 
 
 
§ 243. Reserver
 
En reserve er et par eller et hold, der indsættes i en turnering for at udfylde en ledig plads, fx hvis et par er udeblevet i en parturnering. I modsætning til substitutter (§ 242) spiller reserver på egne vegne.
 
A. Udvælgelse af reserver
 
  1. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge bestemmelser om, hvordan reserver udvælges på basis af fx opnåede resultater i en kvalifikationsturnering eller tilmeldingsrækkefølge.
 
  2. Turneringsarrangøren eller turneringslederen er bemyndiget til at indsætte reserver i overensstemmelse med turneringsbestemmelserne.
 
B. Reserven overtager pladsen
 
  1. Når en reserve er indsat i en turnering, har reserven de samme rettigheder, som reserven ville have haft ved direkte kvalifikation eller tilmelding til turneringen.
 
  2. Den erstattede deltager udgår af turneringen.
 
  3. Reserven overtager ikke de resultater, som den erstattede deltager har opnået. § 216D (score for spil, som reserven ikke har spillet) anvendes i stedet.
 
C. Annullering af indsættelse af reserve
 
  1. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastsætte bestemmelser, der tillader genindsættelse af den erstattede deltager under visse omstændigheder (se også § 212B2 (for sen ankomst i parturnering)).
 
  2. Hvis den erstattede deltagers udeblivelse skyldtes force majeure (§ 244), kan turneringsarrangøren eller turneringslederen efter omstændighederne annullere indsættelsen af reserven (se også § 212B4 (genindtræden efter for sen ankomst pga. force majeure)).
 
  3. Se § 216E (deltageren udgår pga. for få spillede spil), hvis reserven højst spiller halvdelen af turneringens kampe (holdturnering), hhv. spil (parturnering).
 
 
 
§ 244. Force majeure
 
A. Force majeure-tilfælde
 
Som force majeure anerkendes fx følgende:
 
  1. Pludseligt opstået sygdom. Turneringsarrangøren kan forlange lægeattest.
 
  2. Svigt eller uheld på ellers pålidelige offentlige transportmidler (bus, færge, tog, fly), hvis disse kunne have været fremme i god tid før starttidspunktet.
 
  3. Indtrufne voldsomme begivenheder.
 
B. Reduktion eller bortfald af straf
 
  1. I tilfælde af force majeure, som medfører, at en deltager bliver forsinket eller udebliver, kan turneringslederen reducere eller annullere den straf, der under normale omstændigheder ville være konsekvensen af en sådan forsinkelse eller udeblivelse (se dog § 216E (deltageren udgår pga. for få spillede spil)).
 
  2. Indtrufne tilfælde af force majeure skal meddeles turneringslederen eller turneringsarrangøren hurtigst muligt.
 
 
 
§ 251. Mundtlig appelbehandling
 
A. Hovedregel
 
  1. Appeller i henhold til § 93B behandles på spillestedet af en mundtlig appelkomite (§ 252), som er nedsat til formålet. Sagsbehandlingen foregår mundtligt. Afgørelserne træffes i forbindelse med afviklingen af selve turneringen.
 
  2. Parterne i en appel forventes at give møde til appelbehandlingen.
 
B. Undtagelser
 
  1. Mundtlig appelbehandling kan ikke finde sted, hvis en af parterne ikke er gjort bekendt med appellen, fx fordi spillerne har forladt spillestedet inden appelfristens udløb uden at have hørt om appellen.
 
  2. Mundtlig appelbehandling kan heller ikke finde sted, hvis en af parterne over for turneringslederen angiver en rimelig grund til ikke at kunne være til stede, fx hensynet til spillerens hjemrejse.
 
  3. Når mundtlig appelbehandling ikke er mulig, sørger turneringslederen for, at appellen behandles skriftligt (§ 254) af næste appelinstans (§ 255).
 
 
 
§ 252. Mundtlige appelkomiteer
 
En mundtlig appelkomite har til opgave at behandle appeller på spillestedet i forbindelse med afviklingen af en turnering.
 
A. Appelkomiteens medlemmer
 
  1. En mundtlig appelkomite består af mindst 3 medlemmer, og mindst 3 medlemmer skal være habile, for at komiteen er beslutningsdygtig.
 
  2. I særlige tilfælde, hvor det vil være forbundet med store vanskeligheder at stille en mundtlig appelkomite på 3 medlemmer til rådighed, kan turneringsarrangøren udpege en enkelt person til at fungere som mundtlig appelkomite med alle tilhørende beføjelser.
 
B. Fremgangsmåde ved beslutninger
 
  1. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
 
  2. Jf. § 93B3 (appelkomiteens beføjelser) kan appelkomiteerne ikke underkende turneringslederen i spørgsmål vedrørende fortolkning af lovene eller disse turneringsbestemmelser eller i udøvelsen af disciplinære beføjelser, men appelkomiteen kan henstille, at turneringslederen ændrer sin afgørelse.
 
  3. Appelkomiteens afgørelser kan indbringes for en højere instans af appelkomiteen selv eller turneringslederen, eller ved at en af de berørte parter appellerer videre (§ 256). Appelkomiteen skal indbringe sagen for en højere instans, hvis et mindretal større end 30 % ønsker dette.
 
C. Udpegning af medlemmer
 
  1. Turneringsarrangøren træffer afgørelse om, hvordan der udpeges medlemmer til mundtlige appelkomiteer (jf. § 80B2k).
 
  2. En mundtlig appelkomite bør som hovedregel bestå af spillere, der spiller på spillestedet.
 
    a. En appel bør bedømmes af spillere af omtrent tilsvarende spillestyrke som parterne eller bedre.
 
    b. Den mundtlige appelkomite bør bestå af spillere fra forskellige deltagere (hold eller par).
 
    c. I turneringer, hvor deltagerne repræsenterer organisationer (klubber, distrikter, forbund eller lignende), bør den mundtlige appelkomite bestå af medlemmer, der repræsenterer flere forskellige af disse organisationer.
 
  3. Når der er få deltagere på et spillested (fx ved et slutspil blandt 4 hold), bør turneringsarrangøren sørge for en mundtlig appelkomite, der består af andre kvalificerede bridgespillere.
 
  4. Når turneringsarrangørens retningslinjer ikke fører til en mundtlig appelkomite med 3 habile medlemmer, kan turneringslederen på stedet udpege det fornødne antal yderligere medlemmer, som turneringslederen anser for kvalificerede.
 
D. Habilitetshensyn
 
  1. En spiller på et par eller hold, som er direkte part i sagen, er altid inhabil som medlem af en appelkomite, men andre spillere fra samme række, klub, distrikt eller lignende er ikke uden videre inhabile.
 
  2. Et medlem kan til enhver tid erklære sig selv inhabil som følge af særlig tilknytning til en person, der er part i sagen.
 
 
 
§ 253. Fremgangsmåden ved mundtlige appeller
 
Se tillige Lovkommissionens Håndbog for mundtlige appelkomiteer (http://www.bridge.dk/lov/ak/udg/lku-1.htm).
 
A. Komiteens formand
 
Formanden for den mundtlige appelkomite kan være udpeget på forhånd af turneringsarrangøren, men vælges ellers af komiteen selv. Formanden er ordstyrer ved appelbehandlingen.
 
B. Før mødet
 
  1. Appellen indgives gennem turneringslederen (jf. § 93C). Appellen skal indgives inden for den frist, der er fastlagt i turneringens propositioner eller § X92A, medmindre turneringslederen har meddelt begge parter en anden frist for den konkrete sag.
 
  2. Turneringslederen sikrer, at den appellerendes modpart er bekendt med, at der indgivet appel.
 
  3. Turneringslederen aftaler med parterne og komiteens formand, hvor og hvornår appellen skal behandles.
 
  4. På DBF's appelformular (http://www.bridge.dk/lov/ak/appelformular.htm) redegør turneringslederen for sin afgørelse, herunder de kendsgerninger, der er fastlagt, og begrundelsen for afgørelsen.
 
C. På mødet
 
  1. Sagen forelægges først af turneringslederen.
 
  2. Derefter høres den appellerende part, og til sidst høres modparten.
 
  3. Når appelkomiteen har hørt disse parter og fået besvaret sine evt. uddybende spørgsmål, træffer appelkomiteen sin afgørelse, uden at parterne er til stede. Turneringslederen bør være til stede for at kunne fungere som vejleder vedrørende fortolkning af love og bestemmelser, men turneringslederen må ikke have indflydelse på appelkomiteens fastlæggelse af kendsgerninger og bridgemæssige skøn.
 
D. Efter mødet
 
  1. Turneringslederen påfører afgørelsen og dens begrundelse på appelformularen. Formanden bekræfter afgørelsen med sin underskrift. Afgørelsen offentliggøres med det samme.
 
  2. Turneringslederen sikrer, at sagens parter er bekendt med afgørelsen, fx ved at give parterne en kopi af appelformularen.
 
  3. Når afgørelsen herefter er meddelt parterne, kan den ikke ændres, men begge parter kan – inden for en frist, der er 30 minutter, hvis intet andet er fastlagt – vælge at appellere sagen til skriftlig behandling i en højere instans.
 
 
 
§ 254. Skriftlig appelbehandling
 
Skriftlig appelbehandling benyttes ved sager, der behandles af DBF's appelkomite, af kredsenes og distrikternes komiteer og evt. af tilsvarende komiteer på klubniveau.
 
A. Fremsendelse af appellen
 
Turneringslederen eller den instans, hvis afgørelse er appelleret, fremsender uden unødigt ophold sagen til den instans, der skal behandle appellen.
 
  1. Fremsendelsen kan ske elektronisk eller på papir.
 
  2. DBF's appelformular (http://www.bridge.dk/lov/ak/appelformular.htm) bør anvendes.
 
  3. Fremsendelsen bør ikke afvente indlæg fra parterne.
 
B. Partsindlæg
 
  1. Parterne skal instrueres om, at de har mulighed for at fremsætte deres kommentar til appellen over for den dømmende instans.
 
  2. Kommentarerne indgives normalt pr. e-mail til den dømmende instans med kopi til modparten.
 
  3. Fristen for indsendelse af kommentarer er normalt 48 timer, men den kan ændres af turneringslederen, når særlige hensyn gør sig gældende.
 
  4. Parterne meddeler med deres underskrift, at de er bekendt med, at appellen er indgivet til skriftlig behandling, og at de er instrueret om, hvordan kommentarer skal indsendes. Hvis en part ikke er til stede, kan underskriften erstattes af en erklæring fra turneringslederen om, at den relevante part er gjort bekendt med appellen.
 
C. Sagens behandling
 
  1. Den dømmende instans kan på eget initiativ indhente yderligere oplysninger hos parterne, hos turneringslederen og hos tidligere instanser.
 
  2. Afgørelsen offentliggøres, når den foreligger, og meddeles skriftligt pr. e-mail til de parter, der har opgivet en e-mail-adresse.
 
 
 
§ 255. Andre appeller
 
A. Protester og klager
 
  1. Protester eller klager over hændelser i afviklede turneringer indgives gennem turneringslederen eller sendes til turneringsarrangøren. For forbundsturneringer rettes henvendelsen til DBF's turneringskomite.
 
  2. Kun egentlige appeller, indgivet gennem turneringslederen inden for appelfristen jf. § 252A, kan føre til ændring af en score eller de deraf følgende resultatberegninger (jf. § 78 og § 79). Under særlige omstændigheder kan det derudover komme på tale at rette en fejl i scoren (jf. § X79B).
 
B. Etisk alvorlige, ærerørige sager
 
Sager af etisk alvorlig, ærerørig karakter behandles, jf. DBF's vedtægters § 14, af DBF's hovedbestyrelse. En afgørelse af hovedbestyrelsen kan i sådanne sager appelleres til Bridgenævnet. Hovedbestyrelsen kan dog beslutte at forelægge sagen for Bridgenævnet til endelig afgørelse.
 
C. Administrative afgørelser og skriftlige appelafgørelser
 
  1. Administrative afgørelser truffet af en turneringsarrangør og appelafgørelser truffet ved skriftlig sagsbehandling af en lavere instans end DBF's appelkomite kan appelleres af de(n) turneringsdeltager(e), som er direkte part i sagen.
 
  2. Enhver skriftlig meddelelse af en afgørelse, som kan appelleres, bør eksplicit nævne en appelfrist. Hvis en appelfrist ikke er nævnt, er fristen 48 timer efter modtagelsen af meddelelsen. En part i sagen, som har et velbegrundet ønske om at få forlænget appelfristen, kan få forlænget fristen ved henvendelse til den instans, der har meddelt afgørelsen.
 
  3. Den instans, hvis afgørelse bliver appelleret, er ansvarlig for at indgive appellen som beskrevet i § 254A og § 254B.
 
 
 
§ 256. Appelinstanser
 
A. Fastlæggelse af kendsgerninger, bridgemæssige skøn
 
Sager, der vedrører fastlæggelse af kendsgerninger og bridgemæssige skøn, behandles af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.
 
  2. Evt. chefturneringsleder.
 
  3. Evt. mundtlig appelkomite.
 
  4. Distrikts- eller kredskomite.
 
  5. DBF's appelkomite.
 
B. Fortolkning af love og bestemmelser
 
Sager, der vedrører fortolkning af love og bestemmelser, behandles af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen (eller turneringsarrangøren, hvis sagen ikke rejses i forbindelse med spillet).
 
  2. Evt. chefturneringsleder.
 
  3. Evt. mundtlig appelkomite (som kan indstille til turneringslederen, at turneringslederen ændrer sin afgørelse).
 
  4. Evt. lovfortolkende komite på klubplan.
 
  5. Evt. lovfortolkende komite på distrikts- eller kredsplan.
 
  6. DBF's appelkomite.
 
C. Distrikts- og kredskomiteer
 
En appel kan kun behandles af én appelkomite på distrikts- eller kredsniveau. Afhængigt af omstændighederne drejer det sig om en mundtlig appelkomite, en distriktskomite eller en kredskomite.
 
  1. Appeller fra klubber behandles af distriktskomiteen.
 
  2. Appeller fra distriktsturneringer behandles så vidt muligt af en mundtlig appelkomite – og ellers af distriktskomiteen.
 
  3. Appeller fra kredsturneringer behandles så vidt muligt af en mundtlig appelkomite – og ellers af kredskomiteen.
 
  4. Et distrikt kan vælge at overdrage distriktskomiteens opgaver til en kredskomite, som så behandler alle de sager, der ellers ville være henvist til distriktskomiteen.
 
D. DBF's appelkomite
 
DBF's appelkomite kan som regel ikke være første appelinstans.
 
  1. Særlige turneringer kan efter aftale med DBF's appelkomite tilrettelægges, så DBF's appelkomite fungerer som eneste appelinstans.
 
  2. DBF's appelkomite kan fungere som eneste appelinstans, når det ikke har været muligt at behandle sagen ved en tidligere instans.
 
 
 
§ 261. Aflevering af resultat
 
A. Holdturnering
 
  1. Efter hver runde har hvert hold pligt til straks at udregne rundens resultat (efter sidste runde også kampens resultat) og kontrollere det med modstanderne.
 
  2. Det påhviler hjemmeholdet at aflevere kampens resultat til turneringslederen. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge yderligere bestemmelser om aflevering af resultatet.
 
  3. Foretages der multiholdberegning eller lignende i turneringen, er N-S ved hvert bord ansvarlig for at føre samt aflevere et regnskab, der er korrekt udfyldt (spillernes navne, rundenummer, halvleg, bordnummer, imp-score pr. spil og totalt for halvlegen).
 
  4. Overtrædelse af bestemmelserne ovenfor straffes med et standardfradrag (se § 211B).*)
 
B. Parturnering
 
  1. Ved afslutning af hvert spil udregner Nord scoren og indfører den på regnskabsblanketten sammen med følgende oplysninger:
 
    a. nummer på spillet, retning og nummer for hvert par,
 
    b. kontrakten, herunder om den var doblet eller redoblet,
 
    c. de scorede spilpoint ført til den side, der vandt dem,
 
    d. enhver anden oplysning, der kræves opgivet.
 
  2. Øst eller Vest kontrollerer regnskabet for at sikre sig, at det er korrekt.
 
  3. Turneringslederen kan bestemme, at Øst eller Vest skal kvittere med sine initialer på den eventuelt dertil afsatte plads.
 
  4. Hvis der er uoverensstemmelser i regnskabsføringen for det enkelte spil, som ikke kan verificeres uden for stort besvær, gælder det tal, der angiver de opnåede spilpoint, medmindre dette tal helt klart er fejlagtigt.
 
  5. Som udgangspunkt bør regnskabsfejl rettes uden straf. Hvis antallet af fejl er særlig stort, eller fejlene besværliggør den almindelige afvikling af turneringen, kan turneringslederen efter eget skøn straffe sådanne fejl med et standardfradrag (se § 211B), men altid kun efter forudgående advarsel (se § X90C).
 

 
*) Turneringslederen bør dog ved modtagelsen af et regnskab så vidt muligt sikre sig, at regnskabet er udfyldt komplet, men undladelse heraf fritager ikke spillerne for straf.
 
 
 
§ 262. Elektronisk resultatopsamling
 
Når der benyttes elektronisk resultatopsamling i stedet for papirregnskaber til udregning af holdresultater, til multiholdberegning eller til parregnskab, erstattes bestemmelserne i § 261 af bestemmelserne i denne paragraf.
 
A. Rundens begyndelse
 
Ved rundens begyndelse bør spillerne benytte indtastningsenhedens oplysninger til at bekræfte, at de sidder rigtigt.
 
B. Hvert enkelt spil
 
  1. En spiller fra den ene side, typisk Nord, indtaster resultatet af hvert spil i forbindelse med spillets afslutning. Det drejer sig om:
 
    a. nummer på spillet,
 
    b. kontrakten, herunder spilfører og om kontrakten var doblet eller redoblet,
 
    c. antal vundne stik,
 
    d. enhver anden oplysning, der kræves opgivet.
 
  2. En spiller fra den anden side, typisk Øst, bekræfter rigtigheden af de indtastede oplysninger.
 
  3. Som udgangspunkt bør regnskabsfejl rettes uden straf. Hvis antallet af fejl er særlig stort, eller fejlene besværliggør den almindelige afvikling af turneringen, kan turneringslederen efter eget skøn straffe sådanne fejl med et standardfradrag (se § 211B), men altid kun efter forudgående advarsel (se § X90C).
 
C. Rundens afslutning
 
  1. Når rundens sidste spil er indtastet, skal begge sider forvisse sig om, at der ikke mangler indtastninger, inden de forlader bordet.
 
  2. Overtrædelse af § 262C1 straffes med advarsel (se § X90C); ved gentagelsestilfælde et standardfradrag (se § 211B). Hvis der er tale om den sidste runde i en sektion, kan der dog straffes med et standardfradrag uden forudgående advarsel, hvis spilleren forlader spillelokalet, inden resultatet er registreret.