§ 17. Meldeperioden
 
A. Meldeperiodens begyndelse
 
Meldeperioden i et spil begynder for et par, når en af spillerne i parret tager sine kort ud af mappen.
 
B. Første melding
 
Den spiller, som ifølge mappen er kortgiver, melder først.
 
C. Efterfølgende meldinger
 
Spilleren til venstre for kortgiveren afgiver den anden melding, og derefter melder hver spiller efter tur i rækkefølge med uret.
 
D. Kort fra forkert mappe
 
  1. Hvis en spiller tager kortene fra en forkert mappe og afgiver en melding ud fra disse kort, annulleres denne melding.
 
  2. Hvis den fejlendes makker har meldt efter den annullerede melding, skal turneringslederen tildele en kunstig score (§ 12C2). Ellers skal den fejlende afgive en ny melding efter at have set den korrekte hånd. Hvis den fejlendes MTV havde meldt efter den annullerede melding, og den fejlendes nye melding afviger*) fra den annullerede melding, skal turneringslederen tildele en kunstig score (§ 12C2). Ellers fortsætter meldeforløbet på normal vis (den fejlendes MTV skal gentage en eventuelt tidligere afgivet melding).
 
  3. Hvis det forkerte spil senere spilles af den fejlende, og denne gentager sin annullerede melding, kan turneringslederen tillade, at spillet spilles normalt, men turneringslederen skal tildele en kunstig score (§ 12C2), hvis den fejlendes melding afviger*) fra den oprindelige, annullerede melding.
 
  4. En straf (§ 90) kan komme på tale ud over den berigtigelse, der finder sted i henhold til § 17D2 og § 17D3.
 
E. Meldeperiodens afslutning
 
  1. Meldeforløbet og meldeperioden slutter som defineret i § 22.
 
  2. Hvis en melding efterfølges af tre passer, slutter meldeforløbet ikke, hvis en af disse passer var en pas uden for tur og derved berøvede en spiller retten til at melde i denne tur. Når dette sker, går meldeforløbet tilbage til den spiller, der mistede sin tur til at melde, alle efterfølgende passer annulleres, og meldeforløbet fortsætter normalt. § 16D gælder for de meldinger, der tages tilbage, idet enhver spiller, som har passet uden for tur, anses for fejlende.
 

 
*) Fx hvis den nye melding har en væsentligt anderledes betydning eller er bluff.
 
 
 
§ 18. Bud
 
A. Den korrekte form
 
Et bud angiver et antal træk (stik ud over seks) fra et til syv samt en benævnelse. (Pas, dobling og redobling er meldinger, men ikke bud).
 
B. Buddets størrelse
 
Et bud er højere end et foregående bud, hvis det enten angiver det samme antal træk i en højere benævnelse eller et højere antal træk i en hvilken som helst benævnelse.
 
C. Tilstrækkeligt bud
 
Et bud er tilstrækkeligt, når det er højere end nærmeste foregående bud.
 
D. Utilstrækkeligt bud
 
Et bud er utilstrækkeligt, når det ikke er højere end nærmeste foregående bud.
 
E. Benævnelsernes rangfølge
 
Benævnelsernes rangfølge er i nedadgående orden: sans, spar, hjerter, ruder og klør.
 
F. Andre meldemetoder
 
Den regulerende myndighed kan tillade andre måder at melde på.
 
 
 
§ 19. Doblinger og redoblinger
 
A. Doblinger
 
  1. En spiller må kun doble det nærmeste foregående bud. Buddet skal være afgivet af en modstander, og ingen andre meldinger end pas må være afgivet i mellemtiden.
 
  2. Når en spiller dobler, bør antallet af træk eller benævnelsen ikke angives. Den eneste korrekte form er ordet »dobler«.
 
  3. Hvis en spiller dobler og angiver et ukorrekt antal træk eller en ukorrekt benævnelse, anses spilleren for at have doblet det faktisk afgivne bud. (Anvendelse af § 16 (ubeføjede oplysninger) kan komme på tale).
 
B. Redoblinger
 
  1. En spiller må kun redoble den nærmeste foregående dobling. Doblingen skal være afgivet af en modstander, og ingen andre meldinger end pas må være afgivet i mellemtiden.
 
  2. Når en spiller redobler, bør antallet af træk eller benævnelsen ikke angives. Den eneste korrekte form er ordet »redobler«.
 
  3. Hvis en spiller redobler og angiver et ukorrekt antal træk eller en ukorrekt benævnelse, anses spilleren for at have redoblet det faktisk afgivne bud. (Anvendelse af § 16 (ubeføjede oplysninger) kan komme på tale).
 
C. Ophævelse af dobling eller redobling
 
Enhver dobling eller redobling ophæves af et efterfølgende lovligt bud.
 
D. Scoreværdien af doblede eller redoblede kontrakter
 
Hvis et doblet eller redoblet bud ikke efterfølges af et lovligt bud, forhøjes scoreværdien som angivet i § 77.
 
 
 
§ 20. Gentagelse og forklaring af meldinger
 
A. Melding, som ikke opfattes tydeligt
 
En spiller, der er i tvivl om, hvilken melding der er afgivet, kan bede om straks at få dette afklaret.
 
B. Gentagelse af meldinger under meldeperioden
 
Under meldeperioden har en spiller ret til at få alle tidligere meldinger gentaget*), når det er spillerens tur til at melde, medmindre denne ifølge disse love er tvunget til at passe. Alert bør omfattes af gentagelsen. En spiller må ikke bede om en delvis gentagelse og må ikke standse gentagelsen, før den er færdig.
 
C. Gentagelse efter den afsluttende pas
 
  1. Efter den afsluttende pas har hver af modspillerne ret til at spørge, om den pågældende har åbningsudspillet (se § 47E og § 41).
 
  2. Spilfører**) og begge modspillere kan kræve alle tidligere meldinger gentaget*), første gang den pågældende skal spille et kort (se § 41B og § 41C). Ligesom i § 20B må spilleren ikke bede om en delvis gentagelse og heller ikke standse gentagelsen, før den er færdig.
 
D. Hvem må gentage meldingerne
 
En anmodning om gentagelse*) af meldinger må kun besvares af en modstander.
 
E. Rettelse af fejl i gentagelsen
 
Alle spillere, også den blinde eller en spiller, der ifølge disse love er tvunget til at passe, er ansvarlige for øjeblikkelig rettelse af fejl i gentagelsen*) af meldeforløbet. (Se § 12C1 (justeret score), når en forkert gentagelse skader den ikke-fejlende side).
 
F. Forklaring af meldinger
 
  1. Under meldeforløbet og før den afsluttende pas kan enhver af spillerne anmode om en udtømmende forklaring af de meldinger, modstanderne hidtil har afgivet, men kun når den pågældende er i tur. Spilleren har ret til oplysninger om de meldinger, der faktisk er afgivet, om relevante alternative meldinger, som ikke blev afgivet, og om relevante slutninger ud fra de valgte meldinger, når disse slutninger er en del af makkeraftalerne. Svaret bør gives af makkeren til den spiller, som afgav den melding, der spørges om, medmindre turneringslederen giver andre anvisninger. Makkeren til en spiller, der stiller et spørgsmål, må ikke stille supplerende spørgsmål, før vedkommende er i tur. Anvendelse af § 16 (ubeføjede oplysninger) kan komme på tale. Den regulerende myndighed kan fastsætte bestemmelser om skriftlige forklaringer.
 
  2. Efter den afsluttende pas og under hele spilleperioden kan en modspiller, der er i tur, anmode om en forklaring på modstandernes meldinger. Spilfører kan anmode om en forklaring på modspillernes meldinger eller modspilsaftaler, når spilfører eller bordet er i tur. Svaret bør gives på samme måde som i § 20F1 og af makkeren til den spiller, hvis handling forklaringen drejer sig om.
 
  3. Under § 20F1 og § 20F2 har spillerne ret til at stille spørgsmål angående en enkelt melding, men § 16B1 (ubeføjede oplysninger fra makker) kan komme på tale.
 
  4. Hvis en spiller efterfølgende bliver klar over, at dennes egen forklaring var fejlagtig eller ufuldstændig, skal spilleren straks tilkalde turneringslederen, som anvender § 21B (misinformation) eller § 40B4 (fejlagtig forklaring af en makkeraftale).
 
  5. a. En spiller, hvis makker har givet en ukorrekt forklaring, må ikke rette fejlen under meldeforløbet. Spilleren må heller ikke på nogen måde antyde, at der er sket en fejltagelse. Begrebet ukorrekt forklaring dækker også en manglende alert eller annoncering, som turneringsbestemmelserne kræver afgivet, såvel som en alert eller annoncering, som turneringsbestemmelserne ikke foreskriver.
 
    b. Spilleren skal tilkalde turneringslederen og oplyse modstanderne om, at makkerens forklaring efter spillerens opfattelse var fejlagtig (se § 75), men først på tidligst mulige lovlige tidspunkt, som er:
 
  i. For en modspiller: når spillet er forbi.
 
  ii. For spilfører eller den blinde: efter den afsluttende pas.
 
  6. Hvis turneringslederen skønner, at en spiller har baseret en handling på misinformation fra en modstander, benyttes § 21 (meldinger) eller § 47E (ud- eller tilspil).
 
G. Fejl i fremgangsmåden
 
  1. Det er utilbørligt at stille et spørgsmål alene for makkers skyld.
 
  2. Det er ikke tilladt at se i eget systemkort eller i egne systemnoter under meldeperioden og spilleperioden, medmindre den regulerende myndighed har fastlagt undtagelser (se dog § 40B2b).
 

 
*) Når der ikke meldes mundtligt, skal de spillere, der svarer på anmodningen, sikre sig, at det er klart for den spiller, der bad om gentagelsen, hvilke meldinger der er afgivet.
 
**) Første gang spilfører skal spille et kort, er ved første tilspil fra bordet, medmindre spilfører accepterer et åbningsudspil uden for tur.
 
 
 
§ 21. Melding baseret på misinformation
 
A. Melding baseret på en spillers egen misforståelse
 
En spiller, som har afgivet en melding baseret på egen misforståelse, har ikke ret til nogen berigtigelse.
 
B. Melding baseret på en modstanders misinformation
 
  1. a. Indtil meldeperioden er forbi (§ 17E), og under forudsætning af, at spillerens makker ikke efterfølgende har meldt, må en spiller, uden at denne spillers side derved pålægges yderligere berigtigelse, ændre en melding, hvis turneringslederen skønner, at misinformation fra en modstander rimeligvis kunne have haft indflydelse på beslutningen om meldingen. Undladelse af omgående alert, hvor alert kræves af den regulerende myndighed, betragtes som misinformation.
 
    b. Turneringslederen skal dømme på basis af en forkert forklaring frem for en forkert melding, medmindre der er belæg for det modsatte.
 
  2. Hvis en spiller vælger at ændre sin melding på grund af misinformation (§ 21B1) fra en modstander, kan spillerens MTV derefter ændre en hvilken som helst efterfølgende melding, den pågældende måtte have afgivet. En sådan ændring medfører ikke yderligere berigtigelse, medmindre turneringslederen efter spillet skønner, at den melding, som den pågældende modstander tager tilbage, gav sådanne oplysninger, at den ikke-fejlende side skades. I så fald anvendes § 16D.
 
  3. Når det er for sent at ændre en melding, og turneringslederen skønner, at den fejlende side har opnået en fordel ved uregelmæssigheden, tildeler turneringslederen en justeret score (§ 12C).
 
 
 
§ 22. Fremgangsmåden ved meldeforløbets afslutning
 
A. Meldeforløbets afslutning
 
  1. Meldeforløbet slutter, når alle fire spillere passer (se dog § 25). Kortene lægges tilbage i mappen uden at blive spillet. Der må ikke gives om.
 
  2. Meldeforløbet slutter, når én eller flere spillere har budt, og der siden afgives tre passer i træk efter tur. Kontrakten er det sidst afgivne bud (men se § 19D angående doblet og redoblet kontrakt).
 
B. Meldeperiodens afslutning
 
  1. Når meldeforløbet slutter som i § 22A2, slutter meldeperioden, når en af modstanderne derefter viser åbningsudspillets billedside. (Se § 54, hvis åbningsudspillet er uden for tur). Tidsrummet fra meldeforløbets afslutning til meldeperiodens afslutning kaldes afklaringsperioden.
 
  2. Når ingen spiller har budt (se § 22A1), slutter meldeperioden, når alle fire hænder er lagt tilbage i mappen.
 
 
 
§ 23. Opmærksomhed på mulig skade
 
Når som helst turneringslederen mener, at en fejlende på det tidspunkt, hvor den pågældende begik en uregelmæssighed, kunne have været klar over, at uregelmæssigheden ville være tilbøjelig til at skade den ikke-fejlende side, skal turneringslederen kræve meldeforløbet og spillet fortsat (hvis spillet ikke er forbi). Efter spillet tildeler turneringslederen en justeret score (§ 12C), hvis turneringslederen skønner, at den fejlende side har opnået en fordel ved uregelmæssigheden*).
 

 
*) Fx ved at den fejlendes makker blev tvunget til at passe.
 
 
 
§ 24. Kort vist eller udspillet inden spilleperioden
 
Hvis turneringslederen afgør, at et eller flere kort på en spillers hånd som følge af spillerens egen fejl har været placeret på en sådan måde under meldeperioden, at spillerens makker kunne se billedsiden, skal turneringslederen kræve, at ethvert sådant kort anbringes åbent på bordet, indtil meldeperioden er forbi (§ 22B). Oplysninger fra sådanne viste kort er beføjede for den ikke-fejlende side, men ubeføjede for den fejlende side. Hvis den fejlende bliver spilfører eller den blinde, tages kortene op på spillerens hånd. Hvis den fejlende bliver modspiller, bliver sådanne kort til strafkort (se § 50). Desuden gælder følgende:
 
A. Et lille kort, som ikke er spillet for tidligt ud
 
Hvis det er et enkelt kort, som ikke er en honnør og ikke blev spillet for tidligt ud, sker der ingen yderligere berigtigelse.
 
B. Et enkelt honnørkort eller et for tidligt udspillet kort
 
Hvis det er et enkelt honnørkort eller et hvilket som helst for tidligt udspillet kort, skal den fejlendes makker passe, næste gang det er dennes tur til at melde. (Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
C. To eller flere viste kort
 
Hvis to eller flere kort er vist, skal den fejlendes makker passe, næste gang denne er i tur. (Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
 
 
§ 25. Lovlige og ulovlige ændringer af melding
 
A. Uagtsomt afgivet melding*)
 
  1. Indtil makker har meldt, må en spiller rette en uagtsomt afgivet melding til den melding, spilleren havde i sinde at afgive, men kun hvis spilleren gør det – eller forsøger at gøre det – uden tænkepause. Den sidste melding (den tilsigtede melding) står ved magt og behandles efter den relevante paragraf i lovene.
 
  2. Hvis makker har meldt efterfølgende, må den uagtsomt afgivne melding ikke rettes.
 
  3. Hvis meldeforløbet slutter, inden det er makkers tur, må den uagtsomt afgivne melding kun rettes, indtil meldeperioden er forbi (§ 22B).
 
  4. Hvis en uagtsomt afgivet melding rettes i henhold til denne paragraf, og MTV har afgivet en melding før rettelsen, må MTV tage sin melding tilbage. Oplysninger fra den melding, der tages tilbage, er beføjede for denne side, men ubeføjede for den side, hvis uagtsomt afgivne melding blev rettet. Der sker ikke yderligere berigtigelse.
 
B. Meldingen var tilsigtet
 
  1. En ændring, som ikke er tilladt i henhold til § 25A, kan accepteres af den fejlendes MTV. (Den er accepteret, hvis MTV forsætligt melder videre efter en ændring). I så fald er den første melding taget tilbage; ændringen betragtes som en afgivet melding; og meldeforløbet fortsætter.
 
  2. Når § 25B1 ikke finder anvendelse, annulleres en ændring af melding. Den første melding betragtes som afgivet, og meldeforløbet fortsætter.
 
  3. § 16D benyttes for de meldinger, der tages tilbage eller annulleres i henhold til § 25B.
 

 
*) En spiller må rette en uagtsomt afgivet melding, hvis betingelserne i § 25A er opfyldt, uanset hvordan spilleren har opdaget fejlen.
 
 
 
§ 26. Udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget melding
 
Hvis en fejlende spillers melding tages tilbage, og spilleren vælger en anden*) melding som sin endelige i denne tur og senere bliver modspiller, gælder følgende:
 
A. Meldingen henviste til bestemt(e) farve(r)
 
Hvis den tilbagetagne melding udelukkende henviste til en eller flere bestemte farver (og ikke til andre farver), gælder følgende:
 
  1. Hvis den pågældende farve (eller alle de pågældende farver) blev angivet i det lovlige meldeforløb af den samme spiller, er der ingen udspilsbegrænsninger, men se § 16D (ubeføjede oplysninger fra tilbagetagne meldinger).
 
  2. Hvis en eller flere af de farver, som den tilbagetagne melding henviste til, ikke blev angivet i det lovlige meldeforløb af samme spiller, kan spilfører pålægge den fejlendes makker en begrænsning, første gang denne skal spille ud (åbningsudspillet indbefattet). Spilfører kan enten
 
    a. kræve, at den fejlendes makker spiller ud i denne farve (hvis der er flere sådanne farver, vælger spilfører farven); eller
 
    b. forbyde, at den fejlendes makker spiller ud i denne farve (hvis der er flere sådanne farver, da én bestemt af disse farver). Forbuddet gælder, så længe den fejlendes makker bevarer udspillet.
 
B. Andre tilbagetagne meldinger
 
For andre tilbagetagne meldinger gælder, at spilfører kan forbyde den fejlendes makker at spille ud i en hvilken som helst farve, første gang makkeren skal spille ud, åbningsudspillet indbefattet; forbuddet gælder, så længe den fejlendes makker bevarer udspillet.
 

 
*) En melding, som gentages med en væsentligt anderledes betydning, skal anses for en anden melding.
 
 
 
§ 27. Utilstrækkeligt bud
 
A. Utilstrækkeligt bud accepteret
 
  1. Ethvert utilstrækkeligt bud kan accepteres (behandles som lovligt), hvis MTV vælger det. Det er accepteret, hvis denne spiller melder.
 
  2. Hvis en spiller afgiver et utilstrækkeligt bud uden for tur, anvendes § 31.
 
B. Utilstrækkeligt bud ikke accepteret
 
Hvis et utilstrækkeligt bud afgivet efter tur ikke accepteres (se § 27A), skal det rettes til en lovlig melding (men se § 27B3). Der gælder så følgende:
 
  1. a. Hvis det utilstrækkelige bud rettes til det laveste tilstrækkelige bud i samme benævnelse, og turneringslederen skønner, at det er helt klart, at hverken det utilstrækkelige bud eller det bud, der rettes til, er en kunstig melding, fortsætter meldeforløbet uden yderligere berigtigelse. § 16D (ubeføjede oplysninger fra tilbagetagne handlinger) er ikke i kraft, men se § 27D.
 
    b. Hvis det utilstrækkelige bud rettes til en lovlig melding, som ikke er omfattet af § 27B1a, men som efter turneringslederens skøn har samme betydning*) eller en snævrere betydning*) end det utilstrækkelige bud (den nye meldings betydning er fuldstændigt indeholdt i det utilstrækkelige buds mulige betydninger), fortsætter meldeforløbet uden yderligere berigtigelse, men se § 27D.
 
  2. Hvis det utilstrækkelige bud rettes til et tilstrækkeligt bud eller pas, som ikke er omfattet af § 27B1, skal den fejlendes makker passe under resten af meldeforløbet. § 26 (udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget melding) kan komme på tale. Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side.
 
  3. Hvis den fejlende forsøger at rette det utilstrækkelige bud til en dobling eller en redobling, som ikke er omfattet af § 27B1b, skal rettelsen annulleres. Den fejlende skal i stedet rette det utilstrækkelige bud til et tilstrækkeligt bud eller pas. Den fejlendes makker skal passe under resten af meldeforløbet. § 26 (udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget melding) kan komme på tale. Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side.
 
  4. Hvis den fejlende forsøger at rette sit utilstrækkelige bud til et andet utilstrækkeligt bud, skal turneringslederen dømme som i § 27B3, medmindre MTV accepterer det nye utilstrækkelige bud (§ 27A).
 
C. Buddet rettes i utide
 
Hvis den fejlende retter sit utilstrækkelige bud, før turneringslederen har redegjort for, hvordan situationen skal berigtiges, og § 27A ikke kommer på tale, står rettelsen ved magt, og turneringslederen behandler derefter rettelsen i henhold til § 27B.
 
D. Den ikke-fejlende side skades
 
Hvis turneringslederen har anvendt § 27B1 og efter spillets afslutning skønner, at et andet resultat for spillet med rimelighed kunne være kommet på tale uden oplysningerne fra det utilstrækkelige bud, og at den ikke-fejlende side derved er blevet skadet (§ 12B1), skal turneringslederen tildele justeret score. Ved justeringen skal turneringslederen så vidt muligt søge at fastlægge det resultat, der ville have været sandsynligt, hvis det utilstrækkelige bud ikke var forekommet.
 

 
*) Betydningen af en melding (den information, som fremgår af meldingen) er det, man ved om, hvad meldingen viser, og hvad den udelukker.
 
 
 
§ 28. Meldinger, der betragtes som afgivet efter tur
 
A. Tvungen pas fra MTH
 
En melding betragtes som afgivet efter tur, når den afgives uden at afvente en pas fra MTH, hvis denne ifølge disse love er tvunget til at passe.
 
B. Melding afgivet efter tur annullerer melding uden for tur
 
En melding betragtes som afgivet efter tur, når den afgives af den spiller, hvis tur det var til at melde, før berigtigelse er fastsat for en modstanders melding uden for tur. Afgivelse af en sådan melding bevirker, at retten til at få berigtiget meldingen uden for tur mistes, og meldeforløbet fortsætter, som om modstanderen ikke havde meldt i denne tur, men § 16D2 om ubeføjede oplysninger fra tilbagetagne meldinger anvendes.
 
 
 
§ 29. Fremgangsmåden efter en melding uden for tur
 
A. Fortabelse af retten til berigtigelse
 
Efter en melding uden for tur kan MTV vælge at melde, hvorved retten til berigtigelse mistes.
 
B. Melding uden for tur annulleret
 
En melding uden for tur annulleres, hvis MTV ikke vælger at melde (§ 29A), og meldeforløbet går tilbage til den spiller, hvis tur det var til at melde. Den fejlende kan afgive enhver lovlig melding, når det bliver dennes tur til at melde, men uregelmæssigheden skal berigtiges efter bestemmelserne i § 30 (pas uden for tur), § 31 (bud uden for tur) eller § 32 (dobling eller redobling uden for tur).
 
C. Kunstig melding uden for tur
 
Hvis en melding uden for tur er kunstig, skal bestemmelserne i § 30 (pas uden for tur), § 31 (bud uden for tur) eller § 32 (dobling eller redobling uden for tur) anvendes på den eller de benævnelser, som meldingen henviste til, frem for den anvendte benævnelse.
 
 
 
§ 30. Pas uden for tur
 
Hvis en spiller har passet uden for tur, og passen annulleres, fordi MTV ikke accepterer den (§ 29A), gælder følgende (se § 30C, hvis passen er kunstig):
 
A. Før nogen spiller har budt
 
Hvis en spiller har passet uden for tur, før nogen har budt, skal den fejlende passe, næste gang det er dennes tur til at melde. Anvendelse af § 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side) kan komme på tale.
 
B. Efter at en spiller har budt
 
  1. Hvis en spiller har passet uden for tur, efter at nogen har budt, og hvor det var MTH's tur til at melde, skal den fejlende passe, næste gang det er dennes tur til at melde.
 
  2. a. Hvis en spiller har passet uden for tur, efter at nogen har budt, og hvor det var den fejlendes makkers tur til at melde, skal den fejlende passe under resten af meldeforløbet. Anvendelse af § 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side) kan komme på tale.
 
    b. Den fejlendes makker må afgive ethvert tilstrækkeligt bud eller passe, men må ikke doble eller redoble i denne tur. Anvendelse af § 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side) kan komme på tale.
 
  3. Hvis en spiller har passet uden for tur, efter at nogen har budt, og hvor det var MTV's tur til at melde, behandles denne pas som ændring af melding, og § 25 anvendes.
 
C. Når passen er kunstig
 
Når en pas uden for tur er kunstig eller er en pas til en kunstig melding, anvendes § 31 i stedet for § 30.
 
 
 
§ 31. Bud uden for tur
 
Hvis en spiller har budt uden for tur, har afgivet en kunstig pas eller har passet til makkers kunstige melding (se § 30C), og meldingen annulleres, fordi MTV ikke accepterer den (§ 29A), gælder følgende:
 
A. MTH's tur til at melde
 
Hvis den fejlende har meldt, hvor det var MTH's tur til at melde, gælder følgende:
 
  1. Hvis MTH passer, skal den fejlende gentage meldingen uden for tur, og hvis denne melding er lovlig, er der ingen yderligere berigtigelse.
 
  2. Hvis MTH lovligt*) byder, dobler eller redobler, kan den fejlende afgive enhver lovlig melding, og:
 
    a. Hvis en sådan melding er et bud, der afgives i samme benævnelse som buddet uden for tur, skal den fejlendes makker passe, næste gang det er dennes tur til at melde (se dog § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
    b. Hvis en sådan melding ikke er et bud, der afgives i samme benævnelse som buddet uden for tur, eller hvis meldingen uden for tur var en kunstig pas eller en pas til makkers kunstige melding, skal den fejlendes makker passe under resten af meldeforløbet. (Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side). Udspilsbegrænsningerne i § 26 kan komme på tale.
 
B. MTV's eller den fejlendes makkers tur til at melde
 
Hvis den fejlende har budt uden for tur, og det var MTV's tur til at melde, og den fejlende ikke tidligere har meldt**), eller det var den fejlendes makkers tur til at melde, skal den fejlendes makker passe under resten af meldeforløbet. (Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side). Udspilsbegrænsningerne i § 26 kan komme på tale.
 

 
*) En ulovlig melding af MTH berigtiges på normal vis.
 
**) En melding, efter at den fejlende har meldt, og hvor det var MTV's tur til at melde, behandles som ændring af melding, og § 25 anvendes.
 
 
 
§ 32. Dobling eller redobling uden for tur
 
En dobling eller redobling uden for tur kan accepteres, hvis MTV vælger det (se § 29A), med den undtagelse, at en utilladelig dobling eller redobling aldrig må accepteres (se § 36, hvis MTV alligevel melder). Hvis den ulovlige melding ikke accepteres, annulleres den, og udspilsbegrænsningerne i § 26B kan komme på tale. Desuden gælder følgende:
 
A. Den fejlendes makkers tur til at melde
 
Hvis en spiller dobler eller redobler uden for tur, og det var den fejlendes makkers tur til at melde, skal den fejlendes makker passe under resten af meldeforløbet (se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
B. MTH's tur til at melde
 
Hvis en spiller dobler eller redobler uden for tur, og det var MTH's tur til at melde, gælder følgende:
 
  1. Hvis MTH passer, skal den fejlende gentage sin dobling eller redobling uden for tur, og der sker ingen berigtigelse, medmindre doblingen eller redoblingen er utilladelig, i hvilket tilfælde § 36 anvendes.
 
  2. Hvis MTH byder, dobler eller redobler, kan den fejlende afgive enhver lovlig melding, når denne er i tur, men den fejlendes makker skal passe under resten af meldeforløbet (se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
 
 
§ 33. Meldinger afgivet samtidig
 
En melding, som afgives samtidig med en melding afgivet af spilleren i tur, anses for en efterfølgende melding.
 
 
 
§ 34. Bevarelse af retten til at melde
 
Når en melding efterfølges af tre passer i træk, og en eller flere af disse passer er uden for tur, benyttes § 17E2.
 
 
 
§ 35. Utilladelige meldinger
 
Følgende meldinger er utilladelige:
 
  1. En dobling eller en redobling, som ikke er lovlig i henhold til § 19, er utilladelig (se § 36).
 
  2. Et bud, en dobling eller en redobling fra en spiller, der er tvunget til at passe, er utilladelig (se § 37).
 
  3. Et bud over syv træk er utilladeligt (se § 38).
 
  4. En melding efter den afsluttende pas i meldeforløbet er utilladelig (se § 39).
 
 
 
§ 36. Utilladelig dobling eller redobling
 
A. MTV melder, før berigtigelse har fundet sted
 
Hvis MTV melder, før en utilladelig dobling eller redobling er blevet berigtiget, annulleres den utilladelige melding og alle efterfølgende meldinger. Meldeforløbet går tilbage til den spiller, hvis tur det var til at melde, og fortsætter, som om ingen uregelmæssighed havde fundet sted. Udspilsbegrænsningerne i § 26 kommer ikke på tale.
 
B. MTV melder ikke, før berigtigelse har fundet sted
 
Når betingelserne for at benytte § 36A ikke er opfyldt, gælder følgende:
 
  1. Enhver dobling eller redobling, som ikke er tilladt efter § 19, annulleres.
 
  2. Den fejlende skal i stedet afgive en lovlig melding, meldeforløbet fortsætter, og den fejlendes makker skal passe under resten af meldeforløbet.
 
  3. Anvendelse af § 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side) kan komme på tale. Udspilsbegrænsningerne i § 26 kan komme på tale.
 
  4. Hvis den utilladelige melding var uden for tur, går meldeforløbet tilbage til den spiller, hvis tur det var til at melde. Den fejlende kan afgive enhver lovlig melding, når denne er i tur, og den fejlendes makker skal passe under resten af meldeforløbet. Anvendelse af § 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side) kan komme på tale. Udspilsbegrænsningerne i § 26 kan komme på tale.
 
 
 
§ 37. Melding i strid med tvungen pas
 
A. MTV melder, før berigtigelse har fundet sted
 
Hvis den utilladelige melding var et bud, en dobling eller redobling af en spiller, som ifølge disse love var tvunget til at passe (men ikke en overtrædelse af § 19A1 (utilladelig dobling) eller § 19B1 (utilladelig redobling)), og den fejlendes MTV melder, før turneringslederen har redegjort for, hvordan situationen skal berigtiges, står denne og alle efterfølgende lovlige meldinger ved magt. Hvis den fejlende var tvunget til at passe under resten af meldeforløbet, skal den fejlende stadig passe, hver gang denne senere er i tur. Udspilsbegrænsningerne i § 26 kommer ikke på tale.
 
B. MTV melder ikke, før berigtigelse har fundet sted
 
Når betingelserne for at benytte § 37A ikke er opfyldt, gælder følgende:
 
  1. Et bud, en dobling eller redobling fra en spiller, som ifølge disse love er tvunget til at passe, annulleres.
 
  2. Meldingen rettes til pas. Meldeforløbet fortsætter, og begge spillere på den fejlende side skal passe under resten af meldeforløbet. Se § 23, hvis berigtigelsen skader den ikke-fejlende side. Udspilsbegrænsningerne i § 26 kan komme på tale.
 
 
 
§ 38. Bud over syv træk
 
A. Spil ikke tilladt
 
Det er aldrig tilladt at spille en kontrakt højere end syv træk.
 
B. Buddet og efterfølgende meldinger annulleres
 
Et bud over syv træk og enhver efterfølgende melding annulleres.
 
C. Den fejlende side skal passe
 
Buddet rettes til pas. Meldeforløbet fortsætter, hvis det ikke er forbi, og begge spillere på den fejlende side skal passe under resten af meldeforløbet.
 
D. Benyttelse af § 23 og § 26
 
§ 23 (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side) og udspilsbegrænsningerne i § 26 kan komme på tale; men en eventuel berigtigelse iht. § 23 og § 26 bortfalder, hvis den fejlendes MTV har meldt efter uregelmæssigheden, men før uregelmæssigheden er blevet berigtiget.
 
 
 
§ 39. Melding efter den afsluttende pas
 
A. Meldingerne annulleres
 
Alle meldinger afgivet efter den afsluttende pas i meldeforløbet annulleres.
 
B. Pas fra en modspiller eller en melding fra spilfører eller den blinde
 
Hvis MTV melder, før uregelmæssigheden er blevet berigtiget, eller hvis meldingen var en pas fra en modspiller eller en hvilken som helst melding fra den senere spilfører eller blinde, sker der ingen yderligere berigtigelse.
 
C. Andre meldinger fra en modspiller
 
Hvis MTV ikke har meldt efter uregelmæssigheden, og meldingen var et bud, en dobling eller redobling fra en modspiller, kan udspilsbegrænsningerne i § 26 komme på tale.
 
 
 
§ 40. Makkeraftaler
 
A. Spillernes systemaftaler
 
  1. a. Makkeraftaler om de metoder, der anvendes i makkerskabet, kan opnås ved eksplicit aftale eller være implicit ud fra spillernes fælles erfaring og viden.
 
    b. Hvert makkerskab er forpligtet til at oplyse modstanderne om sine makkeraftaler, før de påbegynder spillet mod dem. Den regulerende myndighed foreskriver nærmere, hvordan dette skal finde sted.
 
  2. De oplysninger, som makkeraftalerne handler om, skal komme fra meldingerne og spillet samt mappens oplysninger om zonestilling og kortgiver. Enhver spiller har ret til at bruge det lovlige meldeforløb, og  – med de begrænsninger, der fremgår af disse love – de kort, spilleren har set. Spilleren har ret til at bruge enhver oplysning, som er beføjet ifølge disse love. (Se § 73C (ubeføjede oplysninger fra makker)).
 
  3. En spiller må afgive enhver melding eller foretage ethvert ud- eller tilspil uden forud at oplyse herom, forudsat en sådan melding eller et sådant ud- eller tilspil ikke er baseret på en skjult makkeraftale. Se (§ 40C1).
 
B. Særlige makkeraftaler
 
  1. a. Den regulerende myndighed kan, efter eget skøn, betegne visse makkeraftaler som »særlige makkeraftaler«. En særlig makkeraftale er en, som den regulerende myndighed mener, at en væsentlig del af spillerne i en turnering ikke uden videre forstår eller ikke er forberedt på.
 
    b. En aftale mellem makkerne udgør en makkeraftale, hvad enten den er eksplicit eller implicit. Enhver konvention og enhver melding med kunstig betydning anses for en særlig makkeraftale, medmindre den regulerende myndighed træffer anden bestemmelse.
 
  2. a. Den regulerende myndighed har ret til uden begrænsning at tillade, forbyde eller stille betingelser for brugen af enhver særlig makkeraftale. Den regulerende myndighed kan foreskrive brug af systemkort, med eller uden bilag, til forudgående oplysning om makkeraftaler og fastsætte bestemmelser om, hvordan systemkortet skal bruges. Den regulerende myndighed kan foreskrive alertregler og/eller andre regler for, hvordan man skal oplyse om sine makkeraftaler. Det er et generelt krav, at betydningen af en melding eller et ud- eller tilspil ikke må afhænge af, hvilken af makkerne der foretager handlingen, men denne bestemmelse kan ændres af den regulerende myndighed. (Den regulerende myndigheds bestemmelser må kun begrænse metoderne, ikke melde- og spillestilen og bedømmelsen af kortene).
 
    b. Medmindre den regulerende myndighed fastsætter andre regler, må en spiller ikke se på sit eget systemkort, fra meldeperioden begynder, indtil spillet er forbi. Spilførers side (men ikke modspillerne) må dog se på eget systemkort under afklaringsperioden (§ 22B1).
 
    c. Medmindre den regulerende myndighed fastsætter andre regler, må en spiller se på modstanderens systemkort på følgende tidspunkter:
 
  i. Før meldeforløbet begynder (se definitionen af meldeforløb).
 
  ii. Under afklaringsperioden (§ 22B1).
 
  iii. Under meldeforløbet og spillet, men kun når spilleren er i tur.
 
    d. Den regulerende myndighed har ret til at begrænse brugen af bluff i forbindelse med kunstige meldinger.
 
  3. Den regulerende myndighed har ret til at forbyde variationer i makkeraftalerne, der tager højde for spørgsmål, svar eller uregelmæssigheder, der forekommer under meldeperioden eller spilleperioden.
 
  4. Et par, som bliver skadet som følge af, at en modstander ikke har oplyst om betydningen af en melding eller et ud- eller tilspil som krævet i disse love, har ret til en berigtigelse i form af justeret score (§ 12C).
 
  5. Når et par er skadet af, at en modstander har brugt en særlig makkeraftale, som ikke overholder de bestemmelser, der er fastlagt for turneringen, skal scoren justeres (§ 12C). Et par, der overtræder sådanne krav, kan idømmes straf for fejl i fremgangsmåden (§ 90).
 
  6. a. Når en spiller forklarer betydningen af sin makkers melding eller ud- eller tilspil som svar på en modstanders forespørgsel (se § 20), skal spilleren meddele alle særlige oplysninger, som denne har fået gennem makkeraftale eller makkerskabserfaring, men spilleren behøver ikke at oplyse om de slutninger, som spilleren kan drage i kraft af det kendskab til og den erfaring om bridge, som bridgespillere i almindelighed har.
 
    b. Hvis en spiller i en forklaring undlader at medtage oplysninger, som har afgørende betydning for, hvilken handling en modstander vælger, og modstanderne derved lider skade, skal turneringslederen tildele justeret score (§ 12C).
 
C. Afvigelser fra systemet og bluff
 
  1. En spiller må afvige fra de makkeraftaler, som parret har oplyst om, men altid under den forudsætning, at spillerens makker ikke har større grund til at være klar over afvigelsen, end modstanderne har. Gentagne afvigelser fører til implicitte makkeraftaler, som derefter indgår i de makkeraftaler, som modstanderne skal oplyses om i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for turneringen. Hvis turneringslederen skønner, at en skjult makkeraftale har skadet modstanderne, skal turneringslederen justere scoren (§ 12C), og en straf for fejl i fremgangsmåden (§ 90) kan komme på tale.
 
  2. Ud over bestemmelserne ovenfor har en spiller ingen som helst pligt til at afsløre over for modstanderne, at spilleren har afveget fra sin makkeraftale.
 
  3. a. Under meldeperioden og spilleperioden har en spiller ikke ret til at bruge nogen som helst hjælpemidler til støtte for sin hukommelse, kombinationsevne eller melde- og spilleteknik undtagen sådanne, som er tilladt ifølge den regulerende myndigheds bestemmelser.
 
    b. Gentagne overtrædelser af kravet om at oplyse om makkeraftaler kan straffes (§ 90).