Ændringer i bridgelovene 2007

Ændringer i forhold til 1997-udgaven
DBF's Lovkommission - Udtalelse nr. 11 - 2. udgave - december 2007

1. Formål

Denne liste har ikke præcedensskabende virkning som lovfortolkning. Den udgives for at hjælpe læsere der i forvejen har et grundigt kendskab til 1997-udgaven af bridgelovene, til hurtigt at få et overblik over 2007-udgaven.

1.1 Referencer

1.2 Struktur

Ændringerne er sorteret efter målgruppe og vigtighed:

2. Ændringer af interesse for spillere i almindelighed

Disse lister medtager de ændringer som har direkte indflydelse på hvordan spillet forløber ved bordet. De har på den måde direkte interesse for alle bridgespillere.

2.1 Vigtige ændringer

Ændringens karakter § 2007 § 1997
Modspillerne må spørge hinanden om de har flere, når der ikke bekendes. § 61B3  
Det er lovligt at påpege kort der ligger forkert, så længe der ikke er spillet ud til næste stik (og for spilfører er det lovligt altid). § 65B3  

2.2 Andre ændringer

Ændringens karakter § 2007 § 1997
Når spillet er forbi, bør hver spiller blande sine oprindelige 13 kort ... § 7C  
Enhver spiller – også den blinde – må forsøge at forhindre en anden spiller i at begå en uregelmæssighed § 9A3  
Når man tror at en modstander måske har truffet et valg der er et lovbrud i lyset af ubeføjede oplysninger, skal man helst vente til efter spillet med at kalde på turneringslederen. § 16B3  
Det er blevet præciseret at man også må spørge til meldinger der ikke blev afgivet (men som kunne have været aktuelle) § 20F1  
Det er blevet præciseret hvordan man også skal redegøre for relevante slutninger ud fra meldingerne, når man forklarer. § 20F1 § 75C
Det er utilbørligt at stille et spørgsmål alene for makkers skyld. (Nu udtrykkeligt) § 20G1  
Definitionen af bluffmeldinger er flyttet ind i bridgelovene og (måske) strammet lidt § 40C  
Den blindes kort sorteres med mindste kort mod spilfører. § 41D  
Forpligtelsen til at stræbe efter et godt resultat er blevet en del af lovene. § 72A  
De tre situationer hvor man har pligt til at henlede opmærksomheden på egen sides uregelmæssighed, er blevet præciseret. § 72B2  

3 Ændringer af interesse for turneringsledere

Disse lister medtager ændringer som har interesse for turneringslederen, men som almindelige bridgespillere kun oplever ved turneringslederens mellemkomst.

3.1 Vigtige ændringer

Ændringens karakter § 2007 § 1997
Termen straf bruges kun om de straffe der idømmes iht. § 90 og § 91. Ellers bruges termen berigtigelse. Def  
Turneringslederen bør straks tilkaldes, når opmærksomheden henledes på en uregelmæssighed. (Tidligere stod der skal). § 9B1a  
Formålet med justeret score er nu defineret i lovene. § 12B1  
Korrigeret score skal bruges frem for kunstig score når det er muligt. § 12C1  
Grundig omskrivning af definitionen af beføjede oplysninger. § 16A  
Definition af logisk alternativ. § 16B1b  
Man kan ikke længere lovligt fortryde en melding. § 25B  
Et utilstrækkeligt bud kan erstattes af en dobling eller et bud uden spring der betyder ca. det samme uden yderligere straf. § 27C  
Reglerne for redegørelse for makkeraftaler er samlet i én paragraf. § 40 § 75
Redegørelsen for hvilke oplysninger der er beføjede hhv. ubeføjede i forbindelse med et strafkort, er skrevet om. § 50E  
Ny redegørelse for udspil uden for tur af spilfører eller den blinde. § 54E  
Løsning af den mulige baglås når spilfører spiller ud fra gal hånd og modspillerne ikke er enige om hvorvidt udspillet skal tages tilbage. § 55A  
Reglerne om en modspillers udspil uden for tur er blevet flyttet (desværre på en meget forvirrende måde). § 54D § 56
En automatisk straf på 2 stik for en etableret kulørsvigt kan nu kun idømmes når selve kulørsvigtskortet vandt stikket (tydeligvis med en trumf). § 64A1  
Ny opskrift i forbindelse med uenighed om kendsgerningerne. § 85  
Når et spil annulleres i en holdkamp, kan (ofte bør) et tidligere opnået resultat ved det andet bord  give anledning til en korrigeret score. § 86D  

3.2 Andre ændringer

Ændringens karakter § 2007 § 1997
Når man søger forklaringen af hvad en konkret term betyder, er stikordsregisteret det bedste sted at starte. Stikord  
Præcisering af hvornår det er for sent at give om fordi nogen har set et forkert kort. § 6D1  
Formel lovliggørelse af at lade kortene rotere i mere end én sektion. § 6D2  
Normalt giver man ikke om når man spiller med duplikerede kort § 6F  
Ensidig korrigeret score er nu defineret i lovene. § 12C1b  
Vægtet score er blevet bedre beskrevet i lovene. § 12C1c § 12C3
Brug af kunstig score som nødjustering er blevet bedre beskrevet i lovene. § 12C1d  
Reglerne for hvornår man giver mere end 60 % eller mindre end 40 % er præciseret. § 12C2c § 88
Ubalanceret score i cupturneringer er flyttet. § 12C4 § 86B
Spillerne skal ikke spørges når TL lader spillet fortsætte efter at der har været ukorrekt antal kort, og TL kan efterfølgende vælge at justere score. § 13  
Korrigeret score ved ukorrekte antal kort er nu lovligt. § 13B  
Præcisering af ubeføjede oplysninger ved forkert antal kort. § 13E  
Behandling af et kort fra en helt anden mappe. § 13F  
Præcisering af ubeføjede oplysninger ved manglende kort. § 14C  
Behandling af spil af forkert mappe med vilje. § 15C  
Fremhævelse af en uventet alert som ubeføjet oplysning. § 16B1a  
Meldeperioden begynder for et par allerede når kortene tages ud af mappen. § 17A  
Mere forståelig redegørelse for hvad man gør når nogen melder ud fra en hånd fra et andet spil. § 17D  
Definitionen af meldeforløbets afslutning flyttet. § 22 § 17
Reglen om at man ikke kan berøves retten til at melde ved tre passer (mindst én uden for tur) flyttet § 17E2 § 34
Gentagelse af en enkelt melding tager nu højde for meldekasser. § 20A  
Reglerne om forklaring af meldinger er nu koncentreret i en §. § 20 § 75
Turneringslederen skal dømme på basis af en forkert forklaring frem for en forkert melding, medmindre der er belæg for det modsatte. Flyttet ud af en fodnote og ind i lovene. § 21B1b § 75
Teknisk definition af afslutningen på meldeperioden og meldeforløbet er samlet og udbygget. § 22  
Når berigtigelsen skader den ikke-fejlende side ... nu kun i en paragraf. § 23 § 72B1
Præcisering af ubeføjede oplysninger når et kort vises under meldeperioden. § 24  
Reglerne for fejlgreb nær den sidste pas og for ubeføjede oplysninger ved fejlgreb er udbygget og præciseret. § 25A  
Udspilsbegrænsningerne efter en melding der tages tilbage, er beskrevet mere entydigt. § 26  
Man må nu også erstatte et utilstrækkeligt bud med en dobling. § 27B  
Kunstig pas uden for tur behandles nu tydeligere. § 31  
En pas uden for tur til makkers kunstige melding behandles nu som en kunstig pas uden for tur. § 31  
Særlige regler når flere end én spiller byder over 7-trækket. § 38  
Reglerne om justeret score ved brug af forbudt makkeraftale er præciseret. § 40B5  
Reglerne om justeret score ved forkert eller mangelfuld forklaring er præciseret (sammenhæng mellem den manglefulde forklaring og det spilleren gjorde) og også flyttet. § 40B6 § 40C
Det er udtrykkeligt for sent at rette en uagtsom fejl i en angivelse af et kort man agter at spille, når makker har spillet et kort bagefter. § 45C4b  
Nye regler for hvordan man skal fortolke "tag stikket, makker". § 46B1b  
Nu er det udtrykkeligt forbudt at acceptere et udspil uden for tur af en spiller der fejlagtigt har fået at vide af en modstander at vedkommende er i tur. § 47E1  
Det er blevet præciseret at et strafkort forbliver et strafkort indtil det ikke længere er et strafkort. § 50D2b  
Ingen automatisk straf hvis begge sider svigter kulør. § 64B7  
Ved et ukorrekt stik hvor der mangler et kort i stikket, dømmes nu altid kulørsvigt. § 67B1a  
Når en modspiller (straks) protesterer mod makkers krav eller afgivelse, er det nu præciseret at der ikke bliver tale om strafkort. § 68B2  
Betingelserne for at TL kan annullere et krav eller afgivelse af stik er forenklet. § 69B  
Det er gjort klart at når TL behandler et krav som bestrides, så skal TL ikke kun tage hensyn til de punkter som faktisk bestrides. § 70B2  
Krav bestrides: Turneringslederen kan kræve, at alle spillerne lægger deres resterende kort åbent på bordet. Tidligere skulle TL kræve det. § 70B3  
Selv om spillet er forbi når der gøres krav, kan TL nu benytte evt. fortsat spil (som altså stadig annulleres) som led i sine overvejelser om hvordan et bestridt krav skal afgøres. § 70D  
Betingelserne for at annullere en afgivelse er forenklet. § 71  
Eksemplet i fodnoten om forkert forklaring kontra forkert valg af melding er nu blevet en hel §. § 75  
Turneringslederen bestemmer hvem der har status som tilskuere. § 76D  
Turneringslederen er bemyndiget til at afhjælpe forhold, turneringsarrangøren har undladt at forberede. § 81B1  
Turneringslederen skal håndtere alle andre opgaver, som turneringsarrangøren har uddelegeret til turneringslederen. § 81B8  
Det er ikke længere obligatorisk for TL at erindre spilleren om retten til appel i forbindelse med en justeret score der skyldes forhold der ikke er dækket i lovene. § 84D  
Henvisningen til reglementet når man berigtiger mapper med forkert kortfordeling er nu udtrykkelig. § 87B  
Bestemmelser om erstatningspoint er samlet i en §. § 12 § 88
Bestemmelser om berigtigelse i enkeltmandsturneringer er samlet i en §. § 12 § 89

4. Ændringer af interesse for regelmagere

Disse lister er primært af interesse for dem der skriver turneringsreglementer og lignende.

4.1 Vigtige ændringer

Ændringens karakter § 2007 § 1997
Termen konvention udgår, men kunstig melding findes i stedet. Det har betydning for forankringen af alert- og systemregler. Def  
DBF skal selv lave regler for hvem der må benytte traditionel justeret score, og hvem der må benytte vægtet score. § 12C1e § 12C3
Bemyndigelsen til at begrænse og tillade brug af forskellige systemer og andre aftaler er væsentligt udbygget og præciseret. § 40B  
EBL har ikke længere noget at skulle have sagt over DBF-turneringer. § 80A  
Turneringsarrangøren og den regulerende myndighed er blevet adskilt. § 80  
Man kan nu lave regler hvor man i visse turneringer fjerner retten til appel til DBF's appelkomite. § 93C  

4.1 Andre ændringer

Ændringens karakter § 2007 § 1997
Man kan nu tillade spilleren at se i modstandernes systemkort selv om de ikke er i tur. § 20G2  
Det er nu DBF der kan forbyde modspillerne at spørge hinanden om en evt. kulørsvigt. § 61B3  
Man kan bestemme at en farve som i forbindelse med et krav ikke er nævnt i spilleplanen, skal anses for spillet oppefra eller lignende. § 70E2  
Regler for tilskuere når der er transmission på nettet og lignende. § 76A2  
Reglerne for hvad man gør ved en uregelmæssighed som en tilskuer påpeger, ligger nu i reglementet. § 76C  
Turneringspropositionerne er nu mere udtrykkeligt nævnt i lovene. § 78D  
Man kan lave regler for hvornår man kan ændre i scoren efter rettelsesfristens udløb. § 79C2  
Man kan lave standardtaksten for middel plus/minus om til noget andet end +/-3 imp. § 86A  
Reglerne for depositum eller lignende ved appeller er nu forankret i lovene. § 92  
Det er nu tydeliggjort at man må lave detaljerede regler, også afvigende, for hvilke appelinstanser der findes. § 93  

I 2. udgave er der rettet en fejl i en reference.