Forord
 
»DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for spillere«, også kaldet Spillerhåndbogen, er en del af DBf's turneringsbestemmelser, som er et sæt bestemmelser, der er nødvendige for at afvikle en bridgeturnering, men som ikke fremgår – og i mange tilfælde heller ikke bør fremgå – af bridgelovene. Turneringsbestemmelser omfatter regler for bl.a. brug af kunstige systemer, brug af Stop og Alert, beregning af resultater og stillinger samt strafpoint ved diverse standardforseelser. For den enkelte turnering fastlægger turneringsarrangøren desuden propositioner, der bl.a. definerer turneringsformat, tilmeldingsbetingelser, substitutregler samt evt. særlige systembegrænsninger.
 
Spillerhåndbogen indeholder den del af turneringsbestemmelserne, som har daglig interesse for spillere, og som alle spillere derfor bør have kendskab til. Redaktionsudvalget har identificeret disse bestemmelser og samlet dem i Spillerhåndbogen for at udbrede kendskabet mest muligt. Redaktionsudvalget har desuden valgt at inkludere bestemmelserne for brug af skærme, som er relevante for alle spillere i divisionsturneringen og pokalslutspillet. De mere turneringsledertekniske bestemmelser, som ikke har samme daglige interesse blandt spillere, findes i »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«.
 
Turneringsarrangøren har frihed til at tilpasse bestemmelserne til den konkrete turnering. For bestemmelserne i Spillerhåndbogen vil det måske være relevant – især i klubberne – afhængigt af deltagerfeltet at definere løsere eller strammere systembegrænsninger end dem, der anvendes i forbundsturneringer. For de øvrige bestemmelser i Spillerhåndbogen anbefales det, at de kun tilpasses, hvis der er en særlig grund hertil, fx hvis der er tale om en begynderturnering.
 
DBf's turneringsbestemmelser udformes af Turneringskomiteen og Lovkommissionen. Turneringsbestemmelserne kan rekvireres i papirudgave ved henvendelse til DBf's sekretariat, de kan downloades fra DBf's website, eller de kan studeres i en online-udgave på DBf's website.
 
I 2020-udgaven af Spillerhåndbogen er den væsentligste ændring, at doblinger fremover skal alertes efter omtrent samme principper som øvrige meldinger; dog skal oplysningsdoblinger, strafdoblinger og styrkevisende doblinger kun alertes i første melderunde, og kun hvis modstanderne ikke kan forventes at være forberedt på betydningen. Derudover er definitionerne af åbent forsvar-aftaler justeret, så de svarer til EBL's nye regler på området.
 
Danmarks Bridgeforbund
 
 
 
§ 101. Tilladte makkeraftaler
 
A. Holdturneringer
 
I holdturneringer er alle systemer og makkeraftaler tilladt. Holdturneringer med færre end 16 spil pr. runde behandles i denne forbindelse som parturneringer (se § 101B). [2010]
 
B. Parturneringer og enkeltmandsturneringer
 
I parturneringer og enkeltmandsturneringer er åbent forsvar-aftaler (§ 102) og højkunstige systemer (§ 103) ikke tilladt.
 
C. Definitioner af en hånds styrke [2014]
 
Når systemreglerne refererer til en hånds styrke, anvendes betegnelsen »point« om håndens styrke i honnørpoint med et tillæg på 1, hvis hånden har et andet fordelingsmønster end (4333), (4432) eller (5332). I forhold til systemreglerne kan ekstra god fordeling, mellemkort, placering af honnører, zonestilling osv. ikke medtages i vurderingen.
 
 
 
§ 102. Åbent forsvar-aftaler
 
A. Definition
 
Som åbent forsvar-aftaler defineres følgende:
 
  1. En åbningsmelding fra 2C til 3S, som kan afgives med mindre end 10 point, og som ikke lover mindst 4 kort i en bestemt farve. Der gælder dog følgende undtagelser:
 
    a. Hvis der loves mindst 4 kort i samme bestemte farve, fx H, når meldingen afgives med mindre end 10 point, og der ellers loves mindst 13 point, er der ikke tale om en åbent forsvar-aftale.
 
    b. Hvis en åbning 2C eller 2D viser en svag 2-åbning i enten H eller S og derudover evt. visse varianter med mindst 16 point, er der ikke tale om en åbent forsvar-aftale. [2014]
 
  2. En direkte indmelding på en naturlig*) farveåbning på 1-trinnet, som ikke lover mindst 4 kort i en bestemt farve.**) Dette gælder på alle niveauer. Der gælder dog følgende undtagelser:
 
    a. En naturlig*) indmelding i sans er ikke en åbent forsvar-aftale.
 
    b. En indmelding i sans, som viser en oplysningsdobling, er ikke en åbent forsvar-aftale. [2020]
 
    c. Et cuebid (overmelding), som lover mindst 16 point, er ikke en åbent forsvar-aftale. [2020]
 
    d. Et springcuebid i modstandernes åbningsfarve, som beder makker melde 3ut med hold i modstandernes åbningsfarve, er ikke en åbent forsvar-aftale.
 
  3. En 2-farvet melding på 2- eller 3-trinnet, som kan afgives med mindre end 10 point, og hvor der kan være 3 eller færre kort i en af de farver, der vises (eller potentielt vises). »Melding« i denne sammenhæng betyder enten
 
    a. åbning eller
 
    b. indmelding, efter at modparten har åbnet naturligt*) på 1-trinnet.
 
B. Forsvarsaftaler, som aldrig er åbent forsvar-aftaler
 
Ingen aftale regnes som åbent forsvar-aftale (§ 102A er ikke i kraft), når den i sig selv er et forsvar mod:
 
  1. åbninger, der er krav for mindst en runde, og som ikke er naturlige*), eller [2014]
 
  2. åbent forsvar-aftaler, eller
 
  3. højkunstige systemer (§ 103).
 
C. Modstandernes rettigheder
 
Det er under meldeperioden og spilleperioden tilladt at se i den del af egne systemnoter, der vedrører forsvar mod modstandernes åbent forsvar-aftaler, når man er i tur.***)
 
D. Ingen aftale [2014]
 
Hvis en spiller afgiver en melding, som parret ikke har nogen aftale om, gør den derved opståede flertydighed ikke meldingen til en åbent forsvar-aftale (fx hvis en spiller melder 2C ind efter MTH's 1C-åbning, og det ikke er aftalt, om meldingen er et Michaels Cuebid eller en naturlig indmelding).
 

 
*) Jf. § 131E; i denne sammenhæng regnes en 1C-åbning, der ikke er krav for en runde, dog også for naturlig, selvom den kan afgives med doubleton eller singleton i klør, når der ikke er tilstrækkelig fordeling til at åbne i en anden farve. Det samme gælder en 1D-åbning visende ruderfarve eller jævn hånd i et stærkt klørsystem (og tilsvarende for en 1C-åbning i et stærkt rudersystem). [2020]
 
**) Hvis en melding viser mere end én farve, og mindst en af farverne er kendt, er der ikke tale om en åbent forsvar-aftale.
 
***) Jf. den ret, som § 40B2b giver den regulerende myndighed til at udforme sådanne bestemmelser.
 
 
 
§ 103. Højkunstige systemer
 
A. Definition
 
  1. Et system er højkunstigt, hvis det opfylder mindst en af disse betingelser:
 
    a. Pas som åbningsmelding kan indeholde en hånd af mindst samme styrke, som generelt er acceptabel til en åbning på 1-trinnet.
 
    b. En åbning på 1-trinnet kan være svagere end åbningen pas.
 
    c. En åbning på 1-trinnet lover ikke systemmæssigt mindst 8 point.
 
    d. En åbning på 1-trinnet er tvetydig visende enten korthed eller længde i en bestemt farve.
 
    e. En åbning på 1-trinnet er tvetydig visende enten længde i én farve eller længde i en anden farve, således at ingen farve er kendt med sikkerhed, fx åbning 1D viser enten fem hjerter eller fem spar.
 
  2. Der gælder følgende undtagelser til § 103A1:
 
    a. Åbning 1C/D i et system, hvor enten åbning 1C eller 1D viser mindst 13 point med vilkårlig fordeling, kan ikke gøre systemet højkunstigt. [2012]
 
    b. Åbning 1D visende enten ruder- eller klørfarve, når åbning 1C er tvetydig visende enten en stærk hånd eller en svag sans, gør ikke systemet højkunstigt. [2020]
 
  3. Bestemmelserne i § 103A1 er ikke til hinder for, at en spiller fx åbner aggressivt i 3. hånd eller bluffer med en naturlig åbningsmelding. [2014]
 
B. Forsvar mod højkunstige systemer
 
  1. Par, der ikke spiller højkunstige systemer, har som et led i deres forsvar mod et højkunstigt system lov at ændre deres system – inklusive systemets åbningsmeldinger. Dog må der ikke i et sådant forsvar introduceres en »stærk« pas i første hånd (jf. § 103A1a).
 
  2. Par, der spiller et højkunstigt system, må ikke ændre deres højkunstige åbningsmeldinger som et led i et forsvar mod forsvaret. Mødes to par, der begge spiller højkunstige systemer, må ingen af parrene ændre nogen åbningsmelding som et led i et forsvar eller et forsvar mod forsvaret.
 
C. Modstandernes rettigheder
 
  1. Det er under meldeperioden og spilleperioden tilladt at se i den del af egne systemnoter, der vedrører forsvar mod modstandernes højkunstige systemer, når man er i tur.*)
 
  2. I en holdkamp, hvor der på det ene hold (men ikke begge) er par, der bruger et højkunstigt system, har dette holds modstandere ret til at placere sig sidst i enhver runde (halvleg), hvor et højkunstigt system bruges.
 

 
*) Jf. den ret, som § 40B2b giver den regulerende myndighed til at udforme sådanne bestemmelser.
 
 
 
§ 104. (Udgået)
 
 
 
§ 111. Brug af systemkort
 
A. Fremlæggelse af systemkort
 
  1. Ved hver rundes begyndelse skal hvert par uopfordret fremlægge to ens, læselige og korrekt udfyldte officielle systemkort til modstandernes orientering i hele runden. Dette gælder også, hvis parret på forhånd har fremsendt systemkortet til modstanderne eller til turneringsarrangøren i overensstemmelse med turneringens propositioner.
 
  2. Systemkortet er normalt tilstrækkelig systembeskrivelse.
 
B. Tilladte systemkort
 
  1. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge bestemmelser om, hvilke af følgende systemkort der kan bruges:
 
    a. DBf's parturneringssystemkort (»de små«).
 
    b. DBf's holdturneringssystemkort (»de store«).
 
    c. WBF's systemkort.
 
  2. Medmindre turneringsarrangøren i turneringens propositioner har fastlagt andre bestemmelser, skal DBf's parturneringssystemkort (»de små«) bruges.
 
  3. Systemkort må kun bruges i de udgaver, der fremgår af de gældende vejledninger for de pågældende systemkort.
 
 
 
§ 112. Udfyldelse af systemkort
 
A. Angivelse af konventioner
 
  1. Konventioner kan betegnes med et særligt navn, hvis dette er almindeligt kendt og giver en klar definition på konventionen.
 
  2. Hvis en konvention ikke er almindeligt kendt, bør man beskrive konventionen på systemkortet frem for at angive dens navn, hvis det er muligt på den plads, der er til rådighed. [2017]
 
  3. Oplysning af en konvention ved dens navn fritager ikke parret for at forklare betydningen af meldinger hørende til konventionen, når modparten spørger herom.
 
B. Bluffmeldinger [2009]
 
  1. Frekvensen af bluffmeldinger for den enkelte spiller skal oplyses på systemkortet. I modsat fald kan anvendelse af § 40B5 (særlige oplysninger fra makkeraftale eller makkerskabserfaring) komme på tale.
 
  2. Følgende standardiserede udtryk kan benyttes til angivelse af bluffhyppighed:
 
    a. »Ofte« dækker 1 bluff pr. 100 spil eller oftere.
 
    b. »Sjældent« dækker 1 bluff pr. 100-1000 spil.
 
    c. »Aldrig« dækker 1 bluff pr. 1000 spil eller sjældnere.
 
C. Forkert udfyldt systemkort
 
Hvis systemet eller makkeraftalerne er mangelfuldt eller forkert oplyst, kan turneringslederen justere scoren (jf. § 40B3 (manglende eller forkerte oplysninger om makkeraftaler)) og i grovere tilfælde idømme straf for fejl i fremgangsmåden (§ 90).
 
 
 
§ 113. DBf's parturneringssystemkort
 
A. Udfyldelse af systemkort
 
  1. Systemkortet skal udfyldes i overensstemmelse med DBf's vejledning for systemkortet.
 
  2. Systemkortet skal udvise det layout og format, som DBf fastlægger. Derfor bør systemkortet fremstilles på en af følgende måder:
 
    a. Ved udfyldelse af et trykt systemkort leveret af DBf.
 
    b. Ved elektronisk redigering af et originaldokument stillet til rådighed af DBf, uden at der foretages ændringer i layout eller skriftstørrelse.
 
    c. Ved brug af et redigeringsværktøj stillet til rådighed af DBf.
 
B. Komplet udfyldt systemkort [2009]
 
  1. Samtlige rubrikker på systemkortet vedrørende meldinger og modspilsaftaler skal normalt udfyldes. En rubrik bør kun være uudfyldt, hvis parret ikke har nogen makkeraftale vedrørende den pågældende melding eller modspilssituation.
 
  2. Såfremt en rubrik ikke levner tilstrækkelig plads til en fyldestgørende beskrivelse af makkeraftalerne, skal parret bestræbe sig særligt på at beskrive de aftaler, som det er mest væsentligt for modstanderne at kende til på forhånd, primært baseret på sandsynligheden for, at det pågældende meldeforløb opstår og at modstanderne vil have interesse i at blande sig i meldeforløbet.
 
  3. For samtlige kortkombinationer på systemkortet skal mulige valg af åbningsudspil inden for parrets makkeraftaler angives.
 
C. Sprog
 
Systemkortet skal udfyldes på dansk (idet det dog er tilladt at bruge udenlandske termer, der indgår i dansk bridgeterminologi).
 
 
 
§ 114. DBf's holdturneringssystemkort
 
Når turneringens propositioner tillader brug af DBf's holdturneringssystemkort, og dette bruges, skal systemkortet og en evt. supplerende beskrivelse tilsammen fyldestgørende beskrive alle makkeraftaler, som det kan være væsentligt for modstanderne at kende til på forhånd.
 
A. Udfyldelse af systemkort
 
  1. Systemkortet skal udfyldes i overensstemmelse med DBf's vejledning for systemkortet.
 
  2. Systemkortet skal udfyldes ved elektronisk redigering af et originaldokument stillet til rådighed af DBf, uden at der foretages andre layoutændringer end dem, der fremgår af vejledningen.
 
B. Supplerende beskrivelse
 
Hvis der udformes en supplerende beskrivelse, skal denne overholde følgende:
 
  1. Den supplerende beskrivelse skal bestå af (højst) to let læselige A4-sider med supplerende oplysninger.
 
  2. Den supplerende beskrivelse skal fremstilles ved elektronisk redigering.
 
C. Sprog
 
Systemkortet og en evt. supplerende beskrivelse skal udfyldes på dansk (idet det dog er tilladt at bruge udenlandske termer, der indgår i dansk bridgeterminologi).
 
D. Meldinger, som kan kræve særligt forsvar [2010]
 
Rubrikken »Meldinger, som kan kræve særligt forsvar« skal udfyldes særlig omhyggeligt (se DBf's vejledning for systemkortet).
 
  1. Alle åbent forsvar-aftaler (jf. § 102) skal fremgå tydeligt, også selvom de er almindeligt kendte. En åbent forsvar-aftale, som ikke fremgår tydeligt af rubrikken, sidestilles med en ulovlig makkeraftale (§ 40B4).
 
  2. Det øvrige indhold af rubrikken skal være nøje udvalgt, således at modstanderne er bedst muligt stillet i forhold til at forberede sig på systemet. Se DBf's vejledning for systemkortet for en nærmere beskrivelse af, hvilke aftaler der bør inkluderes, og hvilke der bør eller skal fravælges.
 
 
 
§ 115. WBF's systemkort [2009]
 
Når turneringens propositioner tillader brug af WBF's systemkort, og dette bruges, skal systemkortet og en evt. supplerende beskrivelse tilsammen fyldestgørende beskrive alle makkeraftaler, som det kan være væsentligt for modstanderne at kende til på forhånd.
 
A. Udfyldelse af systemkort
 
  1. Systemkortet skal udfyldes i overensstemmelse med enten:
 
    a. WBF's vejledning for systemkortet, eller
 
    b. en tænkt engelsk oversættelse af vejledningen for DBf's holdturneringssystemkort (§ 114).
 
  2. Systemkortet skal fremstilles på en af følgende måder:
 
    a. ved elektronisk redigering af et originaldokument stillet til rådighed af WBF, uden at der foretages andre layoutændringer end dem, der fremgår af vejledningen, eller
 
    b. ved brug af et redigeringsværktøj stillet til rådighed af WBF.
 
B. Supplerende beskrivelse
 
  1. Den supplerende beskrivelse skal udfyldes overskueligt og i overensstemmelse med enten:
 
    a. WBF's vejledning for systemkortet, eller
 
    b. en tænkt engelsk oversættelse af vejledningen for DBf's holdturneringssystemkort (§ 114).
 
  2. Den supplerende beskrivelse skal fremstilles ved elektronisk redigering.
 
C. Sprog
 
Systemkortet og en evt. supplerende beskrivelse skal udformes på engelsk.
 
 
 
§ 121. Meldekasser
 
A. Anbringelse af meldingskort
 
  1. Spilleren anbringer de fremtagne meldingskort foran sig vendt mod bordets centrum. Meldingskortene placeres efterhånden i en velordnet lige række fra venstre mod højre med kortene delvist dækkende hinanden, men dog således at tidligere afgivne meldinger er klart synlige.
 
  2. Enhver afgivet melding skal ligge klart synlig, og en uordnet række meldinger skal straks ordnes af spilleren. En på fejlagtig vis synlig eller skjult melding kan give anledning til justeret score (§ 12C), hvis turneringslederen skønner, at en modstander er vildledt heraf.
 
B. Meldeforløbets afslutning
 
Når meldeforløbet er forbi, bliver meldingskortene liggende, indtil åbningsudspillet er vendt, hvorefter de lægges tilbage i meldekasserne. Hvis spillet er et passpil, lægges meldingskortene tilbage i meldekasserne, så snart alle spillerne har haft tid til at se de fire pasmeldinger.
 
C. Afgivelse af meldinger
 
  1. Spilleren skal bestemme sin melding, inden spilleren rører ved noget kort i kassen. Hvis spilleren berører et eller flere meldingskort uden at afgive den pågældende melding, kan det give makker ubeføjede oplysninger (§ 16B).
 
  2. En melding anses for afgivet, hvis meldingskortet er taget ud af kassen i den tydelige hensigt at afgive en melding (se dog § 124C4 ved brug af skærme). Hvis den melding, der faktisk blev taget frem, ikke var den ønskede, gælder § 25A.
 
  3. Hvis en spiller fjerner et eller flere meldingskort i den hensigt at melde pas, anses spilleren for faktisk at have meldt pas. [2019]
 
D. Spillere med fysiske handicap
 
Turneringslederen skal efter eget skøn og på lempelig måde lette deltagelse for spillere, der af fysiske årsager klart hindres eller belastes ved brug af meldekasser.
 
 
 
§ 122. Obligatoriske pauser
 
A. Første melderunde
 
I første melderunde bør enhver spiller holde en pause på mindst 3 sekunder, inden meldingen afgives.
 
B. Åbningsmeldinger over 1-trinnet og springmeldinger
 
  1. Efter en åbningsmelding på 2-trinnet eller højere samt efter en springmelding må modstanderen, der nu er i tur, ikke afgive sin melding, før der er gået ca. 10 sekunder efter den foregående melding.
 
  2. Hvis modstanderen i tur melder, før de 10 sekunder er gået, eller tager en ekstra tænkepause, kan anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger fra makker) komme på tale.
 
C. Ved brug af skærme
 
Ved brug af skærme er der ingen obligatoriske pauser i meldeforløbet. § 122A og § 122B anvendes således ikke.
 
D. Efter åbningsudspillet
 
Efter åbningsudspillet bør spilfører holde en pause på mindst 10 sekunder inden sit første tilspil fra bordet.
 
 
 
§ 123. Stop-proceduren
 
A. Formål
 
En spiller, der afgiver en åbningsmelding på 2-trinnet eller højere eller en springmelding, skal erindre modstanderen til venstre om den efterfølgende obligatoriske pause (se § 122B) ved hjælp af stop-proceduren.
 
B. Proceduren [2012]
 
  1. Spilleren, der afgiver en melding, som kræver stop (§ 123A), gør som følger:
 
    a. Når der bruges meldekasser, fremviser spilleren stopskiltet og afgiver derefter sin melding.
 
    b. Når der ikke bruges meldekasser, siger spilleren »Stop!« umiddelbart før meldingen.
 
  2. Efter cirka 10 sekunder fjerner spilleren stopskiltet (eller siger »værsgo« eller lignende, hvis stopskiltet ikke blev brugt).
 
  3. Først herefter må næste spiller afgive sin melding. Hvis spilleren, der har brugt stop, efter en periode væsentligt længere end 10 sekunder ikke har givet næste spiller signal til at melde (jf. § 123B2), regnes det dog ikke for et lovbrud, hvis næste spiller herefter melder uden at afvente et sådant signal.
 
C. Uregelmæssigheder
 
  1. Hvis en spiller ikke bruger stop i forbindelse med en springmelding, eller hvis spilleren fjerner stopskiltet for tidligt, bør modstanderen i tur alligevel holde den obligatoriske pause.
 
    a. Hvis modstanderens pause ikke er påfaldende kortere eller længere end 10 sekunder, skal § 16B (ubeføjede oplysninger fra makker) ikke anvendes.
 
    b. Hvis modstanderens pause er påfaldende kortere end 10 sekunder, kan § 16B (ubeføjede oplysninger fra makker) komme på tale. Hvis et lovbrud i den anledning fører til justeret score, bør turneringslederen desuden idømme en straf for den forkerte brug af stop. [2017]
 
    c. Hvis modstanderens pause er påfaldende længere end 10 sekunder, og turneringslederen derfor skønner, at manglende brug af stop ikke havde indflydelse på pausen, anvendes § 16B (ubeføjede oplysninger fra makker) på sædvanlig vis.
 
  2. En spiller, der bruger stop ved en fejltagelse, er ikke derved forpligtet til at afgive en springmelding, men anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger) kan komme på tale.
 
  3. Hvis en spiller, der ikke er i tur, bruger stop, betragtes dette ikke som melding uden for tur. Spilleren tager stopskiltet tilbage uden yderligere berigtigelse; dog kan anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger) komme på tale.
 
D. Ved brug af skærme
 
Stop-proceduren bruges ikke ved brug af skærme.
 
 
 
§ 124. Procedure for meldinger og spil ved brug af skærme
 
A. Skærmens placering og spillernes særlige roller
 
  1. Skærmen placeres diagonalt hen over bordet, således at Nord og Øst er skærmfæller, og Syd og Vest er skærmfæller.
 
  2. Det er Nords ansvar at placere kortmappen korrekt på slæden (meldebakken) og at fjerne kortmappen igen efter spillet.
 
B. Påbegyndelse af nyt spil
 
  1. Ved starten af et nyt spil placerer Nord kortmappen på slæden.
 
  2. Skærmen lukkes (og forbliver lukket under hele meldeperioden), så slæden kan skydes frem og tilbage under skærmen.
 
  3. Herefter tager spillerne deres kort fra kortmappen.
 
C. Afgivelse af meldinger
 
  1. Meldingerne afgives ved brug af meldekassernes meldingskort. Spilleren placerer sin melding ud for sit verdenshjørne på slæden, som er placeret, så meldingerne kun kan ses på spillerens side af skærmen.
 
  2. En spillers første melding bør placeres helt til venstre på spillerens del af slæden. De næste meldinger placeres, således at de ordnet overlapper hinanden mod højre.
 
  3. Spillerne bør anstrenge sig mest muligt for at afgive meldingerne så lydløst som muligt.
 
  4. En melding regnes for afgivet, når meldingskortet er placeret på slæden og sluppet. Hvis en spiller fjerner sine meldingskort og tilsyneladende dermed har haft til hensigt at passe, regnes spilleren for at have meldt pas. [2016]
 
  5. Når de to spillere på samme side af skærmen har afgivet deres meldinger, eller efter kortgiverens første melding, når Øst eller Vest er kortgiver, skubber Nord eller Syd slæden over på den anden side af skærmen, så den kun er synlig for de to spillere på den anden side. Disse afgiver på samme vis deres meldinger, og slæden skubbes tilbage igen. Proceduren gentages, indtil meldeforløbet er slut.
 
  6. Hver spiller har selv ansvar for, at spilleren kan se hele meldeforløbet, når slæden befinder sig på spillerens side af skærmen. [2020]
 
  7. Hvis en eller begge skærmfæller afgiver deres meldinger hurtigt, er det korrekt at forsinke slæden, så tempoet forekommer tilfældigt for spillerne på den anden side af skærmen. Nord eller Syd gør dette ved at vente med at sende slæden over på den anden side af skærmen, efter at Øst eller Vest har meldt. Øst eller Vest gør dette ved at placere meldingskortet foran, men ikke på slæden. Når slæden forsinkes på denne måde, bør slæden dog ikke opholde sig på spillernes side af skærmen i mere end cirka 20 sekunder. [2012]
 
D. Afslutning af meldeforløbet [2017]
 
  1. Når alle fire spillere har haft lejlighed til at gennemse meldeforløbet (svarende til retten til at få meldeforløbet gentaget jf. § 20C), lægger spillerne meldingskortene tilbage i deres meldekasser.
 
  2. Medmindre spillerne har aftalt at lade slæden blive liggende på bordet under spillet, fjerner spilfører eller den blinde herefter slæden og placerer kortmappen midt på bordet. Det er ikke tilladt for modspillerne at fjerne slæden. [2017]
 
E. Spilleperioden
 
  1. Åbningsudspillet skal foretages, før skærmen åbnes. Modspillerne må ikke åbne skærmen eller bede om, at den åbnes. [2017]
 
  2. Efter at et lovligt udspil er blevet vendt, åbnes skærmen tilstrækkeligt til, at alle fire spillere kan se bordets kort og de kort, som spilles til hvert stik. [2017]
 
  3. Hvis en modspiller viser et kort, og spilfører på grund af skærmen ikke ser kortet, må den blinde gøre opmærksom på uregelmæssigheden. [2010]
 
  4. En spiller kan anmode sin skærmfælle om skriftligt at gentage meldeforløbet, første gang spilleren skal spille et kort (jf. § 41B). Skærmen skal være lukket imens.
 
  5. Hver spiller skal være omhyggelig med at spille sine kort på en ensartet måde. Kort fra færdigspillede stik skal placeres vandret eller lodret i overensstemmelse med § 65 (orientering af stik) og med ensartet afstand mellem kortene. Overtrædelse af proceduren for korrekt placering af kort kan medføre straf. [2019]
 
  6. Når spillet er afsluttet, placeres slæden igen på bordet. [2017]
 
F. Oplysning om makkeraftaler
 
  1. En spiller må se i modstandernes systemkort under hele meldeperioden. Under spilleperioden må en spiller kun se i modstandernes systemkort, når spilleren er i tur.
 
  2. På ethvert tidspunkt under meldeforløbet kan en spiller bede sin skærmfælle om en forklaring på enhver af begge modstanders meldinger. Både spørgsmål og svar afgives skriftligt.
 
  3. Fra meldeforløbets start til spillets afslutning modtager spillerne alene oplysninger om betydningen af begge modstanderes meldinger samt modspilsaftaler fra skærmfællen. Både spørgsmål og svar under spillet bør foregå skriftligt, og skærmen bør være lukket imens. Efter at svaret er givet, åbnes skærmen igen.
 
  4. Turneringslederen må ikke på en spillers vegne stille spørgsmål om makkeraftaler på den anden side af skærmen før spillets afslutning. [2016]
 
  5. Hvis en misforståelse opstår mellem spillerne, fordi kommunikationen foregår på anden måde end skriftlig, og en spiller handler på grundlag af, hvad spilleren fejlagtigt har opfattet, skal turneringslederen dømme, at handlingen er sket på grundlag af egen misforståelse (§ 21A). [2018]
 
G. Tilskuere
 
Foruden bestemmelserne i § 76 gælder, at tilskuere ikke må placere sig, så de kan se begge sider af skærmen.
 
 
 
§ 125. Berigtigelse af uregelmæssigheder ved brug af skærme [2010]
 
A. Uregelmæssigheder i meldeforløbet
 
  1. En uregelmæssighed, der kommer over på den anden side af skærmen, behandles efter de relevante lovbestemmelser, med følgende særlige bestemmelser:
 
    a. En utilladelig melding (§ 35) skal rettes.
 
    b. Hvis en spiller begår et lovbrud, og spillerens skærmfælle skubber slæden over på den anden side af skærmen, uden at uregelmæssigheden er blevet berigtiget, anses uregelmæssigheden for at være accepteret i situationer, hvor lovene giver den fejlendes MTV mulighed for at acceptere uregelmæssigheden (fx utilstrækkeligt bud (§ 27) eller melding uden for tur (§ 29)). Se § 72C, hvis den ikke-fejlende side (i forhold til uregelmæssigheden) har fordel af at have skubbet slæden over på den anden side.
 
  2. Før en uregelmæssighed sendes over på den anden side af skærmen, skal den fejlende eller dennes skærmfælle henlede opmærksomheden på uregelmæssigheden og tilkalde turneringslederen.
 
    a. Ulovlige meldinger må ikke accepteres og skal rettes uden yderligere berigtigelse (men se § 125A1b).
 
    b. Enhver anden uregelmæssighed skal berigtiges, og turneringslederen påser, at kun det lovlige meldeforløb sendes over på den anden side af skærmen.
 
    c. Spillerne på den anden side må kun blive oplyst om hændelsen, hvis det er påkrævet for at anvende de relevante lovbestemmelser.
 
B. Åbningsudspil uden for tur
 
Hvis en spiller foretager et åbningsudspil uden for tur, bør spillerens skærmfælle forsøge at forhindre udspillet. Et åbningsudspil uden for tur med åbent kort behandles på følgende måde:*)
 
  1. Hvis skærmen ikke er blevet åbnet, tages udspillet tilbage uden yderligere berigtigelse (§ 54 (åbningsudspil uden for tur) er ikke i kraft).
 
  2. Hvis skærmen er blevet åbnet, uden at spilfører eller den blinde har begået en fejl, og der endnu ikke er spillet et kort med billedsiden opad på den anden side af skærmen, anvendes § 54 (som ved spil uden skærme).
 
  3. Hvis skærmen er blevet åbnet ved en fejl af spilfører eller den blinde, anses spilfører for at have accepteret udspillet, og § 54B anvendes. Se § 72C, hvis modspillerne er skadet af, at spilfører eller den blinde åbnede skærmen.
 
  4. Hvis skærmen er blevet åbnet, og begge modspillere har foretaget et åbningsudspil med åbent kort, står det korrekte åbningsudspil ved magt, og det fejlagtigt udspillede kort bliver et stort strafkort (§ 50D).
 
  5. Hvis spilfører eller den blinde viser billedsiden af et kort, anvendes § 48 (vist kort af spilfører).
 
C. Ubeføjede oplysninger fra tempovariationer i meldeforløbet
 
  1. Hvis en spiller bruger mere tid end normalt på en melding, er det ikke et lovbrud, hvis spilleren selv henleder opmærksomheden på tempovariationen.
 
  2. Hvis en spiller på den side af skærmen, der modtager slæden, mener, at der har været en tempovariation, som giver spillerens skærmfælle ubeføjede oplysninger, bør spilleren gøre opmærksom på dette jf. § 16B2, inden skærmen åbnes efter åbningsudspillet.
 
  3. Hvis en spiller ikke i tide henleder opmærksomheden på en tempovariation jf. § 125C2, eller hvis skærmfællen til den spiller, der begik tempovariationen, som den første henleder opmærksomheden på tempovariationen over for alle spillerne ved bordet, bør turneringslederen i tvivlstilfælde afgøre, at tempovariationen ikke kunne opfattes som betydende på den side af skærmen, der modtog slæden. [2018]
 
  4. En forsinkelse på højst 20 sekunder anses ikke for at give ubeføjede oplysninger, medmindre forsinkelsen opleves som usædvanlig, fordi spillerne ikke i almindelighed har varieret tempoet som anbefalet i § 124C6. [2016]
 

 
*) Et fordækt åbningsudspil uden for tur tages tilbage uden tilkaldelse af turneringslederen og uden yderligere berigtigelse.
 
 
 
§ 131. Meldinger, der skal alertes
 
A. Formål
 
Oplysning om makkeraftaler er af vital betydning. Spillerne forventes at følge reglernes ånd såvel som deres bogstavelige indhold. I tvivlstilfælde bør en melding alertes.
 
B. Generelle alertregler
 
Under hensyntagen til undtagelserne i § 131D skal følgende meldinger alertes (se dog § 131C om doblinger):
 
  1. Meldinger, som ikke er naturlige (jf. § 131E).
 
  2. Naturlige meldinger med en særlig betydning, som modstanderne ikke med rimelighed kan forventes at være opmærksom på uden alert.
 
  3. Svar i ny farve, som ikke er mindst krav for en runde, i følgende tilfælde:
 
    a. Med spring over for en vilkårlig åbningsmelding.
 
    b. Med spring over for en vilkårlig indmelding.
 
    c. Uden spring over for en åbningsmelding i farve på 1-trinnet, hvis svarer ikke først har meldt pas.
 
C. Doblinger [2020]
 
Om doblinger gælder følgende:
 
  1. Hvis betydningen er oplysende*), straf, udspilsdirigerende af den doblede farve eller alment styrkevisende,**) skal meldingen alertes, hvis der er tale om en melding i første melderunde***) og modstanderne ikke med rimelighed kan forventes at være opmærksom på betydningen uden alert. Senere i meldeforløbet må en sådan dobling ikke alertes.
 
  2. Hvis doblingen har en anden betydning end nævnt i § 131C1, skal doblingen alertes, uanset hvornår i meldeforløbet den forekommer (se dog § 131D).
 
D. På 4-trinnet og derover
 
Til de generelle regler i § 131B og § 131C gælder følgende undtagelse: På 4-trinnet eller derover alertes kun, når der er tale om en melding i første melderunde***), der ikke er naturlig.
 
E. Naturlige meldinger
 
Ved en naturlig melding forstås:
 
  1. Et bud i farve med en af de nedenstående betydninger, når der ikke samtidig loves længde i en anden farve (ud over hvad bridgespillere i almindelighed anser for oplagt):
 
    a. Længde i farven (mindst 3-farve, når farven vises første gang af makkerparret).
 
    b. Forslag om at spille i farven, når man selv eller makker tidligere i meldeforløbet har vist længde i farven.
 
    c. Hold i farven med henblik på sans.
 
  2. Et bud i sans, der er et forslag om at spille i sans.
 
  3. En dobling, der er et ønske om at spille den doblede kontrakt, eller som lover styrke i den doblede farve.
 
  4. En redobling, hvor makker normalt forventes at passe til det redoblede bud.
 
  5. En pas, der udtrykker villighed til at spille den foreslåede kontrakt.
 

 
*) Betydningen »oplysende« anvendes om enhver dobling, der som udgangspunkt beder makker vælge mellem de farver, der synes relevante som trumffarve. Dette gælder også en negativ dobling, selvom den kun viser 4-farve i den umeldte major og ikke lover længde i den umeldte minor.
 
**) Dette gælder også, hvis det ikke er aftalt, hvilken af disse betydninger der er tale om, eller hvis betydningen fx er »tvetydigt straf eller oplysende«.
 
***) Indledende pasmeldinger medregnes ikke.
 
 
 
§ 132. Proceduren ved alert
 
A. Hvordan man alerter
 
  1. Pligten til at alerte påhviler makkeren til den spiller, som har afgivet en melding, der skal alertes iht. § 131.
 
  2. En alert skal afgives, omgående efter at meldingen, der skal alertes, er afgivet. [2017]
 
  3. En alert skal afgives ved at banke let i bordet eller ved at vise et alertskilt fra meldekassen.
 
  4. Den spiller, der alerter, har ansvaret for, at alerten faktisk bliver opfattet af begge modstandere.
 
  5. Måden, hvorpå en alert afgives, skal være ensartet (anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger) kan komme på tale).
 
B. Forklaring af alertede meldinger
 
Forklaring på en melding (alertet eller ej) må ikke gives, medmindre en modstander anmoder herom. Forklaringen bør gives af makkeren til den spiller, der afgav meldingen (se også § 20F (forklaring af meldinger)). Anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger) kan komme på tale.
 
C. Uregelmæssigheder
 
  1. En fejlagtig alert, en manglende alert eller forhåndsalert, eller en alert eller forhåndsalert, som en modstander ikke har opfattet, svarer til en forkert forklaring og er derfor omfattet af fx lovenes § 21 (melding baseret på misinformation), § 40 (makkeraftaler) og § 20F (forklaring af meldinger).
 
  2. Turneringslederen kan afgøre, at en forkert slutning foretaget af en rutineret spiller på basis af en manglende alert skyldes spillerens egen misforståelse (jf. § 21A), hvis spilleren burde indse, at en af modstandernes meldinger sandsynligvis skulle have været alertet og ikke blev det, og spilleren risikofrit kunne have søgt yderligere oplysninger og ikke har gjort dette.
 
  3. Hvis turneringslederen afgør, at en spiller har afgivet en melding så hurtigt, at modstanderen ikke med rimelighed kunne nå at alerte den foregående melding (jf. § 132A2), har modstanderen ikke begået et lovbrud, og § 21B1a (melding baseret på en modstanders misinformation) kommer derfor ikke på tale. [2017]
 
 
 
§ 133. Alertregler ved brug af skærme
 
Reglerne i denne paragraf gælder, når der spilles med skærme.
 
A. Meldinger, der skal alertes
 
  1. Alle meldinger, der dækkes af § 131B, skal alertes, med undtagelse af almindelige oplysningsdoblinger i første melderunde*).
 
  2. De særlige bestemmelser om doblinger § 131C samt undtagelsen i § 131D er ikke i kraft.
 
B. Hvordan man alerter
 
  1. En spiller, som afgiver en melding, der skal alertes, skal alerte meldingen over for skærmfællen.
 
  2. Når slæden kommer over på den anden side, skal begge spillere straks alerte deres makkers melding, såfremt dette er påkrævet.
 
  3. Der alertes ved, at alert-kortet placeres klart synligt for skærmfællen. Den spiller, der alerter, har ansvaret for, at alerten faktisk bliver opfattet af skærmfællen. Herefter tilkendegiver skærmfællen, at alerten er opfattet. [2019]
 
  4. Modstanderen kan skriftligt anmode om en forklaring på den alertede melding, og der svares i givet fald skriftligt (jf. proceduren defineret i § 124F).
 
C. Uregelmæssigheder
 
  1. Da en melding bør alertes i tvivlstilfælde, er der ikke nødvendigvis sket et brud på alertreglerne, hvis en melding kun bliver alertet på den ene side af skærmen.
 
  2. Hvis der alertes på anden måde end bestemt i § 133B3, har den spiller, der alerter, ansvaret for, at skærmfællen har opfattet alerten (jf. § 132A4).
 

 
*) Indledende pasmeldinger medregnes ikke.
 
 
 
§ 134. Spørgsmål om makkeraftaler [2018]
 
A. Åbenlyst forkert forklaring
 
En rutineret spiller har ikke ret til berigtigelse, hvis spilleren drager slutninger på basis af en forklaring (herunder en manglende alert), som spilleren bør indse er forkert, og spilleren ikke har søgt yderligere oplysninger. En fejlende side kan dog straffes (§ 90B), selvom modstanderen på denne måde har mistet retten til berigtigelse.
 
B. Glemt aftale
 
  1. Hvis en spiller giver udtryk for, at spilleren har glemt parrets aftale, bør turneringslederen tillade, at spilleren forlader bordet, hvorefter spillerens makker redegør for parrets aftale.*) Spillerne må ikke benytte denne fremgangsmåde uden først at tilkalde turneringslederen og få turneringslederens tilladelse.
 
  2. Hvis en spiller afgiver en forklaring, herunder at der ikke foreligger nogen aftale eller at aftalen er uklar, må modstanderne ikke søge afklaring hos spillerens makker, og turneringslederen må heller ikke tillade en sådan fremgangsmåde.
 

 
*) Denne procedure benyttes ikke ved spil med skærme (se § 124F).
 
 
 
§ 141. Bridgeetik
 
Det er et led i turneringsbridgens etik, at en deltager altid skal stræbe efter at opnå den bedst mulige placering i den konkurrence, der er tale om. For det meste betyder denne regel, at alle deltagere skal stræbe efter det bedst mulige resultat i hvert spil, men hensynet til det samlede resultat kan undertiden have indflydelse på taktikken i det enkelte spil. Dette giver anledning til en række detaljerede udlægninger:
 
A. Valgmuligheder efter en uregelmæssighed [2017]
 
§ 10C3 understreger, at det er etisk korrekt at vælge den mest fordelagtige mulighed, når en modstander har begået en uregelmæssighed.
 
B. Tilfældigt eller bevidst dårligt spil
 
Det er ikke etisk forsvarligt, at en deltager, der ikke har udsigt til nogen topplacering i en turnering, stræber efter et dårligt resultat i en runde eller kamp for at favorisere den aktuelle modstander. Det er heller ikke etisk forsvarligt at spille tilfældigt på grund af manglende interesse i resultatet.
 
C. Kvalifikationsturneringer
 
Når en turnering giver ret til kvalifikation til en senere, højere rangeret turnering, fx et slutspil eller en parturneringsfinale, kan det hænde, at en deltager, der anser sig selv for sikkert kvalificeret, finder det taktisk fordelagtigt at variere sit spil over for forskellige modstandere for derved at øge sandsynligheden for, at en anden deltager, man anser for relativt svag, kvalificerer sig på bekostning af en deltager, man anser for relativt stærk. Om disse situationer gælder:
 
  1. Turneringsarrangøren bør tilstræbe, fx ved brug af imp-overførsel til slutspil, at sådanne taktiske overvejelser ikke får betydning.
 
  2. Hvis situationen alligevel skulle opstå, er det etisk forsvarligt for en deltager at spille taktisk som beskrevet ovenfor, når formålet er at fremme deltagerens egen stilling eller muligheder i den igangværende turnering eller i en turnering, som den kvalificerer til.
 
D. Opgivelse af cupkamp
 
Selv når en deltager i en holdturnering efter cup-systemet er kommet så langt bagud, at det må anses for håbløst at vinde kampen, er det i fuld overensstemmelse med etikken at spille kampen til ende. Omvendt er det ikke i strid med etikken, at en deltager opgiver videre kamp, når en opgørelse undervejs viser en håbløs stilling.
 
E. Chancetagning begrundet i stillingen
 
Det er etisk forsvarligt at lade stillingen i turneringen have indflydelse på vurderinger af, hvilke chancer man skal tage (jf. § 16A2 (spillernes brug af oplysninger)).
 
F. Forsætlig udeblivelse
 
Medmindre andre bestemmelser er fastsat for den enkelte turnering, er det ikke i overensstemmelse med etikken på grund af manglende interesse at udeblive fra en holdkamp eller en runde i en turnering for par eller enkeltpersoner.
 
 
 
§ 142. Væddemål [2016]
 
Hvis man på nogen måde har indflydelse på resultatet af en turnering, må man ikke deltage i væddemål eller spil (betting), der handler om turneringens resultat eller forløb. Forbuddet gælder for eksempel for spillere, holdkaptajner, turneringsledere og arrangører. Sager om mulige overtrædelser af denne paragraf behandles af DBf's Hovedbestyrelse.
 
 
 
 
Forord
 
»DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«, også kaldet Turneringslederhåndbogen, er en del af DBf's turneringsbestemmelser, som er et sæt bestemmelser, der er nødvendige for at afvikle en bridgeturnering, men som ikke fremgår – og i mange tilfælde heller ikke bør fremgå – af bridgelovene. Turneringsbestemmelser omfatter regler for bl.a. brug af kunstige systemer, brug af Stop og Alert, beregning af resultater og stillinger samt strafpoint ved diverse standardforseelser. For den enkelte turnering fastlægger turneringsarrangøren desuden propositioner, der bl.a. definerer turneringsformat, tilmeldingsbetingelser, substitutregler samt evt. særlige systembegrænsninger.
 
Spillerhåndbogen indeholder den del af turneringsbestemmelserne, som har daglig interesse for spillere, og som alle spillere derfor bør have kendskab til. Turneringslederhåndbogen indeholder den del af turneringsbestemmelserne, som primært er af interesse for turneringsledere, herunder bl.a. regnskabstekniske regler, regler for strafpoint, substitutregler samt appelprocedurer.
 
Turneringsarrangøren har frihed til at tilpasse bestemmelserne til den konkrete turnering. For mange bestemmelser i Turneringslederhåndbogen vil det måske være relevant – især i klubberne – at definere løsere regler; fx kan man vælge at anlægge en mildere linje angående strafpoint, og måske en meget fri linje angående substitutregler. Dog kan reglerne om appelinstanser ikke fraviges.
 
DBf's turneringsbestemmelser udformes af Turneringskomiteen og Lovkommissionen. Turneringsbestemmelserne kan rekvireres i papirudgave ved henvendelse til DBf's sekretariat, de kan downloades fra DBf's website, eller de kan studeres i en online-udgave på DBf's website.
 
I 2020-udgaven af Turneringslederhåndbogen er rettelsesfristen for regnskabsfejl rettet til 72 timer. Denne frist benyttes både som den »almindelige« frist og den »udvidede« frist. På klubniveau anbefales det dog, at man benytter de samme frister som tidligere, hvilket i mange klubber er 1 uge.
 
Danmarks Bridgeforbund
 
 
 
§ X6. (udgået)
 
 
 
§ X8. Rundeskift [2009]
 
A. En turnerings faser
 
En fase er en afgrænset del af en turnering, på basis af hvilken det afgøres, hvilke deltagere der kvalificerer sig videre i turneringen (eller evt. til hvilke dele af turneringen); den sidste fase af turneringen fastlægger slutstillingen. Mange turneringer består kun af én fase. I en cupturnering udgør hver omgang i turneringen normalt en fase.
 
 
 
§ X12. Turneringslederens bemyndigelse til at skønne
 
A. Anvendelse af vægtet score [2017]
 
Når turneringslederen*) skal tildele en justeret score og vurderer, at flere resultater ville have været sandsynlige, hvis uregelmæssigheden ikke havde fundet sted, gælder følgende:
 
  1. Ved tildeling af en vægtet score bør sandsynlighederne for de enkelte resultater i tvivlstilfælde fastsættes til fordel for den ikke-fejlende side. Dette kan gøres ved at tage udgangspunkt i en neutral vurdering og derefter ændre sandsynlighederne i den ikke-fejlende sides favør, dog ikke med mere end 1/6 (ud af de samlede 100%).
 
  2. Når den ene side er fejlende, og den anden side er ikke-fejlende, skal scorerne for de to sider balancere, medmindre § 12C1e (selvforskyldt skade) anvendes.
 
B. Korrektion af middel plus og middel minus [2009]
 
Når det skal afgøres, om en kunstig score i henhold til § 12C2c skal beregnes som mere end 60% eller mindre end 40% (eller tilsvarende i imp), defineres en sektion på følgende måde:
 
  1. I holdturnering: Hver kamp udgør en sektion.
 
  2. I parturnering: Hver spilledag i den igangværende fase af turneringen (jf. § X8A) udgør en sektion, medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen.
 
C. Begrænsning på antal middel plus og middel minus [2014]
 
Når turneringslederen tildeler kunstig score, eller justeret score ved hjælp af § 86B, til samme hold i flere spil i samme holdkamp, gælder følgende begrænsninger (jf. § 12C2d):
 
  1. Hvert hold kan højst tildeles middel plus i 3 spil pr. kamp. Yderligere annullerede spil udgår af kampen (KP-skalaen for det reducerede spilantal anvendes).
 
  2. Hvert hold kan højst tildeles middel minus i 3 spil pr. kamp. Yderligere annullerede spil udgår af kampen (KP-skalaen for det reducerede spilantal anvendes).
 
  3. En kunstig score, der forhøjes eller forringes for en deltager jf. § 86B, medregnes i forhold til begrænsningen på 3 spil pr. kamp. Hvis middel plus er relevant i mere end 3 spil, udvælges de 3 spil, der resulterer i en så gunstig score som muligt for deltageren; tilsvarende udvælges spil så ugunstigt som muligt i tilfælde af middel minus.
 
  4. Hvis der tildeles kunstig score i samtlige spil i en kamp (fx fordi spillerne har siddet forkert, og kampen kun bestod af én halvleg), annulleres samtlige spil i kampen. [2017]
 

 
*) Eller en appelinstans.
 
 
 
§ X16. Beføjede og ubeføjede oplysninger [2009]
 
A. Uvedkommende oplysninger udefra
 
Hvis § 16D (uvedkommende oplysninger udefra) anvendes, og de ubeføjede oplysninger modtages, før den første melding er afgivet,*) og det på nogen måde er tænkeligt, at oplysningerne kan influere på spillet, bør turneringslederen berigtige uregelmæssigheden ved at vælge mellem de relevante muligheder i § 16D2 i følgende orden (og se desuden § 214 angående straf for sådanne uregelmæssigheder):
 
  1. Mappen drejes 90 eller 180 grader (eller to makkere bytter plads) jf. § 16D2a, hvis ingen spiller derefter har fået oplysninger om andre hænder end den, spilleren nu skal spille.
 
    a. I en parturnering er dette oftest en mulighed.
 
    b. I en holdkamp må mappen kun drejes 90 grader, hvis ingen spiller ved det andet bord har set noget kort fra den pågældende mappe. Mappen drejes i så fald 90 grader ved begge borde.
 
  2. Kortene gives om jf. § 16D2b, medmindre turneringens propositioner forbyder dette.
 
    a. I en parturnering er omgivning normalt kun praktisk muligt, hvis meldeforløbet ikke er påbegyndt ved noget bord for det pågældende spil.
 
    b. I en holdkamp må kortene kun gives om, hvis ingen spiller ved det andet bord har set noget kort fra mappen. Se dog § 86A (omgivning af ét spil ikke tilladt i en kamp, hvis det endelige resultat af kampen uden dette spil kunne være kendt af en deltager).
 
  3. Spillet forsøges gennemført jf. § 16D2c, hvis turneringslederen skønner, at der vil være en rimelig sandsynlighed for, at oplysningerne ikke vil influere på spillet. Turneringslederen skønner efter spillet, om de uvedkommende oplysninger alligevel har influeret på resultatet, og scoren derfor skal justeres (§ 12C).
 
  4. Hvis betingelserne ikke er til stede for nogen af de øvrige muligheder, justerer turneringslederen scoren (§ 12C) jf. § 16D2d.
 

 
*) Hvis oplysningerne modtages, efter at den første melding er afgivet, og før spillet er forbi, gælder § 16D3.
 
 
 
§ X40. Makkeraftaler [2010]
 
A. Ulovlige makkeraftaler
 
  1. Hvis et par bruger en makkeraftale, der ikke er tilladt i turneringen (herunder højkunstige systemer eller åbent forsvar-aftaler, der ikke er oplyst på forhånd ifølge bestemmelserne for turneringen), lader turneringslederen spillet fortsætte.
 
  2. Hvis turneringslederen efter spillets afslutning mener, at et par er skadet af, at modstanderne har brugt en makkeraftale, der ikke er tilladt i turneringen, skal turneringslederen justere scoren.*) [2019]
 

 
*) Hvis en ulovlig makkeraftale har været brugt i første melderunde, skal turneringslederen ofte tildele kunstig score (§ 12C1d), medmindre den ikke-fejlende side opnåede et bedre resultat ved bordet.
 
 
 
§ X70. Krav eller afkald, der bestrides [2013]
 
A. Standardrækkefølge for spillet af en farve
 
Hvis en spiller fremsætter et krav uden at redegøre for den rækkefølge, kortene i en farve spilles i, gælder nedenstående, jf. § 70E2. Dog går de øvrige bestemmelser i § 70 forud.
 
  1. En farve spilles fra oven, hvis forklaringen eksplicit eller implicit indebærer at indkassere en farve, som spilleren anser for stående. Det gælder både for trumffarven og for andre farver.
 
  2. Der trumfes med laveste trumf, hvis forklaringen eksplicit eller implicit indebærer en trumfning.
 
 
 
§ X78. Udregningsmetoder og propositioner [2010]
 
Metoden beskrevet i § X78A, § X78B og § X78C skal anvendes, når dette er muligt; se dog § X78D.
 
A. Udregning af særlige scorer
 
  1. Resultatet af en sammenligning, hvor en vægtet score (§ 12C1c) indgår, beregnes (i imp eller parpoint afhængigt af udregningsmetoden) som en vægtet sum af de resultater, der fremkommer ved sammenligning med de scorer, der indgår i den vægtede score. I parturnering medfører dette normalt, at frekvenserne i frekvenstavlen skal angives som decimaltal, og de fleste af deltagernes scorer vil normalt være decimalbrøker.
 
  2. Hvis der er tildelt en ubalanceret score, sammenlignes N/S-scorerne og Ø/V-scorerne uafhængigt af hinanden. I holdturnering fører dette normalt til ubalancerede imp. I parturnering dannes separate frekvenstavler for N/S og Ø/V. (Se § X78A4, hvis den ubalancerede score er opstået som følge af, at den ikke-fejlende side er frataget en del af kompensationen jf. § 12C1e.)
 
  3. Hvis der er tildelt en kunstig score (§ 12C1d eller § 12C2), sammenlignes i en parturnering de øvrige resultater på samme led ikke med den kunstige score. I stedet beregnes point på sædvanlig vis for gruppen af borde, hvor der ikke er tildelt kunstig score, hvorefter disse point omregnes til det samlede antal borde ved hjælp af principperne i § X78B.
 
  4. Hvis en justeret score overvejes, men en ikke-fejlende side skal fratages kompensation i henhold til § 12C1e, påvirker denne korrektion kun scoren for den pågældende deltager og ingen andre.
 
    a. Først beregnes det hypotetiske resultat M (i imp eller parpoint) for den score, som deltageren forventeligt ville have opnået uden den satsende handling eller den særdeles alvorlige fejl. En sådan score kan evt. være en vægtet score eller en kunstig score.
 
    b. Dernæst beregnes det hypotetiske resultat F (i imp eller parpoint) for den score, som deltageren ville have fået for det resultat, der faktisk blev opnået ved bordet. En sådan scoren kan evt. være en justeret score.
 
    c. Den justerede score (i imp eller parpoint) betegnes J.
 
    d. Hvis M >= J, justeres scoren til J for den fejlende side. Scoren for den ikke-fejlende side sættes til F (hele skaden er selvforskyldt). [2019]
 
    e. Hvis M < J, justeres scoren til J for den fejlende side. Scoren for den ikke-fejlende side sættes til J - M + F.
 
    f. For enhver anden deltager beregnes sammenligningen mod den ikke-fejlende sides score i forhold til den justerede score J.
 
  5. Hvis et par i en parturnering pga. turneringsformen er oversidder i et eller flere spil, noteres parret ikke for nogen score på spillet.*)
 
B. Omregning af parpoint til et større antal borde
 
Hvis de opnåede parpoint på et spil i en parturnering skal omregnes til et større antal borde, fx hvis der er tildelt kunstig score (§ 12C2), ved opgørelse i flere grupper som følge af spil med forkert kortfordeling (§ 87), eller hvis alle spil i turneringen ikke skal spilles lige mange gange, anvendes følgende principper:
 
  1. Hvis gruppen kun indeholder ét resultat, opnår det pågældende par 60% på spillet.
 
  2. Hvis gruppen indeholder to resultater, og det samlede antal borde er mindst seks, opnår det bedst scorende par 65% på spillet, mens det dårligst scorende par opnår 55% (hvis de to resultater er identiske, opnår begge par 60%). [2019]
 
  3. Hvis gruppen indeholder tre resultater, og det samlede antal borde er mindst ni, tildeles parrene hhv. 70%, 60% og 50% (ved identiske resultater deler de pågældende par pointene svarende til de angivne procenter). [2019]
 
  4. I øvrige tilfælde anvendes Neubergs formel:**) Hvert par tildeles scoren A / G * (P + 1) - 1, hvor P er det antal parpoint, som det pågældende par har opnået inden for gruppen, G er antallet af resultater i gruppen, og A er det samlede antal borde, som scoren skal omregnes til.
 
C. Afrunding [2017]
 
  1. På de enkelte spil anvendes decimalbrøker uden afrunding.
 
  2. Ved senere omregning af den samlede imp-forskel til KP i holdkampe med KP-opgørelse (herunder multiholdberegning) afrundes decimalbrøker til nærmest hele antal imp; halve imp afrundes væk fra middel.
 
D. Manuel udregning af særlige scorer
 
Medmindre turneringsarrangøren har bestemt andet, anvendes følgende forenklede metode, hvis der ikke er adgang til regnskabsprogrammel, som håndterer reglerne beskrevet i § X78A, § X78B og § X78C.
 
  1. Resultatet af en sammenligning, hvor en vægtet score (§ 12C1c) indgår, beregnes (i imp eller parpoint afhængigt af udregningsmetoden) på følgende måde:
 
    a. For en deltager, der har fået tildelt den vægtede score, beregnes resultatet som en vægtet sum af de resultater, der fremkommer ved sammenligning med de scorer, der indgår i den vægtede score.
 
    b. For øvrige deltagere beregnes resultatet som middel.***)
 
  2. Resultatet af en sammenligning, hvor en ubalanceret score indgår, beregnes (i imp eller parpoint afhængigt af udregningsmetoden) på følgende måde:
 
    a. For en deltager, der har fået tildelt den ene side af den ubalancerede score, beregnes resultatet på sædvanlig vis med denne score.
 
    b. For øvrige deltagere beregnes resultatet som middel.***)
 
  3. Resultatet af en sammenligning med en kunstig score (§ 12C2) beregnes som middel.***)
 
  4. Når en ikke-fejlende side fratages kompensation jf. § 12C1e, anvendes § X78A4 til udregningen for den pågældende deltager, mens modstanderens resultat beregnes på sædvanlig vis. For øvrige deltagere beregnes resultatet af sammenligningen som middel.***)
 
  5. Hvis et par i en parturnering pga. turneringsformen er oversidder i et eller flere spil, tildeles parret middel plus.
 
  6. Bestemmelserne i § X78B (Neubergs formel m.v.) skal ikke anvendes i forbindelse med den forenklede udregningsmetode. Men hvis en gruppe af resultater indeholder højst 15% af det samlede antal borde, skal hvert par i en sådan gruppe have tillagt 10% af en top til deres opnåede parpoint.
 
  7. Antallet af opnåede point afrundes til et heltal, medmindre en anden bestemmelse er fastlagt for den anvendte udregningsform.
 
    a. For en ikke-fejlende side afrundes scoren i positiv retning.
 
    b. For en fejlende side afrundes scoren i negativ retning.
 
    c. Normalt foretages afrundingen for hvert enkelt spil. Hvis en enkelt uregelmæssighed eller en oversidderrunde resulterer i tildeling af kunstig score til det samme par for mere end ét spil, foretages en eventuel afrunding dog samlet for alle spillene.
 
    d. Uanset det foregående afrundes decimalbrøker i imp-scorer ikke i cupkampe.
 

 
*) Den samlede score bør løbende samt i slutstillingen opgøres i procent. Hvis en oversidderrunde skyldes udeblivelse, anvendes § 216. [2014]
 
**) De omregnede parpoint fremkommer ved at betragte en frekvenstavle, hvor samtlige frekvenser er ganget med A / G. Ved omregning af point efter andre udregningsformer anvendes en tilsvarende betragtning.
 
***) Ved opgørelse i parpoint betyder dette populært sagt, at toppen sænkes med 1 og bunden hæves med 1.
 
 
 
§ X79. Rettelse af fejl i scoren
 
A. Almindelig frist
 
Fristen for rettelse af fejl i scoren (§ 79C1) fastsættes på følgende måde:*)
 
  1. Som udgangspunkt gælder der en frist på 72 timer for hver spilledag i en igangværende fase (jf. § X8A) af turneringen. Fristen begynder, når resultatet af spilledagens sidste sektion offentliggøres.**) [2020]
 
  2. I forbindelse med afslutningen af en turnering (eller en fase af turneringen jf. § X8A) kan turneringslederen af hensyn til præmieoverrækkelse (eller forberedelse af næste fase) afkorte fristen. Den afkortede frist gælder for alle spilledage, hvor fristen endnu ikke er udløbet. Fristen bør altid være mindst 5 minutter.
 
  3. Når ændringer til et resultat offentliggøres, fastsætter turneringslederen eller turneringsarrangøren en særskilt frist for rettelse af fejl i dette resultat i overensstemmelse med ovenstående principper. [2010]
 
    a. Den således fastsatte frist gælder kun for fejl, der ikke allerede fremgik af det oprindeligt offentliggjorte resultat.
 
    b. Fristen for rettelse af fejl i det oprindelige resultat påvirkes ikke af, at ændringer til resultatet offentliggøres.
 
B. Ændring af resultat efter fristens udløb
 
Når fristen defineret i § X79A er udløbet, kan et resultat kun ændres i følgende tilfælde: [2020]
 
  1. Hvis der før udløbet af den relevante frist (jf. § X79A eller § X92A) er taget initiativ til en turneringsleders og/eller en appelkomites behandling af en uregelmæssighed, og denne behandling (eller efterfølgende appelbehandlinger af samme sag) fører til ændringen, indføres den pågældende ændring.
 
  2. Hvis turneringsarrangøren bliver opmærksom på brug af en ulovlig spiller eller substitut (jf. § 241 og § 242) efter udløbet af appelfristen for turneringens sidste kamp eller sektion (jf. § X92A3), men inden for en særlig forlænget frist, som turneringsarrangøren har fastlagt for berigtigelse af sådanne forhold, gælder følgende: [2009]
 
    a. Scoren for den fejlende side rettes til udeblivelsesscoren jf. § 241D (brug af ulovlige spillere).
 
    b. Hvis deltageren jf. § 216E1 herefter betragtes som udgået, diskvalificeres deltageren.
 
    c. Scoren for den ikke-fejlende side rettes ikke – heller ikke, hvis den fejlende side diskvalificeres.
 
C. Påvirkning af senere faser i turneringen
 
Hvis en scoreændring har indflydelse på afviklingen af en senere fase i turneringen (jf. § X8A), og denne senere fase allerede er påbegyndt, eller det ikke er praktisk muligt at tage hensyn til det ændrede resultat i afviklingen af den senere fase, gælder følgende:
 
  1. Den senere fase afvikles på grundlag af det resultat, der gjaldt inden rettelsen.
 
  2. Såfremt scoreændringen skyldes brug af en ulovlig spiller, og scoreændringen medfører, at den pågældende deltager mister sin ret til deltagelse i den senere fase, diskvalificeres deltageren fra den senere fase (og evt. efterfølgende allerede påbegyndte faser), og turneringsarrangøren kan indsætte en reserve, hvis dette skønnes rimeligt. [2009]
 
D. Fornyet fordeling af præmier ved scoreændring [2009]
 
Turneringsarrangøren kan i propositionerne for turneringen bestemme, hvorvidt uddelte præmier påvirkes af en scoreændring, der er indført efter uddeling af præmier.
 

 
*) Denne frist er desuden gældende ved berigtigelse af forhold, hvor lovene refererer til fristen i § 79C.
 
**) Klubber med en ugentlig spilleaften opfordres til at udvide fristen, således at den udløber ved start af næste spilleaften.
 
 
 
§ X80. Den regulerende myndighed og turneringsarrangøren
 
A. Regelgrundlag
 
  1. Ud over lovene gælder DBf's særlige turneringsbestemmelser med de ændringer og tilføjelser, turneringsarrangøren på forhånd har bekendtgjort, jf. § 80B2f.
 
  2. I klubturneringer har turneringsarrangørens sædvanlige praksis – fastlagt ved præcedensgivende fortilfælde – virkning som gyldige ændringer eller tilføjelser til turneringsbestemmelserne.
 
  3. DBf's lovkommission udgiver officielle udtalelser om lovfortolkning. Disse er tilgængelige på internettet på adressen http://www.bridge.dk/lov/ak/udg/udg.htm.
 
B. Turneringen kan ikke afvikles efter planen [2012]
 
  1. Hvis det ikke er muligt at afvikle turneringen efter planen, og forholdet ikke er dækket af § 212-215, skal turneringsarrangøren eller turneringslederen træffe en afgørelse, der medfører, at turneringen som helhed betragtet afvikles så retfærdigt som muligt under hensyntagen til de foreliggende praktiske begrænsninger, fx ved at ændre tidsskemaet, reducere antallet af spil pr. runde (evt. kun i en del af runderne), ved at reducere antallet af runder, eller ved at ændre turneringsformatet på anden måde.
 
  2. Såfremt et stort antal deltagere er forsinkede eller ude af stand til at gennemføre dele af turneringen efter planen, kan turneringslederen eller turneringsarrangøren anvende principperne nævnt i § X80B1.
 
 
 
§ X86. Uregelmæssigheder i holdkampe og lignende
 
A. Resultat opnået ved det andet bord
 
Når turneringslederen justerer scoren i en holdkamp og anvender § 86B, gælder følgende:
 
  1. Hvis enten ingen eller begge sider er fejlende, kan turneringslederen i stedet for at justere scoren lade deltagerne spille et eller flere erstatningsspil (se dog § 86A). [2019]
 
  2. Hvis kun den ene side er fejlende bør turneringslederen, når dette er muligt, medtage i overvejelserne, hvilke resultater der er opnået af deltagere i andre holdkampe, hvor der er spillet med samme fordeling. [2017]
 
 
 
§ X87. Mapper med forkert kortfordeling
 
A. Tidsfrist [2020]
 
Hvis turneringslederen eller turneringsarrangøren inden for rettelsesfristen i § X79A bliver opmærksom på, at en mappe med forkert kortfordeling er blevet benyttet, rettes resultatet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 87.
 
 
 
§ X90. Straffe for fejl i fremgangsmåden
 
Når turneringslederen udøver sin myndighed ved at idømme straffe for fejl i fremgangsmåden iht. § 90, gælder følgende:
 
A. Automatiske straffe
 
Hvis der er fastlagt en straf i turneringens propositioner eller turneringsbestemmelser, idømmer turneringslederen som regel den foreskrevne straf. Automatiske straffe kan være udformet, så de reduceres eller bortfalder, når uregelmæssigheden på anden måde berigtiges til ulempe for den fejlende side (se derimod § X90B2).
 
B. Straffe for særlige uregelmæssigheder
 
  1. Turneringslederen kan idømme en straf for fejl i fremgangsmåden i forbindelse med en uregelmæssighed, såfremt følgende betingelser begge er opfyldt:
 
    a. Spilleren udviste ikke den påpasselighed, der forventes af en spiller af den pågældende styrke, og
 
    b. Spilleren burde kunne indse, at uregelmæssigheden var tilbøjelig til at skade modstanderne.
 
  2. Når betingelserne i § X90B1 er opfyldt, og turneringslederen overvejer at idømme straf, bør vurderingen ikke afhænge af, hvorvidt scoren som følge af uregelmæssigheden skal justeres (§ 12C), eller der sker en anden berigtigelse, der i sig selv er til fordel for den ikke-fejlende side.
 
  3. Når § X90B anvendes til at idømme straf for fejl i fremgangsmåden, er straffen normalt 1-5 gange standardfradraget (§ 211B) afhængigt af uregelmæssighedens karakter.
 
  4. Eksempler, hvor der kan idømmes straf efter § X90B:
 
    a. Valg af en melding eller et ud- eller tilspil i forbindelse med ubeføjede oplysninger, når en spiller af den pågældende styrke burde kunne indse, at den valgte handling var ulovlig pga. § 16B (ubeføjede oplysninger), og der efter turneringslederens skøn ikke er tvivl om, at handlingen er ulovlig.
 
    b. Væsentligt mangelfuld udfyldelse af systemkort.
 
    c. Uregelmæssigheder, hvor turneringslederen anvender § 72C (berigtigelsen skader den ikke-fejlende side).
 
    d. Den blinde henleder opmærksomheden på en uregelmæssighed under spillet (jf. § 43A). [2012]
 
  5. Eksempler, hvor der normalt ikke idømmes straf efter § X90B:
 
    a. Utilstrækkeligt bud (§ 27).
 
    b. Melding uden for tur (§ 29).
 
    c. Kulørsvigt (§ 62 og § 64).
 
C. Advarsler og strafpoint
 
  1. Når turneringslederen har tildelt en deltager en advarsel for en bestemt forseelse, straffes deltageren med et standardfradrag (§ 211B), hvis deltageren gør sig skyldig i samme type forseelse inden for den igangværende fase af turneringen (jf. § X8A). [2013]
 
  2. Se § 211 vedrørende generelle retningslinjer for strafpoint.
 
 
 
§ X91. Straf eller bortvisning
 
Jf. Regler om straf og appel i Danmarks Bridgeforbund, § 5, stk. 1, skal DBf's Hovedbestyrelse underrettes, når turneringslederen har anvendt § 91 (straf eller bortvisning) til at idømme straf.
 
 
 
§ X92. Retten til appel
 
A. Appelfrist [2009]
 
  1. Fristen for tilkaldelse af turneringsleder (§ 92B) udløber 30 minutter efter afslutningen af den halvleg/sektion, som tilkaldet vedrører, men:*) [2010]
 
    a. Hvis næste halvleg/sektion i den igangværende fase af turneringen (jf. § X8A) påbegyndes samme dag eller næste dag, og den planlagte pause er mere end 30 minutter, udvides fristen dog til starttidspunktet for næste halvleg/sektion.
 
    b. Hvis flere halvlege/sektioner afvikles med mindre end 30 minutters planlagt pause imellem hver, gælder appelfristen for den sidste af disse som appelfrist for alle de pågældende halvlege/sektioner.
 
    c. I almindelige klubturneringer udløber fristen for en deltager, når deltageren forlader spillestedet efter afslutningen af den sidste halvleg/sektion, hvis dette sker inden den ovenfor definerede frist. [2016]
 
  2. Fristen for appel af en turneringsleders afgørelse (§ 92B) udløber samtidig med fristen for tilkaldelse af turneringsleder i den sektion, hvor spillerne modtog afgørelsen. Såfremt spillerne modtager afgørelsen uden for spilletid, fastsættes fristen efter ovenstående principper svarende til, at sektionen sluttede på det tidspunkt, hvor spillerne modtog afgørelsen. [2010]
 
  3. I forbindelse med afslutningen af en turnering (eller en fase af turneringen jf. § X8A) kan turneringslederen af hensyn til præmieoverrækkelse (eller forberedelse af næste fase) afkorte fristen. Fristen bør dog altid være mindst 5 minutter.
 
  4. I tilfælde, der drejer sig om ulovlige spillere (§ 241D), gælder den appelfrist, der er defineret ovenfor for turneringens sidste kamp eller sektion, som appelfrist for hele turneringen. (Se § X79B3, hvis der appelleres senere end denne frist).
 
B. Depositum
 
  1. Enhver appel på distriktsniveau og højere skal vedlægges et depositum på kr. 200, som fortabes, hvis appellen findes urimelig, jf. § 92A og § 93C1 (appellen anses for unødig trætte).
 
  2. For deltagere, der alene består af juniorspillere, er beløbet dog kr. 100.
 
  3. For at en appelinstans kan beslutte, at depositum skal fortabes, skal følgende betingelser være opfyldt: [2010]
 
    a. Den besluttende komite skal enstemmigt have besluttet, at appellen ikke skal tages til følge**).
 
    b. Selve beslutningen om, at depositum skal fortabes, skal også være enstemmig.
 
    c. Hvis appellen drejer sig om et bridgemæssigt skøn, skal den besluttende komite angive som grund, at det burde være klart for en spiller i en turnering på det pågældende niveau, at komiteen ikke ville skønne anderledes end den foregående instans.
 
    d. Hvis appellen drejer sig om fastlæggelse af kendsgerninger, skal den besluttende komite angive som grund, at det burde være klart for en spiller i en turnering på det pågældende niveau, at komiteen ikke ville kunne fastlægge kendsgerningerne anderledes end den foregående instans.
 
    e. Hvis appellen drejer sig om fortolkning eller brug af bridgelovene eller turneringsbestemmelserne, skal den besluttende komite angive som grund, at den foregående instans omhyggeligt har forklaret spillerne baggrunden for sin fortolkning og brug af bridgelovene, og at en spiller i en turnering på det pågældende niveau ikke burde have grund til at tvivle på, at fortolkningen er korrekt.
 
    f. Hvis appellen behandles af DBf's Appelkomite som fjerde eller senere instans, er det dog tilstrækkelig grund til at inddrage depositum, at de to seneste instanser på overbevisende måde har truffet samme afgørelse.
 
  4. Ved appel til en højere instans kræves fornyet depositum.
 
  5. En højere instans kan omstøde en beslutning om fortabelse af depositum uden i øvrigt at omstøde selve appelafgørelsen.
 
C. Annullering af appel [2010]
 
Hvis det efter indgivelsen af en appel bliver klart, at udfaldet af appellen ikke kan få indflydelse på præmier eller kvalifikationsspørgsmål for nogen deltager, kan deltageren annullere appellen under følgende forudsætninger:
 
  1. Ved mundtlig appelbehandling kan appellen annulleres, såfremt appelkomiteens møde (§ 253C) ikke er påbegyndt.
 
  2. Ved skriftlig appelbehandling kan appellen annulleres, såfremt appelkomiteen ikke har meddelt sin afgørelse til turneringslederen.
 

 
*) Når lovene refererer til fristen i § 79C, gælder fristen som defineret i § X79A og ikke § X92A.
 
**) Depositum skal returneres, hvis komiteen har besluttet at ændre resultatet, også selv om det drejer sig om en forringelse af resultatet for en deltager, der har appelleret.
 
 
 
§ X93. Fremgangsmåden ved appel
 
A. Sidste instans
 
  1. Afgørelser truffet af chefturneringsledere, appelkomiteer, turneringsarrangører og lovfortolkende komiteer kan appelleres videre efter de bestemmelser, der fremgår af §§ 251-256. DBf's Appelkomite fungerer som sidste appelinstans.
 
  2. DBf's Appelkomite afgør sager, der indbringes for den regulerende myndighed i henhold til § 93C2.
 
  3. Afgørelser truffet af DBf's Appelkomite er endelige og kan hverken omstødes eller appelleres videre.
 
B. Dispensation
 
I særlige situationer kan man – med DBf's Appelkomites forudgående godkendelse – tilrettelægge turneringer uden mulighed for videre appel til DBf's Appelkomite, således at de afgørelser, der træffes af en mundtlig appelkomite, er endelige (se § 93C3a).
 
 
 
§ 201. Udregningsmetoder
 
A. Anvendt udregningsmetode
 
Medmindre turneringsarrangøren har fastlagt andre bestemmelser i turneringens propositioner, anvendes følgende udregningsmetode:
 
  1. Holdturnering: imp-opgørelse (§ 78B). Medmindre der er tale om enkeltkampe (cupkampe), anvendes WBF's KP-skala (§ 202) til opgørelse af resultatet for hver enkelt kamp. [2014]
 
  2. Parturnering: Parpointberegning (§ 78A).
 
 
 
§ 202. WBF's KP-skala [2013]
 
Denne paragraf beskriver anvendelsen af »The WBF Victory Point Scales«, som er offentliggjort af WBF i 2013.
 
A. KP-skalaer
 
  1. Ved beregning af KP omsættes den samlede imp-difference for kampen til KP efter de af WBF offentliggjorte tabeller. Skalaerne findes i en version med to decimaler og en version med hele tal. Medmindre andet anføres, anvendes versionen med to decimaler.
 
  2. Hvis der indgår scorer med brøkdele af imp i den samlede imp-difference, foretages afrunding til nærmeste heltal inden opslag i KP-tabellen (halve imp afrundes væk fra 0). [2017]
 
B. Andre spilantal
 
  1. Når der ikke er offentliggjort en tabel for det relevante antal spil, skal en sådan konstrueres i overensstemmelse med den af WBF offentliggjorte algoritme.
 
  2. Når et eller flere spil udgår af kampen uden tildeling af score, skal kampresultatet opgøres efter skalaen for det reducerede antal spil.
 
  3. Hvis en kamp er forsøgt afviklet, men det har været nødvendigt at lade samtlige spil udgå af kampen på grund af en fejl, som begge hold var skyld i (fx fordi holdene har siddet forkert), tildeles begge hold 8 KP. [2017]
 
C. Annullerede kampe [2019]
 
Et hold, som møder et andet hold, der udebliver eller som er udgået, vinder denne kamp.
 
  1. Det vindende hold tildeles ved turneringens afslutning det højeste resultat af de nedenstående muligheder:*)
 
    a. 13 KP, eller
 
    b. hvis turneringen afvikles som alle-mod-alle: 15 * X / (X + Y) + 5, hvor X = x / (20 - x) og Y = y / (20 - y), hvor x og y betegner gennemsnittet af henholdsvis holdets egen og modstanderholdets KP-score i samtlige øvrige afviklede kampe,**) eller
 
    c. hvis et eller flere spil er afviklet inden udeblivelsen: det antal KP, det vindende hold ville have fået på basis af de afviklede spil ved anvendelse af KP-skalaen for det antal spil, der faktisk er afviklet.
 
  2. Scoren for et hold, der er udeblevet, tildeles ved turneringens afslutning det laveste resultat af de nedenstående muligheder, når udeblivelsen var strafbar:*)
 
    a. 7 KP, eller
 
    b. hvis turneringen afvikles som alle-mod-alle: 20 minus det antal KP, som det vindende hold ville have fået jf. § 202C1b, eller
 
    c. hvis et eller flere spil er afviklet inden udeblivelsen: det antal KP, det tabende hold ville have fået på basis af de afviklede spil ved anvendelse af KP-skalaen for det antal spil, der faktisk er afviklet, minus 5 KP.
 
  3. Turneringsarrangøren kan reducere scoren for et (strafbart) udeblevet hold, hvis det inden kampen stod klart, at udeblivelsesscoren ville være tilstrækkelig for holdet.***)
 
  4. Scoren for et hold, der er udeblevet, fastsættes på følgende måde, når udeblivelsen var straffri:
 
    a. hvis et eller flere spil er afviklet inden udeblivelsen: det antal KP, holdet ville have fået på basis af de afviklede spil ved anvendelse af KP-skalaen for det antal spil, der faktisk er afviklet.
 
    b. hvis der ikke er afviklet nogen spil: 10 KP.
 
  5. Imp-scoren for kampen fastsættes til 0 for det tabende hold. Det vindende hold får det laveste antal imp, der giver mindst det tildelte antal kamppoint. For det udeblevne hold fastsættes imp-scoren dog til 0-0, hvis udeblivelsen var straffri. Såfremt KP-scoren er fastsat på basis af spil, der er afviklet i kampen, benyttes imp-scoren for de pågældende spil.
 
D. Oversidderkampe [2019]
 
Et hold, som sidder over, fx fordi antallet af hold i turneringen er ulige, noteres for 12 KP.
 

 
*) Af hensyn til den løbende stilling anbefales det at tildele 13-7 KP indledningsvis og justere til sidst.
 
**) Den beregnede score afrundes til nærmeste hele enhed (0,01 KP ved anvendelse af skalaen med to decimaler, 1 KP ved anvendelse af heltalsskalaen). Halve enheder afrundes væk fra middel (10 KP).
 
***) Fx hvis det før sidste runde stod klart, at 7 KP ville være tilstrækkeligt til at sikre en turneringssejr.
 
 
 
§ 203. Imps across the Field
 
Ved beregning af »imps across the field« tildeles hver deltager ved sammenligning med scorer opnået af andre deltagere, der har spillet det samme spil, et positivt eller negativt antal imp i henhold til § 78B (imp-skalaen).
 
A. Kunstig score
 
Når et par tildeles kunstig score (§ 12C2), beregnes scoren som +2 imp for middel plus, henholdsvis -2 imp for middel minus, for hver sammenligning, der skal foretages for parret.
 
B. Omregning til et større antal borde [2010]
 
Hvis § X78A anvendes til udregning af særlige scorer, og de opnåede point i en gruppe skal omregnes til et større antal borde (jf. § X78B (Neubergs formel)), beregnes scoren for hvert par i gruppen som A / G * P, hvor P er det antal imp, som det pågældende par har opnået inden for gruppen, G er antallet af resultater i gruppen, og A er det samlede antal borde, som scoren skal omregnes til.
 
 
 
§ 204. Butlerberegning
 
Ved en butlerberegning udregnes en datumscore for hvert spil, hvorefter der tildeles imp til hvert par ved sammenligning med datumscoren.
 
A. Beregning af datumscoren
 
  1. Den højeste og den laveste score borttages,*) hvorefter datumscoren beregnes som gennemsnittet af de resterende scorer.
 
  2. Hvis metoden i § X78A anvendes til udregning af særlige scorer, har sådanne særlige scorer har følgende betydning for datumscoren: [2010]
 
    a. Frekvenstavler dannes som angivet i § X78A for vægtede scorer (§ 12C1c) og ubalancerede scorer.
 
    b. Ved omregning til et større antal borde (jf. § X78B (Neubergs formel)) ganges frekvenserne i frekvenstavlen for en gruppe med A / G, hvor G er antallet af resultater i gruppen, og A er det samlede antal borde, som scoren skal omregnes til.
 
    c. Efter disse operationer borttages den højeste og den laveste score som sædvanligt,*) før datumscoren beregnes som gennemsnittet af de resterende scorer.**)
 
  3. Hvis metoden i § X78D anvendes til udregning af særlige scorer, beregnes datumscoren på følgende måde:
 
    a. Først borttages først kunstige scorer (§ 12C2), vægtede scorer (§ 12C1c) og ubalancerede scorer.
 
    b. Hvis der er to scorer tilbage, beregnes datumscoren som gennemsnittet af disse to scorer. [2010]
 
    c. Hvis der er mere end to scorer tilbage, borttages den højeste og den laveste af disse scorer,*) hvorefter datumscoren beregnes som gennemsnittet af de resterende scorer.
 
B. Tildeling af imp
 
Hvert par tildeles et antal imp efter følgende princip:
 
  1. Forskellen mellem parrets opnåede spilpoint og datumscoren beregnes.
 
  2. Den beregnede forskel afrundes til nærmeste hele tal deleligt med 10 (ved afrunding af en forskel, der er delelig med 5, foretages afrundingen væk fra 0).
 
  3. Den afrundede forskel omsættes til imp efter den sædvanlige imp-tabel (§ 78B).
 
C. Kunstig score
 
Når et par tildeles kunstig score (§ 12C2), beregnes scoren som +2 imp for middel plus, henholdsvis -2 imp for middel minus.
 

 
*) Turneringsarrangøren kan i propositionerne fastlægge, at der i stedet borttages fx de to bedste og dårligste scorer.
 
**) Hvis den højeste score har en frekvens på under 1, betyder dette, at denne score borttages helt, mens en brøkdel af den næstbedste score også borttages, således at der samlet er fjernet 1,0 forekomst fra frekvenstavlen (og tilsvarende for den laveste score).
 
 
 
§ 205. Multiholdberegning
 
Ved multiholdberegning tildeles hvert par den gennemsnitlige KP-score opnået mod modstandere, der har spillet de samme spil i runden.
 
A. Multiholdberegning i holdturnering
 
Multiholdberegning er et vejledende udtryk for hvert pars præstation i holdturnering, som beregnes på følgende måde:
 
  1. I hver runde (halvleg) opgøres det enkelte pars resultater mod hvert af de øvrige borde som en imaginær holdkamp efter KP-skalaen for antallet af spil i runden; dog gøres ikke op mod det bord, der indgår i den faktiske holdkamp.
 
  2. Parrets multiholdscore for runden beregnes herefter som KP-gennemsnittet for de imaginære holdkampe.
 
  3. Strafpoint (jf. § 90) tildelt for uregelmæssigheder, der fører til annullering af spil, medregnes ikke.
 
B. Multiholdberegning som parturneringsform
 
Multiholdberegning kan anvendes som en egentlig parturneringsform ved at anvende bestemmelserne i denne paragraf med følgende ændringer:
 
  1. For hvert par gøres op mod samtlige øvrige borde i turneringen.
 
  2. Kunstige scorer og strafpoint for uregelmæssigheder, der fører til annullering af spil, medregnes på sædvanlig måde. Hvis mange spil udgår på grund af samme uregelmæssighed, vil spillene typisk udgå helt af alle de sammenligninger, der er tale om, og der udregnes strafpoint og erstatningspoint direkte i kamppoint.
 
 
 
§ 206. Board-a-Match
 
I holdkampe efter board-a-match-princippet giver hvert enkelt spil 2-0, 1-1 eller 0-2, alt efter hvilket hold der har opnået flest spilpoint.
 
A. Kunstig score
 
Ved tildeling af kunstig score (§ 12C2) er den tildelte score 1,2 point for middel plus, henholdsvis 0,8 point for middel minus. Disse scorer anvendes uden afrunding.
 
 
 
§ 207. Overførsel af score [2009]
 
I turneringer, der er opdelt i flere faser (jf. § X8A), kan turneringsarrangøren i turneringens propositioner bestemme, at en del af scoren fra én fase af turneringen overføres til senere faser.*)
 
A. Holdkampe med imp-opgørelse efter en alle-mod-alle-fase
 
Når en indledende fase af en holdturnering er afviklet som en alle-mod-alle-turnering i én stor gruppe, kan der anvendes overførsel af score til kampe i efterfølgende faser, fx cupkampe. Følgende fremgangsmåde anvendes.
 
  1. Imp-differencen fra det indbyrdes opgør danner udgangspunkt for den overførte score.
 
  2. Eventuelle strafpoint givet i den indbyrdes kamp indregnes i imp-differencen ved først at omregne til standardfradrag ifølge § 211B1 og derefter omregne disse til imp ifølge § 211B1d. [2012]
 
  3. Halvdelen af imp-differencen overføres, hvis holdet med positiv imp-difference opnåede den højeste slutplacering af de to hold; en tredjedel af imp-differencen overføres, hvis holdet med positiv imp-difference opnåede den laveste slutplacering af de to hold. De overførte imp anvendes uden afrunding. (Se § 221A, hvis de to hold opnåede lige mange KP).
 
  4. Der kan ikke overføres en imp-score større end en grænse, der afhænger af antallet af spil i den kamp, der skal spilles:
 
    a. 8 imp for kampe berammet til højst 32 spil.
 
    b. 12 imp for kampe berammet til 33-64 spil.
 
    c. 16 imp for kampe berammet til 65-96 spil.
 
    d. 20 imp for kampe berammet til 97-128 spil.
 
    e. 24 imp for kampe berammet til mere end 128 spil.
 

 
*) Dette princip kan fx anvendes for at belønne en god præstation i en kvalifikationsfase, eller for at reducere deltagernes incitament til under visse omstændigheder at spille bevidst på at opnå et dårligt resultat.
 
 
 
§ 211. Retningslinjer for strafpoint
 
Denne paragraf indeholder generelle retningslinjer for straffe for fejl i fremgangsmåden jf. § 90, som udmåles i form af strafpoint.
 
A. Udmåling af strafpoint
 
  1. Når der tildeles en straf i form af strafpoint, skal straffen altid udmåles i den pointenhed, som stillingen i turneringen opgøres efter. For en holdturnering med KP-opgørelse skal strafpoint således udmåles som en KP-straf og ikke en imp-straf.
 
  2. Strafpointene påvirker kun scoren for den deltager, der straffes, mens modstandernes score er uændret.
 
  3. Se desuden § X78 angående afrunding.
 
B. Standardfradrag
 
Strafpointenes størrelse defineres normalt med udgangspunkt i begrebet »standardfradrag«. Et standardfradrag har følgende størrelse:
 
  1. Holdturnering:
 
    a. KP-opgørelse i en kamp planlagt til mindst 13 spil: ½ KP (afrundes ikke). [2016]
 
    b. KP-opgørelse i en kamp planlagt til højst 12 spil: 1 KP. [2016]
 
    c. Board-a-match (§ 206): 0,2 point (afrundes ikke).
 
    d. Enkeltkamp (cupkamp): 1½ imp, som fradrages i den fejlendes imp-score i kampen (afrundes ikke; § 12C4 (gennemsnitsberegning ved ubalancerede scorer i cupturneringer) skal ikke anvendes).
 
  2. Parturnering:
 
    a. Almindelig parpointopgørelse: 10% af forskellen mellem en top og en bund i et spil.
 
    b. Imps across the Field (§ 203): 2 imp for hvert andet bord, hvor spillet skulle spilles.
 
    c. Butlerberegning (§ 204): 2 imp.
 
  3. For opgørelsesformer, der ikke er nævnt ovenfor, bør der i turneringens propositioner fastsættes et standardfradrag, som svarer til forskellen mellem middel og middel minus i et spil.*)
 

 
*) Se dog § 205 angående multiholdberegning i holdturnering.
 
 
 
§ 212. For sen ankomst
 
A. Holdkamp
 
Hvis et hold ikke er klar til at spille på det planlagte starttidspunkt, beregnes en eventuel straf i forhold til det planlagte starttidspunkt, selvom sektionen forsinkes af meddelelser fra turneringslederen, praktiske problemer eller andet.
 
  1. Ved en strafbar forsinkelse på mindre end 30 minutter gennemføres sektionen i sin fulde længde. Hvis forsinkelsen er mindst 5 minutter, gælder desuden følgende:
 
    a. Det forsinkede hold straffes med følgende KP-fradrag:*)
 
  i. 1 KP ved en forsinkelse på mindst 5, men under 10 minutter.
 
  ii. 2 KP ved en forsinkelse på mindst 10, men under 15 minutter.
 
  iii. 3 KP ved en forsinkelse på mindst 15, men under 20 minutter.
 
  iv. 4 KP ved en forsinkelse på mindst 20, men under 25 minutter.
 
  v. 5 KP ved en forsinkelse på mindst 25, men under 30 minutter.
 
    b. Spilletiden for runden forlænges for de implicerede hold i kampen.
 
  i. Hvis runden er på højst 15 spil, forlænges spilletiden svarende til forsinkelsen.
 
  ii. Hvis runden er på mindst 16 spil, forlænges spilletiden svarende til forsinkelsen minus 5 minutter.
 
  2. Ved en strafbar forsinkelse på mindst 30 minutter gælder følgende: [2012]
 
    a. Holdene kan med turneringslederens godkendelse enes om at afvikle kampen med et reduceret spilantal (dog mindst halvdelen af det oprindeligt fastsatte) eller på et andet tidspunkt. Det forsinkede hold straffes med et fradrag på 8 KP.
 
    b. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, eller hvis det fremmødte hold ikke ønsker at afvikle kampen, opgøres kampens resultat ved hjælp af § 202C.
 
  3. Ved en straffri forsinkelse (§ 244) skal det forsinkede hold meddele forsinkelsen til turneringsarrangøren eller turneringslederen hurtigst muligt. [2012]
 
    a. Turneringsarrangøren eller turneringslederen forsøger at få kampen afviklet på en måde, der er så retfærdig som muligt over for begge hold, ved at forlænge spilletiden svarende til forsinkelsen, afvikle kampen enten med et reduceret spilantal (dog mindst halvdelen af det oprindeligt fastsatte), eller fastsætte et andet spilletidspunkt.
 
    b. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, opgøres kampens resultat ved hjælp af § 202C. I en enkeltkamp udråbes det fremmødte hold dog som vinder.
 
    c. Det forsinkede hold er ikke forpligtet til at indsætte substitutter. Hvis holdet har andre spillere til rådighed, er holdet heller ikke forpligtet til at indsætte disse.
 
    d. Såfremt en spiller rammes af sygdom e.lign. under en kamp, har holdet ret til at indsætte en substitut eller et substitutpar i næste spil. Hvis et påbegyndt spil ikke kan gennemføres, justerer turneringslederen scoren (§ 12C) i dette spil. Hvis det ikke kan lade sig gøre at indsætte en substitut, anvendes de samme principper som ved straffri udeblivelse.
 
B. Parturnering
 
  1. Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter sektionens officielle starttidspunkt, kan turneringslederen indsætte reserver (se § 243).
 
  2. Hvis det således erstattede par kommer senere end starttidspunktet for sektionens 2. runde, bestemmer turneringslederen, om
 
    a. Det erstattede par genindtræder i turneringen, eller
 
    b. Reserverne spiller resten af sektionen, eller
 
    c. Reserverne spiller resten af turneringen.
 
  3. Hvis et par ikke har taget plads ved starten af en runde, herunder første runde i en sektion, kan turneringslederen efter eget skøn tildele advarsel eller strafpoint. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge nærmere bestemmelser for sådanne straffe.
 
  4. Hvis parrets forsinkede ankomst er straffri (§ 244), tillader turneringslederen normalt, at parret genindtræder fra og med næste runde i turneringen.
 

 
*) Hvis der ikke anvendes KP-opgørelse, omregnes hvert KP til to gange standardfradraget (§ 211B). I holdkampe med højst 12 spil anvendes de angivne KP-fradrag.
 
 
 
§ 213. Tidsoverskridelse
 
A. Holdkamp
 
Ved turneringsformer, hvor kampene spilles i mere eller mindre ubrudt rækkefølge, skal afslutningstidspunktet for kampen eller runden (halvlegen) være fastlagt.
 
  1. Hvis afslutningstidspunktet ændres, skal turneringslederen før runden meddele det nye afslutningstidspunkt, men undladelse heraf fritager ikke de pågældende hold for straf ved tidsoverskridelse.
 
  2. Turneringslederen bør advare hold, der er i fare for at blive straffet for langsomt spil, men undladelse heraf fritager ikke de pågældende hold for straf ved tidsoverskridelse.
 
  3. En tidsoverskridelse på under 5 minutter straffes ikke.
 
  4. Ved en tidsoverskridelse på mindst 5 minutter gælder følgende:
 
    a. De implicerede hold straffes med følgende KP-fradrag:*)
 
  i. 1 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 5, men under 10 minutter.
 
  ii. 2 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 10, men under 15 minutter.
 
  iii. 3 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 15, men under 20 minutter.
 
  iv. 5 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 20, men under 25 minutter.
 
  v. 8 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 25, men under 30 minutter.
 
  vi. Mindst 8 KP ved en tidsoverskridelse på mindst 30 minutter. Straffen fastsættes efter turneringslederens skøn.
 
    b. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen kun – eller næsten kun – skyldes det ene hold, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen til det andet hold.
 
    c. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen helt eller delvis skyldes forhold, som spillerne ikke havde indflydelse på, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen tilsvarende.
 
    d. I tilfælde af tidsoverskridelse ved begge borde tildeles for hvert af holdene den største af de to straffe jf. ovenstående bestemmelser.
 
  5. Ud over den automatiske straf nævnt i § 213A4 kan turneringslederen tildele straf for langsomt spil (§ 90B2) efter følgende regler:
 
    a. Der kan kun ske fradrag af KP, hvis turneringslederen tidligere i samme kamp har tildelt en advarsel for langsomt spil.
 
    b. Straffen kan efter turneringslederens skøn tildeles det ene eller begge hold og behøver ikke være ens for begge hold.
 
    c. Straffen består i mindst ét standardfradrag (se § 211B).
 
  6. Til hjælp ved vurdering af forsinkelser kan turneringslederen udpege en observatør, som skal tage tid på hvert spil samt vurdere, omtrent hvor meget af denne tid hver side har brugt.
 
    a. Turneringslederen kan indsætte observatøren på eget initiativ eller på anmodning fra en spiller (en spiller kan dog ikke kræve, at der indsættes en observatør).
 
    b. Observatøren indsættes sjældent fra en rundes start, men bliver normalt ved bordet til rundens afslutning fra det tidspunkt, hvor observationerne påbegyndes.
 
    c. For hvert spil noterer observatøren:
 
  i. Antallet af minutter, der blev forbrugt til spillet.
 
  ii. Om tidsforbruget var ca. ligeligt fordelt mellem de to sider, eller om en af siderne var hovedansvarlig for tidsforbruget (en pause på op til 1 minut for spilfører ved det første tilspil fra bordet medregnes dog ikke).
 
  iii. Evt. særlige hændelser, som havde indflydelse på tidsforbruget, inkl. hændelser mellem spillene.
 
    d. Der tages ikke tid på hver enkelt melding eller spil af et kort. Observatøren foretager en overordnet vurdering på hvert spil.
 
    e. Spillerne må ikke på nogen måde forsøge at påvirke observatøren i dennes vurderinger eller få adgang til observatørens notater inden rundens afslutning.
 
B. Parturnering
 
  1. Ved overskridelse af spilletiden for en runde tildeler turneringslederen straf efter følgende principper:
 
    a. Første tidsoverskridelse straffes med en advarsel (se § X90C).
 
    b. Hver efterfølgende tidsoverskridelse straffes med et standardfradrag (§ 211B).
 
    c. Hvis den første tidsoverskridelse er på mindst 3 minutter, straffes den efter § 213B1b uden forudgående advarsel.
 
  2. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen kun – eller næsten kun – skyldes det ene par, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen til det andet par. Dette gælder især, når det ene par ikke var klar til at spille ved rundens start.
 
  3. Hvis turneringslederen bedømmer, at tidsoverskridelsen helt eller delvis skyldes forhold, som spillerne ikke havde indflydelse på, kan turneringslederen reducere eller annullere straffen tilsvarende. Et par regnes ikke for ansvarlig for den del af en tidsoverskridelse, der skyldes parrets egen tidsoverskridelse i den foregående runde.
 
  4. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge bestemmelser, der tillader turneringslederen at annullere et spil, hvis afvikling af spillet medfører risiko for at forstyrre den generelle afvikling af turneringen, fordi spillerne risikerer at overskride tidsfristen for runden betragteligt. Sådanne bestemmelser bør foreskrive en frist, inden hvilken et spil skal påbegyndes, og bestemmelserne skal foreskrive den kunstige score (jf. § 12C2), der skal tildeles på således annullerede spil.**)
 

 
*) Hvis der ikke anvendes KP-opgørelse, omregnes hvert KP til to gange standardfradraget (§ 211B). I holdkampe med højst 12 spil anvendes de angivne KP-fradrag.
 
**) Hvis tidsoverskridelsen kun skyldes det ene par, bør bestemmelserne foreskrive tildeling af middel plus til det uskyldige par og middel minus til det skyldige par. Hvis begge par er skyld i tidsoverskridelsen, bør bestemmelserne enten foreskrive tildeling af middel minus til begge par eller middel til begge par. Der bør ikke gives strafpoint på spil, der annulleres efter denne bestemmelse.
 
 
 
§ 214. Forkert kortfordeling o.l. [2017]
 
A. Uregelmæssigheder, der er dækket af denne paragraf
 
Denne paragraf omhandler de straffe, som turneringslederen skal tildele i tillæg til den berigtigelse, som lovene foreskriver, når turneringslederen anvender § 13 (forkert antal kort), § 14 (manglende kort), § 15B (spil af forkert spil) eller § 16D (uvedkommende oplysninger). Dette gælder bl.a. følgende tilfælde:
 
  1. En eller flere hænder i mappen bestod af et forkert antal kort (§ 13 eller § 14).
 
  2. Spillerne spiller et spil, de ikke skulle spille i den pågældende runde (§ 15B).
 
  3. En spiller ser et eller flere kort fra en anden hånd end den, spilleren skal spille (§ 16D), fx hvis:
 
    a. Mappen indeholder forkert kortfordeling.
 
    b. Mappen indeholder kort med billedsiden opad.
 
    c. Mappen er drejet 90 grader.*)
 
    d. Spilleren tager en forkert hånd fra mappen.
 
  4. En spiller hører meldinger, resultater eller bemærkninger om spillet (§ 16D).
 
B. Kortene returneres ikke korrekt til mappen
 
En side straffes, hvis en eller begge spillere fra denne side er skyld i, at kortene ikke er returneret korrekt til mappen, når mappen skal spilles senere ved et andet bord. Straffen er:
 
  1. Advarsel (§ X90C), hvis en eller flere hænder indeholder et forkert antal kort.
 
  2. Et standardfradrag (§ 211B), hvis alle hænder indeholder præcis 13 kort, men spillerne har ændret fordelingen.
 
  3. Hvis et eller flere kort ligger med billedsiden opad i mappen: Et standardfradrag (§ 211B), hvis fejlen medfører justeret score ved et andet bord, ellers advarsel (§ X90C).
 
C. Spil af forkert spil
 
En side straffes med et standardfradrag (§ 211B), hvis en eller begge spillere fra denne side afgiver en melding i et spil, som
 
  1. spillerne ikke skal spille i denne runde, eller
 
  2. spillerne skal spille i denne runde, men ved et andet bord.
 
D. Forkert orientering
 
Hvis spillerne sidder på den forkerte led, og en eller flere af spillerne har set et eller flere kort fra en modstanders hånd, gør turneringslederen følgende:
 
  1. I en holdkamp undersøger turneringslederen straks, om en spiller ved det andet bord har set et eller flere af sine kort.
 
    a. Hvis dette er tilfældet, forsøger turneringslederen at afvikle spillet normalt (§ X16A3) og justerer om nødvendigt scoren (se § 86 og § X86).
 
    b. Hvis dette ikke er tilfældet, sørger turneringslederen for, at spillet vendes ved begge borde, hvorefter et resultat på spillet opnås på normal vis.
 
  2. I parturnering sørger turneringslederen for, at spillernes placering rettes i regnskabet, således at regnskabet svarer til spillernes faktiske placering.
 
E. Andre uregelmæssigheder
 
Hvis en eller begge spillere fra en side på anden måde er skyld i, at scorens skal justeres ved andet bord (fx hvis en spiller taler unødigt om spillet, og spillerens bemærkninger opfattes af andre spillere), straffes dette med et standardfradrag (§ 211B).
 
F. I holdkampe
 
Hvis de øvrige bestemmelser i denne paragraf foreskriver et standardfradrag (§ 211B) som straf, og fejlen udelukkende påvirker det andet bord i samme kamp, reduceres straffen til en advarsel (§ X90C).
 
 
 
§ 215. Annullerede spil i holdkamp [2018]
 
Hvis det ikke er muligt at afvikle en runde med det planlagte antal spil, fx hvis holdmakkerne sidder på samme led, eller hvis der ikke har været spillet med samme kortfordeling ved begge borde, gælder nedenstående principper:
 
A. Erstatningsspil
 
  1. Turneringslederen sørger for, at der spilles så mange erstatningsspil som praktisk muligt, dog således at der samlet afvikles mindst halvdelen af det planlagte antal spil for runden (ellers se § 215B), og fastsætter i den forbindelse et nyt sluttidspunkt for runden. Dette gælder også, hvis et eller begge hold er fejlende (jf. den ret, som § 86B3 giver den regulerende myndighed til at fravige bestemmelserne i § 86B2). Se dog § 86A (omgivning af ét spil ikke tilladt i en kamp, hvis det endelige resultat af kampen uden dette spil kunne være kendt af en deltager).
 
  2. Hvis en af siderne har opnået et fordelagtigt resultat, og § 86B1 eller § 86B2b kan anvendes, spilles dog ikke erstatningsspil for sådanne spil.
 
B. Manglende spil
 
Hvis der efter anvendelse af § 215A fortsat ikke er afviklet det planlagte antal spil, gælder følgende:
 
  1. Hvis der er afviklet under halvdelen af det oprindeligt planlagte antal spil for runden, udgår alle rundens spil af kampen. Kampen opgøres efter skalaen for det faktisk afviklede antal spil i de øvrige runder, og KP-skalaen for det reducerede spilantal benyttes. Hvert skyldigt hold straffes med et fradrag af 2 KP.
 
  2. Hvis der er afviklet mindst halvdelen af det oprindeligt planlagte antal spil for runden, tildeles justeret score i op til 3 af de ikke-afviklede spil. Øvrige ikke-afviklede spil udgår af kampen, og KP-skalaen for det reducerede spilantal benyttes (se § X12C).
 
C. Afbrudt spil
 
Hvis en runde må afbrydes, efter at den er påbegyndt, fx pga. pludselig opstået sygdom hos en af spillerne, benyttes principperne i § 215B.
 
 
 
§ 216. Spil, der ikke påbegyndes
 
Bestemmelserne i denne paragraf fastsætter scoren for spil, der annulleres uden at være påbegyndt, når tilfældet ikke dækkes af § 212 (for sen ankomst), § 213 (tidsoverskridelse) eller § 214 (forkert kortfordeling, forkert orientering o.l.). Se også § 202C angående et udeblevet hold i en holdturnering.
 
A. Oversidderrunder [2010]
 
Hvis et par pga. turneringsformen er oversidder, udregnes scoren i overensstemmelse med § X78 (særlige scorer).
 
B. Strafbar udeblivelse
 
Hvis et spil ikke påbegyndes, fordi et par er udeblevet, og udeblivelsen er strafbar (§ 244), gælder følgende:
 
  1. Til det par, der er mødt op, gives middel plus (se § X78 angående afrunding).
 
  2. Til det par, der er udeblevet, gives middel minus (se § X78 angående afrunding).
 
  3. For det udeblevne par kan yderligere fradrag af point jf. § 90 (fejl i fremgangsmåden) komme på tale.
 
C. Straffri udeblivelse
 
Hvis et spil ikke påbegyndes, fordi et par er udeblevet, og udeblivelsen er straffri (§ 244), gælder følgende:
 
  1. Til det par, der er mødt op, gives middel plus (se § X78 angående afrunding).
 
  2. Til det par, der er udeblevet, gives middel.
 
  3. Fradrag af point jf. § 90 (fejl i fremgangsmåden) kommer normalt ikke på tale.
 
D. Reserver
 
Hvis et par er indsat som reserve i en turnering og derfor ikke har spillet de første spil, gælder følgende for de spil, der således ikke er afviklet:
 
  1. Til det par, som reserveparret skulle have spillet mod, gives middel plus (se § X78 angående afrunding).
 
  2. Reserveparret tildeles middel.
 
E. Deltageren udgår
 
  1. En deltager (jf. definitionen i lovene) skal betragtes som udgået af turneringen i følgende tilfælde:
 
    a. For en tilmeldt deltager, hvis deltageren ikke har spillet mindst halvdelen af kampene (holdturnering), hhv. halvdelen af spillene (parturnering).
 
    b. For en indsat reserve, hvis reserven ikke har spillet mere end halvdelen af kampene (holdturnering), hhv. halvdelen af spillene (parturnering).
 
  2. Når en deltager er udgået jf. § 216E1, skal samtlige deltagerens resultater annulleres. Modstandernes resultater fastsættes på følgende måde:
 
    a. I holdturnering: Modstandernes resultater i de pågældende kampe fastsættes i overensstemmelse med § 202D. [2019]
 
    b. I parturnering: Modstandernes resultater i de pågældende spil beregnes som ved oversidderrunder (§ 216A).
 
  3. Bestemmelserne i § 216E1 og § 216E2 gælder også ved straffri udeblivelser (§ 244).
 
 
 
§ 221. Pointlighed i turneringer med KP-opgørelse
 
A. Alle-mod-alle
 
Hvis turneringsformen er alle-mod-alle i ét eller flere gennemløb, placeres lige stillede hold efter følgende kriterier:
 
  1. Flest KP i samtlige indbyrdes kampe.
 
  2. Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige indbyrdes kampe.
 
  3. Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige kampe.
 
  4. Hvis anvendelsen af et af de ovenstående kriterier fører til, at en mindre gruppe af hold fortsat står lige, anvendes § 221A forfra på en sådan gruppe af hold.
 
  5. Turneringens propositioner kan fastlægge yderligere kriterier eller dekretere omkampe ved fortsat lighed.
 
B. Andre turneringsformer [2010]
 
Hvis alle hold i turneringen ikke har mødt hinanden lige mange gange (fx i en Monrad-turnering), placeres lige stillede hold efter følgende kriterier:
 
  1. Det samlede antal KP opnået af holdets modstandere.
 
  2. Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige kampe.
 
  3. Turneringens propositioner kan fastlægge yderligere kriterier eller dekretere omkampe ved fortsat lighed.
 
 
 
§ 222. Afgørelse af uafgjort enkeltkamp med imp-opgørelse
 
Bestemmelserne i denne paragraf anvendes, når en enkeltkamp (fx i en cupturnering) ender uafgjort i imp.
 
A. Overført score
 
Hvis § 207A har været anvendt for at bestemme en overført score, gælder følgende:
 
  1. Det hold, der scorede flest imp i kampen (uden overførsel), vinder kampen.
 
  2. Hvis den overførte score er 0 imp, afgøres kampen ved omspil (§ 222C).
 
B. Ingen overført score
 
Hvis § 207A ikke har været anvendt, beregnes det totale antal spilpoint (§ 78C) for hvert af holdene.
 
  1. Det hold, der scorede flest spilpoint, vinder kampen.
 
  2. Hvis holdene står lige i spilpoint, afgøres kampen ved omspil (§ 222C).
 
C. Omspil
 
Når en kamp skal afgøres ved omspil, anvendes følgende fremgangsmåde:
 
  1. Hver omspilsrunde består af 4 spil. Resultatet af omspilsrunden indregnes i kampens samlede resultat. Ved fortsat imp-lighed anvendes § 222A eller § 222B på det nye resultat.
 
  2. Se § 231D vedrørende holdenes opstilling.
 
 
 
§ 223. Pointlighed i parturnering
 
A. Om entydige placeringer skal fastlægges
 
  1. Entydige placeringer skal fastlægges, når det drejer sig om udelelige præmie- eller kvalifikationsgivende placeringer.
 
  2. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge yderligere bestemmelser om, hvornår entydige placeringer skal fastlægges, herunder om delelige præmier skal deles ved pointlighed, selvom entydige placeringer er fastlagt.
 
B. Fremgangsmåde
 
Hvis entydige placeringer skal fastlægges, anvendes følgende kriterier i prioriteret orden.
 
  1. Flest parpoint i indbyrdes opgør. Hvis flere end 2 par har samme samlede parpointscore, gælder følgende:
 
    a. Samtlige indbyrdes opgør summeres (med 0 som middel).
 
    b. Hvis 2 eller flere par har samme score i indbyrdes opgør, gentages proceduren for disse par.
 
  2. Flest runder med en score over middel.
 
  3. Sammenligning af antallet af forekomster af dårligste parpointscore for et spil, subsidiært næstdårligste osv., indtil en forskel findes. Det par, som har den bedste score i sammenligningen, slutter forrest.*)
 

 
*) Den overordnede ide er at belønne det par, som har færrest bunde. I en turnering over 20 borde slutter således det af parrene forrest, som har færrest noteringer med -19. Har parrene lige mange sådanne noteringer, sammenlignes antallet af noteringer med -18 osv.
 
 
 
§ 231. Holdenes placering
 
A. Hjemmehold og udehold
 
  1. I hver kamp spiller et hjemmehold mod et udehold. Turneringslederen tildeler om nødvendigt de respektive betegnelser. Er intet andet anført, betragtes det i startlisten først nævnte hold som hjemmehold.
 
  2. Hjemmeholdet sidder under hele kampen N-S i åbent rum og Ø-V i lukket rum.
 
B. Udskiftning
 
Udskiftning af et par eller en spiller i et par må kun ske efter en runde. Turneringslederen kan dog dispensere herfor i tilfælde af en spillers pludseligt opståede sygdom e.lign. (§ 244A3).
 
C. Holdopstilling [2010]
 
Medmindre andet fremgår af turneringens propositioner, gælder følgende begrænsninger for holdenes valg af, hvilke af dets deltagere der skal spille hver runde (halvleg) af en kamp, og i hvilken opstilling de placerer sig (hvis der på det ene hold, men ikke begge, er par, der bruger et højkunstigt system, anvendes § 103C2 dog i stedet for nedenstående i enhver runde (halvleg), hvor et højkunstigt system bruges).
 
  1. Hvis kampen afvikles med 1 runde (halvleg), har hjemmeholdet ret til at sætte sig sidst.
 
  2. Hvis kampen afvikles med 2 runder (halvlege), gælder følgende:
 
    a. Hjemmeholdet har ret til at sætte sig sidst i 1. halvleg.
 
    b. Udeholdet har ret til at sætte sig sidst i 2. halvleg.
 
    c. Ethvert uændret par på hjemmeholdet skal i 2. halvleg forblive i det rum, hvor de spillede 1. halvleg.
 
    d. To uændrede par må ikke møde hinanden i begge halvlege.
 
  3. Hvis kampen afvikles med et ulige antal runder (halvlege; mindst tre), afgøres retten til at sætte sig sidst i hver enkelt runde inden kampens start på følgende måde:
 
    a. Først vælger hjemmeholdet en vilkårlig runde i kampen, hvor de har ret til at sætte sig sidst.*)
 
    b. Dernæst vælger udeholdet en af de resterende runder.
 
    c. Holdene fortsætter med at vælge på skift, indtil samtlige runder er fordelt mellem holdene.
 
    d. Der er ingen begrænsninger på, om uændrede par mødes flere gange i træk.
 
  4. Hvis kampen afvikles med et lige antal runder (halvlege; mindst fire), afgøres retten til at sætte sig sidst i hver enkelt runde inden kampens start på følgende måde:
 
    a. Kampen inddeles i sektioner a to runder.
 
    b. Først vælger hjemmeholdet en vilkårlig runde i kampen, hvor de har ret til at sætte sig sidst.*) Udeholdet får automatisk ret til at sætte sig sidst i den modsatte runde i samme sektion.
 
    c. Dernæst vælger udeholdet en af de resterende runder. Hjemmeholdet får automatisk ret til at sætte sig sidst i den modsatte runde i samme sektion.
 
    d. Holdene fortsætter med at vælge på skift, indtil samtlige runder er fordelt mellem holdene.
 
    e. Der er ingen begrænsninger på, om uændrede par mødes flere gange i træk.
 
D. Omspil
 
I omspilsrunder (se § 222C) gælder følgende:
 
  1. I første omspilsrunde skal holdene bruge samme placering og opstilling som i sidste runde af den ordinære kamp.
 
  2. Medmindre § 103C2 (højkunstige systemer) er i kraft, bytter udeholdets par plads for hver runde i efterfølgende omspilsrunder, mens hjemmeholdets par bliver siddende.
 
  3. Intet af holdene må foretage udskiftning af spillere efter afslutning af den ordinære kamp.
 

 
*) Hjemmeholdet kan bestemme, at udeholdet skal foretage det første valg.
 
 
 
§ 232. Tilskuer til egen kamp
 
A. Ikke-spillende holdkaptajn
 
  1. En ikke-spillende holdkaptajn har lov til at være tilskuer, også til sit eget hold, efter samme regler som gælder for andre tilskuere (§ 76).
 
  2. Bortset fra som angivet i § 232A1 har kaptajnen ingen særlige rettigheder under spillet.
 
B. Andre spillere
 
Med undtagelse for § 232A må en spiller ikke være tilskuer ved et bord, hvor spillerens holdkammerater spiller.
 
 
 
§ 241. Betingelser for deltagelse
 
For hver turnering fastsætter turneringsarrangøren betingelser for deltagelse. Eksempler på sådanne betingelser gives nedenfor.
 
A. Krav til køn og alder
 
Propositionerne kan fastsætte krav til køn og alder. Eksempler:
 
  1. Turneringer for damespillere.
 
  2. Turneringer for mixed-par eller mixed-hold (som består af mixed-par).
 
  3. Turneringer for juniorspillere, dvs. spillere, der ikke er fyldt 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  4. Turneringer for seniorer, dvs. spillere, der er fyldt 61 år inden den 1. januar i den pågældende sæson.*) [2019]
 
B. Begrænsninger på spillestyrke
 
Propositionerne kan fastsætte begrænsninger på spillestyrken af de tilmeldte spillere eller deltagere.**) Eksempler:
 
  1. Spillere, der ikke deltager i divisionsturneringen.
 
  2. Spillere, der ikke har opnået kredsmestertitlen.
 
  3. Par med mindst 28 i gennemsnitshandicap.
 
C. Krav til medlemskab
 
Propositionerne kan fastsætte krav om medlemskab. Eksempler:
 
  1. I turneringer arrangeret af DBf eller af en kreds eller et distrikt under DBf kan DBf-medlemskab være påkrævet for hver spiller.
 
  2. I en turnering arrangeret af en kreds eller et distrikt under DBf kan der i turneringens propositioner være bestemmelser, der kræver, at et vist antal af holdets eller parrets spillere skal være medlem af den pågældende kreds eller det pågældende distrikt.
 
  3. I en klubturnering kræves som regel medlemskab af klubben for deltagelse i turneringen.
 
D. Brug af ulovlige spillere
 
  1. Hvis det efter turneringens start fastslås, at der bruges spillere, som ikke opfylder betingelserne for deltagelse, eller substitutter, som ifølge reglerne ikke må bruges (se § 242), anses parret eller holdet for at være udeblevet i de runder, hvor sådanne spillere bruges, og scoren fastsættes på følgende måde:
 
    a. I holdturnering anvendes § 202C.
 
    b. I parturnering anvendes § 216.
 
    c. Se desuden § 216E (deltageren udgår).
 
  2. Hvis der er brugt en ulovlig substitut, hvis deltagelse turneringsarrangøren eller turneringslederen har godkendt, er udeblivelsen straffri, hvis fejlen skyldes, at turneringsarrangøren eller turneringslederen har fortolket substitutreglerne forkert på basis af korrekte oplysninger om substitutten.***) [2017]
 

 
*) Grænsen hæves med 1 år i hver af sæsonerne 2021/22, 2023/24 og 2025/26, således at den ender på 64 år. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august. [2018]
 
*) Vurdering af spillestyrke vil altid være et subjektivt skøn, og det er vanskeligt at fastlægge objektive kriterier, der føles rimelige. Turneringsarrangøren bør derfor gøre opmærksom på, om der foretages skøn i forbindelse med vurderingen af begrænsningerne.
 
**) Eksempel: Hvis et hold beder turneringslederen om tilladelse til at bruge en substitut og fejlagtigt oplyser, at substitutten er medlem af DBf, er udeblivelsen strafbar. Hvis holdet derimod har givet korrekte oplysninger, men turneringslederen på basis heraf fejlagtigt afgør, at substitutten er lovlig, er udeblivelsen straffri.
 
 
 
§ 242. Substitutter
 
En substitut er en spiller, som ikke er tilmeldt holdet eller parret, men som alligevel spiller for holdet eller parret i en del af turneringen.
 
A. Regler for brug af substitutter
 
Ved brug af en substitut skal følgende betingelser være opfyldt:
 
  1. Substitutten skal opfylde samme betingelser for deltagelse som tilmeldte spillere (se § 241), medmindre undtagelser fremgår af propositionerne for turneringen.*)
 
  2. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge særlige betingelser for brug af substitutter, fx:
 
    a. Bestemmelser om, at turneringsarrangøren eller turneringslederen skal informeres om og evt. godkende brug af substitutten, inden substitutten påbegynder spillet.
 
    b. Bestemmelser om, at der kræves en særlig begrundelse for den tilmeldte spillers afbud.
 
    c. Regler for, at en substitut ikke må optræde på flere hold eller par i samme turnering.
 
    d. Regler for, at en substitut ikke forstærker holdet eller parret væsentligt. Tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsarrangøren.
 
    e. Begrænsninger i antallet af brug substitutter i alt pr. deltagende hold eller par, eller mindstekrav til antallet af tilmeldte spillere, der faktisk spiller.
 
B. Straffri forsinkelse eller udeblivelse
 
Når en spiller ikke kan møde frem i tide, og forsinkelsen er straffri (§ 244), og det ikke kan lade sig gøre at indsætte en substitut, der overholder kravene i § 242A, kan en substitut, der ikke overholder disse krav, brug under følgende forudsætninger:
 
  1. Turneringsarrangøren eller turneringslederen skal godkende, at en sådan substitut brug.
 
  2. Medmindre turneringens propositioner forbyder dette, behøver substitutten ikke overholde kravene til køn og alder (§ 241A) eller spillestyrke (§ 241B), men modstanderne kan frit vælge mellem følgende muligheder: [2012]
 
    a. Runden aflyses, og scoren fastlægges i henhold til § 202C (holdturnering) eller § 216 (parturnering).**)
 
    b. Runden afvikles som normalt.
 
C. Substitutten spiller resten af runden
 
Når en substitut er indsat, deltager substitutten i resten af runden (halvlegen).
 
D. Resultater opnået af substitutter
 
  1. Resultater opnået ved brug af substitutter indgår i den samlede stilling, som om de var opnået af en tilmeldt spiller.
 
  2. Præmier vundet ved brug af substitutter tilfalder de tilmeldte spillere.
 
  3. Kvalifikation til videre deltagelse opnået ved brug af substitutter tilfalder de tilmeldte spillere.
 
  4. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge mindstekrav for antallet af spil, som de oprindeligt tilmeldte spillere skal spille for at bevare deres rettigheder, samt omstændigheder under hvilke en substitut overtager den erstattede spillers rettigheder.
 
E. Substitutters systemer
 
Et par med substitut(ter) må spille et hvilket som helst system, der i øvrigt er tilladt i turneringen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:***)
 
  1. Modstanderne har haft mindst den samme tid til at sætte sig ind i systemet, som kræves for ordinære pars systemer i turneringen, eller
 
  2. Modstanderne accepterer, at systemet bruges, eller
 
  3. Systemet er tilladt i parturneringer (se § 101B), eller
 
  4. De dele af substitutparrets system, som ikke er tilladt i parturneringer, var også en del af det oprindelige pars system (således at modstandernes muligheder for at forberede sig på systemet ikke er blevet forringet af, at substitutter er blevet indsat).
 

 
*) I de fleste klubturneringer er det sædvane, at der for substitutter ikke stilles krav om medlemskab af klubben (jf. § 241C).
 
**) Det skal understreges, at der er tale om helt korrekt og sportslig optræden af modparten, hvis de forlanger at få runden aflyst under disse omstændigheder. Muligheden i § 242B2b skal således opfattes som et særligt tilbud til modparten.
 
***) Turneringslederen kan vælge at give parrets modstandere nogle minutter til at forberede sig på systemet, ved at runden udskydes nogle minutter ved det pågældende bord.
 
 
 
§ 243. Reserver
 
En reserve er et par eller et hold, der indsættes i en turnering for at udfylde en ledig plads, fx hvis et par er udeblevet i en parturnering. I modsætning til substitutter (§ 242) spiller reserver på egne vegne.
 
A. Udvælgelse af reserver
 
  1. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge bestemmelser om, hvordan reserver udvælges på basis af fx opnåede resultater i en kvalifikationsturnering eller tilmeldingsrækkefølge.
 
  2. Turneringsarrangøren eller turneringslederen er bemyndiget til at indsætte reserver i overensstemmelse med turneringsbestemmelserne.
 
B. Reserven overtager pladsen
 
  1. Når en reserve er indsat i en turnering, har reserven de samme rettigheder, som reserven ville have haft ved direkte kvalifikation eller tilmelding til turneringen.
 
  2. Den erstattede deltager udgår af turneringen.
 
  3. Reserven overtager ikke de resultater, som den erstattede deltager har opnået. § 216D (score for spil, som reserven ikke har spillet) anvendes i stedet.
 
C. Annullering af indsættelse af reserve
 
  1. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastsætte bestemmelser, der tillader genindsættelse af den erstattede deltager under visse omstændigheder (se også § 212B2 (for sen ankomst i parturnering)).
 
  2. Hvis den erstattede deltagers udeblivelse er straffri (§ 244), kan turneringsarrangøren eller turneringslederen efter omstændighederne annullere indsættelsen af reserven (se også § 212B4 (genindtræden efter for sen ankomst ved straffri forsinkelse eller udeblivelse)).
 
  3. Se § 216E (deltageren udgår pga. for få spillede spil), hvis reserven højst spiller halvdelen af turneringens kampe (holdturnering), hhv. spil (parturnering).
 
 
 
§ 244. Strafbar og straffri forsinkelse eller udeblivelse
 
En forsinkelse eller en udeblivelse kan være strafbar eller straffri. Forhold dækket af § 244A nedenfor betegnes som straffri. Forhold, der ikke er dækket af § 244A, betegnes som strafbare.
 
A. Straffri forsinkelse eller udeblivelse [2009]
 
  1. Forøgelse af transporttiden med mere end en halv time som følge af en pludselig hændelse, som deltageren var uden indflydelse på og ikke kunne have forudset, er normalt straffri for den del af forøgelsen af transporttiden, der overstiger en halv time. Eksempler: [2016]
 
    a. Kødannelse efter en trafikulykke kan gøre en forsinkelse straffri.
 
    b. Forøget transporttid som følge af almindelige trafikale forhold som tæt trafik og kødannelse gør ikke en forsinkelse straffri, heller ikke ved vejarbejde o.lign. [2016]
 
    c. Uvarslet aflysning af tog (eller bus, fly osv.) kan gøre en forsinkelse straffri.
 
    d. Forsinkelse som følge af fejl på eget køretøj er strafbar.
 
    e. Forsinkelse som følge af forkerte oplysninger fra en ruteplanlægger er strafbar. [2016]
 
  2. Forsinkelse som følge af, at transport til spillestedet er umulig, er straffri, medmindre problemet var varslet og forsinkelsen kunne være undgået ved tidligere afrejse samme dag. Eksempler:
 
    a. Uvarslet lukning af Storebæltsbroen kan gøre en forsinkelse straffri. Derimod er en forsinkelse strafbar, hvis forsinkelsen skyldes, at en varslet lukning slutter senere end forventet.
 
    b. Hvis politiet fraråder unødvendig udkørsel, og det ikke er muligt at bruge offentlige transportmidler som alternativ, vil en forsinkelse som følge heraf være straffri.
 
  3. Sygdom eller andre forhold, som forhindrer spilleren i med rimelighed at gennemføre en spilledag, er straffri, forudsat at situationen er opstået
 
    a. efter det planlagte starttidspunkt på den pågældende spilledag, eller
 
    b. med så kort varsel, at det ikke med rimelighed var muligt at erstatte spilleren med en anden spiller fra holdet (i holdturnering) eller med en substitut.
 
B. Reduktion eller bortfald af straf
 
  1. I tilfælde af straffri forsinkelse eller udeblivelse reducerer eller annullerer turneringslederen den straf, der under normale omstændigheder ville være konsekvensen af en sådan forsinkelse eller udeblivelse (se dog § 216E (deltageren udgår pga. for få spillede spil)).
 
  2. Når en deltager forventer en forsinkelse eller udeblivelse, skal forhold, der gør forsinkelsen eller udeblivelsen straffri, meddeles turneringslederen eller turneringsarrangøren hurtigst muligt.
 
 
 
§ 251. Mundtlig appelbehandling
 
A. Hovedregel
 
  1. Appeller i henhold til § 93B behandles på spillestedet af en mundtlig appelkomite (§ 252), som er nedsat til formålet. Sagsbehandlingen foregår mundtligt. Afgørelserne træffes i forbindelse med afviklingen af selve turneringen.
 
  2. Parterne i en appel forventes at give møde til appelbehandlingen.
 
B. Undtagelser
 
  1. Mundtlig appelbehandling kan ikke finde sted, hvis en af parterne ikke er gjort bekendt med appellen, fx fordi spillerne har forladt spillestedet inden appelfristens udløb uden at have hørt om appellen.
 
  2. Mundtlig appelbehandling kan heller ikke finde sted, hvis en af parterne over for turneringslederen angiver en rimelig grund til ikke at kunne være til stede, fx hensynet til spillerens hjemrejse.
 
  3. Når mundtlig appelbehandling ikke er mulig, sørger turneringslederen for, at appellen behandles skriftligt (§ 254) af næste appelinstans (§ 256).
 
 
 
§ 252. Mundtlige appelkomiteer
 
En mundtlig appelkomite har til opgave at behandle appeller på spillestedet i forbindelse med afviklingen af en turnering.
 
A. Appelkomiteens medlemmer
 
  1. En mundtlig appelkomite består af mindst 3 medlemmer, og mindst 3 medlemmer skal være habile, for at komiteen er beslutningsdygtig.
 
  2. I særlige tilfælde, hvor det vil være forbundet med store vanskeligheder at stille en mundtlig appelkomite på 3 medlemmer til rådighed, kan turneringsarrangøren udpege en enkelt person til at fungere som mundtlig appelkomite med alle tilhørende beføjelser.
 
B. Fremgangsmåde ved beslutninger
 
  1. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
 
  2. Jf. § 93B3 (appelkomiteens beføjelser) kan appelkomiteerne ikke underkende turneringslederen i spørgsmål vedrørende fortolkning af lovene eller disse turneringsbestemmelser eller i udøvelsen af disciplinære beføjelser, men appelkomiteen kan henstille, at turneringslederen ændrer sin afgørelse.
 
  3. Appelkomiteens afgørelser kan indbringes for en højere instans af appelkomiteen selv eller turneringslederen, eller ved at en af de berørte parter appellerer videre (§ 256). Appelkomiteen skal indbringe sagen for en højere instans, hvis et mindretal større end 30 % ønsker dette.
 
C. Udpegning af medlemmer
 
  1. Turneringsarrangøren træffer afgørelse om, hvordan der udpeges medlemmer til mundtlige appelkomiteer (jf. § 80B2k).
 
  2. En mundtlig appelkomite bør som hovedregel bestå af spillere, der spiller på spillestedet.
 
    a. En appel bør bedømmes af spillere af omtrent tilsvarende spillestyrke som parterne eller bedre.
 
    b. Den mundtlige appelkomite bør bestå af spillere fra forskellige deltagere (hold eller par).
 
    c. I turneringer, hvor deltagerne repræsenterer organisationer (klubber, distrikter, forbund eller lignende), bør den mundtlige appelkomite bestå af medlemmer, der repræsenterer flere forskellige af disse organisationer.
 
  3. Når der er få deltagere på et spillested (fx ved et slutspil blandt 4 hold), bør turneringsarrangøren sørge for en mundtlig appelkomite, der består af andre kvalificerede bridgespillere.
 
  4. Når turneringsarrangørens retningslinjer ikke fører til en mundtlig appelkomite med 3 habile medlemmer, kan turneringslederen på stedet udpege det fornødne antal yderligere medlemmer, som turneringslederen anser for kvalificerede.
 
D. Habilitetshensyn
 
  1. En spiller på et par eller hold, som er direkte part i sagen, er altid inhabil som medlem af en appelkomite, men andre spillere fra samme række, klub, distrikt eller lignende er ikke uden videre inhabile.
 
  2. Et medlem kan til enhver tid erklære sig selv inhabil som følge af særlig tilknytning til en person, der er part i sagen.
 
 
 
§ 253. Fremgangsmåden ved mundtlige appeller
 
Se tillige Lovkommissionens Håndbog for mundtlige appelkomiteer (http://www.bridge.dk/lov/ak/udg/lku-1.htm).
 
A. Komiteens formand
 
Formanden for den mundtlige appelkomite kan være udpeget på forhånd af turneringsarrangøren, men vælges ellers af komiteen selv. Formanden er ordstyrer ved appelbehandlingen.
 
B. Før mødet
 
  1. Appellen indgives gennem turneringslederen (jf. § 93C). Appellen skal indgives inden for den frist, der er fastlagt i turneringens propositioner eller § X92A, medmindre turneringslederen har meddelt begge parter en anden frist for den konkrete sag.
 
  2. Turneringslederen sikrer, at den appellerendes modpart er bekendt med, at der indgivet appel.
 
  3. Turneringslederen aftaler med parterne og komiteens formand, hvor og hvornår appellen skal behandles.
 
  4. På DBf's appelformular (http://www.bridge.dk/lov/ak/appelformular.htm) redegør turneringslederen for sin afgørelse, herunder de kendsgerninger, der er fastlagt, og begrundelsen for afgørelsen.
 
C. På mødet
 
  1. Sagen forelægges først af turneringslederen.
 
  2. Derefter høres den appellerende part, og til sidst høres modparten.
 
  3. Når appelkomiteen har hørt disse parter og fået besvaret sine evt. uddybende spørgsmål, træffer appelkomiteen sin afgørelse, uden at parterne er til stede. Turneringslederen bør være til stede for at kunne fungere som vejleder vedrørende fortolkning af love og bestemmelser, men turneringslederen må ikke have indflydelse på appelkomiteens fastlæggelse af kendsgerninger og bridgemæssige skøn.
 
D. Efter mødet
 
  1. Turneringslederen påfører afgørelsen og dens begrundelse på appelformularen. Formanden bekræfter afgørelsen med sin underskrift. Afgørelsen offentliggøres med det samme.
 
  2. Turneringslederen sikrer, at sagens parter er bekendt med afgørelsen, fx ved at give parterne en kopi af appelformularen.
 
  3. Når afgørelsen herefter er meddelt parterne, kan den ikke ændres, men begge parter kan – inden for en frist, der er 30 minutter, hvis intet andet er fastlagt – vælge at appellere sagen til skriftlig behandling i en højere instans.
 
 
 
§ 254. Skriftlig appelbehandling
 
Skriftlig appelbehandling anvendes ved sager, der behandles af DBf's Appelkomite, af kredsenes og distrikternes komiteer og evt. af tilsvarende komiteer på klubniveau.
 
A. Fremsendelse af appellen
 
Turneringslederen eller den instans, hvis afgørelse er appelleret, fremsender uden unødigt ophold sagen til den instans, der skal behandle appellen.
 
  1. Fremsendelsen sker elektronisk, eller undtagelsesvis på papir. [2010]
 
  2. DBf's appelformular ( http://www.bridge.dk/lov/ak/appelformular.htm) bør anvendes.
 
  3. Fremsendelsen bør ikke afvente indlæg fra parterne.
 
B. Partsindlæg
 
  1. Parterne skal instrueres om, at de har mulighed for at fremsætte deres kommentar til appellen over for den dømmende instans.
 
  2. Kommentarerne indgives normalt pr. e-mail til den dømmende instans med kopi til modparten.
 
  3. Fristen for indsendelse af kommentarer er normalt 48 timer, men den kan ændres af turneringslederen, når særlige hensyn gør sig gældende.
 
  4. Parterne meddeler med deres underskrift, at de er bekendt med, at appellen er indgivet til skriftlig behandling, og at de er instrueret om, hvordan kommentarer skal indsendes. Hvis en part ikke er til stede, kan underskriften erstattes af en erklæring fra turneringslederen om, at den relevante part er gjort bekendt med appellen.
 
C. Sagens behandling
 
  1. Den dømmende instans kan på eget initiativ indhente yderligere oplysninger hos parterne, hos turneringslederen og hos tidligere instanser.
 
  2. Afgørelsen offentliggøres, når den foreligger, og meddeles skriftligt pr. e-mail til de parter, der har opgivet en e-mail-adresse.
 
 
 
§ 255. Andre appeller
 
A. Protester og klager
 
  1. Protester eller klager over hændelser i afviklede turneringer indgives gennem turneringslederen eller sendes til turneringsarrangøren. For forbundsturneringer rettes henvendelsen til DBf's Turneringskomite.
 
  2. Kun egentlige appeller, indgivet gennem turneringslederen inden for appelfristen jf. § X92A, kan føre til ændring af en score eller de deraf følgende resultatberegninger (jf. § 78 og § 79). Under særlige omstændigheder kan det derudover komme på tale at rette en fejl i scoren (jf. § X79B).
 
B. Etisk alvorlige, ærerørige sager
 
Sager af etisk alvorlig, ærerørig karakter behandles, jf. DBf's vedtægters § 14, af DBf's Hovedbestyrelse. En afgørelse af Hovedbestyrelsen kan i sådanne sager appelleres til Bridgenævnet. Hovedbestyrelsen kan dog beslutte at forelægge sagen for Bridgenævnet til endelig afgørelse.
 
C. Administrative afgørelser og skriftlige appelafgørelser
 
  1. Administrative afgørelser truffet af en turneringsarrangør og appelafgørelser truffet ved skriftlig sagsbehandling af en lavere instans end DBf's Appelkomite kan appelleres af de(n) turneringsdeltager(e), som er direkte part i sagen.
 
  2. Enhver skriftlig meddelelse af en afgørelse, som kan appelleres, bør eksplicit nævne en appelfrist. Hvis en appelfrist ikke er nævnt, er fristen 48 timer efter modtagelsen af meddelelsen. En part i sagen, som har et velbegrundet ønske om at få forlænget appelfristen, kan få forlænget fristen ved henvendelse til den instans, der har meddelt afgørelsen.
 
  3. Den instans, hvis afgørelse bliver appelleret, er ansvarlig for at indgive appellen som beskrevet i § 254A og § 254B.
 
 
 
§ 256. Appelinstanser
 
A. Fastlæggelse af kendsgerninger, bridgemæssige skøn
 
Sager, der vedrører fastlæggelse af kendsgerninger og bridgemæssige skøn, behandles af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.
 
  2. Evt. chefturneringsleder.
 
  3. Evt. mundtlig appelkomite. Appelbehandling i klubregi kan ske skriftligt, hvis klubben bestemmer det. [2013]
 
  4. Distrikts- eller kredskomite.
 
  5. DBf's Appelkomite.
 
B. Fortolkning af love og bestemmelser
 
Sager, der vedrører fortolkning af love og bestemmelser, behandles af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen (eller turneringsarrangøren, hvis sagen ikke rejses i forbindelse med spillet).
 
  2. Evt. chefturneringsleder.
 
  3. Evt. mundtlig appelkomite (som kan indstille til turneringslederen, at turneringslederen ændrer sin afgørelse).
 
  4. Evt. lovfortolkende komite på klubplan.
 
  5. Evt. lovfortolkende komite på distrikts- eller kredsplan.
 
  6. DBf's Appelkomite.
 
C. Distrikts- og kredskomiteer
 
En appel kan kun behandles af én appelkomite på distrikts- eller kredsniveau. Afhængigt af omstændighederne drejer det sig om en mundtlig appelkomite, en distriktskomite eller en kredskomite.
 
  1. Appeller fra klubber behandles af distriktskomiteen. Når en sag allerede har været behandlet af to instanser i en klub, kan distriktskomiteen dog vælge at sende sagen videre til endelig behandling i DBf's Appelkomite. Distriktskomiteen kan træffe sådanne beslutninger fra sag til sag eller vedtage at følge en fast procedure. [2013]
 
  2. Appeller fra distriktsturneringer behandles så vidt muligt af en mundtlig appelkomite – og ellers af distriktskomiteen.
 
  3. Appeller fra kredsturneringer behandles så vidt muligt af en mundtlig appelkomite – og ellers af kredskomiteen.
 
  4. Et distrikt kan vælge at overdrage distriktskomiteens opgaver til en kredskomite, som så behandler alle de sager, der ellers ville være henvist til distriktskomiteen.
 
D. DBf's Appelkomite
 
DBf's Appelkomite kan som regel ikke være første appelinstans.
 
  1. Særlige turneringer kan efter aftale med DBf's Appelkomite tilrettelægges, så DBf's Appelkomite fungerer som eneste appelinstans.
 
  2. DBf's Appelkomite kan fungere som eneste appelinstans, når det ikke har været muligt at behandle sagen ved en tidligere instans.
 
 
 
§ 261. Aflevering af resultat
 
A. Holdturnering
 
  1. Efter hver runde har hvert hold pligt til straks at udregne rundens resultat (efter sidste runde også kampens resultat) og kontrollere det med modstanderne.
 
  2. Det påhviler hjemmeholdet at aflevere kampens resultat til turneringslederen. Turneringsarrangøren kan i turneringens propositioner fastlægge yderligere bestemmelser om aflevering af resultatet.
 
  3. Foretages der multiholdberegning eller lignende i turneringen, er N-S ved hvert bord ansvarlig for at føre samt aflevere et regnskab, der er korrekt udfyldt med følgende oplysninger:
 
    a. Spillernes navne, rundenummer, halvleg, og bordnummer.
 
    b. For hvert spil: Kontrakten (herunder om den var doblet eller redoblet), antal stik taget af spilførers side, de scorede spilpoint (ført til den side, der vandt dem) samt spillets imp-score.
 
    c. Den samlede imp-score for halvlegen.
 
  4. Overtrædelse af bestemmelserne ovenfor straffes med et standardfradrag (se § 211B).*)
 
B. Parturnering
 
  1. Ved afslutning af hvert spil udregner en spiller fra den ene side, typisk Nord, scoren og indfører den på regnskabsblanketten sammen med følgende oplysninger:
 
    a. nummer på spillet, retning og nummer for hvert par,
 
    b. kontrakten, herunder om den var doblet eller redoblet,
 
    c. antal stik taget af spilførers side,
 
    d. de scorede spilpoint ført til den side, der vandt dem, samt
 
    e. enhver anden oplysning, der kræves opgivet.
 
  2. En spiller fra den anden side kontrollerer regnskabet for at sikre sig, at det er korrekt.
 
  3. Turneringslederen kan bestemme, at Nord eller Syd skal føre regnskabet, og at Øst eller Vest skal kvittere med sine initialer på den eventuelt dertil afsatte plads.
 
  4. Hvis der er uoverensstemmelser i regnskabsføringen for det enkelte spil, som ikke kan verificeres uden for stort besvær, gælder det tal, der angiver de opnåede spilpoint, medmindre dette tal helt klart er fejlagtigt.
 
  5. Som udgangspunkt bør regnskabsfejl rettes uden straf. Hvis antallet af fejl er særlig stort, eller fejlene besværliggør den almindelige afvikling af turneringen, kan turneringslederen efter eget skøn straffe sådanne fejl med et standardfradrag (se § 211B), men altid kun efter forudgående advarsel (se § X90C).
 

 
*) Turneringslederen bør dog ved modtagelsen af et regnskab så vidt muligt sikre sig, at regnskabet er udfyldt komplet, men undladelse heraf fritager ikke spillerne for straf.
 
 
 
§ 262. Elektronisk resultatopsamling
 
Når der bruges elektronisk resultatopsamling i stedet for papirregnskaber til udregning af holdresultater, til multiholdberegning eller til parregnskab, erstattes bestemmelserne i § 261 af bestemmelserne i denne paragraf.
 
A. Rundens begyndelse
 
Ved rundens begyndelse bør spillerne bruge indtastningsenhedens oplysninger til at bekræfte, at de sidder rigtigt.
 
B. Hvert enkelt spil
 
  1. Spillerne bør indtaste resultatet af hvert spil, umiddelbart efter at der er opnået enighed om resultatet. Hvis en turneringslederafgørelse afventes, indtastes det resultat, der blev opnået ved bordet. [2019]
 
  2. En spiller fra den ene side, typisk Nord, indtaster resultatet af spillet. Det drejer sig om:
 
    a. nummer på spillet,
 
    b. kontrakten, herunder spilfører og om kontrakten var doblet eller redoblet,
 
    c. antal vundne stik,
 
    d. enhver anden oplysning, der kræves opgivet.
 
  3. En spiller fra den anden side, typisk Øst, bekræfter rigtigheden af de indtastede oplysninger.
 
  4. Som udgangspunkt bør regnskabsfejl rettes uden straf. Hvis antallet af fejl er særlig stort, eller fejlene besværliggør den almindelige afvikling af turneringen, kan turneringslederen efter eget skøn straffe sådanne fejl med et standardfradrag (se § 211B), men altid kun efter forudgående advarsel (se § X90C).
 
C. Rundens afslutning
 
  1. Når rundens sidste spil er indtastet, skal begge sider forvisse sig om, at der ikke mangler indtastninger, inden de forlader bordet.
 
  2. Overtrædelse af § 262C1 straffes med advarsel (se § X90C); ved gentagelsestilfælde et standardfradrag (se § 211B). Hvis der er tale om den sidste runde i en sektion, kan der dog straffes med et standardfradrag uden forudgående advarsel, hvis spilleren forlader spillelokalet, inden resultatet er registreret.
 
 
 
 
Forord
 
»DBf's turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner« er den del af DBf's turneringsbestemmelser, som er specifikke for DBf's egne turneringer. Til disse turneringer supplerer bestemmelserne således de bestemmelser, der fremgår af Spillerhåndbogen og Turneringslederhåndbogen.
 
Propositionerne dækker DBf's mesterskabsturneringer (og til dels kvalifikationsturneringer hertil) samt turneringer, der afvikles i forbindelse med Dansk Bridgefestival. Opdelingen i de tre bøger er foretaget, således at DBf-propositionerne i det store og hele ikke er relevante eller ofte bør fraviges i andre turneringer, men turneringsarrangører kan naturligvis søge inspiration i DBf-propositionerne.
 
DBf's turneringsbestemmelser udformes af Turneringskomiteen og Lovkommissionen. Turneringsbestemmelserne kan rekvireres i papirudgave ved henvendelse til DBf's sekretariat, de kan downloades fra DBf's website, eller de kan studeres i en online-udgave på DBf's website.
 
Propositionerne forventes at blive udarbejdet i en ny udgave til hver sæson, idet Turneringskomiteen som turneringsarrangør løbende reviderer de bestemmelser, der gælder specifikt for forbundets egne turneringer.
 
Danmarks Bridgeforbund
 
 
 
§ 301. Betingelser for deltagelse
 
A. Medlemskab af DBf
 
Jf. den ret, som § 241C giver turneringsarrangøren til at fastsætte krav om medlemskab, gælder følgende:
 
  1. Kun spillere, der på spilletidspunktet er registreret i DBf's medlemssystem som værende medlem af en klub under DBf, har ret til at deltage i DBf's mesterskabsturneringer, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af turneringens propositioner.*)
 
  2. For enhver af DBf's mesterskabsturneringer, hvor der er krav om medlemskab, gælder dette krav også de tilhørende kvalifikationsturneringer, hvad enten disse er arrangeret af DBf, en kreds, et distrikt eller en klub.
 
  3. Hvis § 301A1 ikke er opfyldt, gives normalt dispensation, hvis spilleren kan dokumentere indbetalt kontingent i form af en netbankoverførsel eller en giroindbetaling. Andre former for dokumentation er ikke tilstrækkelige til at udløse dispensation. [2014]
 
B. Forhåndsudtagelse
 
  1. Et par kan være forhåndsudtaget til en DM-finale eller -semifinale efter bestemmelser, der fremgår af propositionerne for den enkelte turnering.
 
    a. Parret kan være automatisk udtaget på basis af sin placering (danmarksmester) i foregående års turnering.
 
    b. Parret kan være udtaget af Eliteforum for at give parret mulighed for at spille DM uden at skulle bruge tid på kvalifikation.
 
  2. For at udnytte en forhåndsudtagelse skal der gives tilsagn til parrets distrikt (se § 301E) inden en frist, der er nærmere fastlagt i turneringens propositioner.
 
    a. Hvis parret vælger at udnytte forhåndsudtagelsen, gælder visse begrænsninger for parret jf. § 301C2, § 301D2 og § 305A2f.
 
    b. Hvis parret vælger ikke at udnytte forhåndsudtagelsen, bortfalder enhver konsekvens af forhåndsudtagelsen, og parrets spillere kan deltage på lige fod med øvrige deltagere i samme eller andre parkonstellationer.
 
C. Tilmelding til kvalifikationsturneringer
 
  1. Et par eller et hold kan tilmelde sig en kvalifikationsturnering i ethvert distrikt, hvor en eller flere af parrets eller holdets spillere er medlem af mindst én klub (men se § 301C2). Der skal til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet, uanset om der bruges substitutter. [2010]
 
  2. En spiller må ikke deltage i nogen kvalifikationsturnering til en DM-turnering, hvortil spilleren har valgt at udnytte en forhåndsudtagelse fra Eliteforum (§ 301B1b).
 
D. Kvalifikation fra distrikternes kvalifikationsturneringer
 
Alle deltagere i distrikternes kvalifikationsturneringer har de fulde rettigheder til at spille om distriktsmesterskab og præmier. Et hold eller et par spiller samtidig om kvalifikation til DM-turneringen, hvis samtlige spillere på holdet hhv. begge spillere i parret har kvalifikationsret, hvilket begrænses af følgende:
 
  1. En spiller, der deltager i kvalifikationsturneringer til samme DM-turnering i flere distrikter, evt. på forskelligt niveau, kan højst spille om kvalifikation i ét af disse distrikter.
 
    a. Spilleren har normalt kvalifikationsret i den første af de turneringer, som spilleren deltager i. Spilleren kan dog udskyde sin kvalifikationsret til en senere turnering ved i alle tidligere turneringer, hvor spilleren deltager, at give turneringsarrangøren eller turneringslederen besked inden turneringens start om, at spilleren ikke ønsker at forsøge at kvalificere sig fra den pågældende turnering. [2009]
 
    b. Spilleren bør meddele turneringsarrangøren eller turneringslederen i hver af de øvrige turneringer, som spilleren deltager i, at spilleren ikke har kvalifikationsret i den pågældende turnering. [2009]
 
    c. Spilleren har ret til at forsøge at kvalificere sig gennem flere kvalifikationsturneringer i samme distrikt, medmindre distriktet fastlægger en bestemmelse i propositionerne om det modsatte. [2014]
 
    d. En spiller, der optræder som substitut i et distriktsmesterskab, mister herved ikke sin mulighed for at forsøge at kvalificere sig fra et andet distrikt. I denne forbindelse opfattes spilleren som substitut, medmindre spilleren spiller så mange spil, at spilleren kan overtage en tilmeldt spillers rettigheder jf. § 305A3. [2014]
 
  2. En spiller, som har valgt at udnytte en forhåndsudtagelse jf. § 301B, spiller ikke om kvalifikation til DM-turneringen i noget distrikt, men det forhåndsudtagne par optager en plads fra sit distrikt som defineret i § 301E.
 
E. DM-deltageres distriktstilhørsforhold
 
Et antal pladser i det efterfølgende års DM-finale eller -semifinale fordeles på basis af de bedst placerede deltageres distriktstilhørsforhold. Et pars distriktstilhørsforhold afgøres på følgende måde:
 
  1. Et par, som har udnyttet en forhåndsudtagelse baseret på parrets placering i foregående års turnering (§ 301B1a), har samme distriktstilhørsforhold som i foregående års turnering.
 
  2. Et par, som har deltaget med kvalifikationsret i en distriktsfinale, hører til det pågældende distrikt.
 
  3. I øvrige tilfælde hører et par til det (største) distrikt, der har begge spillere som medlem; hvis intet sådant findes, da det største distrikt, som har en af spillerne som medlem.
 
  4. Hvis et par bruger en eller flere substitutter i DM-turneringen, bestemmes distriktstilhørsforholdet på basis af de tilmeldte spillere.
 
F. DM-deltageres klubtilhørsforhold [2012]
 
Hvis en spiller er medlem af flere klubber, kan spilleren vælge, hvilken af klubberne spilleren vil repræsentere i turneringen, dog under følgende begrænsninger:
 
  1. I en kvalifikationsturnering i et distrikt skal spilleren repræsentere en klub i distriktet, medmindre spilleren ikke er medlem af nogen klub i distriktet.
 
  2. En spiller, der har kvalificeret sig fra en anden turnering, skal repræsentere samme klub i begge turneringer.
 

 
*) En spiller kan verificere medlemskabet ved at undersøge, om spilleren er opført på klubbens elektronisk genererede handicapliste. Alternativt kan spilleren rette henvendelse til DBf's sekretariat.
 
 
 
§ 302. Private sponsorer i DBf-turneringer
 
Bestemmelserne i denne paragraf fastlægger regler og begrænsninger for private sponsoraftaler i DBf-turneringer, hvor sponsorerede hold ønsker at optræde officielt med sponsorens navn. Sponsoraftaler er kun tilladt i holdturneringer. [2012]
 
A. Godkendelse af kontrakt
 
DBf skal godkende kontrakten, herunder holdnavnet og kontraktens vilkår.
 
  1. En kopi af kontrakten skal fremsendes til DBf's sekretariat med henblik på godkendelse.
 
  2. En standardformular kan rekvireres i DBf's sekretariat eller hentes på DBf's website.
 
B. Minimumsbeløb
 
DBf oplyser for hver sæson det minimumsbeløb, som et sponsoreret hold årligt skal opnå, for at en kontrakt skal kunne godkendes. Minimumsbeløbet kan afhænge af den turnering, som sponsoratet vedrører.
 
C. Ikke-godkendte kontrakter
 
Hvis en sponsorkontrakt ikke er godkendt som angivet i § 302A, fx fordi klausulen om minimumsbeløb (§ 302B) ikke er opfyldt, løber sponsoratet som aftalt mellem holdet og sponsoren, men holdet kan ikke officielt optræde under sponsorens navn.
 
 
 
§ 303. Tilmelding
 
A. Tilmelding
 
Medmindre andet er oplyst, gælder følgende:
 
  1. Tilmelding skal ske skriftligt eller pr. e-mail til den turneringsansvarlige.
 
  2. Tilmeldingen skal indeholde navne på samtlige spillere samt adresse og telefonnummer på en kontaktperson (for hold normalt holdkaptajnen). For DBf-medlemmer skal medlemsnummer desuden oplyses.
 
  3. Kontaktpersonen er bl.a. ansvarlig for turneringsindskud, rejsegodtgørelser og lignende mellemværender med DBf.
 
B. Betaling af turneringsindskud
 
  1. En tilmelding er ikke gyldig, før turneringsindskud og bidrag til evt. rejsepulje er betalt.
 
  2. Betaling kan ske i vedlagt check, pr. giro eller ved bankoverførsel.
 
C. Holdsammensætning
 
I holdturneringer gælder følgende:
 
  1. For hvert hold skal der tilmeldes 4-6 spillere. Desuden kan der angives en ikke-spillende holdkaptajn.
 
  2. Den turneringsansvarlige kan tillade, at der ved tilmeldingsfristen tilmeldes færre end 4 spillere. I dette tilfælde skal holdet meddele holdets endelige sammensætning inden en frist, som den turneringsansvarlige fastsætter, og altid inden holdet påbegynder sin første kamp i turneringen. [2012]
 
  3. Efter at et hold har påbegyndt sin første kamp i turneringen, kan en spiller tilføjes til holdet, hvis alle følgende betingelser er opfyldt (se også § 242 angående brug af substitutter):*)
 
    a. Der må ikke allerede være tilmeldt 6 spillere til holdet (fraregnet spillere, som er udtrådt jf. § 303C5), og [2014]
 
    b. Spilleren må ikke være tilmeldt et andet hold i turneringen, og
 
    c. Spilleren må ikke have optrådt som substitut på et andet hold i samme række eller i en lavere række i samme turnering, medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  4. Når en spiller tilføjes til et hold, har spilleren de samme rettigheder, som hvis spilleren havde været tilmeldt holdet oprindeligt (fx mht. præmier eller muligheder for at føre holdet videre i den efterfølgende sæson).
 
  5. Efter at et hold har påbegyndt sin første kamp i turneringen, kan en spiller udtræde af et hold, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt: [2014]
 
    a. Spilleren er afgået ved døden, eller
 
    b. Spilleren er ramt af længerevarende sygdom, der forventes at umuliggøre deltagelse i resten af turneringen (lægeerklæring kræves).
 
D. Holdnavne [2011]
 
Medmindre andet er oplyst for den enkelte turnering, skal et holds navn opfylde en af følgende betingelser:
 
  1. Hvis holdkaptajnen er en af holdets spillere, kan holdkaptajnens navn bruges som holdets navn.
 
  2. Hvis holdkaptajnen ikke er en af holdets spillere, kan holdets navn angives som »Team« fulgt af holdkaptajnens navn.
 
  3. Hvis holdet har et sponsorat, der opfylder betingelserne i § 302, gælder følgende:
 
    a. Hvis holdets sponsor er en klub, kan klubbens navn bruges som holdets navn. Hvis klubben sponsorerer flere hold i samme turnering, nummereres disse hold fortløbende fra 1.
 
    b. I øvrige tilfælde kan holdets navn angives som »Team« fulgt af sponsorens navn.
 
  4. Hvis samtlige holdets tilmeldte spillere er medlemmer af samme klub, kan klubbens navn bruges som holdets navn i overensstemmelse med § 303D3a, selvom klubben ikke sponsorerer holdet. [2012]
 

 
*) Hvis holdet ikke meddeler turneringsarrangøren, at spilleren tilføjes til holdet, regnes spilleren alligevel som tilføjet til holdet på det tidspunkt, hvor det var nødvendigt for at gøre det lovligt at bruge spilleren, såfremt det i øvrigt var lovligt at tilføje spilleren på dette tidspunkt. [2015]
 
 
 
§ 304. Principper for rejserefusion [2013]
 
Hensigten med rejserefusion er at foretage en delvis udligning af rejseomkostningerne ved deltagelse i visse forbundsturneringer. Det er en betingelse for udbetaling af rejserefusion, at de nødvendige oplysninger er indsendt til DBf senest 1 måned efter deltagerens sidste optræden i turneringen, medmindre andet meddeles til deltagerne.
 
A. Kilometergodtgørelse
 
Kilometergodtgørelse beregnes, når dette fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  1. Når der udbetales kilometergodtgørelse, beregnes denne individuelt pr. tilmeldt spiller, uanset om spilleren faktisk er i aktion eller ej. For spillere, der tilmeldes et hold efter holdets første kamp (§ 303C3) beregnes ingen rejserefusion.
 
  2. Kilometergodtgørelsen er proportional med afstanden fra spillerens bopæl til spillestedet, beregnet ved brug af en anerkendt ruteplanlægger, og er uafhængig af den valgte transportform. Ved rejse mellem Jylland og Sjælland beregnes afstanden via Fyn.
 
  3. For en spiller med bopæl på Bornholm beregnes kilometergodtgørelsen på basis af »bopæl« i Københavns Lufthavn, men spilleren modtager desuden ekstraordinær rejserefusion som specificeret i § 304C.
 
  4. For en spiller med bopæl uden for Danmark (eksklusive Færøerne og Grønland) beregnes kilometergodtgørelsen på basis af »bopæl« ved punktet for indrejse i Danmark.
 
B. Afgift til bro eller færge
 
Afgift til bro eller færge beregnes, når dette fremgår af propositionerne for turneringen.
 
C. Spillere med bopæl på Bornholm
 
Spillere med bopæl på Bornholm modtager ekstraordinær rejserefusion, når dette fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  1. En spiller er berettiget til ekstraordinær rejserefusion, hvis spilleren faktisk rejser mellem Bornholm og et spillested uden for Bornholm og er i aktion den pågældende spilledag eller turneringsweekend.
 
  2. Refusionen beregnes solidarisk for alle spillere, der er i aktion på samme spillested i den pågældende spilledag eller turneringsweekend.
 
  3. Refusion beregnes som udgangspunkt kun for tilmeldte spillere. Refusion beregnes dog også for en substitut, såfremt denne erstatter en anden spiller med bopæl på Bornholm.
 
  4. Den samlede refusion beregnes som 1500 kr. (i Pokalturneringen dog 800 kr.) pr. påbegyndt 4 spillere og deles ligeligt mellem spillerne. [2020]
 
  5. Ved deltagelse i en parturnering dækkes faktisk afholdte returrejser med 1500 kr. pr. påbegyndt 4 spillere og deles ligeligt mellem spillerne. [2020]
 
 
 
§ 305. Substitutter og reserver
 
A. Substitutter i parturneringer
 
  1. Spillerne skal informere turneringslederen eller den turneringsansvarlige, inden en udskiftning finder sted, herunder hvis en substitut indsættes i første runde.
 
  2. Substitutter kan indsættes under følgende betingelser:
 
    a. Der skal til ethvert tidspunkt spille mindst én spiller fra det par, der oprindeligt var tilmeldt den pågældende fase af turneringen (jf. § X8A).
 
    b. Hvis der er tale om en kvalifikationsturnering i et distrikt, skal der desuden til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet (jf. § 301C1). [2010]
 
    c. En spiller må ikke optræde som substitut, hvis spilleren er tilmeldt et andet par i den igangværende fase af turneringen, medmindre det pågældende par har trukket sig fra turneringen. [2010]
 
    d. Hver af de tilmeldte spillere må kun erstattes af substitutter i én sammenhængende periode i hver fase af turneringen, og udskiftning må kun ske mellem to runder (undtagen ved en spillers pludseligt opståede sygdom e.lign. (§ 244A3)). Turneringslederen kan forbyde brug af en substitut, hvis turneringslederen ikke er overbevist om, at substitutten ikke har fået oplysninger (§ 16D1) om de spil, som substitutten skal spille. [2009]
 
    e. Enhver substitut skal opfylde turneringens betingelser om køn, alder og spillestyrke. Dette gælder også ved en spillers straffri udeblivelse. [2012]
 
    f. Et forhåndsudtaget par kan kun bruge substitutter i tilfælde af en straffri udeblivelse (§ 244), og kun én spiller kan substitueres. Tilfælde af sygdom eller andre forhold jf. § 244A3 regnes her som straffri, uanset hvornår situationen er opstået.
 
    g. Ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser annulleres de berørte spil, og scoren fastsættes som ved udeblivelse (se § 216B og § 216C).
 
  3. Hvis et par bruger substitutter, gælder følgende vedrørende parrets præmier og kvalifikationsrettigheder:
 
    a. En tilmeldt spiller, der spiller mindst halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), bevarer sine rettigheder.
 
    b. Såfremt én af de tilmeldte spillere spiller under halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), og en eller flere substitutter har spillet flere spil for parret end den pågældende spiller, overgår spillerens rettigheder til den substitut, der har spillet flest spil for parret.
 
    c. Såfremt begge de tilmeldte spillere spiller under halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), overgår parrets rettigheder til de to spillere, der har spillet flest spil for parret.*)
 
    d. Se også § 301D1d (kvalifikation fra flere distrikter), hvis substitutten også deltager i et andet distrikt. [2014]
 
B. Valg mellem reserver i parmesterskaber
 
Hvis et par trækker sig eller udebliver fra en fase i et parmesterskab, hvortil deltagerne har kvalificeret sig gennem distrikterne, indsættes reserver efter følgende principper i prioriteret rækkefølge, idet definitionerne i § 301E (distriktstilhørsforhold) anvendes:
 
  1. En reserve fra den kvalifikationsturnering, som det udeblevne par havde kvalificeret sig fra. Ved valg mellem flere reserver skal den højest placerede af disse vælges. [2014]
 
  2. En reserve fra distriktsmesterskabet, hvis det udeblevne par ikke havde kvalificeret sig fra distriktsmesterskabet, og § 305B1 ikke kan anvendes. Ved valg mellem flere reserver skal den højest placerede af disse vælges. [2014]
 
  3. En anden reserve fra det distrikt, som det udeblevne par repræsenterede. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har det laveste gennemsnitshandicap.**) [2015]
 
  4. En reserve fra et andet distrikt. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har det laveste gennemsnitshandicap.**) [2015]
 
C. For sen ankomst i første runde i et parmesterskab [2010]
 
Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter det officielle starttidspunkt for en fase af et parmesterskab, gælder følgende (og se desuden § 307G):
 
  1. Den turneringsansvarlige eller turneringslederen indsætter hurtigst muligt et reservepar og informerer desuden reserveparret om indholdet af § 305C2 og § 305C3.
 
  2. Hvis det oprindeligt tilmeldte par (eller én spiller fra det oprindeligt tilmeldte par samt en lovlig substitut) er klar til at spille senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt, genindsættes parret ved starten af næste runde. Alle resultater opnået af reserveparret annulleres, og scoren fastsættes i stedet jf. § 216B (udeblivelse).
 
  3. Ved en straffri forsinkelse (§ 244) genindsættes det oprindeligt tilmeldte par ved starten af næste runde, når parret (eller én spiller fra det oprindeligt tilmeldte par samt en lovlig substitut, uden anvendelse af § 242B (substitutter ved straffri forsinkelse)) er klar til at spille senest 60 minutter efter det officielle starttidspunkt, og parret har meddelt forholdet til turneringslederen eller turneringsarrangøren (typisk pr. telefon) senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt. I forbindelse med en sådan genindsættelse annulleres reserveparrets resultater, og scoren fastsættes i stedet jf. § 216C (straffri udeblivelse).
 
D. Substitutter i holdturneringer [2011]
 
Brug af substitutter skal ske i overensstemmelse med § 242 samt turneringens propositioner. Desuden gælder følgende:
 
  1. Hvis der er tale om en kvalifikationsturnering i et distrikt, skal der til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet (jf. § 301C1).
 
  2. I slutspil, oprykningskampe o.lign. gælder samme betingelser for brug af spillere og substitutter som i den turnering, holdet kvalificerede sig fra, medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  3. Et holds gevinst, hvad enten den er i form af spilleret til samme eller en anden turnering eller i form af præmier, tilhører de spillere, der er tilmeldt holdet, uanset om og i hvilket omfang holdet har brugt substitutter.
 

 
*) I usædvanlige tilfælde kan dette føre til, at en tilmeldt spiller bevarer sine rettigheder, selvom spilleren har spillet under halvdelen af spillene.
 
**) Gennemsnitshandicappet beregnes på det tidspunkt, hvor turneringsarrangøren skal udpege reserven.
 
 
 
§ 306. Systemer og systemkort
 
A. Åbent forsvar-aftaler
 
I turneringer, hvor systemkortet ikke kræves fremsendt på forhånd, skal en skriftlig beskrivelse af makkerskabets åbent forsvar-aftaler (§ 102) være tilgængelig for modstanderne senest 10 minutter før rundens starttidspunkt.
 
  1. Beskrivelsen skal være givet til modstanderne, eller
 
  2. Beskrivelsen skal foreligge ved bordet.*)
 
B. Højkunstige systemer
 
I turneringer, hvor højkunstige systemer (§ 103) er tilladt, gælder følgende, når højkunstige systemer bruges:
 
  1. Et par, der bruger et højkunstigt system, skal fremsende en beskrivelse af systemet til turneringsarrangøren eller til modstanderne i overensstemmelse med propositionerne for turneringen. Hvis en sådan beskrivelse ikke fremsendes inden for den frist, der er fastlagt i propositionerne, må systemet ikke bruges.
 
  2. Modparten skal gøre en skriftlig beskrivelse af særlige forsvar mod højkunstige meldinger tilgængelig for et par, der bruger et højkunstigt system, senest 10 minutter før rundens (halvlegens) starttidspunkt.
 
    a. Beskrivelsen skal være givet til parret, der spiller det højkunstige system, eller
 
    b. Beskrivelsen skal foreligge ved bordet.**)
 
  3. Par, der bruger et højkunstigt system, skal senest ved rundens start (ved bordet) informere skriftligt om et evt. aftalt forsvar mod forsvaret.
 
C. Tilladte makkeraftaler i kvalifikationsturneringer
 
  1. For kvalifikationsturneringer til distriktsfinaler kan turneringsarrangøren i turneringens propositioner fastlægge begrænsninger ud over § 101B (tilladte makkeraftaler i parturneringer).
 
  2. Par, som bruger systemer, der er tilladt jf. § 101B (tilladte makkeraftaler i parturneringer), bør under alle omstændigheder have mulighed for at kvalificere sig via en turnering, hvor sådanne systemer er tilladt.
 

 
*) Hvis beskrivelsen ikke er givet til modstanderne jf. § 306A1, skal beskrivelsen foreligge ved bordet, uanset om modstanderne er til stede eller ej.
 
**) Hvis parret, der spiller et højkunstigt system, ikke har modtaget beskrivelsen jf. § 306B2a, skal beskrivelsen foreligge ved bordet, uanset om parret, der spiller det højkunstige system, er til stede eller ej.
 
 
 
§ 307. Ordensregler og rammer for afvikling
 
A. Mobiltelefoner og lignende elektronisk udstyr
 
  1. Mobiltelefoner og lignende elektronisk udstyr, som spilleren medbringer i spillelokalet under en runde, skal være slukket. Tilsvarende gælder, hvis spilleren midlertidigt forlader spillelokalet i løbet af runden. Hvis forbuddet overtrædes, tildeler turneringslederen automatisk straf i følgende tilfælde:
 
    a. Hvis udstyret giver et hørbart signal, fx hvis en mobiltelefon ringer, straffes deltageren med et standardfradrag (§ 211B).
 
    b. Hvis udstyret betjenes, bortset fra slukning, straffes deltageren med to standardfradrag (§ 211B). Dette gælder også, hvis en straf har været tildelt ifølge § 307A1a.
 
  2. Som undtagelse for § 307A1 gælder, at en tændt mobiltelefon i flytilstand kan lægges på eller i nærheden af bordet for at hjælpe spillerne med at holde øje med den forbrugte tid. [2016]
 
  3. Hvis en spiller har medbragt en mobiltelefon i spillelokalet og forlader dette under en runde, bør mobiltelefonen efterlades ved bordet. [2016]
 
  4. Hvis en spiller har et særligt behov for at bruge mobiltelefon under en runde, kan turneringslederen give dispensation for forbuddet. Turneringslederen kan dog ikke frafalde straffene i § 307A1, hvis der ikke på forhånd er givet dispensation for forbuddet.
 
  5. Under privat afviklede kampe straffes overtrædelse af ovenstående bestemmelser ikke automatisk, men spillerne bør følge retningslinjerne.
 
B. Rygning
 
  1. Al rygning i spillelokalet er forbudt. I privat afviklede kampe kan det dog aftales at tillade rygning, hvis alle spillere, der skal spille i lokalet, accepterer dette. [2013]
 
  2. Værten kan stille rygerum til rådighed, i den udstrækning det er praktisk muligt. I kortere perioder under en runde kan turneringslederen nedlægge rygerummet – fx kan man i de sidste 20-30 minutter af en runde i en holdkamp vælge at inddrage rummet til at gøre op i.
 
  3. I holdturneringer etableres om muligt to adskilte rygerum med adgang fra hhv. åbent og lukket rum. Hvis kun ét rygerum er til rådighed, bruges det af det ene rums spillere, og spillere i det andet rum må så ikke ryge i løbet af runden.
 
  4. Den blinde må forlade bordet under spillet for at ryge, medmindre turneringslederen vurderer, at det forstyrrer for meget. Modspillerne har ikke pligt til at hjælpe spilfører med at spille den blindes kort.
 
C. Medier [2014]
 
  1. Enhver deltager accepterer ved sin tilmelding, at hele eller dele af begivenheden kan blive filmet, fotograferet eller på anden måde dokumenteret eller offentliggjort af DBf eller af andre, som har fået tilladelse af DBf til dette.
 
  2. Enhver deltager anses ved sin tilmelding for at have givet DBf tilladelse til at tage billeder eller film af deltagerne under turneringen og til at bruge sådant materiale til bridgens fremme. Materialet er DBf’s ejendom og må ikke kopieres eller anvendes uden DBf’s skriftlige tilladelse.
 
  3. Deltagerens accept jf. § 307C1 og § 307C2 gælder også, når DBf giver andre (fx dagblade) tilladelse til at dokumentere begivenheden. Privatpersoner må filme eller fotografere en begivenhed til private formål uden DBf's forudgående tilladelse, men altid under almindelig hensyntagen til deltagerne.
 
  4. Hvis der i en turneringen anvendes bridgerama (vu-graph) eller bridgecast, er enhver deltager er pligtig til at spille i dette efter direktiv fra turneringsarrangøren (som kan uddelegere myndigheden til turneringslederen eller andre).
 
D. Mesterpoint
 
Der spilles i alle turneringer om mesterpoint efter de af Turneringskomiteen fastlagte regler.
 
E. Sprog
 
  1. Det officielle sprog i turneringerne er dansk. Hvis der opstår misforståelser pga. sprogproblemer, vil en spiller, hvis manglende danskkundskaber forårsagede misforståelsen, normalt blive betragtet som ansvarlig for misforståelsen.
 
  2. Såfremt en ikke-dansktalende turneringsleder tilkaldes, bør en spiller i tilfælde af forståelsesproblemer bede om at få sagen overhørt af en dansktalende turneringsleder, hvis en sådan er til rådighed (turneringslederne kan vælge at lade den dansktalende turneringsleder behandle sagen).
 
  3. Efter at kortene er taget ud af mappen i rundens første spil, og indtil runden er afsluttet, bør spillerne i et makkerpar afholde sig fra at kommunikere indbyrdes på et andet sprog end dansk, medmindre modstanderne accepterer dette. [2013]
 
F. Spilletid
 
Spilletiden pr. runde*) er normalt følgende:
 
  1. I holdturnering: 8 spil pr. time.
 
  2. I parturnering: 7 minutter pr. spil + 1 minut til flytning til næste runde.
 
  3. Hvis der spilles med skærme, beregnes ca. 1 minut ekstra pr. spil.
 
G. For sen ankomst i parturnering [2010]
 
Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 3 minutter efter starten af en runde, og forsinkelsen ikke skyldes langsomt spil i foregående runde e.lign., gælder følgende:
 
  1. En strafbar forsinkelse (§ 244) straffes med ét standardfradrag (jf. § 211B). Forsinkelser under 3 minutter kan efter turneringslederens skøn straffes med en advarsel jf. § X90C. Hvis mindst ét spil annulleres som følge af forsinkelsen, straffes forsinkelsen dog ikke.
 
  2. Hvis parret ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter starten af runden, har modstanderne ret til at forlange, at alle rundens spil annulleres (scoren fastsættes ved hjælp af § 216B (strafbar udeblivelse) eller § 216C (straffri udeblivelse)).
 
  3. Hvis betingelserne i § 307G2 er opfyldt, men det uskyldige par har valgt ikke at anvende retten til at annullere samtlige spil i runden, kan parret forlange ikke-påbegyndte spil annulleret, når der er højst 3 minutter tilbage af runden (scoren fastsættes ved hjælp af § 216B (strafbar udeblivelse) eller § 216C (straffri udeblivelse)).
 
H. Annullering af spil og erstatningsspil [2009]
 
Om annullering af spil pga. truende tidsoverskridelse gælder følgende:
 
  1. I holdturnering bør spil ikke annulleres pga. tidsoverskridelse.
 
  2. I parturnering kan turneringslederen annullere spil, hvis en tidsoverskridelse er sandsynlig, men turneringslederen bør kun gøre dette, når den fastsatte tid for runden er udløbet, før meldeperioden er begyndt (jf. § 17A). Spillerne må ikke annullere et spil på eget initiativ. Når et spil annulleres pga. truende tidsoverskridelse, fastsættes scoren således:
 
    a. Et par, der ikke er skyld i tidsoverskridelsen, tildeles middel plus.
 
    b. Et par, der er skyld i tidsoverskridelsen, tildeles middel minus. Hvis tidsoverskridelsen skyldes, at der har været spillet et forkert spil i runden (§ 15B har været anvendt), tildeles dog middel (men se også § 214).
 
I. Retningslinjer for Monrad-turneringer [2016]
 
Når en turnering afvikles som Monrad, anvendes så vidt muligt følgende retningslinjer:
 
  1. Turneringsarrangøren fastlægger, om turneringen afvikles som almindelig Monrad eller forskudt Monrad.
 
    a. En holdturnering kan afvikles som almindelig Monrad, hvis der er tilstrækkelig lang pause mellem de enkelte runder, eller hvis løbende mellemresultater er tilgængelige for turneringslederen under turneringen.
 
    b. En parturnering kan afvikles som almindelig Monrad, hvis der spilles mere end nogle få spil pr. runde og løbende mellemresultater er tilgængelige for turneringslederen under turneringen. [2020]
 
    c. I øvrige tilfælde bør turneringen afvikles som forskudt Monrad.
 
    d. Når en turnering afvikles som forskudt Monrad, bør dette princip benyttes i hele turneringen, også selvom det er praktisk muligt at gøre undtagelser for enkelte runder. [2020]
 
  2. Når en turnering afvikles som almindelig Monrad, benyttes de foreløbige mellemresultater for en runde som grundlag for den efterfølgende runde på det tidspunkt, hvor den efterfølgende runde lægges.
 
  3. Første runde af en holdturnering lægges ved at rangordne de deltagende hold efter holdhandicap (gennemsnitshandicap af de 4 stærkeste tilmeldte spillere). Det øverste hold fra den stærkeste halvdel møder det øverste hold fra den svageste halvdel osv. Hvis antallet af deltagere er ulige, indsættes et »blindt« hold i bunden af rangordningen. Eksempel: Med 17-18 deltagende hold spiller i første runde 1-10, 2-11 osv., og hold 9 spiller mod hold 18 eller er oversidder.
 
  4. Hvis en holdturnering afvikles som forskudt Monrad, lægges anden runde på følgende måde: Turneringen inddeles i to halvdele efter styrke. Inden for hver halvdel parres holdene efter samme princip som i § 307I3. Hvis antallet af deltagere (+1 i tilfælde af et ulige antal deltagere) ikke er deleligt med 4, består den øverste turneringshalvdel af to hold færre end den nederste. Eksempel: Med 17 deltagende hold spiller i anden runde 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 9-14, 10-15, 11-16 og 12-17, og hold 13 spiller mod hold 18 eller er oversidder.
 
  5. Første runde af en parturnering (ved forskudt Monrad de første to runder) lægges så vidt muligt, så par fra den styrkemæssigt øverste halvdel møder par fra den styrkemæssigt nederste halvdel. Par fra samme halvdel fordeles ligeligt mellem N-S og Ø-V. Parrene placeres ved de enkelte borde efter lodtrækning (ved forskudt Monrad vandrer par fra den nederste halvdel ét bord før anden runde). [2020]
 

 
*) Spilletiden inkluderer tid til at udfylde regnskaber, håndtere tilkald af turneringslederen m.v.
 
 
 
§ 308. Åbent og lukket rum i holdkamp
 
Turneringslederen afgør, hvilket rum der er lukket. Dersom dette ikke er gjort, er det rum lukket, hvor hjemmeholdet sidder Ø-V.
 
A. Adgang til lukket rum
 
Følgende har adgang til lukket rum under spillet:
 
  1. De spillere, der skal spille i lukket rum.
 
  2. Turneringslederen.
 
  3. Officials og assistenter udpeget af turneringsarrangøren eller turneringslederen.
 
  4. Den officielle repræsentant for turneringsarrangøren.
 
  5. Bridgejournalister samt medlemmer af Eliteforum, såfremt begge de følgende betingelser er opfyldt:
 
    a. Turneringslederen skal have givet tilladelse for den pågældende runde.
 
    b. De pågældende må ikke på nogen måde have haft eller få kontakt med det åbne rum i løbet af runden.
 
B. Betingelser for at forlade lukket rum
 
  1. Spillere i lukket rum må ikke forlade dette uden turneringslederens tilladelse.
 
  2. Hvis turneringslederen ikke er til stede, kan spillerne forlade lukket rum efter tilladelse fra modstanderne og under modstandernes kontrol.
 
 
 
§ 309. Præmier [2009]
 
A. Håndtering af pointlighed
 
Ved pointlighed mellem to eller flere deltagere gælder følgende vedrørende præmier:
 
  1. I holdturnering fastlægges entydige placeringer jf. § 221, dvs. præmier deles ikke.
 
  2. I parturnering deles delelige præmier ved pointlighed (men præmiesummen udvides ikke), undtagen for
 
    a. medaljegivende placeringer, og
 
    b. 1. pladsen i en A-finale.
 
B. Fornyet fordeling af præmier ved scoreændring
 
Jf. § X79D gælder følgende, hvis der sker ændringer i slutstillingen, efter at præmieoverrækkelse er foretaget:
 
  1. Fordelingen af medaljer, pokaler, diplomer og lignende ændres i overenstemmelse med den nye slutstilling. Spillerne er i påkommende tilfælde forpligtet til at tilbagelevere præmier af denne art, som er udleveret på grundlag af den oprindelige slutstilling.
 
  2. Præmier i form af penge, vin, bøger osv. påvirkes ikke.
 
 
 
§ 310. Appelinstanser [2009]
 
Bestemmelserne i denne paragraf definerer de dømmende instanser (se også § 256) i turneringer arrangeret af DBf (§ 310A og § 310B), turneringer arrangeret af distrikter eller kredse med kvalifikation til en forbundsturnering (§ 310C) samt i privat afviklede holdkampe under sådanne turneringer (§ 310D). Medmindre der er tale om privat afviklede holdkampe, bør turneringsarrangøren sørge for, at appelsager kan afgøres af en mundtlig appelkomite (§ 252).
 
A. Chefturneringsleder til stede i en DBf-turnering
 
Hvis der er en chefturneringsleder til stede, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. Chefturneringslederen, for så vidt angår sådanne dele af appellen, som udelukkende har med love eller turneringsbestemmelser at gøre.
 
  3. En mundtlig appelkomite**), medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, fungerer chefturneringslederen som mundtlig appelkomite med alle tilhørende beføjelser (jf. § 252A2), idet spørgsmål behandlet under § 310A2 dog ikke behandles på ny af chefturneringslederen.
 
  4. DBf's Appelkomite.
 
B. Øvrige turneringer med DBf som turneringsarrangør
 
Hvis der ikke er en chefturneringsleder til stede, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. En mundtlig appelkomite**), medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, appelleres sagen direkte til DBf's Appelkomite.
 
  3. DBf's Appelkomite.
 
C. Turneringer med distrikter eller kredse som turneringsarrangør
 
I en turnering, som fungerer som kvalifikation til en forbundsturnering, og som har et distrikt eller en kreds som turneringsarrangør, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:***)
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. En mundtlig appelkomite.**) Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, behandles sagen i stedet af distrikts- eller kredskomiteen.
 
  3. DBf's Appelkomite.
 
D. Privat afviklede holdkampe
 
Når en holdkamp afvikles privat, udpeger turneringsarrangøren en turneringsleder, som kan håndtere turneringsledertilkald telefonisk. Turneringsarrangøren sørger for, at der på spillestedet er adgang (i trykt form eller i form af adgang til DBf's website) til »Love for turneringsbridge«, »DBf's turneringsbestemmelser - håndbog for spillere«, »DBf's turneringsbestemmelser - håndbog for turneringsledere« og turneringens propositioner, normalt ved at uddelegere ansvaret for dette til hjemmeholdet.
 
  1. Hvis spillerne - evt. efter at have slået op i gældende version af »Love for turneringsbridge« eller turneringsbestemmelserne - er enige om den korrekte afgørelse på et turneringsledertilkald, anvendes denne afgørelse som en turneringsleders afgørelse.
 
    a. Begge hold bør være overbeviste om afgørelsens korrekthed, for at denne mulighed vælges.
 
    b. En afgørelse, som spillerne har truffet i enighed, kan appelleres til turneringslederen (§ 310D2).
 
  2. Hvis en eller flere spillere er i tvivl om en afgørelse, skal spillerne henvende sig til turneringslederen.
 
    a. Man bør nævne sit ønske om at kontakte turneringslederen, straks når uregelmæssigheden forekommer.
 
    b. Man kan forsøge at kontakte turneringslederen undervejs i kampen, eller - hvis begge hold accepterer dette - vente og se, om afgørelsen kan blive relevant for kampens resultat.
 
    c. Man skal henvende sig til turneringslederen (eller efterlade en besked på turneringslederens telefonsvarer), inden resultatet indberettes. I modsat fald vil turneringslederen normalt anse fristen i § 92B for overskredet.
 
    d. I visse tilfælde kan en afgørelse afhænge af, om turneringslederen er tilkaldt rettidigt. Hvis man først henvender sig efter kampen, men inden resultatet indberettes, vil turneringslederen alligevel vurdere sagen, som om turneringslederen var blevet tilkaldt på det tidspunkt, hvor det blev nævnt for modstanderne, at man ønskede en afgørelse.
 
  3. Hvis et distrikt eller en kreds er turneringsarrangør, kan turneringslederens afgørelse appelleres til distriktskomiteen hhv. kredskomiteen.
 
  4. DBf's Appelkomite fungerer som sidste appelinstans.
 

 
*) Eller turneringsarrangøren, hvis sagen vedrører fortolkning af love og bestemmelser og ikke rejses i forbindelse med spillet (jf. § 256B1).
 
**) Se § 93B3, hvis appelkomiteen er uenig med turneringslederen i spørgsmål vedrørende love eller turneringsbestemmelser eller i spørgsmål vedrørende turneringslederens udøvelse af sine disciplinære beføjelser (§ 91).
 
***) Hvis der er en chefturneringsleder til stede, kan turneringsarrangøren desuden vælge at tildele chefturneringslederen en rolle svarende til beskrivelsen i § 310A.
 
 
 
§ 311. Rettelse af fejl i scoren [2020]
 
Følgende gælder om fejl i scoren, der kan rettes i overensstemmelse med § X79B2:
 
A. Turneringslederen
 
Hvis turneringslederen bliver opmærksom på fejlen på spillestedet, er turneringslederen bemyndiget til at rette resultatet uden yderligere godkendelse fra turneringsarrangøren.
 
B. Chefturneringslederen
 
Ved turneringer afholdt i forbindelse med Dansk Bridgefestival har chefturneringslederen samme bemyndigelse, som fremgår af § 311A. Dette gælder både mesterskabsturneringer og åbne turneringer.
 
C. Turneringsarrangøren
 
I øvrige tilfælde kan fejl i scoren rettes af turneringsarrangøren.
 
 
 
§ 321. DM for hold og DM for damehold
 
Propositionerne for DM for hold og DM for damehold udgøres af §§ 321-328. § 321 samt §§ 326-328 gælder for begge turneringer, mens §§ 322-324 er specifikke for DM for hold, og § 325 er specifik for DM for damehold.
 
A. Turneringsindskud
 
  1. Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold samt et beløb pr. hold som bidrag til rejserefusionspuljen.
 
  2. Bidraget til rejserefusionspuljen fastsættes med foregående sæsons regnskab som rettesnor.
 
B. Rejserefusion
 
Godtgørelse for rejse og overnatning refunderes via en rejserefusionspulje.
 
  1. Separat for hver af de to turneringer opgøres refusionen solidarisk for alle hold i turneringen.
 
  2. Indskuddet til rejserefusionspuljen beregnes pr. tilmeldt spiller. [2013]
 
  3. Rejserefusionen beregnes individuelt pr. spiller efter nedenstående regler, men udbetales samlet til hvert hold. [2013]
 
    a. Jf. § 304B beregnes for hvert hold i hver turneringsweekend 100 kr. pr. tilmeldt spiller, hvis spillerens hold i den pågældende weekend skal spille på den anden side af Storebælt, uanset om spilleren faktisk er i aktion i den pågældende weekend.
 
    b. Ekstraordinær rejserefusion til spillere med bopæl på Bornholm beregnes i overensstemmelse med § 304C.
 
    c. Det resterende beløb i rejserefusionspuljen udbetales som kilometergodtgørelse fordelt over alle tilmeldte spillere efter principperne i § 304A.
 
C. Videreførelse af et hold
 
  1. For at et hold kan være spilleberettiget, skal det indeholde mindst to spillere, som i den foregående sæson var tilmeldt og spillede mindst 7 halvlege*) for det hold, hvis spilleret det nye hold ønsker at udnytte. [2012]
 
  2. Hvis et hold fra forrige sæson deles i flere, overtages dets spilleret af et af de nye hold efter følgende regler:
 
    a. Spilleretten overtages af det af de nye hold, som har flest spillere, som var tilmeldt det oprindelige hold og havde spillet mindst 7 halvlege*) for dette hold. [2012]
 
    b. Hvis to eller flere af de nye hold har lige mange spillere fra det oprindelige hold med mindst 7 spillede halvlege*), har det oprindelige holds kaptajn retten til at bestemme, hvilket af disse hold der overtager spilleretten.
 
    c. Hvis kaptajnen ikke ønsker at afgøre dette, trækker turneringsarrangøren lod.
 
  3. I mere komplekse situationer, hvor flere hold tilsammen bliver til flere nye hold, giver dette ikke altid et entydigt og rimeligt resultat. I sådanne tilfælde afgør turneringsarrangøren spørgsmål om holdenes spilleret ud fra de samme retningslinjer som i § 321C2.
 
  4. Hvis et hold efter ovenstående kunne spille i flere forskellige rækker i den samme turneringspyramide, er holdet kun spilleberettiget i den højeste af disse rækker.
 
D. Lovlige spillere og substitutter
 
  1. Foruden reglerne i § 242 gælder følgende regler for brug af substitutter:
 
    a. Der skal til enhver tid spille mindst to af holdets tilmeldte spillere. Det er tilladt at eftertilmelde en spiller for at overholde denne betingelse, såfremt det sker i overensstemmelse med § 303C3. [2012]
 
    b. Substitutten må ikke være tilmeldt et andet hold i samme division eller en højere division.
 
    c. En substitut må ikke spille på to forskellige hold i samme halvleg.
 
  2. En spiller kan højst optræde som substitut i 6 halvlege*) for samme hold (dog 8 halvlege, hvis spilleren udelukkende optræder for holdet i slutspillet (§ 322)). Såfremt holdet ønsker at bruge spilleren yderligere, skal spilleren eftertilmeldes jf. § 303C3. I dette tilfælde ses der bort fra § 303C3c (spilleren har optrådt som substitut i samme eller lavere række), men holdet må højst have 6 tilmeldte spillere (jf. § 303C3a). [2012]
 
  3. Ingen spiller, der er tilmeldt et hold i en kvalifikationsturnering til DM for hold, må tilmeldes eller eftertilmeldes til et hold i DM for hold. [2015]
 
  4. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
E. Appelbehandling [2019]
 
Der afholdes ikke mundtlig appelkomite. Appeller af turneringslederafgørelser behandles af DBf's Appelkomite.
 
F. Præmier [2012]
 
Når en præmie tilfalder et hold, gælder følgende:
 
  1. Medaljer uddeles kun til de af holdets spillere, som har spillet mindst 7 halvlege*) for holdet.
 
  2. Øvrige præmier uddeles til alle holdets spillere.
 

 
*) Den anførte grænse tager udgangspunkt i, at der i weekender med fuld spilletid spilles 6 halvlege. Såfremt der spilles flere end 6 halvlege i weekender med fuld spilletid, justeres grænsen tilsvarende. [2016]
 
 
 
§ 322. Turneringsformat for grundspillet i DM for hold
 
A. Generelt
 
  1. Grundspillet består af 1. division, 2. division, 3. division Øst og 3. division Vest, hver med 12 hold.
 
  2. I hver division spilles alle mod alle, normalt over 4 weekender.
 
  3. I 1. division seedes nr. 1-4 fra den foregående sæson, således at de møder hinanden så sent som muligt i turneringen under hensyntagen til de involverede holds geografiske placering.
 
  4. Hver kamp afvikles over 40 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 20 spil. [2015]
 
  5. Der spilles med skærme.
 
B. Deltagerne i 1. division
 
Berettiget til deltagelse i 1. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 1-10 i 1. division.
 
  2. Nr. 1-2 i 2. division.
 
C. Deltagerne i 2. division
 
Berettiget til deltagelse i 2. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 11-12 i 1. division.
 
  2. Nr. 3-9 i 2. division.
 
  3. Nr. 1 i 3. division Øst.
 
  4. Nr. 1 i 3. division Vest.
 
  5. Vinderen af en oprykningskamp mellem nr. 2 i hver af 3. divisionerne (§ 323C).
 
D. Deltagerne i 3. division
 
Berettiget til deltagelse i 3. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 10-12 i 2. division.
 
  2. Taberen af oprykningskampen mellem nr. 2 i hver af 3. divisionerne (§ 323C).
 
  3. Nr. 3-9 i hver af 3. divisionerne.
 
  4. 6 oprykkere fra kvalfikationsturneringer i kredsene (§ 324).
 
 
 
§ 323. Turneringsformat for slutspillet i DM for hold
 
A. Generelt
 
  1. I slutspillet deltager de 4 bedst placerede hold efter 1. divisions grundspil.
 
  2. Slutspillet afvikles over en weekend med to semifinaler lørdag og med finale om søndagen. Der spilles ikke om 3. pladsen.
 
  3. Hver kamp går over 64 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 16 spil.
 
    a. Der beregnes overførsel af imp fra grundspillet jf. § 207A.
 
    b. Ved imp-lighed afgøres kampen i overensstemmelse med § 222A.
 
    c. Det hold, der opnåede den bedste placering i grundspillet (§ 322), er hjemmehold. Hvis holdene står lige efter anvendelse af § 221A (pointlighed), trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold.
 
  4. Der spilles med skærme.
 
  5. Se desuden § 305D angående brug af spillere og substitutter.
 
B. Valg af semifinalemodstander
 
  1. Vinderen af grundspillet har ret til frit at vælge sin semifinalemodstander blandt de øvrige kvalificerede hold.
 
  2. Valget skal meddeles den turneringsansvarlige, senest 8 dage efter at resultatet af grundspillet foreligger.
 
  3. Har vinderholdet intet meddelt inden denne tidsfrist, skal vinderholdet i semifinalen spille mod nr. 4 fra grundspillet.
 
C. Oprykningskamp til 2. division
 
  1. Oprykningskampen til 2. division afvikles mellem de to hold, der sluttede som nr. 2 i hver sin 3. division. Kampen spilles normalt om søndagen i den weekend, hvor DM-slutspillet afvikles.
 
  2. Kampen går over 64 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 16 spil.
 
  3. Der spilles med skærme.
 
  4. Der trækkes lod om, hvilket hold der er hjemmehold.
 
  5. I tilfælde af imp-lighed efter kampens afslutning afgøres kampen ved hjælp af § 222B.
 
  6. Se desuden § 305D angående brug af spillere og substitutter.
 
 
 
§ 324. Oprykning til 3. division
 
Der spilles hvert år om 6 pladser i 3. division. Fordelingen af de i alt 6 pladser sker med 3 pladser til området vest for Storebælt og 3 pladser til området øst for Storebælt (men se § 324D).
 
A. Turneringsarrangør for kvalifikationsturneringerne
 
  1. Kvalifikationsturneringerne regnes ikke som en del af DM for hold.
 
  2. De respektive distrikter og kredse er turneringsarrangører for kvalifikationsturneringerne.
 
  3. Kvalifikationsturneringerne bør i videst muligt omfang spilles i overensstemmelse med bestemmelserne i DBf's Spillerhåndbog og Turneringslederhåndbog.
 
  4. Følgende betingelser gælder for deltagelse:
 
    a. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold, må ikke spille i nogen kvalifikationsturnering.
 
    b. En spiller, der er tilmeldt en kvalifikationsturnering, må kun spille i en anden kvalifikationsturnering, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: [2011]
 
  i. Spilleren optræder som substitut i en højere rangerende række end den række, hvor spilleren er tilmeldt, eller
 
  ii. Spilleren optræder på et hold, der har fraskrevet sig ret til kvalifikation (jf. § 301D1).
 
  5. De respektive turneringsarrangører fastlægger i øvrigt propositioner for kvalifikationsturneringerne. Herunder bestemmer hver kreds, om et hold kan bevare sin plads i den række, holdet har spillet i, hvis holdet ikke ønsker at udnytte en opnået oprykning eller kvalifikation. [2009]
 
B. Vest for Storebælt
 
Vest for Storebælt finder Kreds IV 3 hold.
 
C. Øst for Storebælt
 
Øst for Storebælt findes de 3 oprykkere således:
 
  1. Idet der samlet regnes med 9 pladser i et oprykningsslutspil, fordeles disse pladser mellem Distrikt København, Kreds II og Distrikt Bornholm i forhold til medlemstal (pr. 31/12 i den foregående sæson), dog således at hver kreds er garanteret mindst 1 plads. [2014]
 
  2. Kredsen med det største medlemstal tildeles en direkte oprykker, hvilket forbruger 3 af de pladser, der blev tildelt jf. § 324C1.*) [2014]
 
  3. Der arrangeres en oprykningsturnering med deltagelse af 6 hold svarende til de 6 resterende pladser.**) [2014]
 
    a. Der spilles alle mod alle over en weekend.
 
    b. Hver kamp afvikles over 24 spil.
 
    c. Af hensyn til tilmeldingen til DM for hold skal oprykningsturneringen spilles senest i juni.
 
    d. Se desuden § 305D angående brug af spillere og substitutter. [2011]
 
  4. Hvis Kreds II, Distrikt Bornholm og Distrikt København er enige om det, kan de bestemme en anden måde at finde de to hold på.
 
D. Ændringer i fordelingen
 
Ændringer i fordelingen af antal oprykkere fra henholdsvis øst og vest sker, hvis medlemstallet i områderne øst og vest afviger med mere end en sjettedel af DBf's samlede medlemstal.
 

 
*) I denne sæson har Kreds II en direkte oprykker.
 
**) I denne sæson har østoprykningsturneringen deltagelse af 3 hold fra Kreds II, 2 hold fra Distrikt København og 1 hold fra Distrikt Bornholm. Fordelingen kontrolleres før hver sæson.
 
 
 
§ 325. Turneringsformat for DM for damehold [2010]
 
A. Turneringsstruktur [2014]
 
  1. Som udgangspunkt består turneringen af 1. division med 10 hold og 2. division for de resterende hold.
 
  2. Hvis færre end 14 hold er tilmeldt turneringen, eller hvis færre end 10 hold er videreført fra det foregående års turnering, sløjfes 2. division. Alle hold, som er tilmeldt turneringen, spiller i 1. division.
 
B. Turneringsafvikling [2014]
 
  1. En division bestående af 9-10 hold afvikles over 3 weekender. Der spilles alle mod alle, 40 spil pr. kamp (2 halvlege).
 
  2. Ved andre holdantal fastlægges turneringsformatet, når antallet af hold kendes. Der tilstræbes en turnering med et samlet spilantal i omegnen af 360, hvor kampene afvikles over 2 halvlege.
 
C. Deltagerne i 1. division
 
Berettiget til deltagelse i 1. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Hvis 2. division blev afviklet med mindst 7 hold: Nr. 1-8 i 1. division, samt nr. 1-2 i 2. division.
 
  2. Hvis 2. division blev afviklet med højst 6 hold: Nr. 1-9 i 1. division, samt nr. 1 i 2. division.
 
  3. Hvis turneringen kun bestod af 1. division: Nr. 1-10 i 1. division.
 
D. Deltagerne i 2. division [2014]
 
Der er fri tilmelding til 2. division for alle damehold, som ikke er berettiget til deltagelse i 1. division.
 
E. Øvrigt
 
  1. I 1. division seedes nr. 1-4 fra den foregående sæson, således at de møder hinanden så sent som muligt i turneringen under hensyntagen til de involverede holds geografiske placering.
 
  2. Der spilles ikke med skærme.
 
 
 
§ 326. Vakance
 
A. Generelt
 
  1. Hvis et hold opløses eller oprykkes på grund af vakance, overgår spilleretten til den foregående sæsons bedst placerede ikke-oprykker i den nærmeste lavere division eller kvalificerende turnering.
 
  2. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det er praktisk muligt at rykke et ekstra hold op, løser turneringsarrangøren problemet på anden vis, fx med oversidderrunde.
 
  3. Hvis et hold på grund af vakance bliver spilleberettiget i en højere division, end holdet ellers havde kvalificeret sig til, mister holdet sin spilleberettigelse i den lavere division. Hvis et hold ikke udnytter sin spilleberettigelse i en division, gælder følgende:
 
    a. Et hold, der var spilleberettiget i DM for hold (§ 322), indplaceres i kredsens kvalifikationsturnering i henhold til propositionerne for denne (jf. § 324A5).*) [2009]
 
    b. Et hold, der var spilleberettiget i 1. division i DM for damehold (§ 325), kan ikke i stedet deltage i turneringens 2. division. [2015]
 
B. Vakance i 2. division i DM for hold
 
Ved vakance i 2. division vælges ekstra oprykkerhold som følger:
 
  1. Ved 1 vakance rykker nr. 2 fra både 3. division Øst og 3. division Vest op, og oprykningskampen (§ 323C) bliver unødvendig.
 
  2. Ved 2 vakancer spilles en oprykningskamp mellem nr. 3 fra 3. division Øst og 3. division Vest efter reglerne i § 323C.
 
  3. Ved 3 eller flere vakancer findes yderligere oprykkere efter samme princip som i § 326B1 og § 326B2.
 
  4. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det kan lade sig gøre at arrangere en oprykningskamp, trækkes i stedet lod.
 
C. Vakance i 3. division i DM for hold
 
Ved vakance i 3. division vælges ekstra oprykkerhold som følger:
 
  1. Ved 1 vakance spilles en kamp mellem nr. 4 i kvalifikationsturneringen i Kreds IV (§ 324B) og nr. 3 i østoprykningsturneringen (§ 324C2). Kampen afvikles efter samme principper som oprykningskampen til 2. division § 323C, dog med følgende undtagelser: [2016]
 
    a. Kampen går over 48 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 12 spil.
 
    b. Der spilles ikke med skærme.
 
  2. Ved 2 vakancer oprykkes begge de nævnte hold.
 
  3. Ved 3 eller flere vakancer findes yderligere oprykkere efter samme princip som i § 326C1 og § 326C2.
 
  4. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det kan lade sig gøre at arrangere en oprykningskamp, trækkes i stedet lod.
 
  5. Såfremt et nyoprykket hold trækker sig fra 3. division inden turneringens start, gælder følgende: [2009]
 
    a. Hvis holdet har kvalificeret sig fra Kreds IV's oprykningsturnering (§ 324B), går den ledige plads til det næste hold fra Kreds IV's oprykningsturnering.
 
    b. Hvis holdet har kvalificeret sig som vinder af Kreds II's kvalifikationsturnering (§ 324C1) eller fra østoprykningsturneringen (§ 324C2), går den ledige plads til det næste hold fra østoprykningsturneringen, såfremt denne er afviklet. Hvis holdet trækker sig allerede inden afviklingen af østoprykningsturneringen, anvendes § 324C1 og § 324C2 på ny til at finde den direkte oprykker (§ 324C1) og deltagerne i østoprykningsturneringen (§ 324C2).
 
    c. Hvis holdet er rykket op efter at have vundet en kvalifikationskamp beskrevet i § 326C, går den ledige plads til det hold, der tabte kvalifikationskampen.
 

 
*) Kredsen kan fx bestemme, at holdet mister sin spilleberettigelse i kredsens kvalifikationsturnering.
 
 
 
§ 327. Systemer og systemkort
 
A. Systemkort og indsendelse af systembeskrivelse
 
  1. I DM for hold samt i 1. division i DM for damehold gælder følgende:
 
    a. DBf's holdturneringssystemkort skal bruges. I DM for hold er det dog tilladt for et par at bruge WBF's systemkort, såfremt en eller begge spillere i parret ikke behersker dansk. [2013]
 
    b. Systembeskrivelser skal mailes til den turneringsansvarlige inden for en frist, som holdene får oplyst af den turneringsansvarlige.
 
    c. Hvis der indsendes mere end 4 systemer, skal man senest 1 uge før hver kamp oplyse modstandernes holdkaptajn om, hvilke højst 4 systemer der kan komme i brug i kampen. Hvis der bruges substitut, gælder § 242E (substitutters systemer) dog fortsat.
 
    d. Der må højst fremsendes og bruges 3 højkunstige systemer.
 
  2. I 2. division i DM for damehold gælder følgende: [2015]
 
    a. Det er valgfrit, om man vil bruge DBf's holdturneringssystemkort eller parturneringssystemkortet.
 
    b. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
B. For sen indsendelse af systembeskrivelse
 
Hvis et par ikke indsender en systembeskrivelse inden for fristen (jf. § 327A1b, se dog § 327A2b), gælder følgende:
 
  1. Holdet, som parret tilhører, straffes med fradrag af 1 KP. Turneringsarrangøren fastsætter en ny frist; overskrides denne frist også, straffes på ny med fradrag af 1 KP. [2015]
 
  2. Der gælder samme bestemmelser for parrets systemer som ved ændring af et allerede fremsendt system (se § 327C).
 
C. Ændring af system
 
  1. Ændring af et fremsendt system forudsætter en af følgende:
 
    a. Nye systembeskrivelser tilsendes samtlige relevante modstanderholds kaptajner og den turneringsansvarlige senest en uge før spilletidspunktet, eller
 
    b. Ændringen godkendes af den turneringsansvarlige*), eller [2011]
 
    c. Ændringen godkendes ved bordet af turneringslederen*), eller
 
    d. Ændringen godkendes ved bordet af modstanderne.
 
  2. Tilføjelse af åbent forsvar-aftaler (§ 102) er ikke tilladt, medmindre modstanderne godkender en sådan ændring. [2011]
 
  3. Ændringer til et højkunstigt system (§ 103) er ikke tilladt, medmindre modstanderne godkender en sådan ændring. Det er dog tilladt at erstatte et højkunstigt system med et system, der er tilladt i parturnering (§ 101B). [2011]
 
D. Ret til at se i egne systemnoter
 
I DM for hold gælder følgende:
 
  1. Hvis et par benytter sig af Multi (jf. definitionen i § 102A1b), giver dette modstanderne de rettigheder, der fremgår af § 101C, til at se i den del af egne systemnoter, der vedrører forsvaret mod den pågældende aftale. [2018]
 

 
*) Når den turneringsansvarlige eller turneringslederen afgør, om en ændring skal godkendes, tager denne primært i betragtning, om ændringen bør give modstanderne problemer med at forsvare sig mod systemet, set i forhold til den tid, modstanderne får til at forberede sig. [2011]
 
 
 
§ 328. KP-lighed i slutstillingen
 
A. Omkamp
 
Hvis to hold står lige efter anvendelse af reglerne i § 221, og det har betydning for medaljer, kvalifikation eller op- og nedrykning, spilles en afgørende kamp om placeringerne.
 
  1. Kampen går over 60 spil, fordelt på 3 runder (halvlege) a 20 spil.
 
  2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket hold der er hjemmehold.
 
 
 
§ 331. Pokalturneringen
 
Propositionerne for Pokalturneringen udgøres af §§ 331-334.
 
A. Tilmeldingsbetingelser [2021]
 
Pokalturneringen er opdelt i to turneringer:
 
  1. Hovedturneringen har fri tilmelding.
 
  2. Breddeturneringen har begrænsning på holdenes gennemsnitshandicap (se § 331B1).
 
B. Holdsammensætning
 
  1. I breddeturneringen gælder følgende: På tilmeldingstidspunktet beregnes hvert holds gennemsnitshandicap på basis af de tilmeldte spillere. Hvis flere end 4 spillere er tilmeldt et hold, indgår kun de 4 laveste af disses handicaptal i beregningen. Det således beregnede gennemsnitshandicap skal være 25,00 eller højere. [2021]
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder følgende begrænsninger:
 
    a. En substitut skal enten være en spiller, der ikke er tilmeldt turneringen, eller en spiller, hvis hold er slået ud i en tidligere omgang.
 
    b. I hovedturneringen gælder følgende:
 
  i. En spiller, der er tilmeldt et hold, som stadig er med i turneringen i 1/16-finalen, må ikke bruges som substitut.
 
  ii. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold i DM for hold, må ikke være substitut før den omgang, hvor hold med spillere fra den pågældende spillers division træder ind i turneringen (se § 332B om seedning af divisionshold).
 
  iii. En spiller må ikke bruges som substitut, hvis dette efter turneringsarrangørens skøn forstærker holdet så meget, at holdet, hvis spilleren var tilmeldt holdet, ville være blevet seedet til en senere runde end den, hvor spilleren optræder. [2019]
 
    c. I breddeturneringen gælder følgende: Når en eller flere spillere bruges som substitutter på et hold, beregnes et nyt gennemsnitshandicap for holdet efter principperne i § 331B1. I denne beregning opfattes substitutterne som tilmeldt til holdet for den pågældende omgang, og hver substituts handicaptal aflæses på det tidspunkt, hvor substitutten anmeldes (hvis substitutten ikke anmeldes på forhånd, aflæses handicaptallet ved kampens start). For holdets tilmeldte spillere anvendes det handicaptal, der gjaldt på tilmeldingstidspunktet. Det således beregnede gennemsnitshandicap skal fortsat være 25,00 eller højere. [2021]
 
    d. Ingen spiller må i samme omgang repræsentere to hold. I denne forbindelse regnes en omgang til og med kvartfinalen i henholdsvis hoved- og breddeturneringen for at være den ”samme”, hvis den officielle spilledato er den samme. [2021]
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. I hovedturneringen er et system tilladt, såfremt de følgende betingelser er opfyldt:
 
    a. Hvis systemet ikke er tilladt i parturnering (§ 101B), skal systemkort være fremsendt til modstandernes holdkaptajn senest 1 uge før kampen.
 
    b. Hvis systemet er højkunstigt (§ 103), er systemet kun tilladt, hvis modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller hvis modstanderholdet selv bruger et højkunstigt system.
 
  2. I breddeturneringen må der kun bruges systemer, der er tilladt i parturnering (jf. § 101B). [2021]
 
  3. Følgende systemkort kan bruges:
 
    a. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) kan altid bruges. I breddeturneringen er dette obligatorisk. [2021]
 
    b. I hovedturneringen kan DBf's holdturneringssystemkort (§ 114) bruges, hvis modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller hvis der er tale om en kamp i 1/16-finalen eller senere.
 
  4. Ændring af et fremsendt system forudsætter en af følgende (men se også § 331C5):
 
    a. Ny systembeskrivelse fremsendes til modstanderholdets holdkaptajn senest 1 uge før kampen, eller
 
    b. Ændringen godkendes af turneringsarrangøren*), eller [2011]
 
    c. Ændringen godkendes af turneringslederen*), eller
 
    d. Ændringen godkendes ved bordet af modstanderne.
 
  5. Når en systembeskrivelse har været fremsendt til modstanderne, kan tilføjelse af åbent forsvar-aftaler (§ 102) samt ændringer til et højkunstigt system (§ 103) kun ske, såfremt modstanderne godkender dette. Det er dog tilladt at erstatte et højkunstigt system med et system, der er tilladt i parturnering (§ 101B).
 
D. Turneringsindskud [2015]
 
Der betales et engangsindskud pr. hold. Indskuddet er uafhængigt af, hvornår holdet indtræder i turneringen, og hvor mange kampe holdet spiller i turneringen.
 
E. Rejserefusion
 
Rejserefusion beregnes på følgende måde:
 
  1. Rejser over Storebæltsbroen refunderes til gældende BroBizz -takst. [2014]
 
  2. Ved rejse til og fra Bornholm gælder følgende: [2013]
 
    a. For spillere med bopæl på Bornholm beregnes rejserefusion i overensstemmelse med § 304C.
 
    b. Når et ikke-bornholmsk hold spiller udekamp i Pokalturneringen på Bornholm, refunderes ekstraordinært 800 kr. til holdet. [2019]
 
  3. Udgifter til færgetransport til og fra øvrige ikke-brofaste øer refunderes. [2014]
 

 
*) Når turneringsarrangøren eller turneringslederen afgør, om en ændring skal godkendes, tages primært i betragtning, om ændringen bør give modstanderne problemer med at forsvare sig mod systemet, set i forhold til den tid, modstanderne får til at forberede sig. [2011]
 
 
 
§ 332. Turneringsformat for Pokalturneringen
 
A. Generelt
 
  1. Turneringen afvikles efter cupsystemet. Vinderen af hver kamp går videre, mens taberen er slået ud eller går til et evt. opsamlingsheat.
 
    a. To hold, der har mødtes tidligere i turneringen, kan ikke mødes igen før finalen. [2015]
 
    b. Et hold, der trækker sig uden kamp, mister ikke derved sin ret til at deltage i et evt. opsamlingsheat. [2013]
 
  2. Hver kamp afvikles med imp-opgørelse. I breddeturneringen afvikles hver kamp over 32 spil, fordelt på 4 runder a 8 spil. I hovedturneringen gælder følgende: [2021]
 
    a. Til og med ottendedelsfinalen afvikles hver kamp over 40 spil, fordelt på 5 runder a 8 spil.
 
    b. Fra og med kvartfinalen afvikles hver kamp over 48 spil, fordelt på 6 runder a 8 spil.
 
    c. Til og med kvartfinalen kan antal spil pr. runde og det samlede antal spil ændres efter aftale mellem holdkaptajnerne.
 
  3. I tilfælde af imp-lighed i en kamp findes vinderen af kampen ved hjælp af metoden i § 222B.
 
B. Seedning af divisionshold i hovedturneringen
 
  1. Som udgangspunkt seedes hold med en eller flere spillere fra samme sæsons 1., 2. eller 3. division i DM for hold til 1/64-finalerne eller senere.
 
    a. Hold fra en lavere division seedes aldrig højere end hold fra en højere division.
 
    b. Når det er nødvendigt at seede hold fra samme division til hver sin runde, afgøres det ved lodtrækning, hvilke af sådanne hold der seedes højest.
 
  2. Turneringsarrangøren kan se bort fra § 332B1, hvis særlige grunde taler herfor, fx: [2012]
 
    a. Holdet indeholder kun en eller to divisionsspillere, og holdets samlede styrke ikke vurderes som værende af divisionsstandard, eller
 
    b. Holdet er oplagt af divisionsstyrke, selvom det ikke indeholder divisionsspillere, eller
 
    c. En kamp ønskes af praktiske årsager flyttet til en senere runde (senest 1/64-finalerne).
 
  3. Hvis en spiller tilmeldes et hold efter tilmeldingsfristen, og denne spillers optræden på holdet gør, at holdet burde seedes til en senere kamp end den planlagte, må den nytilmeldte spiller ikke bruges på holdet før den omgang, hvor hold med spillere fra spillerens division træder ind; holdet må om nødvendigt bruge en substitut.
 
C. Geografisk seedning
 
  1. De indledende omgange afvikles så vidt muligt, således at intet hold skal køre mere end 150 km hver vej.
 
  2. Intet useedet hold må i 1. omgang møde et hold fra samme klub; i denne forbindelse er holdkaptajnens klubtilhørsforhold afgørende.
 
D. Lodtrækning
 
  1. Så vidt muligt foretager turneringsarrangøren lodtrækning senest torsdag efter officiel spilledag og offentliggør resultatet heraf senest søndag i samme uge.
 
  2. Holdet med flest UP (se § 332D4) i alt har hjemmebane.
 
  3. Ved lige stilling i UP har det først udtrukne hold hjemmebane.
 
  4. UP (udebanepoint) optjenes ved udekamp på følgende måde:
 
    a. Der optjenes 1 UP for hver påbegyndt 30 km's afstand fra kaptajnens adresse til spillestedet inklusive broers længde. [2016]
 
    b. Rejser man med færge, tillægges 4 UP pr. færgetur.
 
  i. For Rønne-Køge er tillægget dog 10 UP pr. tur.
 
  ii. For Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden beregnes UP for kampen, som om rejsen foregik over Storebæltsbroen uden brug af færgeruten. [2016]
 
    c. Hvis hjemmeholdet trækker sig fra en kamp, før udeholdet påbegynder sin rejse, eller hvis kampen afvikles online, beregnes ingen UP for kampen. [2021]
 
  5. Hvis et hold har indberettet forkerte UP, og dette har medført, at hjemmebanen ikke er fastsat i overensstemmelse med § 332D2 og § 332D3, bestemmer turneringsarrangøren normalt, at kampen vendes svarende til korrekt indberettede UP. [2016]
 
E. Holdenes placering
 
Til og med kvartfinalen*) gælder følgende (se dog § 103C2, hvis der bruges højkunstige systemer).
 
  1. Hjemmeholdet har ret til at sætte sig sidst i ulige runder (halvlege).
 
  2. Udeholdet har ret til at sætte sig sidst i lige runder (halvlege).
 
  3. Hvis et uændret par på hjemmeholdet spiller to eller flere på hinanden følgende runder (halvlege), skal parret forblive i samme rum i disse runder.
 
  4. Hvis en af holdkaptajnerne kræver det, må to uændrede par ikke mødes i to på hinanden følgende runder, og under alle omstændigheder må to uændrede par højst møde hinanden i tre af runderne i den ordinære kamp (medmindre § 103C2 (højkunstige systemer) er i kraft).
 
  5. Ved omspilsrunder gælder § 231D.
 

 
*) I semifinalen og finalen gælder bestemmelserne i § 231C. Før hver kamp trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold. [2010]
 
 
 
§ 333. Afvikling af kampe i pokalturneringen
 
A. Spilletidspunkt til og med kvartfinalen
 
  1. Turneringsarrangøren offentliggør en officiel spilledato for hver omgang i turneringen.
 
  2. Hvis et af holdene har spillere, som er forhindret i at spille, enten af trafikale årsager (straffri forsinkelse jf. § 244A1 og § 244A2), eller fordi de er udtaget til at repræsentere DBf officielt, fastsætter turneringsarrangøren en anden officiel spilledato for den pågældende kamp. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde et tilfredsstillende spilletidspunkt, og der er oversiddere i næste omgang af turneringen, kan turneringsarrangøren aflyse kampen og lade begge hold gå videre til næste omgang; det oversidderhold, der skal indtræde i næste omgang, findes ved lodtrækning, dog således at seedningsreglerne i § 332B1 overholdes. [2013]
 
  3. Medmindre de to hold bliver enige om et andet spilletidspunkt (jf. § 333A4 eller § 333A5), skal kampen afvikles med start kl. 13.00 på den officielle spilledato. Udeholdets ønsker med hensyn til klokkeslæt skal så vidt muligt følges; dog kan der kun undtagelsesvis stilles krav om start tidligere end 9.30 eller senere end 19.30.
 
  4. De to hold kan vedtage et andet spilletidspunkt, som er senest på den officielle spilledato, uden godkendelse fra turneringsarrangøren.
 
  5. Hvis de to hold er enige om et andet spilletidspunkt, som er senere end den officielle spilledato, skal dette godkendes af turneringsarrangøren, og følgende begrænsninger gælder:
 
    a. Hvis den praktiske afvikling af turneringen generes af det ændrede spilletidspunkt, tillader turneringsarrangøren normalt ikke det ændrede spilletidspunkt.
 
    b. Holdene mister 150 km-beskyttelsen (§ 332C1 er ikke i kraft for de to hold).
 
    c. Spilletidspunktet er højst to uger senere end den officielle spilledato. Dispensation herfor gives kun på anmodning fra Eliteforum. [2018]
 
B. Spillested til og med kvartfinalen
 
Hjemmeholdet er ansvarligt for alle praktiske forhold omkring afvikling af kampen.
 
  1. Hjemmeholdets kaptajns adresse bruges som spillested, hvis hjemmeholdet ikke oplyser andet.
 
  2. Hjemmeholdet kan vælge, at kampen afvikles i et bridgehus eller et sted, hvor der er offentlig adgang.
 
  3. Hjemmeholdet er ansvarligt for afholdelse af udgifter forbundet med arrangementet.
 
  4. I breddeturneringen gælder, at hvis afstanden fra kaptajnens adresse til det foreslåede spillested overstiger 150 km, kan udeholdet vælge, at kampen i stedet skal afvikles på RealBridge. [2021]
 
  5. Hjemmeholdet er ansvarligt for adgang til gældende version af følgende, enten i trykt form eller i form af adgang til DBf's website:
 
    a. »Love for turneringsbridge«.
 
    b. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for spillere«.
 
    c. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«.
 
    d. Turneringens propositioner.
 
  6. Hvis kampen afvikles privat, må kampens to borde ikke være placeret i samme lokale.
 
C. Spilletid og -sted for semifinale og finale
 
DBf arrangerer semifinale og finale.
 
  1. Semifinaler og finale arrangeres over en weekend med semifinaler lørdag og finale søndag.
 
  2. DBf vælger spillested for denne weekend.
 
  3. DBf udpeger en turneringsleder til afvikling af semifinaler og finale.
 
 
 
§ 334. Turneringslederafgørelser og aflevering af resultat i Pokalturneringen
 
I kampe til og med kvartfinalen anvendes bestemmelserne i denne paragraf i stedet for de tilsvarende bestemmelser, der fremgår af § X79, § X92 og § 261A.
 
A. Turneringsledertilkald
 
Turneringsledertilkald håndteres af spillerne selv eller ved telefonisk henvendelse til en turneringsleder, som er udpeget af turneringsarrangøren. Bestemmelserne i § 310D anvendes.
 
B. Aflevering af resultat
 
  1. Det vindende hold skal senest 18 timer efter kampen indberette resultatet på turneringens website.
 
    a. Det skal specificeres, hvem der spillede, og hvor mange spil hver spiller har spillet.
 
    b. Evt. substitutter skal identificeres.
 
    c. Evt. rejserefusionsoplysninger (§ 331E) skal angives.
 
    d. Evt. UP (§ 332D4) for det vindende hold skal angives.
 
  2. Hvis der er en udestående turneringslederafgørelse, fx jf. § 310D2c, og afgørelsen fører til en ændring af resultatet, sørger turneringsarrangøren for at opdatere resultatet.
 
C. Appelfrist
 
  1. Fristen for tilkaldelse af turneringslederen (§ 92B) udløber, når resultatet indberettes.
 
  2. Fristen for appel af en turneringsleders afgørelse (§ 92B) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
D. Rettelse af fejl i scoren
 
  1. Fristen for rettelse af fejl i scoren (§ 79C1) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
  2. Se § X79B angående ændring af resultatet efter denne frist.
 
 
 
§ 341. Distriktsmesterskaber for klubhold
 
Hvert distrikt skal afholde et distriktsmesterskab for klubhold, hvor vinderen kvalificerer sig til DM for klubhold (§ 342). Distriktet fastsætter propositioner for turneringen under de begrænsninger, der fremgår af denne paragraf.
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Hver klub, der er medlem under distriktet, har ret til at stille et hold. Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang hver klub kan deltage med mere end ét hold.
 
  2. Hvert hold betegnes ved klubbens navn. Hvis en klub deltager med flere hold, betegnes hvert af klubbens hold ved klubbens navn kombineret med et bogstav eller et nummer.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Hvert hold repræsenterer en klub.
 
  2. Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben ifølge DBf's medlemsliste pr. 31. december i kalenderåret forud for afslutningen af DM for klubhold (§ 342). De skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller kampe i turneringen. [2013]
 
  3. Der må bruges 6 spillere pr. dag eller 6 spillere pr. kamp, når der ikke spilles flere kampe på samme dag eller over samme weekend.
 
  4. Der må ikke bruges spillere, der har deltaget for andre klubber i turneringen, inkl. distriktsmesterskaber i andre distrikter.
 
  5. Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, at et hold må bruge spillere, der har spillet for samme klub på et hold, der er slået ud af turneringen i en tidligere omgang.
 
  6. Brug af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse, og kampens resultat bestemmes vha. § 202C. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor DM for klubber (§ 342) afsluttes. [2009]
 
 
 
§ 342. DM for klubhold
 
A. Turneringens deltagere [2012]
 
  1. 12 hold deltager i turneringen.
 
    a. 11 pladser fordeles med én plads pr. distrikt.
 
    b. Yderligere én plads tildeles til det distrikt, hvor det foregående års danmarksmestre er hjemmehørende.
 
  2. Inden for hvert distrikt findes deltagerne på følgende måde:
 
    a. Distriktsmesteren (§ 341) er kvalificeret.
 
    b. Hvis distriktet har to pladser, tildeles den anden plads efter placeringerne i distriktsmesterskabet under den begrænsning, at ingen klub kan have mere end én plads.
 
  3. Hvis en plads bliver ledig, indsættes en reserve.
 
    a. Hvis et hold ikke udnytter sin plads, kan klubben erstatte holdet med et andet hold fra samme klub.
 
    b. Hvis en klub ikke udnytter sin plads, erstattes klubben om muligt med en anden klub fra samme distrikt efter placeringerne i distriktsmesterskabet (se også § 342A2b).
 
    c. Når § 342A3a ikke kan anvendes, tildeles den ledige plads til det distrikt, som var bedst placeret i foregående års turnering, og som ikke allerede har to pladser i turneringen.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Hvert hold repræsenterer en klub. Klubbens navn bruges som holdets navn.
 
  2. Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben ifølge DBf's medlemsliste pr. 31. december i kalenderåret forud for turneringen. De skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller kampe i turneringen. [2013]
 
  3. Hvert hold må bruge 6 spillere.
 
  4. Et hold må ikke bruge spillere, der har deltaget for andre klubber i en tidligere fase af turneringen (jf. § X8A), inkl. klubber fra andre distrikter.
 
  5. Et hold må gerne bruge spillere, der har spillet for samme klub på et hold, som ikke deltager i finalen.
 
  6. Brug af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse, og kampens resultat bestemmes vha. § 202C. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Turneringsformat
 
  1. Der spilles alle mod alle.
 
  2. Hver kamp går over 12 spil, afviklet i 1 runde (dvs. uden halvlege).
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
D. Systemer og systemkort
 
  1. Der må bruges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort skal bruges.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
E. Turneringsindskud
 
  1. Turneringsindskud opkræves til dækning af finaleomkostningerne.
 
  2. Når et reservehold indsættes (§ 342A3), betaler det pågældende holds distrikt indskud for holdet. [2012]
 
  3. Hold fra Bornholm fritages for turneringsindskud. [2012]
 
F. Rejserefusion
 
Rejserefusion beregnes kun for spillere med bopæl på Bornholm. Dette sker ved anvendelse af § 304C.
 
G. Appelbehandling
 
  1. Et hold er pligtigt til at udpege en spiller fra holdet til at deltage i en mundtlig appelkomite, når turneringslederen forlanger dette af holdet.
 
  2. I forbindelse med tilmeldingen oplyser holdet, hvilken af holdets spillere der normalt vil deltage i en mundtlig appelkomite.
 
 
 
§ 343. DM for juniorhold
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, som tidligst fylder 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder, at en substitut, som er tilmeldt et andet hold i turneringen, kun må bruges, såfremt alle følgende forudsætninger er opfyldt:
 
    a. Turneringslederen har godkendt indsættelsen af substitutten.
 
    b. Spilleren indsættes kun som substitut i et finalestævne.
 
    c. Hverken holdet, som spilleren forlader, eller holdet, som spilleren indsættes på, er kvalificeret til A-finalen.
 
    d. Holdet, som spilleren forlader, består fortsat af mindst 4 spillere.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
DBf's juniorkomite fastsætter et turneringsformat på basis af antallet af tilmeldte hold.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 344. DM for skolehold
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er alle, der tidligst fylder 20 år den 1. januar i pågældende sæson. Medlemskab af en DBf-klub er ingen betingelse. DBf's Juniorkomite kan vælge at acceptere spillere under ungdomsuddannelse, selvom disse ikke opfylder aldersbegrænsningen. [2019]
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen. DBf's Juniorkomite kan dog bestemme, at hvert hold skal repræsentere en skole, og kan i så fald desuden dispensere fra denne regel for at sikre, at alle interesserede spillere har mulighed for at deltage. [2019]
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
  1. DBf's Juniorkomite fastlægger et turneringsformat, når antallet af deltagere er kendt.
 
  2. DBf's Juniorkomite fastlægger, om turneringen afvikles som imp-baseret holdturnering eller board-a-match.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 345. DM for seniorhold [2010]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er de medlemmer af DBf, der er fyldt 61 år inden 1. januar i den pågældende sæson.*) [2019]
 
  2. Foruden reglerne i § 242 gælder følgende regler for brug af substitutter: [2013]
 
    a. Der skal til enhver tid spille mindst to af holdets tilmeldte spillere. Det er tilladt at eftertilmelde en spiller for at overholde denne betingelse, såfremt det sker i overensstemmelse med § 303C3; det er tilladt at eftertilmelde en spiller til finalestævnet, selvom spilleren har optrådt som substitut for et andet hold i kvalifikationsturneringen.
 
    b. Substitutten må ikke være tilmeldt et andet hold i turneringen.
 
    c. En substitut må ikke spille på to forskellige hold i samme halvleg.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Turneringsformat
 
  1. Turneringen afholdes over to weekender. Turneringsformen tilpasses deltagerantallet, idet der spilles en kvalifikationsturnering i den første weekend og et finalestævne i den anden weekend. Alle tilmeldte hold deltager i begge weekender.
 
  2. Pladserne i finalegrupperne fordeles mellem Øst og Vest på følgende måde: [2015]
 
    a. I A-finalen fordeles 6 pladser til de to regioner svarende til topplaceringerne i det foregående års A-finale. De resterende pladser fordeles ligeligt mellem de to regioner. [2018]
 
    b. Pladserne i de øvrige finalegrupper fordeles forholdsmæssigt mellem Øst og Vest svarende til antallet af tilmeldte hold (fraregnet de pladser, som regionerne har i A-finalen).
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. Der må bruges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort skal bruges.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
D. Turneringsindskud
 
Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
 
E. Rejserefusion [2013]
 
Rejserefusion beregnes kun for spillere med bopæl på Bornholm. Dette sker ved anvendelse af § 304C.
 

 
*) Grænsen hæves med 1 år i hver af sæsonerne 2021/22, 2023/24 og 2025/26, således at den ender på 64 år. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august. [2018]
 
 
 
§ 346. DM for mixed hold [2014]
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Hvert hold må bruge op til 6 spillere.
 
  2. Ingen spiller må spille for mere end ét hold på noget tidspunkt i turneringen.
 
  3. Der skal til enhver tid spille to mixed par for holdet.
 
  4. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Systemer og systemkort
 
  1. Der må bruges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal bruges.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
C. Kvalifikationsfasen
 
  1. Alle tilmeldte hold deltager i turneringens kvalifikationsfase.
 
  2. Kvalifikationsfasen afvikles over 12 runder a 8 spil (uden halvlege) som Monrad (evt. forskudt; se også § 307I). [2016]
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
D. Finaler
 
  1. De fire bedst placerede hold mødes i et slutspil, der afvikles med semifinaler fulgt af finale samt kamp om 3. pladsen.
 
    a. Alle kampene i slutspillet afvikles over 24 spil fordelt på 2 halvlege.
 
    b. Vinderen af kvalifikationsfasen har ret til at vælge sin semifinalemodstander blandt de øvrige deltagere i slutspillet.
 
    c. Der er ingen overførsel af score fra en eventuel indbyrdes kamp i kvalifikationsfasen.
 
  2. De resterende hold spiller en ny Monrad-turnering over 5 runder a 8 spil.
 
    a. Alle opnåede KP fra kvalifikationsfasen medtages som overført score.
 
    b. To hold kan mødes, selvom de mødte hinanden i kvalifikationsfasen.
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
E. Turneringsindskud
 
Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
 
F. Rejserefusion
 
Rejserefusion beregnes kun for spillere med bopæl på Bornholm. Dette sker ved anvendelse af § 304C.
 
 
 
§ 351. DM for åbent par og DM for mixed par
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. 120 par deltager i turneringen.
 
  2. Et antal pladser kan udnyttes af forhåndsudtagne par jf. § 351B. De forhåndsudtagne par træder ind i semifinalen (§ 351F).
 
  3. Når de forhåndsudtagne pladser er brugt, fordeles de tilbageværende pladser (jf. § 351C) efter placeringerne i distrikternes kvalifikationsturneringer.
 
  4. Distriktsmesterskabet skal være den primære kvalifikationsturnering i et distrikt. Distriktet kan vælge at udlodde op til en tredjedel af sine pladser (rundet ned til nærmeste heltal) gennem andre kvalifikationsturneringer; distriktet fastsætter propositionerne for sådanne turneringer. [2014]
 
    a. Det er tilladt for en spiller at deltage i flere kvalifikationsturneringer i samme distrikt.
 
    b. Hvis en spiller på denne måde kvalificerer sig flere gange, vælger spilleren, hvilken af disse kvalifikationer spilleren vil udnytte. Spillerens kvalifikationspladser fra øvrige turneringer bortfalder.
 
  5. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. Denne frist gælder også for distrikternes kvalifikationsturneringer; hvis anvendelse af § X79B3 medfører, at et par mister sin kvalifikationsgivende plads, diskvalificeres parret fra DM (§ X79C2 anvendes i dette tilfælde, som om kvalifikationsturneringen og DM er faser i samme turnering). [2009]
 
B. Forhåndsudtagne par
 
  1. De forsvarende danmarksmestre er forhåndsudtaget. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber ved starten af sæsonens kvalifikationsturnering i distriktet. Se også § 301B (forhåndsudtagelse).
 
  2. Eliteforum kan forhåndsudtage op til 4 par, hvor en eller begge spillere er landsholdsrelevante. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber 4 uger før distriktsfinalens afvikling (såfremt kvalifikationen er påbegyndt, trækkes parret fra den igangværende kvalifikationsturnering), og Eliteforum skal orientere distriktet om forhåndsudtagelsen inden fristens udløb. Hvis fristen overskrides, afgør distriktet, om der skal gives dispensation. Hvis distriktsfinalen er afviklet, kan der ikke gives dispensation. De særlige begrænsninger for forhåndsudtagne par jf. § 301C2, § 301D2 og § 305A2f gælder, uanset om en eller begge spillere i parret er landsholdsrelevante. [2015]
 
C. Fordeling af pladser mellem distrikterne
 
De 120 pladser i turneringen fordeles til distrikterne (inkl. forhåndsudtagne par jf. § 351B) efter følgende regler:
 
  1. 50 pladser fordeles til distrikterne i forhold til deres spilleres placering i det foregående års A- og B-finale. For hver kvalifikationsgivende placering i hhv. A- og B-finalen gives 1 plads til de pågældende spilleres distrikt jf. § 301E (distriktstilhørsforhold).
 
    a. Antallet af pladser fra B-finalen er lig antallet af par i B-finalen delt med 4 (rundet op, hvis det ikke giver et helt tal), dog mindst 10. Antallet af pladser fra A-finalen er således altid mindst 30 og højst 40.
 
    b. Hvis B-finalen aflyses, fordeles de 50 pladser i stedet i forhold til placeringen i semifinalen.
 
  2. 22 pladser fordeles med 2 til hvert distrikt. [2009]
 
  3. De resterende 48 pladser fordeles i forhold til medlemstal (pr. 31/12 i den forudgående sæson). Medfører dette, at 2 distrikter står lige på decimalen om den sidste plads (eller eksempelvis 3 distrikter om de sidste to pladser), sker fordelingen ved lodtrækning. [2009]
 
  4. Hvis alle et distrikts pladser er benyttet af forhåndsudtagne par, tildeles distriktet yderligere pladser, således at distriktet har én plads til ikke-forhåndsudtagne par. Disse ekstra pladser tages fra de 48 medlemstalsfordelte, og en ny fordeling efter medlemstal af de resterende pladser blandt de øvrige distrikter foretages. [2009]
 
D. Turneringsindskud
 
  1. Distrikterne er ansvarlige for indbetaling af turneringsindskud for deres deltagere, se dog § 351D3.
 
  2. Hvert distrikt skal betale for det antal pladser, distriktet oprindeligt har fået tildelt i turneringen, uanset om distriktet faktisk udnytter pladsen. [2011]
 
  3. Eliteforum betaler turneringsindskud for de par, der er forhåndsudtaget jf. § 351B2. [2015]
 
E. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Rejserefusion for spillere med bopæl på Bornholm beregnes i overensstemmelse med § 304C.
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
F. Turneringsformat for semifinalen
 
  1. De 120 par er opdelt i 4 puljer a 30 par, der spiller en dobbelt Mitchell med 30 runder a 2 spil. Der opgøres med fælles top tværs over puljerne. [2018]
 
  2. Seedningen til puljerne sker på følgende måde: [2015]
 
    a. Baseret på distriktstilhørsforhold opdeles deltagerne i 4 geografiske regioner med cirka lige mange deltagere i hver, således at hver region består af et eller flere distrikter.
 
    b. Deltagerne sorteres inden for hver region efter parhandicap. De 4 stærkeste par fra hver region fordeles efter lodtrækning over de 4 semifinalepuljer, således at hver pulje indeholder nr. 1, 2, 3 og 4 fra fire forskellige regioner.
 
    c. For hver region fordeles 4 par ad gangen, således at én pulje indeholder regionens nr. 1, 8, 9, 16..., én pulje indeholder nr. 2, 7, 10, 15..., én pulje indeholder nr. 3, 6, 11, 14..., og den sidste pulje indeholder nr. 4, 5, 12, 13...
 
    d. De tiloversblevne par sorteres efter parhandicap. De 4 stærkeste par fordeles efter lodtrækning over de 4 semifinalepuljer. Eventuelle resterende par fordeles efter samme princip som § 351F2c.
 
  3. Parnumrene i hver semifinalepulje tildeles ved lodtrækning.
 
  4. Turneringsarrangøren kan ombytte to par fra samme region og seedningslag for at opnå, at de forsvarende mestre (såfremt de deltager) samt par med særligt behov herfor sidder fast. [2015]
 
G. Turneringsformat for A-finalen
 
  1. Deltagerne i A-finalen er de 40 bedst placerede par fra semifinalen.
 
  2. Såfremt et eller flere par trækker sig fra A-finalen, overtages de ledige pladser af nr. 41 fra semifinalen, nr. 42 fra semifinalen osv.
 
  3. Der spilles alle mod alle, 39 runder a 3 spil. [2015]
 
  4. Parnumrene i A-finalen fordeles ved lodtrækning, dog således at de forsvarende mestre (såfremt de deltager i A-finalen) sidder fast, medmindre særlige forhold gør, at et andet par bør sidde fast.
 
H. Turneringsformat for B-finalen
 
  1. Turneringslederen fastsætter en frist for tilmelding til B-finalen.
 
  2. Berettiget til deltagelse i B-finalen er de par fra semifinalen, der ikke kvalificerede sig til A-finalen. Et par, der ikke ønsker at udnytte sin ret til deltagelse i A-finalen jf. § 351G, kan ikke deltage i B-finalen.
 
  3. Såfremt et ulige antal par har tilmeldt sig B-finalen, indsættes om muligt ét reservepar. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har det laveste gennemsnitshandicap.*) [2015]
 
  4. Der spilles i én pulje, 38 eller 39 runder a 3 spil. Der spilles således ikke alle mod alle. [2019]
 
I. Korrektion af middel plus og middel minus [2009]
 
Når det skal afgøres, om en kunstig score i henhold til § 12C2c skal beregnes som mere end 60% eller mindre end 40%, defineres en sektion på følgende måde (jf. § X12B2):
 
  1. Semifinalen udgør en sektion.
 
  2. Hver spilledag i finalen udgør en sektion. [2015]
 

 
*) Gennemsnitshandicappet beregnes på det tidspunkt, hvor turneringsarrangøren skal udpege reserven.
 
 
 
§ 352. DM for damepar [2018]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er enhver damespiller, som er medlem af en DBf-klub.
 
  2. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afvikles.
 
B. Turneringsindskud
 
  1. Hvert deltagende par indbetaler turneringsindskuddet i forbindelse med tilmeldingen.
 
  2. Distrikterne kan vælge at indbetale indskud for de bedst placerede par fra distriktsfinalen efter nærmere regler, som fastsættes af det enkelte distrikt.
 
C. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Rejserefusion for spillere med bopæl på Bornholm beregnes i overensstemmelse med § 304C.
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
D. Turneringsformat
 
Turneringen afvikles over 2 dage. Der fastlægges et turneringsformat, som er tilpasset deltagerantallet.
 
 
 
§ 353. DM for juniorpar
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, som tidligst fylder 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
  1. Turneringen afvikles i tre alderskategorier:
 
    a. U26 (for spillere, der tidligst fylder 25 år den 1. januar i den pågældende sæson).
 
    b. U21 (for spillere, der tidligst fylder 20 år den 1. januar i den pågældende sæson).
 
    c. U16 (for spillere, der tidligst fylder 15 år den 1. januar i den pågældende sæson).
 
    d. Et par, der ønsker at spille i en ældre kategori end den yngste, som parret er berettiget til, skal oplyse dette ved tilmeldingen (DBf's Juniorkomite kan acceptere, at det sker senere).
 
  2. DBf's Juniorkomite fastlægger turneringsformatet, når antallet af deltagere er kendt. DBf's Juniorkomite kan afgøre, at parrene fra to eller flere kategorier spiller en fælles turnering; i dette tilfælde uddeles præmierne i hver kategori på basis af de indbyrdes placeringer i den samlede stilling.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 354. DM for skolepar
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Turneringen er forbeholdt unge spillere med højst 2 års erfaring med bridge, enten i form af medlemskab af en DBf-klub, K-medlemskab eller skolebridge. [2019]
 
  2. Som aldersbegrænsning gælder, at spillerne tidligst må fylde 20 år den 1. januar i pågældende sæson. DBf's Juniorkomite kan vælge at acceptere spillere under ungdomsuddannelse, selvom disse ikke opfylder aldersbegrænsningen. [2019]
 
  3. Medlemskab af en DBf-klub er ingen betingelse.
 
  4. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  5. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastlægger et turneringsformat, når antallet af deltagere er kendt.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 355. DM for seniorpar [2016]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, der er fyldt 61 år inden 1. januar i det kalenderår, hvor turneringen afvikles.*) [2019]
 
  2. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afvikles.
 
B. Turneringsindskud
 
  1. Hvert deltagende par indbetaler turneringsindskuddet i forbindelse med tilmeldingen.
 
  2. Distrikterne kan vælge at indbetale indskud for de bedst placerede par fra distriktsfinalen efter nærmere regler, som fastsættes af det enkelte distrikt.
 
C. Rejserefusion
 
Der ydes rejserefusion for spillere med bopæl på Bornholm i overensstemmelse med § 304C.
 
D. Turneringsformat
 
Turneringen afvikles over 2 dage. Der fastlægges et turneringsformat, som er tilpasset deltagerantallet.
 

 
*) Grænsen hæves med 1 år i hver af sæsonerne 2021/22, 2023/24 og 2025/26, således at den ender på 64 år. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august. [2018]
 
 
 
§ 356. DM for begyndere [2017]
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, der hverken har været medlem af en DBf-klub, optjent mesterpoint eller fået registreret en handicapregulering før den 1. august i den foregående sæson.*)
 
  2. Enhver substitut skal opfylde de samme betingelser.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Kvalifikation
 
Hvert distrikt arrangerer en kvalifikationsturnering eller giver en eller flere klubber i distriktet ret til at arrangere hver sin kvalifikationsturnering (distriktet bør ikke forbyde en klub at arrangere en turnering).
 
  1. Alle kvalifikationsturneringer skal afvikles på en dato og et tidspunkt, der er fastsat af DBf.
 
  2. Turneringen afvikles med samme kortfordelinger overalt.
 
  3. Arrangøren fastlægger antallet af spil; dog skal turneringen bestå af mindst 24 spil.
 
  4. Turneringen skal afvikles som en Mitchell-turnering med mindst 6 deltagende par.
 
  5. Der anvendes almindelig parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
  6. Resultaterne af spil 1-24 indgår desuden i en landsdækkende parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
C. Finale
 
  1. Følgende er kvalificeret til deltagelse i DM-finalen:
 
    a. Hver rækkevinder i en kvalifikationsturnering (både N/S og Ø/V).
 
    b. Hvert par i top 10 i den landsdækkende parturneringsopgørelse (både N/S og Ø/V).
 
  2. Hvis et par, der har kvalificeret sig til finalen via § 356C1a, trækker sig eller udebliver, udpeges en reserve efter principperne i § 305B1.
 
  3. Turneringen afvikles over 36 spil.
 
D. Turneringsindskud
 
  1. Arrangøren fastsætter og opkræver turneringsindskuddet af deltagerne i forbindelse med den enkelte kvalifikationsturnering.
 
  2. Der opkræves ikke turneringsindskud for DM-finalen.
 
  3. DBf tildeler efter turneringen sølvpoint. Dette gælder både de enkelte kvalifikationsturneringer og DM-finalen.
 

 
*) For DM 2018 er skæringsdatoen således 1. august 2016.
 
 
 
§ 361. Åbne turneringer ved Dansk Bridgefestival
 
Denne paragraf indeholder generelle propositioner for de åbne turneringer ved Dansk Bridgefestival. §§ 362-365 indeholder propositioner for de konkrete turneringer.
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Som udgangspunkt kan alle spillere kan deltage uanset medlemskab af bridgeforbund. Uanset dette kan spillere, der er ekskluderet eller idømt karantæne af deres nationale bridgeforbund, dog ikke deltage.
 
  2. I visse turneringer er der defineret en øvre grænse for styrken af de tilmeldte spillere.
 
  3. I tilfælde af ulovlige spillere (herunder spillere, der ikke overholder en evt. begrænsning på spillestyrke jf. § 361A2) anvendes § 241D; der defineres ikke en forlænget frist jf. § X79B3. [2009]
 
B. Sprog
 
  1. Det officielle sprog i turneringerne er dansk (se også § 307E).
 
  2. Deltagere, der ikke taler dansk, er velkomne. Spillere forventes at udvise tolerance for fremmedsprogede spillere.
 
  3. Der vil være engelsktalende turneringsledere til stede.
 
C. Appeller
 
Om udestående appeller gælder følgende:
 
  1. En MAK-sag skal være færdigbehandlet, inden kvalifikationsspørgsmål afgøres.
 
  2. En MAK-sag behøver ikke være færdigbehandlet, før næste omgang af en Monrad-fase fastlægges. I dette tilfælde fastlægges næste omgang på basis af turneringslederens afgørelse af sagen.
 
  3. Hvis en sag er appelleret til DBf's Appelkomite, og Appelkomiteens afgørelse ikke foreligger i tide, afgøres kvalifikationsspørgsmål på basis af MAK'ens afgørelse af sagen.
 
 
 
§ 362. (Udgået)
 
 
 
§ 363. Festivalens åbne holdturnering [2015]
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Hvert hold må bruge op til 6 spillere. Ved tilmeldingsfristens udløb skal hvert hold have tilmeldt mindst 4 spillere af hensyn til beregning af holdets gennemsnitshandicap.
 
  2. Ingen spiller må spille for mere end ét hold på noget tidspunkt i turneringen.
 
  3. Hvert hold må kun bruge spillere, der er tilmeldt holdet. Såfremt et hold bruger en spiller, der ikke er tilmeldt holdet, eftertilmeldes spilleren automatisk, når dette kan ske i overensstemmelse med § 303C3.
 
  4. Med undtagelse for A-gruppen skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt i forbindelse med en eftertilmelding, uanset om denne er sket automatisk:
 
    a. Holdets gennemsnitshandicap forbedres ikke, eller
 
    b. Holdets gennemsnitshandicap forbedres med højst 2 point, eller
 
    c. Holdets gennemsnitshandicap bliver ikke bedre end det dårligste gennemsnitshandicap i den nærmeste højere gruppe*) før turneringens start. [2019]
 
  5. Overtræder et hold § 363A4, diskvalificeres holdet ikke, men mister sin ret til en eventuel præmie. [2019]
 
  6. Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger på holdnavnene (§ 303D er ikke i kraft). Den turneringsansvarlige kan dog forbyde ethvert holdnavn, som den turneringsansvarlige anser for upassende.
 
B. Turneringsformat
 
  1. Efter tilmeldingsfristen beregnes hvert holds gennemsnitshandicap på basis af de tilmeldte spillere. Hvis flere end 4 spillere er tilmeldt et hold, indgår kun de 4 laveste af disses handicaptal i beregningen.
 
  2. På basis af holdenes gennemsnitshandicap inddeles holdene i styrkeopdelte grupper.
 
    a. A-gruppen indeholder de 14 stærkeste hold samt de hold, der ved tilmeldingen har angivet, at de ønsker at spille i A-gruppen. Hvis dette giver et ulige antal hold, suppleres med det stærkeste tilbageværende hold. [2019]
 
    b. Hver af de efterfølgende grupper indeholder så vidt muligt cirka 30 hold.
 
  3. Der spilles 13 kampe a 8 spil (uden halvlege) som Monrad (evt. forskudt; se også § 307I).**) [2016]
 
  4. Der spilles ikke med skærme.
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. I A-gruppen gælder følgende:
 
    a. Alle systemer undtagen højkunstige systemer (§ 103) er tilladt. Se § 306A, når der bruges åbent forsvar-aftaler (§ 102).
 
    b. Det er tilladt at bruge følgende systemkort:
 
  i. DBf's parturneringssystemkort (§ 113). Det er tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
  ii. DBf's holdturneringssystemkort (§ 114).
 
  iii. WBF's systemkort (§ 115).
 
  2. I de øvrige grupper gælder følgende:
 
    a. Der må bruiges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
    b. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal bruges.
 
    c. For udenlandske deltagere er det tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 

 
*) I A-gruppen medregnes dog kun de 14 stærkeste hold i denne sammenligning.
 
**) Hvis antallet af deltagere i A-gruppen er lille, kan turneringsarrangøren vælge et andet format for denne gruppe. [2019]
 
 
 
§ 364. (Udgået)
 
 
 
§ 365. Festivalens parturneringer
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. I bronzeturneringer kan turneringsarrangøren fastsætte betingelser vedrørende spillestyrken baseret på parrets gennemsnitshandicap.*) [2017]
 
  2. I øvrige turneringer er der ikke begrænsninger på spillestyrken.
 
  3. Tilmelding sker ved fremmøde på spillestedet inden for en frist oplyst af turneringsarrangøren.
 
  4. Turneringsindskud opkræves af en af turneringens officials under en af de første runder i turneringen.
 
B. Systemer og systemkort
 
  1. Der må kun bruges systemer, der er tilladt i parturnering (jf. § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal bruges. For udenlandske deltagere er det tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
C. Turneringsformat
 
  1. Bronzeturneringer afvikles over 24 spil. [2020]
 
  2. Sølvturneringer afvikles over mindst 42 spil. [2017]
 
  3. Guldturneringer afvikles over 55-57 spil. [2009]
 
D. Udregningsmetode
 
Normalt spilles turneringerne som almindelige parturneringer med parpointopgørelse, men i enkelte guld- og sølvturneringer gøres op efter imps across the field (§ 203).
 
E. Håndtering af pointlighed
 
Hvis to eller flere par slutter med samme pointantal, deler de placeringerne og de dertil hørende præmier og mesterpoint.
 

 
*) For spillere, der ikke er registreret i handicapsystemet, fastsætter turneringsarrangøren et handicaptal ved hjælp af et skøn.
 
 
 
§ 371. Klubsølv [2013]
 
Klubsølv afvikles i løbet af en uge, som bestemmes af DBf. Der afvikles 10 uafhængige turneringer, der hver har fast spilletidspunkt: mandag til fredag hhv. eftermiddag og aften. Hver klub under DBf kan afvikle et vilkårligt antal af disse turneringer, uafhængigt af klubbens ordinære spilletidspunkter.
 
A. Turneringsformat
 
Om hver af de 10 turneringer gælder følgende:
 
  1. Turneringen skal afvikles på det tidspunkt, der er fastsat af DBf.
 
  2. Turneringen afvikles med samme kortfordelinger overalt.
 
  3. Den arrangerende klub fastlægger antallet af spil; dog skal turneringen bestå af mindst 24 spil.
 
  4. Turneringen skal afvikles som en Mitchell-turnering med mindst 3 borde. Klubben kan vælge at afvikle turneringen i styrkeopdelte rækker, men inden for hver række skal startplaceringerne, herunder opdelingen mellem N/S og Ø/V, fastsættes ved lodtrækning. [2019]
 
  5. Der anvendes almindelig parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
  6. Resultaterne af spil 1-24 indgår desuden i en landsdækkende parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
B. Turneringens deltagere
 
  1. Deltagelse i den enkelte turnering er forbeholdt den arrangerende klubs medlemmer. Substitutter skal som udgangspunkt være medlem af en klub under DBf. [2015]
 
  2. Et par skal bruge de samme to spillere i hele turneringen, bortset fra tilfælde af straffri forsinkelse eller udeblivelse (§ 244A).
 
C. Turneringsindskud
 
  1. Den arrangerende klub opkræver turneringsindskuddet af deltagerne i forbindelse med den enkelte turnering.
 
  2. DBf foretager derefter en opkrævning hos de arrangerende klubber.
 
D. Alternativ Klubsølv
 
  1. En klub, der ikke arrangerer nogen Klubsølv-turnering jf. § 371A, kan i stedet arrangere én Alternativ Klubsølv-turnering.
 
  2. Selvom klubben normalt har flere spilletidspunkter, kan klubben kun arrangere én Alternativ Klubsølv-turnering.
 
  3. Den arrangerende klub fastlægger turneringsformat.
 
  4. Den arrangerende klub fastlægger spilletidspunkt inden for perioden 1. september-30. april.