Forord
 
DBf's mesterpoint er en ordning, hvis formål er at uddele point for spillernes præstationer i alle turneringer, så den enkeltes spillers præstationer kan opgøres i point. Mesterpoint forældes ikke, så spillerens opnåede point afspejler en samlet præstation over tid.
 
Bestemmelserne i ordningen er baseret på en række fundamentale principper, der ikke kan afviges, idet sammenlignelighed på tværs af turneringer er en væsentlig forudsætning for værdien af point i ordningen. Mesterpointordningens værdi er også afhængig af dens udbredte anvendelse i turneringer. Derfor er medlemsklubber, distrikter, kredse og DBf selv forpligtede til at uddele mesterpoint i alle sine turneringer.
 
DBf stiller turneringssoftware til rådighed for turneringsarrangørerne, og softwaren har indbyggede faciliteter til automatisk beregning i henhold til ordningens bestemmelser og registrering af mesterpoint for næsten enhver turneringsform. Det er DBf's service overfor arrangørerne, og der er ikke omkostninger forbundet med at uddele mesterpoint til spillerne.
 
Den foreliggende udgave af bestemmelserne er opstillet på en ny måde, idet en streng, hierarkisk opbygning af bestemmelserne gerne skulle afklare de enkelte reglers anvendelsesområde (turneringsarrangør, -type, -format, -størrelse, -opdeling, opgørelsesmetode etc.). Derved har reglerne opnået en meget betydelig skalerbarhed og generel anvendelighed.
 
DBf's mesterpoint kan rekvireres i papirudgave ved henvendelse til DBf's sekretariat, de kan downloades fra DBf's website, eller de kan studeres i en online-udgave på DBf's website.
 
Danmarks Bridgeforbund
 
 
 
§ 401. Mesterpoint-ordningen
 
Danske mesterpoint (MP) uddeles i danske turneringer arrangeret af Danmarks Bridgeforbund (DBf) og af kredse, distrikter og klubber herunder.
 
A. Turneringsarrangøren
 
  1. MP kan uddeles i turneringer, hvor turneringsarrangøren er en klub, distrikt, kreds eller DBf. Enkeltpersoner kan ikke stå som arrangører af turneringer, hvor der uddeles MP.
 
  2. Klubber, der er medlemmer af DBf, skal spille om mesterpoint i alle turneringer, hvor det i henhold til disse regler er muligt.
 
  3. Turneringsarrangøren er ansvarlig for at uddele mesterpoint til spillerne.
 
B. Udenlandske MP
 
Svenske, norske, færøske og islandske mesterpoint registreres i sekretariatet. Reglerne for uddeling af mesterpoint i Danmark, Sverige, Færøerne og Island ligner hinanden meget. Svenske, færøske og islandske mesterpoint vil blive registreret uden omregning af nogen art.
 
 
 
§ 402. Definition af MP-kategorier
 
A. Bronzepoint (BP)
 
100 bronzepoint = 1 mesterpoint.
 
BP beregnes og oprundes til hele tal.
 
B. Sølvpoint (SP)
 
10 sølvpoint = 1 mesterpoint.
 
SP beregnes og oprundes til tal med én decimal.
 
C. Guldpoint (GP)
 
1 guldpoint = 1 mesterpoint.
 
GP beregnes og oprundes til tal med to decimaler.
 
 
 
§ 403. Tilladelse til uddeling af MP
 
Klubber, distrikter, kredse og forbundet har tilladelse til at uddele bronzepoint i sine turneringer. Distrikter, kredse og forbundet har tilladelse til at uddele sølvpoint i sine turneringer. Forbundet har tilladelse til at uddele guldpoint i sine turneringer. Tilladelserne er kun begrænset af, at reglerne i dette reglement efterleves.
 
  1. I klubarrangerede turneringer spilles der som hovedregel om bronzepoint.
 
  2. I distrikts- og kredsarrangerede turneringer spilles der som hovedregel om sølvpoint.
 
  3. I forbundsarrangerede turneringer spilles som hovedregel om guldpoint.
 
  4. I klubarrangerede turneringer kan der uddeles sølv- eller guldpoint, såfremt der foreligger sanktion hertil fra distriktet (sølvpoint) eller DBf's sekretariat (guldpoint).
 
A. Automatisk sanktionerede turneringer
 
Klubber har automatisk sanktion til at uddele sølvpoint i følgende turneringer:
 
  1. Simultanturneringer udskrevet af DBf. Klubben kan erstatte deltagelse i Klubsølv med en Alternativ sølvturnering på tværs af alle klubbens spilletidspunkter.
 
  2. En Top-16 enkeltmandsturnering pr. sæson for hvert spilletidspunkt i klubben.
 
B. Sanktion til andre turneringer
 
Foruden turneringerne nævnt i § 403A kan klubberne få sanktion til uddeling af sølv- eller guldpoint efter ansøgning herom i følgende turneringer:
 
  1. En årlig turnering for hvert spilletidspunkt i klubben med fuld MP-uddeling
 
  2. En årlig turnering for hvert spilletidspunkt i klubben med halv MP-uddeling.
 
  3. Sanktion til uddeling af SP i turneringer udover de i § 403B1-2 nævnte pr. år kan i særlige tilfælde gives af DBf's sekretariat efter indstilling fra distriktet.
 
  4. Distrikterne kan give sanktion til uddeling af SP i turneringer. Sanktionen er begrænset af, at de særlige betingelser for sanktionen er opfyldt (§ 403B3-5). DBfs sekretariat kan desuden efter indstilling fra et distrikt give sanktion til uddeling af GP i turneringer i de år, hvor klubben fejrer jubilæum (et med 5 deleligt antal år), dog højst to turneringer pr. år uanset antallet af spilletidspunkter.
 
  5. Betingelser for at kunne få sanktion til uddeling af SP:
 
    a. Arrangøren af turneringen skal være klubben. Enkeltpersoner kan ikke stå som arrangør.
 
    b. Det skal være en åben turnering, der skal averteres mindst 14 dage før tilmeldingsfristens udløb – enten i Dansk Bridge og på DBf's hjemmeside, i distriktsbladet eller ved mail til samtlige klubber i distriktet.
 
    c. Mindst 5 klubber skal være repræsenteret i deltagerlisten, og højst halvdelen af deltagerne må være fra samme klub. Hvis klubben ikke har afvist deltagere fra andre klubber, kan turneringen afholdes med mindre end 5 klubber repræsenteret i deltagerlisten og/eller en større andel end 50 % egne medlemmer.
 
    d. Turneringsformen skal opfylde kriterierne for antal spil for at udmønte SP-uddelingen.
 
    e. I særlige tilfælde, fx hvor turneringsindskuddet – med evt. fradrag af udgifter til annoncer og edb-givne kort – ubeskåret går til velgørende formål, kan DBf's sekretariat efter anbefaling fra distriktet give dispensation fra § 403B5b, c og/eller d.
 
  6. Betingelser for at kunne få sanktion til uddeling af GP:
 
    a. Arrangøren af turneringen skal være klubben. Enkeltpersoner kan ikke stå som arrangør.
 
    b. Det skal være en åben turnering af national karakter, der skal averteres med mindst en kvart sides annonce i Dansk Bridge mindst 14 dage før tilmeldingsfristens udløb.
 
    c. Mindst 5 klubber skal være repræsenteret i deltagerlisten, og højst halvdelen af deltagerne må være fra samme klub. Hvis klubben ikke har afvist deltagere fra andre klubber, kan turneringen afholdes med mindre end 5 klubber repræsenteret i deltagerlisten og/eller en større andel end 50 % egne medlemmer.
 
    d. Turneringsformen skal opfylde kriterierne for antal spil for at udmønte GP-uddelingen.
 
    e. DBf's sekretariat kan ikke give dispensation fra § 403B6a, b, c eller d.
 
  7. Ansøgning med angivelse af turneringsform indsendes til distriktet mindst to måneder forud for turneringen. Ansøgninger om GP behandles også af distriktet, der sammen med en indstilling videresender ansøgningen til DBf's sekretariat. Afgørelsen meddeles normalt klubben med kopi til distriktet.
 
 
 
§ 404. Titler
 
A. Definition af titlerne
 
Spillere med et vist antal vundne MP opnår en mestertitel efter registrering:
 
Titel Antal MP Modtager
Klubmester 2 MP grønt etui
1★ Klubmester 5 MP (kun BP) 1★ grønt etui
2★ Klubmester 20 MP (kun BP) 2★ grønt etui
Distriktsmester 15 MP (min. 5 MP i SP eller GP, eller min. 30 MP i alt) rødt etui
Kredsmester 50 MP (min. 25 MP i SP eller GP) *) blåt etui
1★ Kredsmester 100 MP (min. 25 MP i SP eller GP) *) 1★ blåt etui
2★ Kredsmester 150 MP (min. 25 MP i SP eller GP) *) 2★ blåt etui
Forbundsmester 150 MP (min. 75 MP i GP) *) orange etui
1★ Forbundsmester 300 MP (min. 75 MP i GP) *) 1★ orange etui
2★ Forbundsmester 500 MP (min. 75 MP i GP) *) 2★ orange etui
Stormester 500 MP (min. 250 MP i GP) *) gult etui
1★ Stormester 1.000 MP (min. 250 MP i GP) *) 1★ gult etui
2★ Stormester 2.000 MP (min. 250 MP i GP) *) 2★ gult etui
3★ Stormester 4.000 MP (min. 250 MP i GP) *) 3★ gult etui
 
B. Omregning af MP
 
Hvis man har MP nok til en højere titel, men mangler det fastsatte minimum i SP eller GP, kan eventuelle overskydende MP af lavere kategori omvurderes som vist:
 
  1. 20 BP vurderes som 1 SP.
 
  2. 20 SP vurderes som 1 GP.
 
C. Eksempler på omregning af MP
 
Omvurderingen, der er vist i disse eksempler, berører ikke spillerens samlede antal MP.
 
  1. Har man mere end 50 MP, men mindre end 25 i SP+GP, bliver man kredsmester under følgende forudsætning: Det antal MP i SP+GP, som man mangler i 25, multipliceres med 200. Når dette tal trækkes fra BP, skal der være mindst 2.500 BP tilbage.
 
  2. Man er forbundsmester med 9.200 BP, 863 SP og 28 GP ved denne omvurdering: 1.600 BP vurderes som 80 SP og 940 SP som 47 GP. Det giver 7.600 BP, 3 SP og 75 GP, altså 151 MP med 75 MP i GP. Spilleren har således fortsat 206,3 MP, selv om der skal en omregning til, for at opfylde betingelserne for at blive forbundsmester.
 
  3. Med udelukkende BP bliver man kredsmester med 75 MP (7.500 BP, hvoraf 5.000 vurderes som 250 SP).
 
  4. Med udelukkende BP bliver man forbundsmester med 375 MP (37.500 BP, hvoraf 30.000 vurderes som 75 GP).
 
  5. Med udelukkende BP bliver man stormester med 1.250 MP (125.000 BP, hvoraf 100.000 vurderes som 250 GP).
 

 
*) Se § 404B når det fastsatte minimum af SP eller GP ikke er opfyldt.
 
 
 
§ 405. Generelle turneringsbetingelser for uddeling af MP
 
A. Holdturnering
 
  1. Fordelingen af MP mellem spillerne på holdet gøres op hver kamp for sig således, at en spiller, som blot har spillet én halvleg i en kamp, modtager halvt så mange MP som den, der har spillet hele kampen.
 
  2. Hvis turneringen er opdelt i flere rækker efter styrke, uddeles MP gradueret efter styrken således, at den højest gældende række får flest MP.
 
  3. MP beregnes med udgangspunkt i et antal spil N pr. kamp. Hvis der spilles N eller flere spil, beregnes fuld kvote MP. Hvis der spilles færre end N spil, beregnes MP forholdsmæssigt.
 
    a. For BP er N = 24 spil.
 
    b. For SP er N = 32 spil.
 
    c. For GP er N = 40 spil.
 
  4. I nogle turneringer uddeles bonus-MP for den endelige placering. Bonus beregnes efter antal spil N pr. kamp på samme måde som MP i kampene.
 
  5. Hvis der spilles efter Monrads system eller tilsvarende således, at ikke alle hold møder hinanden, uddeles en eventuel bonus som for et antal hold svarende til antal kampe + 1.
 
  6. Hvis der spilles en dobbelt serieturnering, således at alle hold møder hinanden i to fulde kampe, uddeles MP for de to omgange uafhængigt af hinanden, og der beregnes en eventuel bonus for hver af omgangene for sig.
 
B. Andre turneringsformer
 
Minihold, par- og enkeltmandsturneringer:
 
  1. MP beregnes efter antallet af deltagere i rækken. Dog tæller en fraværende deltager ikke med.
 
  2. Ca. 1/3 af deltagerne får som udgangspunkt MP, og hver MP-berettiget spiller får som udgangspunkt ca. 2/3 af den nærmest bedre placerede spillers MP.
 
  3. Ved delt placering skal de deltagere, der er tale om, dele summen af de MP, der er til rådighed for de pågældende placeringer.
 
  4. Hvis turneringen er opdelt i flere rækker efter vilkårlig opdeling, får alle rækker den samme MP-uddeling.
 
  5. Hvis turneringen er opdelt i flere rækker efter styrke, uddeles MP differentieret efter styrken således, at den højest gældende række får flest MP. Hvis antallet er:
 
    a. To rækker, differentieres +10% og -10%
 
    b. Tre rækker, differentieres +15%, 0% og -15%.
 
    c. Fire rækker, differentieres +15%, +5%, -5% og -15%.
 
    d. Fem rækker, differentieres +20%, +10%, 0%, -10% og -20%.
 
    e. Flere end fem rækker, indsættes de ekstra rækker i midterniveauet med 0%.
 
  6. Turneringer med BP
 
    a. Afvikles turneringen over flere spilledage, uddeles BP efter hver spilledag, så kun scoren den pågældende spilledag er afgørende for uddelingen af point.
 
    b. Det er substitutten og ikke den fraværende spiller, der er berettiget til eventuelt vundne BP.
 
    c. BP beregnes med udgangspunkt i min. 18 spil pr. spilledag. Hvis der spilles 18 eller flere spil, beregnes fuld kvote BP. Hvis der spilles mellem 12 og 17 spil, beregnes halv kvote BP. Hvis der spilles færre end 12 spil, bortfalder BP-uddelingen.
 
    d. I en handicapturnering tildeles BP efter det nominelle resultat uden medregning af handicapændringen.
 
  7. Turneringer med SP eller GP
 
    a. Uanset om en turnering spilles over flere spilledage, uddeles kun SP eller GP efter turneringens samlede resultat.
 
    b. For at en spiller kan få SP eller GP, må vedkommende have spillet mindst halvdelen af det antal spil eller af de sektioner, som turneringen er tilrettelagt med for denne spiller. Dette krav til deltagelse gælder også for en eventuel bonus til spilleren efter afslutningen af turneringen. Kan spilleren således ikke få SP eller GP, uddeles disse i stedet dennes substitut, hvis vedkommende har spillet mindst halvdelen af spillene.
 
    c. SP beregnes med udgangspunkt i min. 42 spil pr. turnering. Hvis der spilles 42 eller flere spil i den samlede turnering, beregnes fuld kvote SP. Hvis der spilles mellem 27 og 41 spil, beregnes halv kvote SP. Hvis der spilles færre end 27 spil, bortfalder SP-uddelingen.
 
    d. Hvis ikke alle deltagerne har mødt hinanden, og der regnes med fælles top, uddeles SP eller GP for et deltagerantal svarende til summen af 1 (deltageren selv) + antallet af deltagere, man har mødt + halvdelen af antal deltagere, som man ikke har mødt*).
 
    e. Det er ikke tilladt at uddele BP for delresultater i en turnering med SP eller GP, men afholdes forinden finalen en kvalifikationsturnering, kan der uddeles BP efter § 405B6 og reglerne i § 421 - § 446.
 
    f. Hvis turneringsarrangøren er et distrikt, en kreds eller DBf, og der spilles mindst 100 spil, uddeles SP som for et deltagerantal svarende til antal deltagende hold + 20 %. Med mindst 150 spil er tillægget 40 %.
 
    g. Hvis turneringsarrangøren er en klub, der har tilladelse til uddeling af GP, beregnes fuld kvote GP, såfremt der spilles mindst 54 spil i den samlede turnering; ellers bortfalder GP-uddelingen.
 

 
*) Eks.: 60 par deltager – man har mødt de 30. Der tildeles point svarende til 46 deltagende par (1+30+14½ (halvdelen af 29)), idet der forhøjes. I alt får 16 par point (1/3 af 45,5 forhøjet).
 
 
 
§ 406. Procedure for beregning af MP
 
Uddeling af MP udføres som udgangspunkt med beregning af resultatet af en formel, der tager hensyn til alle turneringens egenskaber. Formlen tager værdier for en række faktorer, der karakteriserer turneringen:
 
B: Faktor for bonusberegning.
 
S: Omfanget af spillerens (og substitutters) deltagelse i hele turneringen.
 
M: Mængdefaktor bestemt af turneringstypen og MP-kategorien.
 
n1 og n2: Kvotefaktorer bestemt af antallet af spil i sektionen eller hele turneringen.
 
r: Faktor for styrken i den enkelte række ved opdeling i flere rækker.
 
d: Andelen af modstanderne, deltageren møder undervejs i turneringen.
 
p: Deltagerens rang (placering) i slutresultatet.
 
Q: Kvotienten mellem to naboplaceringer i en turnerings slutresultat.
 
A. Holdturnering
 
  1. Formel for MP-beregning for hver enkelt holdkamp:
billede p-406a
 
  2. Faktorerne d = 1 (altid én modstander i kampen), og Q = 0 (anvendes ikke i holdturneringer).
 
  3. Formel for bonus-MP-beregning efter afslutning af turneringen:
billede p-406b
 
  4. Formlen er kun gyldig for bonus i BP-holdturneringer. Reglerne for bonus i SP- og GP-holdturneringer er angivet i § 411, § 413 og § 414.
 
B. Andre turneringsformer
 
  1. Formel for MP-beregning i minihold-, par- og enkeltmandsturneringer:
billede p-406c
 
  2. Bonus-MP uddeles efter afslutning af enkelte parturneringer:
billede p-406d
 
  3. Faktorerne d (anvendes til at fastlægge det beregnede antal modstandere i turneringen, og det oprundes til et helt tal), og Q-kvotienten beregnes:
billede p-406e
 
MPmin er mindsteværdien, der uddeles (1 BP, 0,1 SP eller 0,01 GP).
 
MPmax er vinderens opnåede MP-uddeling.
 
p,max er det samlede antal deltagere, der får MP.
 
Q = 2/3 som udgangspunkt, men kvotienten stiger gradvist for høje deltagerantal, for at fordele MP harmonisk over det samlede antal deltagere, der får MP (p,max).
 
C. Afrunding
 
De enkelte variable indgår i formlen uden af- eller oprundinger undervejs, hvor det ikke udtrykkeligt er angivet, og beregningens endelige resultat med mange decimaler oprundes til det færdige resultat med det i § 402 angivne antal decimaler. Formlens resultat er den enkelte spillers opnåede MP i den aktuelle del af turneringen.
 
 
 
§ 407. Fortolkning af reglerne
 
Hvis der ønskes anvendt en turneringsform, der ikke er omfattet af MP-reglerne, kan klubben eller distriktet rette henvendelse til DBf's sekretariat om eventuel uddeling af MP.
 
 
 
§ 411. Generelle betingelser for holdturnering
 
A. Definition af holdturnering
 
En holdturnering består af kampe, som opgøres hver for sig med hensyn til uddeling af MP.
 
B. Vunden kamp og uafgjort kamp
 
MP uddeles på basis af, om et hold har vundet en kamp, spillet uafgjort eller tabt. Definitionen heraf er bestemt af opgørelsesmetoden.
 
  1. Hvis en kamp opgøres efter KP-skalaen (§ 202A), bestemmes kampens resultat for et hold på basis af det opnåede antal KP efter fradrag af eventuelle administrative straffe. Et hold anses for at have vundet en kamp, hvis holdet har scoret mindst 14 KP; holdet anses for at have spillet uafgjort, hvis holdet har scoret mindst 6,01 KP, men færre end 14 KP; holdet anses for at have tabt, hvis holdet har scoret færre end 6,01 KP.
 
  2. Hvis en kamp opgøres efter Board-a-Match (BAM) (§ 206), bestemmes kampens resultat efter principperne i § 411B1, hvor de tilsvarende grænser er mindst 62,5 % af den opnåelige score (2 pr. spil) for vunden kamp og mere end 37,5 %, men mindre end 62,5 % for uafgjort kamp. Kampresultater med 37,5 % eller derunder anses for tabt kamp.
 
  3. Ved enkeltkampe med imp-opgørelse (fx slutspilskampe eller cupkampe), anses det vindende hold uanset sejrens størrelse også i MP-forstand for at have vundet. Evt. overført score (§ 207) medregnes i kampresultatet.
 
  4. Walk-over, oversidderrunde eller vundet kamp uden kamp, fx som følge af modstanderholdets udeblivelse eller benyttelse af ulovlig spiller anses også som vundne kampe, men der uddeles ikke MP, idet kampen ikke anses for gennemført.
 
C. MP for kampresultat
 
Et hold, der har vundet en kamp, får alle kampens MP. Ved uafgjort kamp deler de to hold kampens MP ligeligt.
 
D. Bonus for endelig placering
 
For at være berettiget til bonus må en spiller eller substitut have spillet mindst halvdelen af det bonusberettigede holds spil. Når en spiller er kvalificeret til bonus, modtager spilleren fuld bonus, uanset hvor stor en del af turneringen spilleren har spillet.
 
  1. I BP-holdturneringer uddeles bonus for endelig placering til ca. den bedste 1/3 af holdene.
 
  2. I SP- og GP-turneringer uddeles som udgangspunkt kun bonus for endelig placering i turneringer med direkte oprykning indenfor DBfs holdpyramide. Oprykningsspil samt op- og nedrykningskampe er ikke berettigede til bonus. Se dog undtagelser i § 413E og § 414F.
 
    a. Hvis der spilles i flere ligestillede rækker uden slutspil, deles bonus ligeligt mellem rækkerne.
 
    b. Hvis der spilles i flere ligestillede rækker med slutspil, uddeles bonus efter resultatet af slutspillet.
 
    c. Hvis der spilles i styrkeinddelte rækker, uddeles bonus på hvert niveau for sig.
 
E. Beregning af MP
 
Uddeling af MP i holdturneringer udføres som resultatet af formlerne i § 406A med indsættelse af de for turneringen karakteristiske faktor-værdier.
 
 
 
§ 412. Bronzepoint i holdturneringer
 
A. BP i holdkampe
 
  1. I turneringer med en eller flere rækker efter vilkårlig opdeling får hver spiller på det vindende hold 16 BP for hver vunden kamp (mængdefaktoren M = 16).
 
  2. I turneringer med to eller flere rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: (16 + antallet af rækker) BP.
 
    b. B-rækken: (12 + antallet af rækker) BP.
 
    c. C-rækken: (10 + antallet af rækker) BP.
 
    d. Øvrige rækker: 2 BP mindre end nærmest højere række.
 
B. Bonus for endelig placering
 
  1. I turneringer med en eller flere rækker efter vilkårlig opdeling får hver bonusberettiget spiller på det vindende hold 10 BP for hver kamp i turneringen. De bonusberettigede spillere på de øvrige hold får en lavere bonus (formlen i § 406A2).
 
  2. I turneringer med to eller flere rækker opdelt efter styrke får hver bonusberettiget spiller på det vindende hold:
 
    a. A-rækken: 10 BP for hver kamp i turneringen.
 
    b. B-rækken: 2/3 af bonus i A-rækken.
 
    c. C-rækken: 1/2 af bonus i A-rækken.
 
    d. Øvrige rækker: Samme bonus som i C-rækken.
 
    e. De bonusberettigede spillere på de øvrige hold får en lavere bonus (formlen i § 406A2).
 
 
 
§ 413. Sølvpoint i holdturneringer
 
Mængdefaktoren M = 5 i alle holdturneringer med SP. Reglen i § 405A3 om beregning af MP forholdsmæssigt efter antallet af spil N i hver kamp gælder for alle turneringerne i denne paragraf.
 
A. SP i holdkampe udenfor holdpyramiden
 
  1. I turneringer med en eller flere rækker efter vilkårlig opdeling får hver spiller på det vindende hold får 5 SP for hver vunden kamp.
 
  2. I turneringer med to rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 5 SP.
 
    b. B-rækken: 4 SP.
 
  3. I turneringer med tre rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 6 SP.
 
    b. B-rækken: 5 SP.
 
    c. C-rækken: 4 SP.
 
  4. I turneringer med fire eller flere rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 7 SP.
 
    b. B-rækken: 6 SP.
 
    c. C-rækken: 5 SP.
 
    d. D-rækken: 4 SP.
 
    e. Øvrige rækker: 3 SP.
 
B. SP i kvalifikationsturneringer til 3. division
 
  1. Turneringerne indgår i DBf's holdpyramide og er bonusberettigede (§ 324).
 
  2. I turneringer med én kvalifikationsrække:
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får 6 SP for hver vunden kamp.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de tre bedste hold får:
 
  i. Nr. 1: 60 SP.
 
  ii. Nr. 2: 40 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
  iii. Nr. 3: 30 SP (1/2 af bonus til vinderen).
 
  iv. Nr. 4: 24 SP (2/5 af bonus til vinderen).
 
  3. I turneringer med to kvalifikationsrækker med op- og nedrykning (opdelt efter styrke):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp inkl. op- og nedrykningskampe:
 
  i. Første niveau: 7 SP.
 
  ii. Andet niveau: 6 SP.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de tre bedste hold i første niveau får:
 
  i. Nr. 1: 60 SP.
 
  ii. Nr. 2: 40 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
  iii. Nr. 3: 30 SP (1/2 af bonus til vinderen).
 
  iv. Nr. 4: 24 SP (2/5 af bonus til vinderen).
 
    c. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i andet niveau får:
 
  i. Nr. 1: 20 SP.
 
  ii. Nr. 2: 13,3 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
  iii. Nr. 3: 10 SP (1/2 af bonus til vinderen).
 
C. SP i distrikternes oprykningsturneringer
 
  1. Turneringerne indgår i DBf's holdpyramide og er bonusberettigede.
 
  2. I turneringer med én kvalifikationsrække:
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får 5 SP for hver vunden kamp.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold får:
 
  i. Nr. 1: 15 SP.
 
  ii. Nr. 2: 10 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
  3. I turneringer med to eller flere kvalifikationsrækker med op- og nedrykning (opdelt efter styrke):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp inkl. op- og nedrykningskampe:
 
  i. Første niveau: 5 SP.
 
  ii. Andet niveau: 4 SP.
 
  iii. Tredje niveau: 3 SP.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i første niveau får:
 
  i. Nr. 1: 15 SP.
 
  ii. Nr. 2: 10 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
    c. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i andet niveau får:
 
  i. Nr. 1: 10 SP (2/3 af bonus i øverste niveau).
 
  ii. Nr. 2: 6,7 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
    d. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i tredje niveau får:
 
  i. Nr. 1: 7,5 SP (1/2 af bonus i øverste niveau).
 
  ii. Nr. 2: 5 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
D. SP i DBf's kvalifikationsturnering i damehold og DM for skolehold
 
  1. Turneringerne indgår i DBf's holdpyramide og er bonusberettigede.
 
  2. I kvalifikationsrækkerne i damehold og DM for skolehold (§ 344):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får 4 SP for hver vunden kamp.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold får:
 
  i. Nr. 1: 10 SP.
 
  ii. Nr. 2: 6,7 SP (2/3 af bonus til vinderen).
 
E. SP i DBf's kvalifikationsturnering i juniorhold
 
  1. Turneringen indgår i DBf's holdpyramide, men er ikke berettiget til bonus (§ 343).
 
  2. I kvalifikationsrækken i juniorhold får hver spiller på det vindende hold 4 SP for hver vunden kamp.
 
F. SP i festivalens åbne holdturnering
 
  1. Turneringen indgår ikke i DBf's holdpyramide, men er berettiget til bonus (§ 363).
 
  2. Bonus for den endelige placering uddeles, idet § 405A5, men ikke § 405A4 finder anvendelse. Hver bonusberettiget spiller på de bedste fire hold i hver række får:
 
    a. Nr. 1: Et antal SP for hvert hold i rækken.
 
    b. Nr. 2: 2/3 af bonus til vinderen.
 
    c. Nr. 3: 3/4 af bonus til nr. 2.
 
    d. Nr. 4: 4/5 af bonus til nr. 3.
 
  3. I turneringer med en eller flere rækker efter vilkårlig opdeling får hver spiller på det vindende hold 8 SP for hver vunden kamp. Bonus til den endelige rækkevinder er 2 SP for hvert hold i rækken.
 
  4. I turneringer med to rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 8,8 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,2 SP.
 
    b. B-rækken: 7,2 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 1,8 SP.
 
  5. I turneringer med tre rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 9,2 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,3 SP.
 
    b. B-rækken: 8,0 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,0 SP.
 
    c. C-rækken: 6,8 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 1,7 SP.
 
  6. I turneringer med fire rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 9,2 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,3 SP.
 
    b. B-rækken: 8,4 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,1 SP.
 
    c. C-rækken: 7,6 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 1,9 SP.
 
    d. D-rækken: 6,8 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 1,7 SP.
 
  7. I turneringer med fem eller flere rækker opdelt efter styrke får hver spiller på det vindende hold for hver vunden kamp:
 
    a. A-rækken: 9,6 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,4 SP.
 
    b. B-rækken: 8,8 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,2 SP.
 
    c. Øvrige rækker: 8,0 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 2,0 SP.
 
    d. Næstlavestgældende række: 7,2 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 1,8 SP.
 
    e. Lavestgældende række: 6,4 SP. Bonus til den endelige rækkevinder: 1,6 SP.
 
 
 
§ 414. Guldpoint i holdturneringer
 
Mængdefaktoren M = 5 i alle holdturneringer med GP. Reglen i § 405A3 om beregning af MP forholdsmæssigt efter antallet af spil N i hver kamp gælder for alle kampene i turneringerne i denne paragraf. Reglen gælder dog ikke for uddeling af bonus, som er faste værdier for hver turnering.
 
A. Bonus for endelig placering
 
For at være berettiget til bonus må en spiller have spillet mindst halvdelen af det bonusberettigede holds spil samt være tilmeldt holdet. En substitut er ikke berettiget til bonus.
 
B. GP i DBf's divisionsturnering for hold
 
  1. Turneringen indgår i DBf's holdpyramide og er bonusberettiget (§ 322).
 
  2. Turneringen består af tre rækker med op- og nedrykning (opdelt efter styrke):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp inkl. op- og nedrykningskampe:
 
  i. 1. division: 5 GP.
 
  ii. 2. division: 4 GP.
 
  iii. 3. division: 2,5 GP.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de fire bedste hold i 1. division får (efter endelig placering i slutspillet):
 
  i. Nr. 1: 28 GP.
 
  ii. Nr. 2: 20 GP.
 
  iii. Nr. 3 og 4: 14 GP til ligelig deling.
 
    c. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i 2. division får:
 
  i. Nr. 1: 10 GP.
 
  ii. Nr. 2: 7 GP.
 
    d. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i 3. division får:
 
  i. Nr. 1: 14 GP til ligelig deling mellem 3. øst og 3. vest.
 
  ii. Nr. 2: 8 GP til ligelig deling mellem 3. øst og 3. vest.
 
C. GP i DBf's divisionsturnering for damehold
 
  1. Turneringen indgår i DBf's holdpyramide og er bonusberettiget (§ 325).
 
  2. Turneringen består af to rækker med op- og nedrykning (opdelt efter styrke):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp inkl. op- og nedrykningskampe:
 
  i. 1. division: 1,25 GP.
 
  ii. 2. division: 0,75 GP.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de tre bedste hold i 1. division får:
 
  i. Nr. 1: 7 GP.
 
  ii. Nr. 2: 5 GP.
 
  iii. Nr. 3: 3 GP.
 
    c. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i 2. division får:
 
  i. Nr. 1: 2 GP.
 
  ii. Nr. 2: 1 GP.
 
D. GP i DBf's DM for juniorhold
 
  1. Turneringen er bonusberettiget (§ 343).
 
  2. Turneringen kan bestå af semifinale og finale og/eller A- og B-finale (opdelt efter styrke):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
  i. A-finale og et eventuelt slutspil: 1,25 GP.
 
  ii. B-finale og en eventuel semifinale: 0,75 GP.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de tre bedste hold i A-finalen får efter endelig placering (eventuelt i et slutspil):
 
  i. Nr. 1: 7 GP.
 
  ii. Nr. 2: 5 GP.
 
  iii. Nr. 3: 3 GP.
 
    c. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i B-finalen får:
 
  i. Nr. 1: 2 GP.
 
  ii. Nr. 2: 1 GP.
 
E. GP i DBf's DM for seniorhold
 
  1. Turneringen er bonusberettiget (§ 345).
 
  2. Turneringen kan bestå af semifinale og finale og/eller flere finalerækker (opdelt efter styrke):
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
  i. A-finale: 1,25 GP.
 
  ii. Sekundære finaler og eventuel semifinale: 0,75 GP.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de tre bedste hold i A-finalen får efter endelig placering (eventuelt i et slutspil):
 
  i. Nr. 1: 7 GP.
 
  ii. Nr. 2: 5 GP.
 
  iii. Nr. 3: 3 GP.
 
    c. Hver bonusberettiget spiller på de to bedste hold i B-finalen får efter endelig placering (eventuelt i et slutspil):
 
  i. Nr. 1: 2 GP.
 
  ii. Nr. 2: 1 GP.
 
    d. Hver bonusberettiget spiller på det bedste hold i C-finalen får efter endelig placering (eventuelt i et slutspil):
 
  i. Nr. 1: 1 GP.
 
    e. I øvrige finaler uddeles ikke bonus.
 
F. GP i DBf's DM for mixed hold
 
  1. Turneringen er bonusberettiget (§ 346).
 
  2. Turneringen består af en finale med et slutspil:
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får 2,5 GP for hver vunden kamp.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de syv bedste hold i finalen får efter endelig placering (herunder i slutspillet):
 
  i. Nr. 1: 10 GP.
 
  ii. Nr. 2: 8 GP.
 
  iii. Nr. 3: 6 GP.
 
  iv. Nr. 4: 4 GP.
 
  v. Nr. 5: 3 GP.
 
  vi. Nr. 6: 2 GP.
 
  vii. Nr. 7: 1 GP.
 
G. GP i DBf's DM for klubhold
 
  1. Turneringen er bonusberettiget (§ 342).
 
  2. Turneringen består af en finale uden slutspil:
 
    a. Hver spiller på det vindende hold får 1,67 GP for hver vunden kamp.
 
    b. Hver bonusberettiget spiller på de tre bedste hold i finalen får efter endelig placering:
 
  i. Nr. 1: 6 GP.
 
  ii. Nr. 2: 4 GP.
 
  iii. Nr. 3: 2 GP.
 
H. GP i DBf's pokalturnering
 
  1. Turneringen er en udslagsturnering i flere runder (§ 332).
 
  2. Hver spiller på det vindende hold får for hver vunden kamp:
 
    a. Finalen: 24 GP.
 
    b. Semifinalerne: 12 GP.
 
    c. Kvartfinalerne: 6 GP.
 
    d. Ottendedelsfinalerne: 4 GP.
 
    e. Kampe, hvor der resterer op til 128 hold: 3 GP.
 
    f. Øvrige ordinære kampe: 2 GP.
 
    g. Ekstraordinære kampe, hvor begge hold tidligere har tabt en kamp: 1 GP.
 
 
 
§ 421. Generelle betingelser for minihold
 
A. Definition af minihold
 
En miniholdturnering defineres ved, at den opfylder følgende betingelser:
 
  1. Turneringen indeholder flere end to kampe pr. sektion (spilledag).
 
  2. Hver kamp indeholder mindst 2 spil og maksimalt 11 spil.
 
B. Ulige antal hold
 
Ved et ulige antal hold kan der af hensyn til MP-uddelingen gives en erstatningsscore (fx 13 KP ved 20/0-skalaen (§ 202A)) til oversidderhold.
 
C. Bonus
 
Der uddeles ingen bonus for den endelige placering.
 
D. Beregning af MP
 
Uddeling af MP i miniholdturneringer udføres som resultatet af formlen i § 406B med indsættelse af de for turneringen karakteristiske faktor-værdier.
 
 
 
§ 422. Bronzepoint i miniholdturneringer
 
Hver spiller på det vindende hold får 3 BP for hvert deltagende hold i rækken (mængdefaktoren M = 3).
 
 
 
§ 423. Sølvpoint i miniholdturneringer
 
Hver spiller på det vindende hold får 1,5 SP for hvert deltagende hold i rækken (mængdefaktoren M = 1,5).
 
A. Turneringsarrangøren er et distrikt, en kreds eller DBf
 
Hvis betingelsen i § 405B7f er opfyldt, gælder endvidere:
 
  1. For N < 100 er n2 = 0
 
  2. For 100 ≤ N < 150 er n2 = 0,2
 
  3. For N ≥ 150 er n2 = 0,4
 
  4. I alle andre tilfælde er n2 = 0.
 
 
 
§ 424. Guldpoint i miniholdturneringer
 
Hver spiller på det vindende hold får 0,15 GP for hvert deltagende hold i rækken (mængdefaktoren M = 0,15).
 
 
 
§ 431. Generelle betingelser for parturneringer
 
A. Definition af turneringsformer
 
En ren Mitchell turnering regnes som to rækker. Turneringsformer som Bofors Mitchell og indvævet Howell, hvor to grupper af spillere har fælles kort og regnskaber, regnes for én række, selv om de to grupper ikke møder hinanden indbyrdes. Tilsvarende gælder for enkelte sektioner af kombinerede turneringer.
 
B. Serieturneringer med BP
 
En serieturnering, hvor der fx kun spilles to eller tre runder pr. spilledag, gøres op hver spilledag for sig, således at scoren pr. spilledag er afgørende for uddelingen af BP.
 
C. Beregning af MP
 
Uddeling af MP i parturneringer udføres som resultatet af formlen i § 406B med indsættelse af de for turneringen karakteristiske faktor-værdier.
 
D. Bonus for endelig placering
 
Når en spiller er kvalificeret til bonus, modtager spilleren fuld bonus, uanset hvor stor en del af turneringen spilleren har spillet.
 
 
 
§ 432. Bronzepoint i parturneringer
 
I BP-turneringer får hver spiller i det vindende par 2 BP for hvert deltagende par i rækken (mængdefaktoren M = 2).
 
 
 
§ 433. Sølvpoint i parturneringer
 
I SP-turneringer får hver spiller i det vindende par 1 SP for hvert deltagende par i rækken (mængdefaktoren M = 1).
 
A. Turneringsarrangøren er et distrikt, en kreds eller DBf
 
Hvis betingelsen i § 405B7f er opfyldt, gælder endvidere:
 
  1. For N < 100 er n2 = 0
 
  2. For 100 ≤ N < 150 er n2 = 0,2
 
  3. For N ≥ 150 er n2 = 0,4
 
  4. I alle andre tilfælde er n2 = 0.
 
B. SP i DM for juniorpar
 
  1. Turneringen er bonusberettiget (§ 353).
 
  2. Turneringen kan bestå af kvalifikation og finale. Uden forudgående kvalifikation uddeles SP svarende til det faktiske deltagerantal.
 
    a. Reglen om tillæg for stort spilantal (§ 405B7f) er opfyldt, så faktoren n2 medregnes her.
 
    b. Berettiget til bonus er ca. den bedste 1/4 af deltagerne. Formlen i § 406B2 anvendes for et deltagerantal med et tillæg på 50 %.
 
    c. Hvis der spilles indledende runder på kreds- eller distriktsniveau, uddeles GP i finalen efter reglerne for GP uden bonus.
 
C. DM for skolepar
 
I den bedste række uddeles SP efter de almene regler. I den næstbedste række uddeles BP efter de almene regler (§ 354).
 
D. DM for begyndere
 
Turneringen består af flere kvalifikationsturneringer og en finale (§ 356).
 
  1. I kvalifikationsturneringerne må flere rækker ikke styrkeopdeles; de skal være tilstræbt jævnbyrdige eller med vilkårlig opdeling.
 
  2. Turneringerne er undtaget fra kravet om antal spil (§ 405B7c).
 
    a. I kvalifikationsturneringer uddeles SP for 27-41 spil i alt (halv kvote) uanset det faktiske antal spil N.
 
    b. finalen uddeles SP for mindst 42 spil i alt (fuld kvote) uanset det faktiske antal spil N.
 
E. Simultanturneringer
 
I de fast tilbagevendende, nationale simultanturneringer uddeles SP i de turneringer, som lokale klubber arrangerer. Turneringsformerne er Klubsølv (§ 371) og Landsdækkende Handicapturnering.
 
  1. I turneringerne bør flere rækker ikke styrkeopdeles; de bør være tilstræbt jævnbyrdige eller med vilkårlig opdeling.
 
  2. Turneringerne er undtaget fra kravet om antal spil (§ 405B7c). Der uddeles SP for 27-41 spil i alt (halv kvote) uanset det faktiske antal spil N.
 
 
 
§ 434. Guldpoint i parturneringer
 
I GP-turneringer får hver spiller i det vindende par 0,1 GP for hvert deltagende par i rækken (mængdefaktoren M = 0,1).
 
A. GP i særlige parturneringsformer
 
  1. DM for åbent par (§ 351)
 
    a. I A-finalen får de 13 bedst placerede GP efter følgende tabel:
48 – 36 – 24 – 19 – 16 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1
 
    b. I B-finalen får de 10 bedst placerede GP efter følgende tabel:
8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1
 
  2. DM for mixed par (§ 351)
 
    a. A-finalen får de 12 bedst placerede GP efter følgende tabel:
24 – 18 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 
    b. I B-finalen får de 10 bedst placerede GP efter følgende tabel:
4 – 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1
 
  3. DM for damepar (§ 352)
I finalen får de 11 bedst placerede GP efter følgende tabel:
12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 
  4. DM for seniorpar (§ 355)
I finalen får de 11 bedst placerede GP efter følgende tabel:
12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
 
  5. Klubsølv (§ 371)
NS- og ØV-par rangeres hver for sig. De bedst placerede ved landssammenligningen får GP afhængigt af deltagerantallet i den pågældende spilleperiode efter følgende tabel:
 
    a. 0 – 50 par: 1
 
    b. 51-200 par: 2 – 1
 
    c. 201-350 par: 3 – 2 – 1
 
    d. Over 350 par: 3 – 2 – 2 – 1 – 1
 
  6. Landsdækkende handicapturnering
De bedst placerede ved landssammenligningen får GP efter samme tabel som i Klubsølv (§ 434A5).
 
 
 
§ 441. Generelle betingelser i enkeltmandsturneringer
 
A. Beregning af MP
 
Uddeling af MP i enkeltmandsturneringer udføres som resultatet af formlen i § 406B med indsættelse af de for turneringen karakteristiske faktor-værdier.
 
 
 
§ 442. Bronzepoint i enkeltmandsturneringer
 
I BP-turneringer får den vindende spiller 1,5 BP for hver deltagende spiller i rækken (mængdefaktoren M = 1,5).
 
 
 
§ 443. Sølvpoint i enkeltmandsturneringer
 
I SP-turneringer får den vindende spiller 0,75 SP for hver deltagende spiller i rækken (mængdefaktoren M = 0,75).
 
A. Turneringsarrangøren er et distrikt, en kreds eller DBf
 
Hvis betingelsen i § 405B7f er opfyldt, gælder endvidere:
 
  1. For N < 100 er n2 = 0
 
  2. For 100 ≤ N < 150 er n2 = 0,2
 
  3. For N ≥ 150 er n2 = 0,4
 
  4. I alle andre tilfælde er n2 = 0.
 
B. SP i særlig enkeltmandsturneringsform: Top-16
 
  1. Klubber kan arrangere en årlig top-16 turnering med uddeling af SP.
 
  2. Klubber har ret til at afholde en top-16 pr. spilletidspunkt eller en samlet top-16.
 
    a. Ved en top-16 pr. spilletidspunkt deltager de 16 spillere, som har vundet flest BP på det givne spilletidspunkt.
 
    b. Ved en samlet top-16 deltager de 16 spillere, som i klubbens turneringer har vundet flest BP i sæsonens løb. Det kan være fx 7 par fra mandag, 3 fra tirsdag, 4 fra onsdag og 2 fra torsdag. Spiller et medlem på flere af klubbens spilletidspunkter, tæller medlemmets samlede antal BP. Reglerne giver ikke mulighed for på forhånd at reservere 4 pladser fra hvert spilletidspunkt.
 
  3. Deltagerantallet kan udvides til mere end 16 spillere, men det berører ikke den anførte uddeling af SP. Der kan ikke spilles top-16 med færre end 16 spillere.
 
 
 
§ 444. Guldpoint i enkeltmandsturneringer
 
I GP-turneringer får den vindende spiller 0,075 GP for hver deltagende spiller i rækken (mængdefaktoren M = 0,075).
 
 
 
§ 451. Appendix 1. Vejledning vedrørende MP-administration
 
MP-ordningen administreres i overensstemmelse med reglerne for danske MP af DBf's sekretariat, som kan kontaktes på mail dbf@bridge.dk. Det til enhver tid gældende MP-reglement kan ses på DBf's hjemmeside, www.bridge.dk
 
A. Uddeling af MP
 
Spillere, der vinder MP i klub-, distrikts-, kreds- eller DBf-arrangerede turneringer, får registreret dem hos DBf, der sørger for at opdatere deres MP-saldo. Turneringsarrangørerne har ansvaret for, at registreringen finder sted.
 
Hvis en turneringsform er lagt ind i BridgeCentral (BC), udregner BC hvilke spillere, der har vundet MP, og hvor mange MP, de har vundet. Hvis turneringsformen ikke på forhånd er lagt ind i BC, skal turneringsarrangøren selv udregne uddelingen af MP og lægge oplysningerne ind i BC.
 
B. Registrering af MP
 
DBfs sekretariat foretager en central registrering af spillere, der har vundet MP. Ved et medlems indmeldelse i en klub, medregnes eventuelle tidligere registrerede MP automatisk. Registrering af vundne MP sker løbende via BC til sekretariatet.
 
Hver måned fra september til april sender sekretariatet en mail til klubberne, hvorpå medlemmer, der har fået registreret tilstrækkeligt mange MP til at opnå en højere titel, fremgår. Systemkortetui overrækkes i klubben.
 
C. Årets topscorere
 
Rangfølgen skal publiceres i klubben således, at det fremgår, hvem der har ret til at deltage i klubbens enkeltmandsturnering »top-16« med uddeling af SP (appendix 2 om Top-16).
 
På landsplan er udsat to vandrepokaler, som begge gælder MP vundet i Danmark i perioden 16. maj til 15. maj det følgende år:
 
D. Bronzepokalen
 
vindes af den spiller, der i perioden har erhvervet og fået registreret flest BP. Bronzepokalen kan dog kun vindes af samme spiller én gang inden for et 10-år. Efter de 10 år vindes pokalen til ejendom af den spiller, der i 10-året har haft det bedste vinderresultat. Dette resultat kan eventuelt være opnået i en senere sæson end den, hvori pokalen blev vundet.
 
E. Guldpokalen
 
vindes hvert år af den spiller, der i perioden har erhvervet og fået registreret flest MP. Efter et 10-år vindes pokalen til ejendom af den spiller, som har vundet den flest gange. Har to eller flere spillere vundet den lige mange gange, tilfalder pokalen den af disse spillere, der har det højeste enkeltresultat.
 
 
 
§ 452. Appendix 2. Vejledning vedrørende Top-16
 
Det er valgfrit, hvornår top-16 afvikles. Man kan fx overveje at starte sæsonen med denne turnering.
 
A. Turneringens deltagere
 
De 16 medlemmer, der i klubbens turneringer har vundet flest BP i sæsonens løb (hver ugentlig spilleperiode for sig), er berettigede til at deltage. Hvis nogle af disse ikke kan deltage, overtager de næste medlemmer i BP-rækkefølgen pladsen.
 
Substitutter, der indsættes i sidste øjeblik uden i øvrigt at være kvalificeret til turneringen, deltager i top-16 efter MP-reglernes krav til minimal deltagelse dvs. at substitutten skal spille mindst halvdelen af spillene for at kunne vinde SP.
 
B. Turneringsform
 
Top-16 turneringen afvikles som en traditionel enkeltmandsturnering. Turneringen afvikles over en eller flere spilledage. De i Turneringsleder-håndbogen beskrevne former (4.6.9 og 4.6.10) kan begge benyttes.
 
Hvis turneringen afvikles over én spilledag (15 runder a 2 spil), anbefales den modificerede form (4.6.10), som ikke kræver duplikering af kortene. Stillingen kan her gøres op efter hver tredje runde.
 
Skifteplaner kan udskrives fra BC, som også kan levere regnskaber til turneringen. Regnskaber kan endvidere hentes på DBfs hjemmeside www.bridge.dk. Spillerne kan eventuelt tildeles startnumre, så de faste par dannes i sidste runde.
 
C. Hvad med resten af klubben?
 
Når top-16 afvikles, kan man overveje at arrangere en tilsvarende turnering for resten af klubben.
 
D. I øvrigt ...
 
Mange klubber anbefaler, at spillere i top-16, der kender hinandens system, spiller dette. Er man derimod ikke vant til at spille sammen, kan system aftales ved bordet, men for at spare tid kan man foreslå et »standard klub system«, fx:
 
1 ut: 15-17 HP med Stayman, svage 2 åbninger, Blackwood suppleret med normale udspil, kald og markeringer. Man kan fx udarbejde og bruge et standardsystemkort, der ligger fast på spillebordene.
 
Så er der kun tilbage at ønske held og lykke med klubbens top-16 turnering!
 
 
 
§ 453. Appendix 3. Vejledning vedrørende simultanturneringer
 
Simultanturneringer afvikles mange spillesteder i samme spilleperiode med de samme kortfordelinger, hvorved sammenligning af spilresultater på tværs af spillestederne bliver mulig. Sammenligningen er betinget af, at alle spillestederne har opsat turneringerne ensartet, og det sikres ved at følge DBfs instrukser om hver enkelt af turneringsformerne nøje, herunder at indberette resultaterne hurtigst muligt efter turneringerne.
 
Hvis en klub ikke ønsker at deltage i Klubsølv landsdækkende, kan den gennemføre en alternativ Klubsølv som parturnering efter eget valg. I så fald skal turneringen afvikles indenfor den ordinære sæson, og den erstatter Klubsølv for alle klubbens spilleperioder.
 
Det ene valg udelukker det andet. Hovedklubben skal altså vælge mellem Klubsølv og alternativ Klubsølv.