Forord
 
»DBf's turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner« er den del af DBf's turneringsbestemmelser, som er specifikke for DBf's egne turneringer. Til disse turneringer supplerer bestemmelserne således de bestemmelser, der fremgår af Spillerhåndbogen og Turneringslederhåndbogen.
 
Propositionerne dækker DBf's mesterskabsturneringer (og til dels kvalifikationsturneringer hertil) samt turneringer, der afvikles i forbindelse med Dansk Bridgefestival. Opdelingen i de tre bøger er foretaget, således at DBf-propositionerne i det store og hele ikke er relevante eller ofte bør fraviges i andre turneringer, men turneringsarrangører kan naturligvis søge inspiration i DBf-propositionerne.
 
DBf's turneringsbestemmelser udformes af Turneringskomiteen og Lovkommissionen. Turneringsbestemmelserne kan rekvireres i papirudgave ved henvendelse til DBf's sekretariat, de kan downloades fra DBf's website, eller de kan studeres i en online-udgave på DBf's website.
 
Propositionerne forventes at blive udarbejdet i en ny udgave til hver sæson, idet Turneringskomiteen som turneringsarrangør løbende reviderer de bestemmelser, der gælder specifikt for forbundets egne turneringer.
 
Danmarks Bridgeforbund
 
 
 
§ 301. Betingelser for deltagelse
 
A. Medlemskab af DBf
 
Jf. den ret, som § 241C giver turneringsarrangøren til at fastsætte krav om medlemskab, gælder følgende:
 
  1. Kun spillere, der på spilletidspunktet er registreret i DBf's medlemssystem som værende medlem af en klub under DBf, har ret til at deltage i DBf's mesterskabsturneringer, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af turneringens propositioner.*)
 
  2. For enhver af DBf's mesterskabsturneringer, hvor der er krav om medlemskab, gælder dette krav også de tilhørende kvalifikationsturneringer, hvad enten disse er arrangeret af DBf, en kreds, et distrikt eller en klub.
 
  3. Hvis § 301A1 ikke er opfyldt, gives normalt dispensation, hvis spilleren kan dokumentere indbetalt kontingent i form af en netbankoverførsel eller en giroindbetaling. Andre former for dokumentation er ikke tilstrækkelige til at udløse dispensation. [2014]
 
B. Forhåndsudtagelse
 
  1. Et par kan være forhåndsudtaget til en DM-finale eller -semifinale efter bestemmelser, der fremgår af propositionerne for den enkelte turnering.
 
    a. Parret kan være automatisk udtaget på basis af sin placering (danmarksmester) i foregående års turnering.
 
    b. Parret kan være udtaget af Eliteforum for at give parret mulighed for at spille DM uden at skulle bruge tid på kvalifikation.
 
  2. For at udnytte en forhåndsudtagelse skal der gives tilsagn til parrets distrikt (se § 301E) inden en frist, der er nærmere fastlagt i turneringens propositioner.
 
    a. Hvis parret vælger at udnytte forhåndsudtagelsen, gælder visse begrænsninger for parret jf. § 301C2, § 301D2 og § 305A2f.
 
    b. Hvis parret vælger ikke at udnytte forhåndsudtagelsen, bortfalder enhver konsekvens af forhåndsudtagelsen, og parrets spillere kan deltage på lige fod med øvrige deltagere i samme eller andre parkonstellationer.
 
C. Tilmelding til kvalifikationsturneringer
 
  1. Et par eller et hold kan tilmelde sig en kvalifikationsturnering i ethvert distrikt, hvor en eller flere af parrets eller holdets spillere er medlem af mindst én klub (men se § 301C2). Der skal til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet, uanset om der bruges substitutter. [2010]
 
  2. En spiller må ikke deltage i nogen kvalifikationsturnering til en DM-turnering, hvortil spilleren har valgt at udnytte en forhåndsudtagelse fra Eliteforum (§ 301B1b).
 
D. Kvalifikation fra distrikternes kvalifikationsturneringer
 
Alle deltagere i distrikternes kvalifikationsturneringer har de fulde rettigheder til at spille om distriktsmesterskab og præmier. Et hold eller et par spiller samtidig om kvalifikation til DM-turneringen, hvis samtlige spillere på holdet hhv. begge spillere i parret har kvalifikationsret, hvilket begrænses af følgende:
 
  1. En spiller, der deltager i kvalifikationsturneringer til samme DM-turnering i flere distrikter, evt. på forskelligt niveau, kan højst spille om kvalifikation i ét af disse distrikter.
 
    a. Spilleren har normalt kvalifikationsret i den første af de turneringer, som spilleren deltager i. Spilleren kan dog udskyde sin kvalifikationsret til en senere turnering ved i alle tidligere turneringer, hvor spilleren deltager, at give turneringsarrangøren eller turneringslederen besked inden turneringens start om, at spilleren ikke ønsker at forsøge at kvalificere sig fra den pågældende turnering. [2009]
 
    b. Spilleren bør meddele turneringsarrangøren eller turneringslederen i hver af de øvrige turneringer, som spilleren deltager i, at spilleren ikke har kvalifikationsret i den pågældende turnering. [2009]
 
    c. Spilleren har ret til at forsøge at kvalificere sig gennem flere kvalifikationsturneringer i samme distrikt, medmindre distriktet fastlægger en bestemmelse i propositionerne om det modsatte. [2014]
 
    d. En spiller, der optræder som substitut i et distriktsmesterskab, mister herved ikke sin mulighed for at forsøge at kvalificere sig fra et andet distrikt. I denne forbindelse opfattes spilleren som substitut, medmindre spilleren spiller så mange spil, at spilleren kan overtage en tilmeldt spillers rettigheder jf. § 305A3. [2014]
 
  2. En spiller, som har valgt at udnytte en forhåndsudtagelse jf. § 301B, spiller ikke om kvalifikation til DM-turneringen i noget distrikt, men det forhåndsudtagne par optager en plads fra sit distrikt som defineret i § 301E.
 
E. DM-deltageres distriktstilhørsforhold
 
Et antal pladser i det efterfølgende års DM-finale eller -semifinale fordeles på basis af de bedst placerede deltageres distriktstilhørsforhold. Et pars distriktstilhørsforhold afgøres på følgende måde:
 
  1. Et par, som har udnyttet en forhåndsudtagelse baseret på parrets placering i foregående års turnering (§ 301B1a), har samme distriktstilhørsforhold som i foregående års turnering.
 
  2. Et par, som har deltaget med kvalifikationsret i en distriktsfinale, hører til det pågældende distrikt.
 
  3. I øvrige tilfælde hører et par til det (største) distrikt, der har begge spillere som medlem; hvis intet sådant findes, da det største distrikt, som har en af spillerne som medlem.
 
  4. Hvis et par bruger en eller flere substitutter i DM-turneringen, bestemmes distriktstilhørsforholdet på basis af de tilmeldte spillere.
 
F. DM-deltageres klubtilhørsforhold [2012]
 
Hvis en spiller er medlem af flere klubber, kan spilleren vælge, hvilken af klubberne spilleren vil repræsentere i turneringen, dog under følgende begrænsninger:
 
  1. I en kvalifikationsturnering i et distrikt skal spilleren repræsentere en klub i distriktet, medmindre spilleren ikke er medlem af nogen klub i distriktet.
 
  2. En spiller, der har kvalificeret sig fra en anden turnering, skal repræsentere samme klub i begge turneringer.
 

 
*) En spiller kan verificere medlemskabet ved at undersøge, om spilleren er opført på klubbens elektronisk genererede handicapliste. Alternativt kan spilleren rette henvendelse til DBf's sekretariat.
 
 
 
§ 302. Private sponsorer i DBf-turneringer
 
Bestemmelserne i denne paragraf fastlægger regler og begrænsninger for private sponsoraftaler i DBf-turneringer, hvor sponsorerede hold ønsker at optræde officielt med sponsorens navn. Sponsoraftaler er kun tilladt i holdturneringer. [2012]
 
A. Godkendelse af kontrakt
 
DBf skal godkende kontrakten, herunder holdnavnet og kontraktens vilkår.
 
  1. En kopi af kontrakten skal fremsendes til DBf's sekretariat med henblik på godkendelse.
 
  2. En standardformular kan rekvireres i DBf's sekretariat eller hentes på DBf's website.
 
B. Minimumsbeløb
 
DBf oplyser for hver sæson det minimumsbeløb, som et sponsoreret hold årligt skal opnå, for at en kontrakt skal kunne godkendes. Minimumsbeløbet kan afhænge af den turnering, som sponsoratet vedrører.
 
C. Ikke-godkendte kontrakter
 
Hvis en sponsorkontrakt ikke er godkendt som angivet i § 302A, fx fordi klausulen om minimumsbeløb (§ 302B) ikke er opfyldt, løber sponsoratet som aftalt mellem holdet og sponsoren, men holdet kan ikke officielt optræde under sponsorens navn.
 
 
 
§ 303. Tilmelding
 
A. Tilmelding
 
Medmindre andet er oplyst, gælder følgende:
 
  1. Tilmelding skal ske skriftligt eller pr. e-mail til den turneringsansvarlige.
 
  2. Tilmeldingen skal indeholde navne på samtlige spillere samt adresse og telefonnummer på en kontaktperson (for hold normalt holdkaptajnen). For DBf-medlemmer skal medlemsnummer desuden oplyses.
 
  3. Kontaktpersonen er bl.a. ansvarlig for turneringsindskud, rejsegodtgørelser og lignende mellemværender med DBf.
 
B. Betaling af turneringsindskud
 
  1. En tilmelding er ikke gyldig, før turneringsindskud og bidrag til evt. rejsepulje er betalt.
 
  2. Betaling kan ske i vedlagt check, pr. giro eller ved bankoverførsel.
 
C. Holdsammensætning
 
I holdturneringer gælder følgende:
 
  1. For hvert hold skal der tilmeldes 4-6 spillere. Desuden kan der angives en ikke-spillende holdkaptajn.
 
  2. Den turneringsansvarlige kan tillade, at der ved tilmeldingsfristen tilmeldes færre end 4 spillere. I dette tilfælde skal holdet meddele holdets endelige sammensætning inden en frist, som den turneringsansvarlige fastsætter, og altid inden holdet påbegynder sin første kamp i turneringen. [2012]
 
  3. Efter at et hold har påbegyndt sin første kamp i turneringen, kan en spiller tilføjes til holdet, hvis alle følgende betingelser er opfyldt (se også § 242 angående brug af substitutter):*)
 
    a. Der må ikke allerede være tilmeldt 6 spillere til holdet (fraregnet spillere, som er udtrådt jf. § 303C5), og [2014]
 
    b. Spilleren må ikke være tilmeldt et andet hold i turneringen, og
 
    c. Spilleren må ikke have optrådt som substitut på et andet hold i samme række eller i en lavere række i samme turnering, medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  4. Når en spiller tilføjes til et hold, har spilleren de samme rettigheder, som hvis spilleren havde været tilmeldt holdet oprindeligt (fx mht. præmier eller muligheder for at føre holdet videre i den efterfølgende sæson).
 
  5. Efter at et hold har påbegyndt sin første kamp i turneringen, kan en spiller udtræde af et hold, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt: [2014]
 
    a. Spilleren er afgået ved døden, eller
 
    b. Spilleren er ramt af længerevarende sygdom, der forventes at umuliggøre deltagelse i resten af turneringen (lægeerklæring kræves).
 
D. Holdnavne [2011]
 
Medmindre andet er oplyst for den enkelte turnering, skal et holds navn opfylde en af følgende betingelser:
 
  1. Hvis holdkaptajnen er en af holdets spillere, kan holdkaptajnens navn bruges som holdets navn.
 
  2. Hvis holdkaptajnen ikke er en af holdets spillere, kan holdets navn angives som »Team« fulgt af holdkaptajnens navn.
 
  3. Hvis holdet har et sponsorat, der opfylder betingelserne i § 302, gælder følgende:
 
    a. Hvis holdets sponsor er en klub, kan klubbens navn bruges som holdets navn. Hvis klubben sponsorerer flere hold i samme turnering, nummereres disse hold fortløbende fra 1.
 
    b. I øvrige tilfælde kan holdets navn angives som »Team« fulgt af sponsorens navn.
 
  4. Hvis samtlige holdets tilmeldte spillere er medlemmer af samme klub, kan klubbens navn bruges som holdets navn i overensstemmelse med § 303D3a, selvom klubben ikke sponsorerer holdet. [2012]
 

 
*) Hvis holdet ikke meddeler turneringsarrangøren, at spilleren tilføjes til holdet, regnes spilleren alligevel som tilføjet til holdet på det tidspunkt, hvor det var nødvendigt for at gøre det lovligt at bruge spilleren, såfremt det i øvrigt var lovligt at tilføje spilleren på dette tidspunkt. [2015]
 
 
 
§ 304. Principper for rejserefusion [2013]
 
Hensigten med rejserefusion er at foretage en delvis udligning af rejseomkostningerne ved deltagelse i visse forbundsturneringer. Det er en betingelse for udbetaling af rejserefusion, at de nødvendige oplysninger er indsendt til DBf senest 1 måned efter deltagerens sidste optræden i turneringen, medmindre andet meddeles til deltagerne.
 
A. Kilometergodtgørelse
 
Kilometergodtgørelse beregnes, når dette fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  1. Når der udbetales kilometergodtgørelse, beregnes denne individuelt pr. tilmeldt spiller, uanset om spilleren faktisk er i aktion eller ej. For spillere, der tilmeldes et hold efter holdets første kamp (§ 303C3) beregnes ingen rejserefusion.
 
  2. Kilometergodtgørelsen er proportional med afstanden fra spillerens bopæl til spillestedet, beregnet ved brug af en anerkendt ruteplanlægger, og er uafhængig af den valgte transportform. Ved rejse mellem Jylland og Sjælland beregnes afstanden via Fyn.
 
  3. For en spiller med bopæl på Bornholm beregnes kilometergodtgørelsen på basis af »bopæl« i Københavns Lufthavn, men spilleren modtager desuden ekstraordinær rejserefusion som specificeret i § 304C.
 
  4. For en spiller med bopæl uden for Danmark (eksklusive Færøerne og Grønland) beregnes kilometergodtgørelsen på basis af »bopæl« ved punktet for indrejse i Danmark.
 
B. Afgift til bro eller færge
 
Afgift til bro eller færge beregnes, når dette fremgår af propositionerne for turneringen.
 
C. Spillere med bopæl på Bornholm
 
Spillere med bopæl på Bornholm modtager ekstraordinær rejserefusion, når dette fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  1. En spiller er berettiget til ekstraordinær rejserefusion, hvis spilleren faktisk rejser mellem Bornholm og et spillested uden for Bornholm og er i aktion den pågældende spilledag eller turneringsweekend.
 
  2. Refusionen beregnes solidarisk for alle spillere, der er i aktion på samme spillested i den pågældende spilledag eller turneringsweekend.
 
  3. Refusion beregnes som udgangspunkt kun for tilmeldte spillere. Refusion beregnes dog også for en substitut, såfremt denne erstatter en anden spiller med bopæl på Bornholm.
 
  4. Den samlede refusion beregnes som 1500 kr. (i Pokalturneringen dog 800 kr.) pr. påbegyndt 4 spillere og deles ligeligt mellem spillerne. [2020]
 
  5. Ved deltagelse i en parturnering dækkes faktisk afholdte returrejser med 1500 kr. pr. påbegyndt 4 spillere og deles ligeligt mellem spillerne. [2020]
 
 
 
§ 305. Substitutter og reserver
 
A. Substitutter i parturneringer
 
  1. Spillerne skal informere turneringslederen eller den turneringsansvarlige, inden en udskiftning finder sted, herunder hvis en substitut indsættes i første runde.
 
  2. Substitutter kan indsættes under følgende betingelser:
 
    a. Der skal til ethvert tidspunkt spille mindst én spiller fra det par, der oprindeligt var tilmeldt den pågældende fase af turneringen (jf. § X8A).
 
    b. Hvis der er tale om en kvalifikationsturnering i et distrikt, skal der desuden til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet (jf. § 301C1). [2010]
 
    c. En spiller må ikke optræde som substitut, hvis spilleren er tilmeldt et andet par i den igangværende fase af turneringen, medmindre det pågældende par har trukket sig fra turneringen. [2010]
 
    d. Hver af de tilmeldte spillere må kun erstattes af substitutter i én sammenhængende periode i hver fase af turneringen, og udskiftning må kun ske mellem to runder (undtagen ved en spillers pludseligt opståede sygdom e.lign. (§ 244A3)). Turneringslederen kan forbyde brug af en substitut, hvis turneringslederen ikke er overbevist om, at substitutten ikke har fået oplysninger (§ 16D1) om de spil, som substitutten skal spille. [2009]
 
    e. Enhver substitut skal opfylde turneringens betingelser om køn, alder og spillestyrke. Dette gælder også ved en spillers straffri udeblivelse. [2012]
 
    f. Et forhåndsudtaget par kan kun bruge substitutter i tilfælde af en straffri udeblivelse (§ 244), og kun én spiller kan substitueres. Tilfælde af sygdom eller andre forhold jf. § 244A3 regnes her som straffri, uanset hvornår situationen er opstået.
 
    g. Ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser annulleres de berørte spil, og scoren fastsættes som ved udeblivelse (se § 216B og § 216C).
 
  3. Hvis et par bruger substitutter, gælder følgende vedrørende parrets præmier og kvalifikationsrettigheder:
 
    a. En tilmeldt spiller, der spiller mindst halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), bevarer sine rettigheder.
 
    b. Såfremt én af de tilmeldte spillere spiller under halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), og en eller flere substitutter har spillet flere spil for parret end den pågældende spiller, overgår spillerens rettigheder til den substitut, der har spillet flest spil for parret.
 
    c. Såfremt begge de tilmeldte spillere spiller under halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), overgår parrets rettigheder til de to spillere, der har spillet flest spil for parret.*)
 
    d. Se også § 301D1d (kvalifikation fra flere distrikter), hvis substitutten også deltager i et andet distrikt. [2014]
 
B. Valg mellem reserver i parmesterskaber
 
Hvis et par trækker sig eller udebliver fra en fase i et parmesterskab, hvortil deltagerne har kvalificeret sig gennem distrikterne, indsættes reserver efter følgende principper i prioriteret rækkefølge, idet definitionerne i § 301E (distriktstilhørsforhold) anvendes:
 
  1. En reserve fra den kvalifikationsturnering, som det udeblevne par havde kvalificeret sig fra. Ved valg mellem flere reserver skal den højest placerede af disse vælges. [2014]
 
  2. En reserve fra distriktsmesterskabet, hvis det udeblevne par ikke havde kvalificeret sig fra distriktsmesterskabet, og § 305B1 ikke kan anvendes. Ved valg mellem flere reserver skal den højest placerede af disse vælges. [2014]
 
  3. En anden reserve fra det distrikt, som det udeblevne par repræsenterede. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har det laveste gennemsnitshandicap.**) [2015]
 
  4. En reserve fra et andet distrikt. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har det laveste gennemsnitshandicap.**) [2015]
 
C. For sen ankomst i første runde i et parmesterskab [2010]
 
Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter det officielle starttidspunkt for en fase af et parmesterskab, gælder følgende (og se desuden § 307G):
 
  1. Den turneringsansvarlige eller turneringslederen indsætter hurtigst muligt et reservepar og informerer desuden reserveparret om indholdet af § 305C2 og § 305C3.
 
  2. Hvis det oprindeligt tilmeldte par (eller én spiller fra det oprindeligt tilmeldte par samt en lovlig substitut) er klar til at spille senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt, genindsættes parret ved starten af næste runde. Alle resultater opnået af reserveparret annulleres, og scoren fastsættes i stedet jf. § 216B (udeblivelse).
 
  3. Ved en straffri forsinkelse (§ 244) genindsættes det oprindeligt tilmeldte par ved starten af næste runde, når parret (eller én spiller fra det oprindeligt tilmeldte par samt en lovlig substitut, uden anvendelse af § 242B (substitutter ved straffri forsinkelse)) er klar til at spille senest 60 minutter efter det officielle starttidspunkt, og parret har meddelt forholdet til turneringslederen eller turneringsarrangøren (typisk pr. telefon) senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt. I forbindelse med en sådan genindsættelse annulleres reserveparrets resultater, og scoren fastsættes i stedet jf. § 216C (straffri udeblivelse).
 
D. Substitutter i holdturneringer [2011]
 
Brug af substitutter skal ske i overensstemmelse med § 242 samt turneringens propositioner. Desuden gælder følgende:
 
  1. Hvis der er tale om en kvalifikationsturnering i et distrikt, skal der til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet (jf. § 301C1).
 
  2. I slutspil, oprykningskampe o.lign. gælder samme betingelser for brug af spillere og substitutter som i den turnering, holdet kvalificerede sig fra, medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen.
 
  3. Et holds gevinst, hvad enten den er i form af spilleret til samme eller en anden turnering eller i form af præmier, tilhører de spillere, der er tilmeldt holdet, uanset om og i hvilket omfang holdet har brugt substitutter.
 

 
*) I usædvanlige tilfælde kan dette føre til, at en tilmeldt spiller bevarer sine rettigheder, selvom spilleren har spillet under halvdelen af spillene.
 
**) Gennemsnitshandicappet beregnes på det tidspunkt, hvor turneringsarrangøren skal udpege reserven.
 
 
 
§ 306. Systemer og systemkort
 
A. Åbent forsvar-aftaler
 
I turneringer, hvor systemkortet ikke kræves fremsendt på forhånd, skal en skriftlig beskrivelse af makkerskabets åbent forsvar-aftaler (§ 102) være tilgængelig for modstanderne senest 10 minutter før rundens starttidspunkt.
 
  1. Beskrivelsen skal være givet til modstanderne, eller
 
  2. Beskrivelsen skal foreligge ved bordet.*)
 
B. Højkunstige systemer
 
I turneringer, hvor højkunstige systemer (§ 103) er tilladt, gælder følgende, når højkunstige systemer bruges:
 
  1. Et par, der bruger et højkunstigt system, skal fremsende en beskrivelse af systemet til turneringsarrangøren eller til modstanderne i overensstemmelse med propositionerne for turneringen. Hvis en sådan beskrivelse ikke fremsendes inden for den frist, der er fastlagt i propositionerne, må systemet ikke bruges.
 
  2. Modparten skal gøre en skriftlig beskrivelse af særlige forsvar mod højkunstige meldinger tilgængelig for et par, der bruger et højkunstigt system, senest 10 minutter før rundens (halvlegens) starttidspunkt.
 
    a. Beskrivelsen skal være givet til parret, der spiller det højkunstige system, eller
 
    b. Beskrivelsen skal foreligge ved bordet.**)
 
  3. Par, der bruger et højkunstigt system, skal senest ved rundens start (ved bordet) informere skriftligt om et evt. aftalt forsvar mod forsvaret.
 
C. Tilladte makkeraftaler i kvalifikationsturneringer
 
  1. For kvalifikationsturneringer til distriktsfinaler kan turneringsarrangøren i turneringens propositioner fastlægge begrænsninger ud over § 101B (tilladte makkeraftaler i parturneringer).
 
  2. Par, som bruger systemer, der er tilladt jf. § 101B (tilladte makkeraftaler i parturneringer), bør under alle omstændigheder have mulighed for at kvalificere sig via en turnering, hvor sådanne systemer er tilladt.
 

 
*) Hvis beskrivelsen ikke er givet til modstanderne jf. § 306A1, skal beskrivelsen foreligge ved bordet, uanset om modstanderne er til stede eller ej.
 
**) Hvis parret, der spiller et højkunstigt system, ikke har modtaget beskrivelsen jf. § 306B2a, skal beskrivelsen foreligge ved bordet, uanset om parret, der spiller det højkunstige system, er til stede eller ej.
 
 
 
§ 307. Ordensregler og rammer for afvikling
 
A. Mobiltelefoner, smartwatches og lignende elektronisk udstyr
 
  1. Mobiltelefoner, smartwatches og lignende elektronisk udstyr, som spilleren medbringer i spillelokalet under en runde, skal lægges på eller i nærheden af bordet, og skal være slukket eller eventuelt i flytilstand (»lydløs« eller »forstyr ikke« er ikke tilstrækkeligt). Hvis forbuddet overtrædes, tildeler turneringslederen automatisk straf i følgende tilfælde:
 
    a. Hvis udstyret ikke er slukket eller i flytilstand, eller hvis det giver et hørbart signal (fx hvis en mobiltelefon ringer), straffes deltageren med et standardfradrag (§ 211B). [2022]
 
    b. Hvis udstyret ikke ligger på eller i nærheden af bordet, men fx i en taske eller lomme, straffes deltageren med et standardfradrag (§ 211B). [2022]
 
    c. Hvis udstyret betjenes, bortset fra slukning, straffes deltageren med to standardfradrag (§ 211B). Dette gælder også, hvis en straf har været tildelt ifølge § 307A1a.
 
  2. Hvis en spiller har medbragt udstyr, som er omfattet af denne paragraf, i spillelokalet og forlader lokalet under en runde, skal udstyret efterlades ved bordet. Overtrædelse straffes med et standardfradrag (§ 211B). [2022]
 
  3. Hvis en spiller har et særligt behov for at bruge mobiltelefon under en runde, kan turneringslederen give dispensation for forbuddet. Turneringslederen kan dog ikke frafalde straffene i § 307A1, hvis der ikke på forhånd er givet dispensation for forbuddet.
 
  4. Under privat afviklede kampe straffes overtrædelse af ovenstående bestemmelser ikke automatisk, men spillerne bør følge retningslinjerne.
 
B. Rygning
 
  1. Al rygning i spillelokalet er forbudt. I privat afviklede kampe kan det dog aftales at tillade rygning, hvis alle spillere, der skal spille i lokalet, accepterer dette. [2013]
 
  2. Værten kan stille rygerum til rådighed, i den udstrækning det er praktisk muligt. I kortere perioder under en runde kan turneringslederen nedlægge rygerummet – fx kan man i de sidste 20-30 minutter af en runde i en holdkamp vælge at inddrage rummet til at gøre op i.
 
  3. I holdturneringer etableres om muligt to adskilte rygerum med adgang fra hhv. åbent og lukket rum. Hvis kun ét rygerum er til rådighed, bruges det af det ene rums spillere, og spillere i det andet rum må så ikke ryge i løbet af runden.
 
  4. Den blinde må forlade bordet under spillet for at ryge, medmindre turneringslederen vurderer, at det forstyrrer for meget. Modspillerne har ikke pligt til at hjælpe spilfører med at spille den blindes kort.
 
C. Medier [2014]
 
  1. Enhver deltager accepterer ved sin tilmelding, at hele eller dele af begivenheden kan blive filmet, fotograferet eller på anden måde dokumenteret eller offentliggjort af DBf eller af andre, som har fået tilladelse af DBf til dette.
 
  2. Enhver deltager anses ved sin tilmelding for at have givet DBf tilladelse til at tage billeder eller film af deltagerne under turneringen og til at bruge sådant materiale til bridgens fremme. Materialet er DBf’s ejendom og må ikke kopieres eller anvendes uden DBf’s skriftlige tilladelse.
 
  3. Deltagerens accept jf. § 307C1 og § 307C2 gælder også, når DBf giver andre (fx dagblade) tilladelse til at dokumentere begivenheden. Privatpersoner må filme eller fotografere en begivenhed til private formål uden DBf's forudgående tilladelse, men altid under almindelig hensyntagen til deltagerne.
 
  4. Hvis der i en turneringen anvendes bridgerama (vu-graph) eller bridgecast, er enhver deltager er pligtig til at spille i dette efter direktiv fra turneringsarrangøren (som kan uddelegere myndigheden til turneringslederen eller andre).
 
D. Mesterpoint
 
Der spilles i alle turneringer om mesterpoint efter de af Turneringskomiteen fastlagte regler.
 
E. Sprog
 
  1. Det officielle sprog i turneringerne er dansk. Hvis der opstår misforståelser pga. sprogproblemer, vil en spiller, hvis manglende danskkundskaber forårsagede misforståelsen, normalt blive betragtet som ansvarlig for misforståelsen.
 
  2. Såfremt en ikke-dansktalende turneringsleder tilkaldes, bør en spiller i tilfælde af forståelsesproblemer bede om at få sagen overhørt af en dansktalende turneringsleder, hvis en sådan er til rådighed (turneringslederne kan vælge at lade den dansktalende turneringsleder behandle sagen).
 
  3. Efter at kortene er taget ud af mappen i rundens første spil, og indtil runden er afsluttet, bør spillerne i et makkerpar afholde sig fra at kommunikere indbyrdes på et andet sprog end dansk, medmindre modstanderne accepterer dette. [2013]
 
F. Spilletid
 
Spilletiden pr. runde er normalt følgende:
 
  1. I holdturnering: 8 spil pr. time.
 
  2. I parturnering: 7 minutter pr. spil + 1 minut til flytning til næste runde.
 
  3. Hvis der spilles med skærme, beregnes ca. 1 minut ekstra pr. spil.
 
G. For sen ankomst i parturnering [2010]
 
Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 3 minutter efter starten af en runde, og forsinkelsen ikke skyldes langsomt spil i foregående runde e.lign., gælder følgende:
 
  1. En strafbar forsinkelse (§ 244) straffes med ét standardfradrag (jf. § 211B). Forsinkelser under 3 minutter kan efter turneringslederens skøn straffes med en advarsel jf. § X90C. Hvis mindst ét spil annulleres som følge af forsinkelsen, straffes forsinkelsen dog ikke.
 
  2. Hvis parret ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter starten af runden, har modstanderne ret til at forlange, at alle rundens spil annulleres (scoren fastsættes ved hjælp af § 216B (strafbar udeblivelse) eller § 216C (straffri udeblivelse)).
 
  3. Hvis betingelserne i § 307G2 er opfyldt, men det uskyldige par har valgt ikke at anvende retten til at annullere samtlige spil i runden, kan parret forlange ikke-påbegyndte spil annulleret, når der er højst 3 minutter tilbage af runden (scoren fastsættes ved hjælp af § 216B (strafbar udeblivelse) eller § 216C (straffri udeblivelse)).
 
H. Annullering af spil og erstatningsspil [2009]
 
Om annullering af spil pga. truende tidsoverskridelse gælder følgende:
 
  1. I holdturnering bør spil ikke annulleres pga. tidsoverskridelse.
 
  2. I parturnering kan turneringslederen annullere spil, hvis en tidsoverskridelse er sandsynlig, men turneringslederen bør kun gøre dette, når den fastsatte tid for runden er udløbet, før meldeperioden er begyndt (jf. § 17A). Spillerne må ikke annullere et spil på eget initiativ. Når et spil annulleres pga. truende tidsoverskridelse, fastsættes scoren således:
 
    a. Et par, der ikke er skyld i tidsoverskridelsen, tildeles middel plus.
 
    b. Et par, der er skyld i tidsoverskridelsen, tildeles middel minus. Hvis tidsoverskridelsen skyldes, at der har været spillet et forkert spil i runden (§ 15B har været anvendt), tildeles dog middel (men se også § 214).
 
I. Retningslinjer for Monrad-turneringer [2016]
 
Når en turnering afvikles som Monrad, anvendes så vidt muligt følgende retningslinjer:
 
  1. Turneringsarrangøren fastlægger, om turneringen afvikles som almindelig Monrad eller forskudt Monrad.
 
    a. En holdturnering kan afvikles som almindelig Monrad, hvis der er tilstrækkelig lang pause mellem de enkelte runder, eller hvis løbende mellemresultater er tilgængelige for turneringslederen under turneringen.
 
    b. En parturnering kan afvikles som almindelig Monrad, hvis der spilles mere end nogle få spil pr. runde og løbende mellemresultater er tilgængelige for turneringslederen under turneringen. [2020]
 
    c. I øvrige tilfælde bør turneringen afvikles som forskudt Monrad.
 
    d. Når en turnering afvikles som forskudt Monrad, bør dette princip benyttes i hele turneringen, også selvom det er praktisk muligt at gøre undtagelser for enkelte runder. [2020]
 
  2. Når en turnering afvikles som almindelig Monrad, benyttes de foreløbige mellemresultater for en runde som grundlag for den efterfølgende runde på det tidspunkt, hvor den efterfølgende runde lægges.
 
  3. Første runde af en holdturnering lægges ved at rangordne de deltagende hold efter holdhandicap (gennemsnitshandicap af de 4 stærkeste tilmeldte spillere). Det øverste hold fra den stærkeste halvdel møder det øverste hold fra den svageste halvdel osv. Hvis antallet af deltagere er ulige, indsættes et »blindt« hold i bunden af rangordningen. Eksempel: Med 17-18 deltagende hold spiller i første runde 1-10, 2-11 osv., og hold 9 spiller mod hold 18 eller er oversidder.
 
  4. Hvis en holdturnering afvikles som forskudt Monrad, lægges anden runde på følgende måde: Turneringen inddeles i to halvdele efter styrke. Inden for hver halvdel parres holdene efter samme princip som i § 307I3. Hvis antallet af deltagere (+1 i tilfælde af et ulige antal deltagere) ikke er deleligt med 4, består den øverste turneringshalvdel af to hold færre end den nederste. Eksempel: Med 17 deltagende hold spiller i anden runde 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 9-14, 10-15, 11-16 og 12-17, og hold 13 spiller mod hold 18 eller er oversidder.
 
  5. Første runde af en parturnering (ved forskudt Monrad de første to runder) lægges så vidt muligt, så par fra den styrkemæssigt øverste halvdel møder par fra den styrkemæssigt nederste halvdel. Par fra samme halvdel fordeles ligeligt mellem N-S og Ø-V. Parrene placeres ved de enkelte borde efter lodtrækning (ved forskudt Monrad vandrer par fra den nederste halvdel ét bord før anden runde). [2020]
 
J. Korrektion af middel plus og middel minus [2022]
 
Når det skal afgøres, om en kunstig score i parturnering i henhold til § 12C2c skal beregnes som mere end 60% eller mindre end 40%, defineres en sektion som en hel turnering (hhv. en hel fase af en turnering, der er opdelt i flere faser).
 
 
 
§ 308. Åbent og lukket rum i holdkamp
 
Turneringslederen afgør, hvilket rum der er lukket. Dersom dette ikke er gjort, er det rum lukket, hvor hjemmeholdet sidder Ø-V.
 
A. Adgang til lukket rum
 
Følgende har adgang til lukket rum under spillet:
 
  1. De spillere, der skal spille i lukket rum.
 
  2. Turneringslederen.
 
  3. Officials og assistenter udpeget af turneringsarrangøren eller turneringslederen.
 
  4. Den officielle repræsentant for turneringsarrangøren.
 
  5. Bridgejournalister samt medlemmer af Eliteforum, såfremt begge de følgende betingelser er opfyldt:
 
    a. Turneringslederen skal have givet tilladelse for den pågældende runde.
 
    b. De pågældende må ikke på nogen måde have haft eller få kontakt med det åbne rum i løbet af runden.
 
B. Betingelser for at forlade lukket rum
 
  1. Spillere i lukket rum må ikke forlade dette uden turneringslederens tilladelse.
 
  2. Hvis turneringslederen ikke er til stede, kan spillerne forlade lukket rum efter tilladelse fra modstanderne og under modstandernes kontrol.
 
 
 
§ 309. Præmier [2009]
 
A. Håndtering af pointlighed
 
Ved pointlighed mellem to eller flere deltagere gælder følgende vedrørende præmier:
 
  1. I holdturnering fastlægges entydige placeringer jf. § 221, dvs. præmier deles ikke.
 
  2. I parturnering deles delelige præmier ved pointlighed (men præmiesummen udvides ikke), undtagen for
 
    a. medaljegivende placeringer, og
 
    b. 1. pladsen i en A-finale.
 
B. Fornyet fordeling af præmier ved scoreændring
 
Jf. § X79D gælder følgende, hvis der sker ændringer i slutstillingen, efter at præmieoverrækkelse er foretaget:
 
  1. Fordelingen af medaljer, pokaler, diplomer og lignende ændres i overenstemmelse med den nye slutstilling. Spillerne er i påkommende tilfælde forpligtet til at tilbagelevere præmier af denne art, som er udleveret på grundlag af den oprindelige slutstilling.
 
  2. Præmier i form af penge, vin, bøger osv. påvirkes ikke.
 
 
 
§ 310. Appelinstanser [2009]
 
Bestemmelserne i denne paragraf definerer de dømmende instanser (se også § 256) i turneringer arrangeret af DBf (§ 310A og § 310B), turneringer arrangeret af distrikter eller kredse med kvalifikation til en forbundsturnering (§ 310C) samt i privat afviklede holdkampe under sådanne turneringer (§ 310D). Medmindre der er tale om privat afviklede holdkampe, bør turneringsarrangøren sørge for, at appelsager kan afgøres af en mundtlig appelkomite (§ 252).
 
A. Chefturneringsleder til stede i en DBf-turnering
 
Hvis der er en chefturneringsleder til stede, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. Chefturneringslederen, for så vidt angår sådanne dele af appellen, som udelukkende har med love eller turneringsbestemmelser at gøre.
 
  3. En mundtlig appelkomite**), medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, fungerer chefturneringslederen som mundtlig appelkomite med alle tilhørende beføjelser (jf. § 252A2), idet spørgsmål behandlet under § 310A2 dog ikke behandles på ny af chefturneringslederen.
 
  4. DBf's Appelkomite.
 
B. Øvrige turneringer med DBf som turneringsarrangør
 
Hvis der ikke er en chefturneringsleder til stede, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. En mundtlig appelkomite**), medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, appelleres sagen direkte til DBf's Appelkomite.
 
  3. DBf's Appelkomite.
 
C. Turneringer med distrikter eller kredse som turneringsarrangør
 
I en turnering, som fungerer som kvalifikation til en forbundsturnering, og som har et distrikt eller en kreds som turneringsarrangør, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:***)
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. En mundtlig appelkomite.**) Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, behandles sagen i stedet af distrikts- eller kredskomiteen.
 
  3. DBf's Appelkomite.
 
D. Privat afviklede holdkampe
 
Når en holdkamp afvikles privat, udpeger turneringsarrangøren en turneringsleder, som kan håndtere turneringsledertilkald telefonisk. Turneringsarrangøren sørger for, at der på spillestedet er adgang (i trykt form eller i form af adgang til DBf's website) til »Love for turneringsbridge«, »DBf's turneringsbestemmelser - håndbog for spillere«, »DBf's turneringsbestemmelser - håndbog for turneringsledere« og turneringens propositioner, normalt ved at uddelegere ansvaret for dette til hjemmeholdet.
 
  1. Hvis spillerne - evt. efter at have slået op i gældende version af »Love for turneringsbridge« eller turneringsbestemmelserne - er enige om den korrekte afgørelse på et turneringsledertilkald, anvendes denne afgørelse som en turneringsleders afgørelse.
 
    a. Begge hold bør være overbeviste om afgørelsens korrekthed, for at denne mulighed vælges.
 
    b. En afgørelse, som spillerne har truffet i enighed, kan appelleres til turneringslederen (§ 310D2).
 
  2. Hvis en eller flere spillere er i tvivl om en afgørelse, skal spillerne henvende sig til turneringslederen.
 
    a. Man bør nævne sit ønske om at kontakte turneringslederen, straks når uregelmæssigheden forekommer.
 
    b. Man kan forsøge at kontakte turneringslederen undervejs i kampen, eller - hvis begge hold accepterer dette - vente og se, om afgørelsen kan blive relevant for kampens resultat.
 
    c. Man skal henvende sig til turneringslederen (eller efterlade en besked på turneringslederens telefonsvarer), inden resultatet indberettes. I modsat fald vil turneringslederen normalt anse fristen i § 92B for overskredet.
 
    d. I visse tilfælde kan en afgørelse afhænge af, om turneringslederen er tilkaldt rettidigt. Hvis man først henvender sig efter kampen, men inden resultatet indberettes, vil turneringslederen alligevel vurdere sagen, som om turneringslederen var blevet tilkaldt på det tidspunkt, hvor det blev nævnt for modstanderne, at man ønskede en afgørelse.
 
  3. Hvis et distrikt eller en kreds er turneringsarrangør, kan turneringslederens afgørelse appelleres til distriktskomiteen hhv. kredskomiteen.
 
  4. DBf's Appelkomite fungerer som sidste appelinstans.
 

 
*) Eller turneringsarrangøren, hvis sagen vedrører fortolkning af love og bestemmelser og ikke rejses i forbindelse med spillet (jf. § 256B1).
 
**) Se § 93B3, hvis appelkomiteen er uenig med turneringslederen i spørgsmål vedrørende love eller turneringsbestemmelser eller i spørgsmål vedrørende turneringslederens udøvelse af sine disciplinære beføjelser (§ 91).
 
***) Hvis der er en chefturneringsleder til stede, kan turneringsarrangøren desuden vælge at tildele chefturneringslederen en rolle svarende til beskrivelsen i § 310A.
 
 
 
§ 311. Rettelse af fejl i scoren [2020]
 
Følgende gælder om fejl i scoren, der kan rettes i overensstemmelse med § X79B2:
 
A. Turneringslederen
 
Hvis turneringslederen bliver opmærksom på fejlen på spillestedet, er turneringslederen bemyndiget til at rette resultatet uden yderligere godkendelse fra turneringsarrangøren.
 
B. Chefturneringslederen
 
Ved turneringer afholdt i forbindelse med Dansk Bridgefestival har chefturneringslederen samme bemyndigelse, som fremgår af § 311A. Dette gælder både mesterskabsturneringer og åbne turneringer.
 
C. Turneringsarrangøren
 
I øvrige tilfælde kan fejl i scoren rettes af turneringsarrangøren.
 
 
 
§ 321. DM for hold og DM for damehold
 
Propositionerne for DM for hold og DM for damehold udgøres af §§ 321-328. § 321 samt §§ 326-328 gælder for begge turneringer, mens §§ 322-324 er specifikke for DM for hold, og § 325 er specifik for DM for damehold.
 
A. Turneringsindskud
 
  1. Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold samt et beløb pr. hold som bidrag til rejserefusionspuljen.
 
  2. Bidraget til rejserefusionspuljen fastsættes med foregående sæsons regnskab som rettesnor.
 
B. Rejserefusion
 
Godtgørelse for rejse og overnatning refunderes via en rejserefusionspulje.
 
  1. Separat for hver af de to turneringer opgøres refusionen solidarisk for alle hold i turneringen.
 
  2. Indskuddet til rejserefusionspuljen beregnes pr. tilmeldt spiller. [2013]
 
  3. Rejserefusionen beregnes individuelt pr. spiller efter nedenstående regler, men udbetales samlet til hvert hold. [2013]
 
    a. Jf. § 304B beregnes for hvert hold i hver turneringsweekend 100 kr. pr. tilmeldt spiller, hvis spillerens hold i den pågældende weekend skal spille på den anden side af Storebælt, uanset om spilleren faktisk er i aktion i den pågældende weekend.
 
    b. Ekstraordinær rejserefusion til spillere med bopæl på Bornholm beregnes i overensstemmelse med § 304C.
 
    c. Det resterende beløb i rejserefusionspuljen udbetales som kilometergodtgørelse fordelt over alle tilmeldte spillere efter principperne i § 304A.
 
C. Videreførelse af et hold
 
  1. For at et hold kan være spilleberettiget, skal det indeholde mindst to spillere, som i den foregående sæson var tilmeldt og spillede mindst 7 halvlege*) for det hold, hvis spilleret det nye hold ønsker at udnytte. [2012]
 
  2. Hvis et hold fra forrige sæson deles i flere, overtages dets spilleret af et af de nye hold efter følgende regler:
 
    a. Spilleretten overtages af det af de nye hold, som har flest spillere, som var tilmeldt det oprindelige hold og havde spillet mindst 7 halvlege*) for dette hold. [2012]
 
    b. Hvis to eller flere af de nye hold har lige mange spillere fra det oprindelige hold med mindst 7 spillede halvlege*), har det oprindelige holds kaptajn retten til at bestemme, hvilket af disse hold der overtager spilleretten.
 
    c. Hvis kaptajnen ikke ønsker at afgøre dette, trækker turneringsarrangøren lod.
 
  3. I mere komplekse situationer, hvor flere hold tilsammen bliver til flere nye hold, giver dette ikke altid et entydigt og rimeligt resultat. I sådanne tilfælde afgør turneringsarrangøren spørgsmål om holdenes spilleret ud fra de samme retningslinjer som i § 321C2.
 
  4. Hvis et hold efter ovenstående kunne spille i flere forskellige rækker i den samme turneringspyramide, er holdet kun spilleberettiget i den højeste af disse rækker.
 
D. Lovlige spillere og substitutter
 
  1. Foruden reglerne i § 242 gælder følgende regler for brug af substitutter:
 
    a. Der skal til enhver tid spille mindst to af holdets tilmeldte spillere. Det er tilladt at eftertilmelde en spiller for at overholde denne betingelse, såfremt det sker i overensstemmelse med § 303C3. [2012]
 
    b. Substitutten må ikke være tilmeldt et andet hold i samme division eller en højere division.
 
    c. En substitut må ikke spille på to forskellige hold i samme halvleg.**)
 
  2. En spiller kan højst optræde som substitut i 6 halvlege*) for samme hold (dog 8 halvlege, hvis spilleren udelukkende optræder for holdet i slutspillet (§ 322)). Såfremt holdet ønsker at bruge spilleren yderligere, skal spilleren eftertilmeldes jf. § 303C3. I dette tilfælde ses der bort fra § 303C3c (spilleren har optrådt som substitut i samme eller lavere række), men holdet må højst have 6 tilmeldte spillere (jf. § 303C3a). [2012]
 
  3. Ingen spiller, der er tilmeldt et hold i en kvalifikationsturnering til DM for hold, må tilmeldes eller eftertilmeldes til et hold i DM for hold. [2015]
 
  4. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
E. Appelbehandling [2019]
 
Der afholdes ikke mundtlig appelkomite. Appeller af turneringslederafgørelser behandles af DBf's Appelkomite.
 
F. Præmier [2012]
 
Når en præmie tilfalder et hold, gælder følgende:
 
  1. Medaljer uddeles kun til de af holdets spillere, som har spillet mindst 7 halvlege*) for holdet.
 
  2. Øvrige præmier uddeles til alle holdets spillere.
 

 
*) Den anførte grænse tager udgangspunkt i, at der i weekender med fuld spilletid spilles 6 halvlege. Såfremt der spilles flere end 6 halvlege i weekender med fuld spilletid, justeres grænsen tilsvarende. [2016]
 
**) Ved »samme halvleg« forstås, at der er tale om samme rundenummer og halvlegsnummer, uanset om kampene afvikles samtidig eller forskudt. Hvis der ikke spilles samme antal kampe og spil pr. kamp i 1. og 2. division i DM for damehold, gælder begrænsningen halvlege, der i det oprindelige kampprogram overlapper i tid. [2022]
 
 
 
§ 322. Turneringsformat for grundspillet i DM for hold
 
A. Generelt
 
  1. Grundspillet består af 1. division, 2. division, 3. division Øst og 3. division Vest, hver med 12 hold.
 
  2. I hver division spilles alle mod alle, normalt over 4 weekender.
 
  3. I 1. division seedes nr. 1-4 fra den foregående sæson, således at de møder hinanden så sent som muligt i turneringen under hensyntagen til de involverede holds geografiske placering.
 
  4. Hver kamp afvikles over 40 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 20 spil. [2015]
 
  5. Der spilles med skærme.
 
B. Deltagerne i 1. division
 
Berettiget til deltagelse i 1. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 1-10 i 1. division.
 
  2. Nr. 1-2 i 2. division.
 
C. Deltagerne i 2. division
 
Berettiget til deltagelse i 2. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 11-12 i 1. division.
 
  2. Nr. 3-9 i 2. division.
 
  3. Nr. 1 i 3. division Øst.
 
  4. Nr. 1 i 3. division Vest.
 
  5. Vinderen af en oprykningskamp mellem nr. 2 i hver af 3. divisionerne (§ 323C).
 
D. Deltagerne i 3. division
 
Berettiget til deltagelse i 3. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 10-12 i 2. division.
 
  2. Taberen af oprykningskampen mellem nr. 2 i hver af 3. divisionerne (§ 323C).
 
  3. Nr. 3-9 i hver af 3. divisionerne.
 
  4. 6 oprykkere fra kvalfikationsturneringer i kredsene (§ 324).
 
 
 
§ 323. Turneringsformat for slutspillet i DM for hold
 
A. Generelt
 
  1. I slutspillet deltager de 4 bedst placerede hold efter 1. divisions grundspil.
 
  2. Slutspillet afvikles over en weekend med to semifinaler lørdag og med finale om søndagen. Der spilles ikke om 3. pladsen.
 
  3. Hver kamp går over 64 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 16 spil.
 
    a. Der beregnes overførsel af imp fra grundspillet jf. § 207A.
 
    b. Ved imp-lighed afgøres kampen i overensstemmelse med § 222A.
 
    c. Det hold, der opnåede den bedste placering i grundspillet (§ 322), er hjemmehold. Hvis holdene står lige efter anvendelse af § 221A (pointlighed), trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold.
 
  4. Der spilles med skærme.
 
  5. Se desuden § 305D angående brug af spillere og substitutter.
 
B. Valg af semifinalemodstander
 
  1. Vinderen af grundspillet har ret til frit at vælge sin semifinalemodstander blandt de øvrige kvalificerede hold.
 
  2. Valget skal meddeles den turneringsansvarlige, senest 8 dage efter at resultatet af grundspillet foreligger.
 
  3. Har vinderholdet intet meddelt inden denne tidsfrist, skal vinderholdet i semifinalen spille mod nr. 4 fra grundspillet.
 
C. Oprykningskamp til 2. division
 
  1. Oprykningskampen til 2. division afvikles mellem de to hold, der sluttede som nr. 2 i hver sin 3. division. Kampen spilles normalt om søndagen i den weekend, hvor DM-slutspillet afvikles.
 
  2. Kampen går over 64 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 16 spil.
 
  3. Der spilles med skærme.
 
  4. Der trækkes lod om, hvilket hold der er hjemmehold.
 
  5. I tilfælde af imp-lighed efter kampens afslutning afgøres kampen ved hjælp af § 222B.
 
  6. Se desuden § 305D angående brug af spillere og substitutter.
 
 
 
§ 324. Oprykning til 3. division
 
Der spilles hvert år om 6 pladser i 3. division. Fordelingen af de i alt 6 pladser sker med 3 pladser til området vest for Storebælt og 3 pladser til området øst for Storebælt (men se § 324D).
 
A. Turneringsarrangør for kvalifikationsturneringerne
 
  1. Kvalifikationsturneringerne regnes ikke som en del af DM for hold.
 
  2. De respektive distrikter og kredse er turneringsarrangører for kvalifikationsturneringerne.
 
  3. Kvalifikationsturneringerne bør i videst muligt omfang spilles i overensstemmelse med bestemmelserne i DBf's Spillerhåndbog og Turneringslederhåndbog.
 
  4. Følgende betingelser gælder for deltagelse:
 
    a. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold, må ikke spille i nogen kvalifikationsturnering.
 
    b. En spiller, der er tilmeldt en kvalifikationsturnering, må kun spille i en anden kvalifikationsturnering, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: [2011]
 
  i. Spilleren optræder som substitut i en højere rangerende række end den række, hvor spilleren er tilmeldt, eller
 
  ii. Spilleren optræder på et hold, der har fraskrevet sig ret til kvalifikation (jf. § 301D1).
 
  5. De respektive turneringsarrangører fastlægger i øvrigt propositioner for kvalifikationsturneringerne. Herunder bestemmer hver kreds, om et hold kan bevare sin plads i den række, holdet har spillet i, hvis holdet ikke ønsker at udnytte en opnået oprykning eller kvalifikation. [2009]
 
B. Vest for Storebælt
 
Vest for Storebælt finder Kreds IV 3 hold.
 
C. Øst for Storebælt
 
Øst for Storebælt findes de 3 oprykkere således:
 
  1. Idet der samlet regnes med 9 pladser i et oprykningsslutspil, fordeles disse pladser mellem Distrikt København, Kreds II og Distrikt Bornholm i forhold til medlemstal (pr. 31/12 i den foregående sæson), dog således at hver kreds er garanteret mindst 1 plads. [2014]
 
  2. Kredsen med det største medlemstal tildeles en direkte oprykker, hvilket forbruger 3 af de pladser, der blev tildelt jf. § 324C1.*) [2014]
 
  3. Der arrangeres en oprykningsturnering med deltagelse af 6 hold svarende til de 6 resterende pladser.**) [2014]
 
    a. Der spilles alle mod alle over en weekend.
 
    b. Hver kamp afvikles over 24 spil.
 
    c. Af hensyn til tilmeldingen til DM for hold skal oprykningsturneringen spilles senest i juni.
 
    d. Se desuden § 305D angående brug af spillere og substitutter. [2011]
 
  4. Hvis Kreds II, Distrikt Bornholm og Distrikt København er enige om det, kan de bestemme en anden måde at finde de to hold på.
 
D. Ændringer i fordelingen
 
Ændringer i fordelingen af antal oprykkere fra henholdsvis øst og vest sker, hvis medlemstallet i områderne øst og vest afviger med mere end en sjettedel af DBf's samlede medlemstal.
 

 
*) I denne sæson har Kreds II en direkte oprykker.
 
**) I denne sæson har østoprykningsturneringen deltagelse af 3 hold fra Kreds II, 2 hold fra Distrikt København og 1 hold fra Distrikt Bornholm. Fordelingen kontrolleres før hver sæson.
 
 
 
§ 325. Turneringsformat for DM for damehold [2010]
 
A. Turneringsstruktur [2014]
 
  1. Som udgangspunkt består turneringen af 1. division med 10 hold og 2. division for de resterende hold.
 
  2. Hvis færre end 14 hold er tilmeldt turneringen, eller hvis færre end 10 hold er videreført fra det foregående års turnering, sløjfes 2. division. Alle hold, som er tilmeldt turneringen, spiller i 1. division.
 
B. Turneringsafvikling [2014]
 
  1. En division bestående af 9-10 hold afvikles over 3 weekender. Der spilles alle mod alle, 40 spil pr. kamp (2 halvlege).
 
  2. Ved andre holdantal fastlægges turneringsformatet, når antallet af hold kendes. Der tilstræbes en turnering med et samlet spilantal i omegnen af 360, hvor kampene afvikles over 2 halvlege.
 
C. Deltagerne i 1. division
 
Berettiget til deltagelse i 1. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Hvis 2. division blev afviklet med mindst 7 hold: Nr. 1-8 i 1. division, samt nr. 1-2 i 2. division.
 
  2. Hvis 2. division blev afviklet med højst 6 hold: Nr. 1-9 i 1. division, samt nr. 1 i 2. division.
 
  3. Hvis turneringen kun bestod af 1. division: Nr. 1-10 i 1. division.
 
D. Deltagerne i 2. division [2014]
 
Der er fri tilmelding til 2. division for alle damehold, som ikke er berettiget til deltagelse i 1. division.
 
E. Øvrigt
 
  1. I 1. division seedes nr. 1-4 fra den foregående sæson, således at de møder hinanden så sent som muligt i turneringen under hensyntagen til de involverede holds geografiske placering.
 
  2. Der spilles ikke med skærme.
 
 
 
§ 326. Vakance
 
A. Generelt
 
  1. Hvis et hold opløses eller oprykkes på grund af vakance, overgår spilleretten til den foregående sæsons bedst placerede ikke-oprykker i den nærmeste lavere division eller kvalificerende turnering.
 
  2. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det er praktisk muligt at rykke et ekstra hold op, løser turneringsarrangøren problemet på anden vis, fx med oversidderrunde.
 
  3. Hvis et hold på grund af vakance bliver spilleberettiget i en højere division, end holdet ellers havde kvalificeret sig til, mister holdet sin spilleberettigelse i den lavere division. Hvis et hold ikke udnytter sin spilleberettigelse i en division, gælder følgende:
 
    a. Et hold, der var spilleberettiget i DM for hold (§ 322), indplaceres i kredsens kvalifikationsturnering i henhold til propositionerne for denne (jf. § 324A5).*) [2009]
 
    b. Et hold, der var spilleberettiget i 1. division i DM for damehold (§ 325), kan ikke i stedet deltage i turneringens 2. division. [2015]
 
B. Vakance i 2. division i DM for hold
 
Ved vakance i 2. division vælges ekstra oprykkerhold som følger:
 
  1. Ved 1 vakance rykker nr. 2 fra både 3. division Øst og 3. division Vest op, og oprykningskampen (§ 323C) bliver unødvendig.
 
  2. Ved 2 vakancer spilles en oprykningskamp mellem nr. 3 fra 3. division Øst og 3. division Vest efter reglerne i § 323C.
 
  3. Ved 3 eller flere vakancer findes yderligere oprykkere efter samme princip som i § 326B1 og § 326B2.
 
  4. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det kan lade sig gøre at arrangere en oprykningskamp, trækkes i stedet lod.
 
C. Vakance i 3. division i DM for hold
 
Ved vakance i 3. division vælges ekstra oprykkerhold som følger:
 
  1. Ved 1 vakance spilles en kamp mellem nr. 4 i kvalifikationsturneringen i Kreds IV (§ 324B) og nr. 3 i østoprykningsturneringen (§ 324C2). Kampen afvikles efter samme principper som oprykningskampen til 2. division § 323C, dog med følgende undtagelser: [2016]
 
    a. Kampen går over 48 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 12 spil.
 
    b. Der spilles ikke med skærme.
 
  2. Ved 2 vakancer oprykkes begge de nævnte hold.
 
  3. Ved 3 eller flere vakancer findes yderligere oprykkere efter samme princip som i § 326C1 og § 326C2.
 
  4. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det kan lade sig gøre at arrangere en oprykningskamp, trækkes i stedet lod.
 
  5. Såfremt et nyoprykket hold trækker sig fra 3. division inden turneringens start, gælder følgende: [2009]
 
    a. Hvis holdet har kvalificeret sig fra Kreds IV's oprykningsturnering (§ 324B), går den ledige plads til det næste hold fra Kreds IV's oprykningsturnering.
 
    b. Hvis holdet har kvalificeret sig som vinder af Kreds II's kvalifikationsturnering (§ 324C1) eller fra østoprykningsturneringen (§ 324C2), går den ledige plads til det næste hold fra østoprykningsturneringen, såfremt denne er afviklet. Hvis holdet trækker sig allerede inden afviklingen af østoprykningsturneringen, anvendes § 324C1 og § 324C2 på ny til at finde den direkte oprykker (§ 324C1) og deltagerne i østoprykningsturneringen (§ 324C2).
 
    c. Hvis holdet er rykket op efter at have vundet en kvalifikationskamp beskrevet i § 326C, går den ledige plads til det hold, der tabte kvalifikationskampen.
 

 
*) Kredsen kan fx bestemme, at holdet mister sin spilleberettigelse i kredsens kvalifikationsturnering.
 
 
 
§ 327. Systemer og systemkort
 
A. Systemkort og indsendelse af systembeskrivelse
 
  1. I DM for hold samt i 1. division i DM for damehold gælder følgende:
 
    a. DBf's holdturneringssystemkort skal bruges. I DM for hold er det dog tilladt for et par at bruge WBF's systemkort, såfremt en eller begge spillere i parret ikke behersker dansk. [2013]
 
    b. Systembeskrivelser skal mailes til den turneringsansvarlige inden for en frist, som holdene får oplyst af den turneringsansvarlige.
 
    c. Hvis der indsendes mere end 4 systemer, skal man senest 1 uge før hver kamp oplyse modstandernes holdkaptajn om, hvilke højst 4 systemer der kan komme i brug i kampen. Hvis der bruges substitut, gælder § 242E (substitutters systemer) dog fortsat.
 
    d. Der må højst fremsendes og bruges 3 højkunstige systemer.
 
  2. I 2. division i DM for damehold gælder følgende: [2015]
 
    a. Det er valgfrit, om man vil bruge DBf's holdturneringssystemkort eller parturneringssystemkortet.
 
    b. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
B. For sen indsendelse af systembeskrivelse
 
Hvis et par ikke indsender en systembeskrivelse inden for fristen (jf. § 327A1b, se dog § 327A2b), gælder følgende:
 
  1. Holdet, som parret tilhører, straffes med fradrag af 1 KP. Turneringsarrangøren fastsætter en ny frist; overskrides denne frist også, straffes på ny med fradrag af 1 KP. [2015]
 
  2. Der gælder samme bestemmelser for parrets systemer som ved ændring af et allerede fremsendt system (se § 327C).
 
C. Ændring af system
 
  1. Ændring af et fremsendt system forudsætter en af følgende:
 
    a. Nye systembeskrivelser tilsendes samtlige relevante modstanderholds kaptajner og den turneringsansvarlige senest en uge før spilletidspunktet, eller
 
    b. Ændringen godkendes af den turneringsansvarlige*), eller [2011]
 
    c. Ændringen godkendes ved bordet af turneringslederen*), eller
 
    d. Ændringen godkendes ved bordet af modstanderne.
 
  2. Tilføjelse af åbent forsvar-aftaler (§ 102) er ikke tilladt, medmindre modstanderne godkender en sådan ændring. [2011]
 
  3. Ændringer til et højkunstigt system (§ 103) er ikke tilladt, medmindre modstanderne godkender en sådan ændring. Det er dog tilladt at erstatte et højkunstigt system med et system, der er tilladt i parturnering (§ 101B). [2011]
 
D. Ret til at se i egne systemnoter
 
I DM for hold gælder følgende:
 
  1. Hvis et par benytter sig af Multi (jf. definitionen i § 102A1b), giver dette modstanderne de rettigheder, der fremgår af § 101C, til at se i den del af egne systemnoter, der vedrører forsvaret mod den pågældende aftale. [2018]
 

 
*) Når den turneringsansvarlige eller turneringslederen afgør, om en ændring skal godkendes, tager denne primært i betragtning, om ændringen bør give modstanderne problemer med at forsvare sig mod systemet, set i forhold til den tid, modstanderne får til at forberede sig. [2011]
 
 
 
§ 328. KP-lighed i slutstillingen
 
A. Omkamp
 
Hvis to hold står lige efter anvendelse af reglerne i § 221, og det har betydning for medaljer, kvalifikation eller op- og nedrykning, spilles en afgørende kamp om placeringerne.
 
  1. Kampen går over 60 spil, fordelt på 3 runder (halvlege) a 20 spil.
 
  2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket hold der er hjemmehold.
 
 
 
§ 331. Pokalturneringen
 
Propositionerne for Pokalturneringen udgøres af §§ 331-334.
 
A. Tilmeldingsbetingelser [2021]
 
Pokalturneringen er opdelt i to turneringer:
 
  1. Hovedturneringen har fri tilmelding.
 
  2. Breddeturneringen har begrænsning på holdenes gennemsnitshandicap (se § 331B1).
 
B. Holdsammensætning
 
  1. I breddeturneringen gælder følgende: På tilmeldingstidspunktet beregnes hvert holds gennemsnitshandicap på basis af de tilmeldte spillere. Hvis flere end 4 spillere er tilmeldt et hold, indgår kun de 4 laveste af disses handicaptal i beregningen. Det således beregnede gennemsnitshandicap skal være 25,00 eller højere. [2021]
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder følgende begrænsninger:
 
    a. En substitut skal enten være en spiller, der ikke er tilmeldt turneringen, eller en spiller, hvis hold er slået ud i en tidligere omgang.
 
    b. I hovedturneringen gælder følgende:
 
  i. En spiller, der er tilmeldt et hold, som stadig er med i turneringen i 1/16-finalen, må ikke bruges som substitut.
 
  ii. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold i DM for hold, må ikke være substitut før den omgang, hvor hold med spillere fra den pågældende spillers division træder ind i turneringen (se § 332B om seedning af divisionshold).
 
  iii. En spiller må ikke bruges som substitut, hvis dette efter turneringsarrangørens skøn forstærker holdet så meget, at holdet, hvis spilleren var tilmeldt holdet, ville være blevet seedet til en senere runde end den, hvor spilleren optræder. [2019]
 
    c. I breddeturneringen gælder følgende: Når en eller flere spillere bruges som substitutter på et hold, beregnes et nyt gennemsnitshandicap for holdet efter principperne i § 331B1, baseret på de 4 laveste handicaptal for de spillere, der faktisk spiller kampen. Det således beregnede gennemsnitshandicap skal fortsat være 25,00 eller højere. Handicaptallene aflæses på det tidspunkt, hvor holdet oplyser, hvilke spillere der benyttes i kampen. [2022]
 
    d. Ingen spiller må i samme omgang repræsentere to hold. I denne forbindelse regnes en omgang til og med kvartfinalen i henholdsvis hoved- og breddeturneringen for at være den ”samme”, hvis den officielle spilledato er den samme. [2021]
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. I hovedturneringen er et system tilladt, såfremt de følgende betingelser er opfyldt:
 
    a. Hvis systemet ikke er tilladt i parturnering (§ 101B), skal systemkort være fremsendt til modstandernes holdkaptajn senest 1 uge før kampen.
 
    b. Hvis systemet er højkunstigt (§ 103), er systemet kun tilladt, hvis modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller hvis modstanderholdet selv bruger et højkunstigt system.
 
  2. I breddeturneringen må der kun bruges systemer, der er tilladt i parturnering (jf. § 101B). [2021]
 
  3. Følgende systemkort kan bruges:
 
    a. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) kan altid bruges. I breddeturneringen er dette obligatorisk. [2021]
 
    b. I hovedturneringen kan DBf's holdturneringssystemkort (§ 114) bruges, hvis modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller hvis der er tale om en kamp i 1/16-finalen eller senere.
 
  4. Ændring af et fremsendt system forudsætter en af følgende (men se også § 331C5):
 
    a. Ny systembeskrivelse fremsendes til modstanderholdets holdkaptajn senest 1 uge før kampen, eller
 
    b. Ændringen godkendes af turneringsarrangøren*), eller [2011]
 
    c. Ændringen godkendes af turneringslederen*), eller
 
    d. Ændringen godkendes ved bordet af modstanderne.
 
  5. Når en systembeskrivelse har været fremsendt til modstanderne, kan tilføjelse af åbent forsvar-aftaler (§ 102) samt ændringer til et højkunstigt system (§ 103) kun ske, såfremt modstanderne godkender dette. Det er dog tilladt at erstatte et højkunstigt system med et system, der er tilladt i parturnering (§ 101B).
 
D. Turneringsindskud [2015]
 
Der betales et engangsindskud pr. hold. Indskuddet er uafhængigt af, hvornår holdet indtræder i turneringen, og hvor mange kampe holdet spiller i turneringen.
 
E. Rejserefusion
 
Rejserefusion beregnes på følgende måde:
 
  1. Rejser over Storebæltsbroen refunderes til gældende !BroBizz-takst. [2014]
 
  2. Ved rejse til og fra Bornholm gælder følgende: [2013]
 
    a. For spillere med bopæl på Bornholm beregnes rejserefusion i overensstemmelse med § 304C.
 
    b. Når et ikke-bornholmsk hold spiller udekamp i Pokalturneringen på Bornholm, refunderes ekstraordinært 800 kr. til holdet. [2019]
 
  3. Udgifter til færgetransport til og fra øvrige ikke-brofaste øer refunderes. [2014]
 

 
*) Når turneringsarrangøren eller turneringslederen afgør, om en ændring skal godkendes, tages primært i betragtning, om ændringen bør give modstanderne problemer med at forsvare sig mod systemet, set i forhold til den tid, modstanderne får til at forberede sig. [2011]
 
 
 
§ 332. Turneringsformat for Pokalturneringen
 
A. Generelt
 
  1. Turneringen afvikles efter cupsystemet. Vinderen af hver kamp går videre, mens taberen er slået ud eller går til et evt. opsamlingsheat.
 
    a. To hold, der har mødtes tidligere i turneringen, kan ikke mødes igen før finalen. [2015]
 
    b. Et hold, der trækker sig uden kamp, mister ikke derved sin ret til at deltage i et evt. opsamlingsheat. [2013]
 
  2. Hver kamp afvikles med imp-opgørelse. I breddeturneringen afvikles hver kamp over 32 spil, fordelt på 4 runder a 8 spil. I hovedturneringen gælder følgende: [2021]
 
    a. Til og med ottendedelsfinalen afvikles hver kamp over 40 spil, fordelt på 5 runder a 8 spil.
 
    b. Fra og med kvartfinalen afvikles hver kamp over 48 spil, fordelt på 6 runder a 8 spil.
 
    c. Til og med kvartfinalen kan antal spil pr. runde og det samlede antal spil ændres efter aftale mellem holdkaptajnerne.
 
  3. I tilfælde af imp-lighed i en kamp findes vinderen af kampen ved hjælp af metoden i § 222B.
 
  4. I hovedturneringen spilles der med skærme i semifinalen og finalen. [2022]
 
B. Seedning af divisionshold i hovedturneringen
 
  1. Som udgangspunkt seedes hold med en eller flere spillere fra samme sæsons 1., 2. eller 3. division i DM for hold til 1/64-finalerne eller senere.
 
    a. Hold fra en lavere division seedes aldrig højere end hold fra en højere division.
 
    b. Når det er nødvendigt at seede hold fra samme division til hver sin runde, afgøres det ved lodtrækning, hvilke af sådanne hold der seedes højest.
 
  2. Turneringsarrangøren kan se bort fra § 332B1, hvis særlige grunde taler herfor, fx: [2012]
 
    a. Holdet indeholder kun en eller to divisionsspillere, og holdets samlede styrke ikke vurderes som værende af divisionsstandard, eller
 
    b. Holdet er oplagt af divisionsstyrke, selvom det ikke indeholder divisionsspillere, eller
 
    c. En kamp ønskes af praktiske årsager flyttet til en senere runde (senest 1/64-finalerne).
 
  3. Hvis en spiller tilmeldes et hold efter tilmeldingsfristen, og denne spillers optræden på holdet gør, at holdet burde seedes til en senere kamp end den planlagte, må den nytilmeldte spiller ikke bruges på holdet før den omgang, hvor hold med spillere fra spillerens division træder ind; holdet må om nødvendigt bruge en substitut.
 
C. Geografisk seedning
 
  1. De indledende omgange afvikles så vidt muligt, således at intet hold skal køre mere end 150 km hver vej.
 
  2. Intet useedet hold må i 1. omgang møde et hold fra samme klub; i denne forbindelse er holdkaptajnens klubtilhørsforhold afgørende.
 
D. Lodtrækning
 
  1. Så vidt muligt foretager turneringsarrangøren lodtrækning senest torsdag efter officiel spilledag og offentliggør resultatet heraf senest søndag i samme uge.
 
  2. Holdet med flest UP (se § 332D4) i alt har hjemmebane.
 
  3. Ved lige stilling i UP har det først udtrukne hold hjemmebane.
 
  4. UP (udebanepoint) optjenes ved udekamp på følgende måde:
 
    a. Der optjenes 1 UP for hver påbegyndt 30 km's afstand fra kaptajnens adresse til spillestedet inklusive broers længde. [2016]
 
    b. Rejser man med færge, tillægges 4 UP pr. færgetur.
 
  i. For Rønne-Køge er tillægget dog 10 UP pr. tur.
 
  ii. For Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden beregnes UP for kampen, som om rejsen foregik over Storebæltsbroen uden brug af færgeruten. [2016]
 
    c. Hvis hjemmeholdet trækker sig fra en kamp, før udeholdet påbegynder sin rejse, eller hvis kampen afvikles online, beregnes ingen UP for kampen. [2021]
 
  5. Hvis et hold har indberettet forkerte UP, og dette har medført, at hjemmebanen ikke er fastsat i overensstemmelse med § 332D2 og § 332D3, bestemmer turneringsarrangøren normalt, at kampen vendes svarende til korrekt indberettede UP. [2016]
 
E. Holdenes placering
 
Til og med kvartfinalen*) gælder følgende (se dog § 103C2, hvis der bruges højkunstige systemer).
 
  1. Hjemmeholdet har ret til at sætte sig sidst i ulige runder (halvlege).
 
  2. Udeholdet har ret til at sætte sig sidst i lige runder (halvlege).
 
  3. Hvis et uændret par på hjemmeholdet spiller to eller flere på hinanden følgende runder (halvlege), skal parret forblive i samme rum i disse runder.
 
  4. Hvis en af holdkaptajnerne kræver det, må to uændrede par ikke mødes i to på hinanden følgende runder, og under alle omstændigheder må to uændrede par højst møde hinanden i tre af runderne i den ordinære kamp (medmindre § 103C2 (højkunstige systemer) er i kraft).
 
  5. Ved omspilsrunder gælder § 231D.
 

 
*) I semifinalen og finalen gælder bestemmelserne i § 231C. Før hver kamp trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold. [2010]
 
 
 
§ 333. Afvikling af kampe i pokalturneringen
 
A. Spilletidspunkt til og med kvartfinalen
 
  1. Turneringsarrangøren offentliggør en officiel spilledato for hver omgang i turneringen.
 
  2. Hvis et af holdene har spillere, som er forhindret i at spille, enten af trafikale årsager (straffri forsinkelse jf. § 244A1 og § 244A2), eller fordi de er udtaget til at repræsentere DBf officielt, fastsætter turneringsarrangøren en anden officiel spilledato for den pågældende kamp. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde et tilfredsstillende spilletidspunkt, og der er oversiddere i næste omgang af turneringen, kan turneringsarrangøren aflyse kampen og lade begge hold gå videre til næste omgang; det oversidderhold, der skal indtræde i næste omgang, findes ved lodtrækning, dog således at seedningsreglerne i § 332B1 overholdes. [2013]
 
  3. Medmindre de to hold bliver enige om et andet spilletidspunkt (jf. § 333A4 eller § 333A5), skal kampen afvikles med start kl. 13.00 på den officielle spilledato. Udeholdets ønsker med hensyn til klokkeslæt skal så vidt muligt følges; dog kan der kun undtagelsesvis stilles krav om start tidligere end 9.30 eller senere end 19.30.
 
  4. De to hold kan vedtage et andet spilletidspunkt, som er senest på den officielle spilledato, uden godkendelse fra turneringsarrangøren.
 
  5. Hvis de to hold er enige om et andet spilletidspunkt, som er senere end den officielle spilledato, skal dette godkendes af turneringsarrangøren, og følgende begrænsninger gælder:
 
    a. Hvis den praktiske afvikling af turneringen generes af det ændrede spilletidspunkt, tillader turneringsarrangøren normalt ikke det ændrede spilletidspunkt.
 
    b. Holdene mister 150 km-beskyttelsen (§ 332C1 er ikke i kraft for de to hold).
 
    c. Spilletidspunktet er højst to uger senere end den officielle spilledato. Dispensation herfor gives kun på anmodning fra Eliteforum. [2018]
 
B. Spillested til og med kvartfinalen
 
Hjemmeholdet er ansvarligt for alle praktiske forhold omkring afvikling af kampen.
 
  1. Hjemmeholdets kaptajns adresse bruges som spillested, hvis hjemmeholdet ikke oplyser andet.
 
  2. Hjemmeholdet kan vælge, at kampen afvikles i et bridgehus eller et sted, hvor der er offentlig adgang.
 
  3. Hjemmeholdet er ansvarligt for afholdelse af udgifter forbundet med arrangementet.
 
  4. Afvikling på !RealBridge:
 
    a. Hvis de to hold er enige, kan de vælge at afvikle kampen på !RealBridge [2022].
 
    b. I breddeturneringen gælder desuden, at hvis afstanden fra kaptajnens adresse til det foreslåede spillested overstiger 150 km, kan udeholdet vælge, at kampen skal afvikles på !RealBridge. [2021]
 
  5. Hjemmeholdet er ansvarligt for adgang til gældende version af følgende, enten i trykt form eller i form af adgang til DBf's website:
 
    a. »Love for turneringsbridge«.
 
    b. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for spillere«.
 
    c. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«.
 
    d. Turneringens propositioner.
 
  6. Hvis kampen afvikles privat, må kampens to borde ikke være placeret i samme lokale.
 
C. Spilletid og -sted for semifinale og finale
 
DBf arrangerer semifinale og finale.
 
  1. Semifinaler og finale arrangeres over en weekend med semifinaler lørdag og finale søndag.
 
  2. DBf vælger spillested for denne weekend.
 
  3. DBf udpeger en turneringsleder til afvikling af semifinaler og finale.
 
 
 
§ 334. Turneringslederafgørelser og aflevering af resultat i Pokalturneringen
 
I kampe til og med kvartfinalen anvendes bestemmelserne i denne paragraf i stedet for de tilsvarende bestemmelser, der fremgår af § X79, § X92 og § 261A.
 
A. Turneringsledertilkald
 
Turneringsledertilkald håndteres af spillerne selv eller ved telefonisk henvendelse til en turneringsleder, som er udpeget af turneringsarrangøren. Bestemmelserne i § 310D anvendes.
 
B. Aflevering af resultat
 
  1. Det vindende hold skal senest 18 timer efter kampen indberette resultatet på turneringens website.
 
    a. Det skal specificeres, hvem der spillede, og hvor mange spil hver spiller har spillet.
 
    b. Evt. substitutter skal identificeres.
 
    c. Evt. rejserefusionsoplysninger (§ 331E) skal angives.
 
    d. Evt. UP (§ 332D4) for det vindende hold skal angives.
 
  2. Hvis der er en udestående turneringslederafgørelse, fx jf. § 310D2c, og afgørelsen fører til en ændring af resultatet, sørger turneringsarrangøren for at opdatere resultatet.
 
C. Appelfrist
 
  1. Fristen for tilkaldelse af turneringslederen (§ 92B) udløber, når resultatet indberettes.
 
  2. Fristen for appel af en turneringsleders afgørelse (§ 92B) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
D. Rettelse af fejl i scoren
 
  1. Fristen for rettelse af fejl i scoren (§ 79C1) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
  2. Se § X79B angående ændring af resultatet efter denne frist.
 
 
 
§ 341. Distriktsmesterskaber for klubhold
 
Hvert distrikt skal afholde et distriktsmesterskab for klubhold, hvor vinderen kvalificerer sig til DM for klubhold (§ 342). Distriktet fastsætter propositioner for turneringen under de begrænsninger, der fremgår af denne paragraf.
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Hver klub, der er medlem under distriktet, har ret til at stille et hold. Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang hver klub kan deltage med mere end ét hold.
 
  2. Hvert hold betegnes ved klubbens navn. Hvis en klub deltager med flere hold, betegnes hvert af klubbens hold ved klubbens navn kombineret med et bogstav eller et nummer.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Hvert hold repræsenterer en klub.
 
  2. Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben ifølge DBf's medlemsliste pr. 31. december i kalenderåret forud for afslutningen af DM for klubhold (§ 342). De skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller kampe i turneringen. [2013]
 
  3. Der må bruges 6 spillere pr. dag eller 6 spillere pr. kamp, når der ikke spilles flere kampe på samme dag eller over samme weekend.
 
  4. Der må ikke bruges spillere, der har deltaget for andre klubber i turneringen, inkl. distriktsmesterskaber i andre distrikter.
 
  5. Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, at et hold må bruge spillere, der har spillet for samme klub på et hold, der er slået ud af turneringen i en tidligere omgang.
 
  6. Brug af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse, og kampens resultat bestemmes vha. § 202C. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor DM for klubber (§ 342) afsluttes. [2009]
 
 
 
§ 342. DM for klubhold
 
A. Turneringens deltagere [2012]
 
  1. 12 hold deltager i turneringen.
 
    a. 11 pladser fordeles med én plads pr. distrikt.
 
    b. Yderligere én plads tildeles til det distrikt, hvor det foregående års danmarksmestre er hjemmehørende.
 
  2. Inden for hvert distrikt findes deltagerne på følgende måde:
 
    a. Distriktsmesteren (§ 341) er kvalificeret.
 
    b. Hvis distriktet har to pladser, tildeles den anden plads efter placeringerne i distriktsmesterskabet under den begrænsning, at ingen klub kan have mere end én plads.
 
  3. Hvis en plads bliver ledig, indsættes en reserve.
 
    a. Hvis et hold ikke udnytter sin plads, kan klubben erstatte holdet med et andet hold fra samme klub.
 
    b. Hvis en klub ikke udnytter sin plads, erstattes klubben om muligt med en anden klub fra samme distrikt efter placeringerne i distriktsmesterskabet (se også § 342A2b).
 
    c. Når § 342A3b ikke kan anvendes, tildeles den ledige plads til det distrikt, som var bedst placeret i foregående års turnering, og som ikke allerede har to pladser i turneringen.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Hvert hold repræsenterer en klub. Klubbens navn bruges som holdets navn.
 
  2. Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben ifølge DBf's medlemsliste pr. 31. december i kalenderåret forud for turneringen. De skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller kampe i turneringen. [2013]
 
  3. Hvert hold må bruge 6 spillere.
 
  4. Et hold må ikke bruge spillere, der har deltaget for andre klubber i en tidligere fase af turneringen (jf. § X8A), inkl. klubber fra andre distrikter.
 
  5. Et hold må gerne bruge spillere, der har spillet for samme klub på et hold, som ikke deltager i finalen.
 
  6. Brug af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse, og kampens resultat bestemmes vha. § 202C. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Turneringsformat
 
  1. Der spilles alle mod alle.
 
  2. Hver kamp går over 12 spil, afviklet i 1 runde (dvs. uden halvlege).
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
D. Systemer og systemkort
 
  1. Der må bruges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort skal bruges.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
E. Turneringsindskud
 
  1. Turneringsindskud opkræves til dækning af finaleomkostningerne.
 
  2. Når et reservehold indsættes (§ 342A3), betaler det pågældende holds distrikt indskud for holdet. [2012]
 
  3. Hold fra Bornholm fritages for turneringsindskud. [2012]
 
F. Rejserefusion
 
Rejserefusion beregnes kun for spillere med bopæl på Bornholm. Dette sker ved anvendelse af § 304C.
 
G. Appelbehandling
 
  1. Et hold er pligtigt til at udpege en spiller fra holdet til at deltage i en mundtlig appelkomite, når turneringslederen forlanger dette af holdet.
 
  2. I forbindelse med tilmeldingen oplyser holdet, hvilken af holdets spillere der normalt vil deltage i en mundtlig appelkomite.
 
 
 
§ 343. DM for juniorhold
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, som tidligst fylder 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder, at en substitut, som er tilmeldt et andet hold i turneringen, kun må bruges, såfremt alle følgende forudsætninger er opfyldt:
 
    a. Turneringslederen har godkendt indsættelsen af substitutten.
 
    b. Spilleren indsættes kun som substitut i et finalestævne.
 
    c. Hverken holdet, som spilleren forlader, eller holdet, som spilleren indsættes på, er kvalificeret til A-finalen.
 
    d. Holdet, som spilleren forlader, består fortsat af mindst 4 spillere.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
DBf's juniorkomite fastsætter et turneringsformat på basis af antallet af tilmeldte hold.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 344. DM for skolehold
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er alle, der tidligst fylder 20 år den 1. januar i pågældende sæson. Medlemskab af en DBf-klub er ingen betingelse. DBf's Juniorkomite kan vælge at acceptere spillere under ungdomsuddannelse, selvom disse ikke opfylder aldersbegrænsningen. [2019]
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen. DBf's Juniorkomite kan dog bestemme, at hvert hold skal repræsentere en skole, og kan i så fald desuden dispensere fra denne regel for at sikre, at alle interesserede spillere har mulighed for at deltage. [2019]
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
  1. DBf's Juniorkomite fastlægger et turneringsformat, når antallet af deltagere er kendt.
 
  2. DBf's Juniorkomite fastlægger, om turneringen afvikles som imp-baseret holdturnering eller board-a-match.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 345. DM for seniorhold [2010]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er de medlemmer af DBf, der er fyldt 62 år inden 1. januar i den pågældende sæson.*) [2022]
 
  2. Foruden reglerne i § 242 gælder følgende regler for brug af substitutter: [2013]
 
    a. Der skal til enhver tid spille mindst to af holdets tilmeldte spillere. Det er tilladt at eftertilmelde en spiller for at overholde denne betingelse, såfremt det sker i overensstemmelse med § 303C3; det er tilladt at eftertilmelde en spiller til finalestævnet, selvom spilleren har optrådt som substitut for et andet hold i kvalifikationsturneringen.
 
    b. Substitutten må ikke være tilmeldt et andet hold i turneringen.
 
    c. En substitut må ikke spille på to forskellige hold i samme halvleg.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Turneringsformat
 
  1. Turneringen afholdes over to weekender. Turneringsformen tilpasses deltagerantallet, idet der spilles en kvalifikationsturnering i den første weekend og et finalestævne i den anden weekend. Alle tilmeldte hold deltager i begge weekender.
 
  2. Pladserne i finalegrupperne fordeles mellem Øst og Vest på følgende måde: [2015]
 
    a. I A-finalen fordeles 6 pladser til de to regioner svarende til topplaceringerne i det foregående års A-finale. De resterende pladser fordeles ligeligt mellem de to regioner. [2018]
 
    b. Pladserne i de øvrige finalegrupper fordeles forholdsmæssigt mellem Øst og Vest svarende til antallet af tilmeldte hold (fraregnet de pladser, som regionerne har i A-finalen).
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. Der må bruges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort skal bruges.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
D. Turneringsindskud
 
Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
 
E. Rejserefusion [2013]
 
Rejserefusion beregnes kun for spillere med bopæl på Bornholm. Dette sker ved anvendelse af § 304C.
 

 
*) Grænsen hæves med 1 år i hver af sæsonerne 2023/24 og 2025/26, således at den ender på 64 år. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august. [2018]
 
 
 
§ 346. DM for mixed hold [2014]
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Hvert hold må bruge op til 6 spillere.
 
  2. Ingen spiller må spille for mere end ét hold på noget tidspunkt i turneringen.
 
  3. Der skal til enhver tid spille to mixed par for holdet.
 
  4. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Systemer og systemkort
 
  1. Der må bruges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal bruges.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
C. Kvalifikationsfasen
 
  1. Alle tilmeldte hold deltager i turneringens kvalifikationsfase.
 
  2. Kvalifikationsfasen afvikles over 12 runder a 8 spil (uden halvlege) som Monrad (evt. forskudt; se også § 307I). [2016]
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
D. Finaler
 
  1. De fire bedst placerede hold mødes i et slutspil, der afvikles med semifinaler fulgt af finale samt kamp om 3. pladsen.
 
    a. Alle kampene i slutspillet afvikles over 24 spil fordelt på 2 halvlege.
 
    b. Vinderen af kvalifikationsfasen har ret til at vælge sin semifinalemodstander blandt de øvrige deltagere i slutspillet.
 
    c. Der er ingen overførsel af score fra en eventuel indbyrdes kamp i kvalifikationsfasen.
 
  2. De resterende hold spiller en ny Monrad-turnering over 5 runder a 8 spil.
 
    a. Alle opnåede KP fra kvalifikationsfasen medtages som overført score.
 
    b. To hold kan mødes, selvom de mødte hinanden i kvalifikationsfasen.
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
E. Turneringsindskud
 
Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
 
F. Rejserefusion
 
Rejserefusion beregnes kun for spillere med bopæl på Bornholm. Dette sker ved anvendelse af § 304C.
 
 
 
§ 351. DM for åbent par og DM for mixed par
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. 120 par deltager i turneringen.
 
  2. Et antal pladser kan udnyttes af forhåndsudtagne par jf. § 351B. De forhåndsudtagne par træder ind i semifinalen (§ 351F).
 
  3. Når de forhåndsudtagne pladser er brugt, fordeles de tilbageværende pladser (jf. § 351C) efter placeringerne i distrikternes kvalifikationsturneringer.
 
  4. Distriktsmesterskabet skal være den primære kvalifikationsturnering i et distrikt. Distriktet kan vælge at udlodde op til en tredjedel af sine pladser (rundet ned til nærmeste heltal) gennem andre kvalifikationsturneringer; distriktet fastsætter propositionerne for sådanne turneringer. [2014]
 
    a. Det er tilladt for en spiller at deltage i flere kvalifikationsturneringer i samme distrikt.
 
    b. Hvis en spiller på denne måde kvalificerer sig flere gange, vælger spilleren, hvilken af disse kvalifikationer spilleren vil udnytte. Spillerens kvalifikationspladser fra øvrige turneringer bortfalder.
 
  5. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. Denne frist gælder også for distrikternes kvalifikationsturneringer; hvis anvendelse af § X79B3 medfører, at et par mister sin kvalifikationsgivende plads, diskvalificeres parret fra DM (§ X79C2 anvendes i dette tilfælde, som om kvalifikationsturneringen og DM er faser i samme turnering). [2009]
 
B. Forhåndsudtagne par
 
  1. De forsvarende danmarksmestre er forhåndsudtaget. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber ved starten af sæsonens kvalifikationsturnering i distriktet. Se også § 301B (forhåndsudtagelse).
 
  2. Eliteforum kan forhåndsudtage op til 4 par, hvor en eller begge spillere er landsholdsrelevante. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber 4 uger før distriktsfinalens afvikling (såfremt kvalifikationen er påbegyndt, trækkes parret fra den igangværende kvalifikationsturnering), og Eliteforum skal orientere distriktet om forhåndsudtagelsen inden fristens udløb. Hvis fristen overskrides, afgør distriktet, om der skal gives dispensation. Hvis distriktsfinalen er afviklet, kan der ikke gives dispensation. De særlige begrænsninger for forhåndsudtagne par jf. § 301C2, § 301D2 og § 305A2f gælder, uanset om en eller begge spillere i parret er landsholdsrelevante. [2015]
 
C. Fordeling af pladser mellem distrikterne
 
De 120 pladser i turneringen fordeles til distrikterne (inkl. forhåndsudtagne par jf. § 351B) efter følgende regler:
 
  1. 50 pladser fordeles til distrikterne i forhold til deres spilleres placering i det foregående års A- og B-finale. For hver kvalifikationsgivende placering i hhv. A- og B-finalen gives 1 plads til de pågældende spilleres distrikt jf. § 301E (distriktstilhørsforhold).
 
    a. Antallet af pladser fra B-finalen er lig antallet af par i B-finalen delt med 4 (rundet op, hvis det ikke giver et helt tal), dog mindst 10. Antallet af pladser fra A-finalen er således altid mindst 30 og højst 40.
 
    b. Hvis B-finalen aflyses, fordeles de 50 pladser i stedet i forhold til placeringen i semifinalen.
 
  2. 22 pladser fordeles med 2 til hvert distrikt. [2009]
 
  3. De resterende 48 pladser fordeles i forhold til medlemstal (pr. 31/12 i den forudgående sæson). Medfører dette, at 2 distrikter står lige på decimalen om den sidste plads (eller eksempelvis 3 distrikter om de sidste to pladser), sker fordelingen ved lodtrækning. [2009]
 
  4. Hvis alle et distrikts pladser er benyttet af forhåndsudtagne par, tildeles distriktet yderligere pladser, således at distriktet har én plads til ikke-forhåndsudtagne par. Disse ekstra pladser tages fra de 48 medlemstalsfordelte, og en ny fordeling efter medlemstal af de resterende pladser blandt de øvrige distrikter foretages. [2009]
 
D. Turneringsindskud
 
  1. Distrikterne er ansvarlige for indbetaling af turneringsindskud for deres deltagere, se dog § 351D3.
 
  2. Hvert distrikt skal betale for det antal pladser, distriktet oprindeligt har fået tildelt i turneringen, uanset om distriktet faktisk udnytter pladsen. [2011]
 
  3. Eliteforum betaler turneringsindskud for de par, der er forhåndsudtaget jf. § 351B2. [2015]
 
E. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Rejserefusion for spillere med bopæl på Bornholm beregnes i overensstemmelse med § 304C.
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
F. Turneringsformat for semifinalen
 
  1. De 120 par er opdelt i 4 puljer a 30 par, der spiller en dobbelt Mitchell med 30 runder a 2 spil. Der opgøres med fælles top tværs over puljerne. [2018]
 
  2. Seedningen til puljerne sker på følgende måde: [2015]
 
    a. Baseret på distriktstilhørsforhold opdeles deltagerne i 4 geografiske regioner med cirka lige mange deltagere i hver, således at hver region består af et eller flere distrikter.
 
    b. Deltagerne sorteres inden for hver region efter parhandicap. De 4 stærkeste par fra hver region fordeles efter lodtrækning over de 4 semifinalepuljer, således at hver pulje indeholder nr. 1, 2, 3 og 4 fra fire forskellige regioner.
 
    c. For hver region fordeles 4 par ad gangen, således at én pulje indeholder regionens nr. 1, 8, 9, 16..., én pulje indeholder nr. 2, 7, 10, 15..., én pulje indeholder nr. 3, 6, 11, 14..., og den sidste pulje indeholder nr. 4, 5, 12, 13...
 
    d. De tiloversblevne par sorteres efter parhandicap. De 4 stærkeste par fordeles efter lodtrækning over de 4 semifinalepuljer. Eventuelle resterende par fordeles efter samme princip som § 351F2c.
 
  3. Parnumrene i hver semifinalepulje tildeles ved lodtrækning.
 
  4. Turneringsarrangøren kan ombytte to par fra samme region og seedningslag for at opnå, at de forsvarende mestre (såfremt de deltager) samt par med særligt behov herfor sidder fast. [2015]
 
G. Turneringsformat for A-finalen
 
  1. Deltagerne i A-finalen er de 40 bedst placerede par fra semifinalen.
 
  2. Såfremt et eller flere par trækker sig fra A-finalen, overtages de ledige pladser af nr. 41 fra semifinalen, nr. 42 fra semifinalen osv.
 
  3. Der spilles alle mod alle, 39 runder a 3 spil. [2015]
 
  4. Parnumrene i A-finalen fordeles ved lodtrækning, dog således at de forsvarende mestre (såfremt de deltager i A-finalen) sidder fast, medmindre særlige forhold gør, at et andet par bør sidde fast.
 
H. Turneringsformat for B-finalen
 
  1. Turneringslederen fastsætter en frist for tilmelding til B-finalen.
 
  2. Berettiget til deltagelse i B-finalen er de par fra semifinalen, der ikke kvalificerede sig til A-finalen. Et par, der ikke ønsker at udnytte sin ret til deltagelse i A-finalen jf. § 351G, kan ikke deltage i B-finalen.
 
  3. Såfremt et ulige antal par har tilmeldt sig B-finalen, indsættes om muligt ét reservepar. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har det laveste gennemsnitshandicap.*) [2015]
 
  4. Der spilles i én pulje, 38 eller 39 runder a 3 spil. Der spilles således ikke alle mod alle. [2019]
 

 
*) Gennemsnitshandicappet beregnes på det tidspunkt, hvor turneringsarrangøren skal udpege reserven.
 
 
 
§ 352. DM for damepar [2018]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er enhver damespiller, som er medlem af en DBf-klub.
 
  2. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afvikles.
 
B. Turneringsindskud
 
  1. Hvert deltagende par indbetaler turneringsindskuddet i forbindelse med tilmeldingen.
 
  2. Distrikterne kan vælge at indbetale indskud for de bedst placerede par fra distriktsfinalen efter nærmere regler, som fastsættes af det enkelte distrikt.
 
C. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Rejserefusion for spillere med bopæl på Bornholm beregnes i overensstemmelse med § 304C.
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
D. Turneringsformat
 
Turneringen afvikles over 2 dage. Der fastlægges et turneringsformat, som er tilpasset deltagerantallet.
 
 
 
§ 353. DM for juniorpar
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, som tidligst fylder 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
  1. Turneringen afvikles i tre alderskategorier:
 
    a. U26 (for spillere, der tidligst fylder 25 år den 1. januar i den pågældende sæson).
 
    b. U21 (for spillere, der tidligst fylder 20 år den 1. januar i den pågældende sæson).
 
    c. U16 (for spillere, der tidligst fylder 15 år den 1. januar i den pågældende sæson).
 
    d. Et par, der ønsker at spille i en ældre kategori end den yngste, som parret er berettiget til, skal oplyse dette ved tilmeldingen (DBf's Juniorkomite kan acceptere, at det sker senere).
 
  2. DBf's Juniorkomite fastlægger turneringsformatet, når antallet af deltagere er kendt. DBf's Juniorkomite kan afgøre, at parrene fra to eller flere kategorier spiller en fælles turnering; i dette tilfælde uddeles præmierne i hver kategori på basis af de indbyrdes placeringer i den samlede stilling.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 354. DM for skolepar
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Turneringen er forbeholdt unge spillere med højst 2 års erfaring med bridge, enten i form af medlemskab af en DBf-klub, K-medlemskab eller skolebridge. [2019]
 
  2. Som aldersbegrænsning gælder, at spillerne tidligst må fylde 20 år den 1. januar i pågældende sæson. DBf's Juniorkomite kan vælge at acceptere spillere under ungdomsuddannelse, selvom disse ikke opfylder aldersbegrænsningen. [2019]
 
  3. Medlemskab af en DBf-klub er ingen betingelse.
 
  4. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  5. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastlægger et turneringsformat, når antallet af deltagere er kendt.
 
C. Turneringsindskud [2019]
 
DBf's Juniorkomite fastsætter et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion [2012]
 
  1. Der ydes ikke rejserefusion.
 
  2. Værten for turneringen tilbyder normalt overnatning på spillestedet. Udgifter til forplejning afholdes af deltagerne.
 
 
 
§ 355. DM for seniorpar [2016]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, der er fyldt 62 år inden 1. januar i det kalenderår, hvor turneringen afvikles.*) [2022]
 
  2. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afvikles.
 
B. Turneringsindskud
 
  1. Hvert deltagende par indbetaler turneringsindskuddet i forbindelse med tilmeldingen.
 
  2. Distrikterne kan vælge at indbetale indskud for de bedst placerede par fra distriktsfinalen efter nærmere regler, som fastsættes af det enkelte distrikt.
 
C. Rejserefusion
 
Der ydes rejserefusion for spillere med bopæl på Bornholm i overensstemmelse med § 304C.
 
D. Turneringsformat
 
Turneringen afvikles over 2 dage. Der fastlægges et turneringsformat, som er tilpasset deltagerantallet.
 

 
*) Grænsen hæves med 1 år i hver af sæsonerne 2023/24 og 2025/26, således at den ender på 64 år. Sæsonen løber fra 1. september til 31. august. [2018]
 
 
 
§ 356. DM for begyndere [2017]
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. Berettiget til deltagelse er ethvert medlem af en DBf-klub, der hverken har været medlem af en DBf-klub, optjent mesterpoint eller fået registreret en handicapregulering før den 1. august i den foregående sæson.*)
 
  2. Enhver substitut skal opfylde de samme betingelser.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved brug af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Kvalifikation
 
Hvert distrikt arrangerer en kvalifikationsturnering eller giver en eller flere klubber i distriktet ret til at arrangere hver sin kvalifikationsturnering (distriktet bør ikke forbyde en klub at arrangere en turnering).
 
  1. Alle kvalifikationsturneringer skal afvikles på en dato og et tidspunkt, der er fastsat af DBf.
 
  2. Turneringen afvikles med samme kortfordelinger overalt.
 
  3. Arrangøren fastlægger antallet af spil; dog skal turneringen bestå af mindst 24 spil.
 
  4. Turneringen skal afvikles som en Mitchell-turnering med mindst 6 deltagende par.
 
  5. Der anvendes almindelig parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
  6. Resultaterne af spil 1-24 indgår desuden i en landsdækkende parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
C. Finale
 
  1. Følgende er kvalificeret til deltagelse i DM-finalen:
 
    a. Hver rækkevinder i en kvalifikationsturnering (både N/S og Ø/V).
 
    b. Hvert par i top 10 i den landsdækkende parturneringsopgørelse (både N/S og Ø/V).
 
  2. Hvis et par, der har kvalificeret sig til finalen via § 356C1a, trækker sig eller udebliver, udpeges en reserve efter principperne i § 305B1.
 
  3. Turneringen afvikles over 36 spil.
 
D. Turneringsindskud
 
  1. Arrangøren fastsætter og opkræver turneringsindskuddet af deltagerne i forbindelse med den enkelte kvalifikationsturnering.
 
  2. Der opkræves ikke turneringsindskud for DM-finalen.
 
  3. DBf tildeler efter turneringen sølvpoint. Dette gælder både de enkelte kvalifikationsturneringer og DM-finalen.
 

 
*) For DM 2018 er skæringsdatoen således 1. august 2016.
 
 
 
§ 361. Åbne turneringer ved Dansk Bridgefestival
 
Denne paragraf indeholder generelle propositioner for de åbne turneringer ved Dansk Bridgefestival. §§ 362-365 indeholder propositioner for de konkrete turneringer.
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Som udgangspunkt kan alle spillere kan deltage uanset medlemskab af bridgeforbund. Uanset dette kan spillere, der er ekskluderet eller idømt karantæne af deres nationale bridgeforbund, dog ikke deltage.
 
  2. I visse turneringer er der defineret en øvre grænse for styrken af de tilmeldte spillere.
 
  3. I tilfælde af ulovlige spillere (herunder spillere, der ikke overholder en evt. begrænsning på spillestyrke jf. § 361A2) anvendes § 241D; der defineres ikke en forlænget frist jf. § X79B3. [2009]
 
B. Sprog
 
  1. Det officielle sprog i turneringerne er dansk (se også § 307E).
 
  2. Deltagere, der ikke taler dansk, er velkomne. Spillere forventes at udvise tolerance for fremmedsprogede spillere.
 
  3. Der vil være engelsktalende turneringsledere til stede.
 
C. Appeller
 
Om udestående appeller gælder følgende:
 
  1. En MAK-sag skal være færdigbehandlet, inden kvalifikationsspørgsmål afgøres.
 
  2. En MAK-sag behøver ikke være færdigbehandlet, før næste omgang af en Monrad-fase fastlægges. I dette tilfælde fastlægges næste omgang på basis af turneringslederens afgørelse af sagen.
 
  3. Hvis en sag er appelleret til DBf's Appelkomite, og Appelkomiteens afgørelse ikke foreligger i tide, afgøres kvalifikationsspørgsmål på basis af MAK'ens afgørelse af sagen.
 
 
 
§ 362. (Udgået)
 
 
 
§ 363. Festivalens åbne holdturnering [2015]
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Hvert hold må bruge op til 6 spillere. Ved tilmeldingsfristens udløb skal hvert hold have tilmeldt mindst 4 spillere af hensyn til beregning af holdets gennemsnitshandicap.
 
  2. Ingen spiller må spille for mere end ét hold på noget tidspunkt i turneringen.
 
  3. Hvert hold må kun bruge spillere, der er tilmeldt holdet. Såfremt et hold bruger en spiller, der ikke er tilmeldt holdet, eftertilmeldes spilleren automatisk, når dette kan ske i overensstemmelse med § 303C3.
 
  4. Med undtagelse for A-gruppen skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt i forbindelse med en eftertilmelding, uanset om denne er sket automatisk:
 
    a. Holdets gennemsnitshandicap forbedres ikke, eller
 
    b. Holdets gennemsnitshandicap forbedres med højst 2 point, eller
 
    c. Holdets gennemsnitshandicap bliver ikke bedre end det dårligste gennemsnitshandicap i den nærmeste højere gruppe før turneringens start. [2019]
 
  5. Overtræder et hold § 363A4, diskvalificeres holdet ikke, men mister sin ret til en eventuel præmie. [2019]
 
  6. Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger på holdnavnene (§ 303D er ikke i kraft). Den turneringsansvarlige kan dog forbyde ethvert holdnavn, som den turneringsansvarlige anser for upassende.
 
B. Turneringsformat
 
  1. Efter tilmeldingsfristen beregnes hvert holds gennemsnitshandicap på basis af de tilmeldte spillere. Hvis flere end 4 spillere er tilmeldt et hold, indgår kun de 4 laveste af disses handicaptal i beregningen.
 
  2. På basis af holdenes gennemsnitshandicap inddeles holdene i styrkeopdelte grupper. A-gruppen indeholder de 14 stærkeste hold, og hver af de efterfølgende grupper indeholder så vidt muligt cirka 30 hold. [2022]
 
  3. I A-gruppen spilles alle mod alle; i de øvrige grupper spilles 13 kampe a 8 spil (uden halvlege) som Monrad (evt. forskudt; se også § 307I). [2022]
 
  4. Der spilles ikke med skærme.
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. I A-gruppen gælder følgende:
 
    a. Alle systemer undtagen højkunstige systemer (§ 103) er tilladt. Se § 306A, når der bruges åbent forsvar-aftaler (§ 102).
 
    b. Det er tilladt at bruge følgende systemkort:
 
  i. DBf's parturneringssystemkort (§ 113). Det er tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
  ii. DBf's holdturneringssystemkort (§ 114).
 
  iii. WBF's systemkort (§ 115).
 
  2. I de øvrige grupper gælder følgende:
 
    a. Der må bruiges systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
    b. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal bruges.
 
    c. For udenlandske deltagere er det tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
 
 
§ 364. (Udgået)
 
 
 
§ 365. Festivalens parturneringer
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. I bronzeturneringer kan turneringsarrangøren fastsætte betingelser vedrørende spillestyrken baseret på parrets gennemsnitshandicap.*) [2017]
 
  2. I øvrige turneringer er der ikke begrænsninger på spillestyrken.
 
  3. Tilmelding sker ved fremmøde på spillestedet inden for en frist oplyst af turneringsarrangøren.
 
  4. Turneringsindskud opkræves af en af turneringens officials under en af de første runder i turneringen.
 
B. Systemer og systemkort
 
  1. Der må kun bruges systemer, der er tilladt i parturnering (jf. § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal bruges. For udenlandske deltagere er det tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
C. Turneringsformat
 
  1. Bronzeturneringer afvikles over 24 spil. [2020]
 
  2. Sølvturneringer afvikles over mindst 42 spil. [2017]
 
  3. Guldturneringer afvikles over 55-57 spil. [2009]
 
D. Udregningsmetode
 
Normalt spilles turneringerne som almindelige parturneringer med parpointopgørelse, men i enkelte guld- og sølvturneringer gøres op efter imps across the field (§ 203).
 
E. Håndtering af pointlighed
 
Hvis to eller flere par slutter med samme pointantal, deler de placeringerne og de dertil hørende præmier og mesterpoint.
 

 
*) For spillere, der ikke er registreret i handicapsystemet, fastsætter turneringsarrangøren et handicaptal ved hjælp af et skøn.
 
 
 
§ 371. Klubsølv [2013]
 
Klubsølv afvikles i løbet af en uge, som bestemmes af DBf. Der afvikles 10 uafhængige turneringer, der hver har fast spilletidspunkt: mandag til fredag hhv. eftermiddag og aften. Hver klub under DBf kan afvikle et vilkårligt antal af disse turneringer, uafhængigt af klubbens ordinære spilletidspunkter.
 
A. Turneringsformat
 
Om hver af de 10 turneringer gælder følgende:
 
  1. Turneringen skal afvikles på det tidspunkt, der er fastsat af DBf.
 
  2. Turneringen afvikles med samme kortfordelinger overalt.
 
  3. Den arrangerende klub fastlægger antallet af spil; dog skal turneringen bestå af mindst 24 spil.
 
  4. Turneringen skal afvikles som en Mitchell-turnering med mindst 3 borde. Klubben kan vælge at afvikle turneringen i styrkeopdelte rækker, men inden for hver række skal startplaceringerne, herunder opdelingen mellem N/S og Ø/V, fastsættes ved lodtrækning. [2019]
 
  5. Der anvendes almindelig parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
  6. Resultaterne af spil 1-24 indgår desuden i en landsdækkende parturneringsopgørelse (N/S og Ø/V for sig).
 
B. Turneringens deltagere
 
  1. Deltagelse i den enkelte turnering er forbeholdt den arrangerende klubs medlemmer. Substitutter skal som udgangspunkt være medlem af en klub under DBf. [2015]
 
  2. Et par skal bruge de samme to spillere i hele turneringen, bortset fra tilfælde af straffri forsinkelse eller udeblivelse (§ 244A).
 
C. Turneringsindskud
 
  1. Den arrangerende klub opkræver turneringsindskuddet af deltagerne i forbindelse med den enkelte turnering.
 
  2. DBf foretager derefter en opkrævning hos de arrangerende klubber.
 
D. Alternativ Klubsølv
 
  1. En klub, der ikke arrangerer nogen Klubsølv-turnering jf. § 371A, kan i stedet arrangere én Alternativ Klubsølv-turnering.
 
  2. Selvom klubben normalt har flere spilletidspunkter, kan klubben kun arrangere én Alternativ Klubsølv-turnering.
 
  3. Den arrangerende klub fastlægger turneringsformat.
 
  4. Den arrangerende klub fastlægger spilletidspunkt inden for perioden 1. september-30. april.