§ 301. Betingelser for deltagelse
 
A. Medlemskab af DBf
 
Jf. den ret, som § 241C giver turneringsarrangøren til at fastsætte krav om medlemskab, gælder følgende:
 
  1. Kun spillere, der er medlem af en klub under DBf, har ret til at deltage i DBf's mesterskabsturneringer, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af turneringens propositioner.
 
  2. For enhver af DBf's mesterskabsturneringer, hvor der er krav om medlemskab, gælder dette krav også de tilhørende kvalifikationsturneringer, hvad enten disse er arrangeret af DBf, en kreds, et distrikt eller en klub.
 
  3. For at blive regnet som medlem af en klub skal spilleren være registreret af DBf som medlem af den pågældende klub. Dispensation kan normalt gives, hvis forholdet bringes i orden hurtigst muligt, men ikke hvis: [2009]
 
    a. Det manglende medlemskab skyldes spillerens egen fejl eller forglemmelse, eller
 
    b. Spilleren burde have været opmærksom på, at spilleren ikke var registreret som medlem.
 
  4. Hvis det senest inden spilleren har set billedsiden af noget kort i rundens andet spil konstateres, at en spiller ikke opfylder medlemskravet*), anses spilleren alligevel for at opfylde kravet, hvis spilleren øjeblikkeligt gør turneringslederen opmærksom på forholdet, bringer forholdet i orden senest 14 dage herefter og straks betaler et strafgebyr på kr. 200, som opkræves af turneringslederen og tilfalder DBf.
 
B. Forhåndsudtagelse
 
  1. Et par kan være forhåndsudtaget til en DM-finale eller -semifinale efter bestemmelser, der fremgår af propositionerne for den enkelte turnering.
 
    a. Parret kan være automatisk udtaget på basis af sin placering (danmarksmester) i foregående års turnering.
 
    b. Parret kan være udtaget af DBf's udtagelseskomite for at give parret mulighed for at spille DM uden at skulle bruge tid på kvalifikation.
 
  2. For at udnytte en forhåndsudtagelse skal parret give tilsagn til parrets distrikt (se § 301E) inden en frist, der er nærmere fastlagt i turneringens propositioner.
 
    a. Hvis parret vælger at udnytte forhåndsudtagelsen, gælder visse begrænsninger for parret jf. § 301C2 og § 301D2.
 
    b. Hvis parret vælger ikke at udnytte forhåndsudtagelsen, bortfalder enhver konsekvens af forhåndsudtagelsen, og parrets spillere kan deltage på lige fod med øvrige deltagere i samme eller andre parkonstellationer.
 
C. Tilmelding til kvalifikationsturneringer
 
  1. Et par eller et hold kan tilmelde sig en kvalifikationsturnering i ethvert distrikt, hvor en eller flere af parrets eller holdets spillere er medlem af mindst én klub (men se § 301C2). Der skal til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet, uanset om der benyttes substitutter. [2010]
 
  2. En spiller må ikke deltage i nogen kvalifikationsturnering til en DM-turnering, hvortil spilleren har valgt at udnytte en forhåndsudtagelse fra DBf's udtagelseskomite (§ 301B1b).
 
D. Kvalifikation fra distrikternes kvalifikationsturneringer
 
Alle deltagere i distrikternes kvalifikationsturneringer har de fulde rettigheder til at spille om distriktsmesterskab og præmier. Et hold eller et par spiller samtidig om kvalifikation til DM-turneringen, hvis samtlige spillere på holdet hhv. begge spillere i parret har kvalifikationsret, hvilket begrænses af følgende:
 
  1. En spiller, der deltager i kvalifikationsturneringer til samme DM-turnering i flere distrikter, evt. på forskelligt niveau, kan højst spille om kvalifikation i ét af disse distrikter.
 
    a. Spilleren har normalt kvalifikationsret i den første af de turneringer, som spilleren deltager i. Spilleren kan dog udskyde sin kvalifikationsret til en senere turnering ved i alle tidligere turneringer, hvor spilleren deltager, at give turneringsarrangøren eller turneringslederen besked inden turneringens start om, at spilleren ikke ønsker at forsøge at kvalificere sig fra den pågældende turnering. [2009]
 
    b. Spilleren bør meddele turneringsarrangøren eller turneringslederen i hver af de øvrige turneringer, som spilleren deltager i, at spilleren ikke har kvalifikationsret i den pågældende turnering. [2009]
 
    c. Spilleren har ret til at at forsøge at kvalificere sig til distriktsfinalen fra flere indledende kvalfikationsturneringer i det distrikt, som spilleren forsøger at kvalificere sig fra, medmindre distriktet fastlægger en bestemmelse i turneringens propositioner om det modsatte. [2009]
 
  2. En spiller, som har valgt at udnytte en forhåndsudtagelse jf. § 301B, spiller ikke om kvalifikation til DM-turneringen i noget distrikt, men det forhåndsudtagne par optager en plads fra sit distrikt som defineret i § 301E.
 
E. DM-deltageres distriktstilhørsforhold
 
Et antal pladser i det efterfølgende års DM-finale eller -semifinale fordeles på basis af de bedst placerede deltageres distriktstilhørsforhold. Et pars distriktstilhørsforhold afgøres på følgende måde:
 
  1. Et par, som har udnyttet en forhåndsudtagelse baseret på parrets placering i foregående års turnering (§ 301B1a), har samme distriktstilhørsforhold som i foregående års turnering.
 
  2. Et par, som har deltaget med kvalifikationsret i en distriktsfinale, hører til det pågældende distrikt.
 
  3. I øvrige tilfælde hører et par til det (største) distrikt, der har begge spillere som medlem; hvis intet sådant findes, da det største distrikt, som har en af spillerne som medlem.
 
  4. Hvis et par anvender en eller flere substitutter i DM-turneringen, bestemmes distriktstilhørsforholdet på basis af de tilmeldte spillere.
 

 
*) Bestemmelsen anvendes også, hvis et hold eller et par ønsker at indsætte en substitut, som ikke opfylder medlemskravet.
 
 
 
§ 302. Private sponsorer i DBf-turneringer
 
Bestemmelserne i denne paragraf fastlægger regler og begrænsninger for private sponsoraftaler i DBf-turneringer, hvor sponsorerede hold eller par ønsker at optræde officielt med sponsorens navn.
 
A. Godkendelse af kontrakt
 
DBf skal godkende kontrakten, herunder holdnavnet og kontraktens vilkår.
 
  1. En kopi af kontrakten skal fremsendes til DBf's sekretariat med henblik på godkendelse.
 
  2. En standardformular kan rekvireres i DBf's sekretariat eller hentes på DBf's website.
 
B. Minimumsbeløb
 
DBf oplyser for hver sæson det minimumsbeløb, som et sponsoreret hold eller par årligt skal opnå, for at en kontrakt skal kunne godkendes. Minimumsbeløbet kan afhænge af den turnering, som sponsoratet vedrører.
 
C. Ikke-godkendte kontrakter
 
Hvis en sponsorkontrakt ikke er godkendt som angivet i § 302A, fx fordi klausulen om minimumsbeløb (§ 302B) ikke er opfyldt, løber sponsoratet som aftalt mellem deltageren og sponsoren, men deltageren kan ikke officielt optræde under sponsorens navn.
 
 
 
§ 303. Tilmelding
 
A. Tilmelding
 
Medmindre andet er oplyst, gælder følgende:
 
  1. Tilmelding skal ske skriftligt eller pr. e-mail til den turneringsansvarlige.
 
  2. Tilmeldingen skal indeholde navne på samtlige spillere samt adresse og telefonnummer på en kontaktperson (for hold normalt holdkaptajnen). For DBf-medlemmer skal medlemsnummer desuden oplyses.
 
  3. Kontaktpersonen er bl.a. ansvarlig for turneringsindskud, rejsegodtgørelser og lignende mellemværender med DBf.
 
B. Betaling af turneringsindskud
 
  1. En tilmelding er ikke gyldig, før turneringsindskud og bidrag til evt. rejsepulje er betalt.
 
  2. Betaling kan ske i vedlagt check, pr. giro eller ved bankoverførsel.
 
C. Holdsammensætning
 
I holdturneringer gælder følgende:
 
  1. For hvert hold skal der tilmeldes 4-6 spillere. Desuden kan der angives en ikke-spillende holdkaptajn.
 
  2. Den turneringsansvarlige kan tillade, at der ved tilmeldingsfristen tilmeldes færre end 4 spillere. I dette tilfælde meddeler den turneringsansvarlige holdet en frist, inden hvilken holdets endelige sammensætning skal foreligge.
 
  3. Efter at et hold har påbegyndt sin første kamp i turneringen, kan holdets sammensætning normalt kun ændres under følgende betingelser (se dog § 242 angående anvendelse af substitutter):
 
    a. Enhver ændring af et tilmeldt hold skal godkendes af den turneringsansvarlige.
 
    b. En spiller kan udtræde af et hold, når det er helt klart, at spilleren vil være forhindret i at deltage på noget hold i resten af turneringen, fx ved død eller langvarig bortrejse. En spiller, der således har forladt holdet, kan derefter ikke i samme turnering spille på noget hold i turneringen, og spilleren har herefter ikke ret til evt. vundne præmier eller til at videreføre holdet.
 
    c. Hvis et hold pga. en spillers udtræden kommer til at bestå af færre end 4 spillere, har holdet altid ret til at blive suppleret op til 4.
 
    d. En spiller, der tilføjes på et allerede tilmeldt hold, må ikke have optrådt som substitut på et andet hold i samme række eller i en lavere række i samme turnering, medmindre andet fremgår af propositionerne for turneringen. Når en spiller tilføjes til et hold, har spilleren de samme rettigheder, som hvis spilleren havde været tilmeldt holdet oprindeligt (fx mht. præmier eller muligheder for at føre holdet videre i den efterfølgende sæson).
 
 
 
§ 304. Principper for rejserefusion
 
Hensigten med godtgørelse for transport og overnatning er at foretage en delvis udligning af omkostningerne ved deltagelse i de landsdækkende forbundsturneringer. Bestemmelserne i denne paragraf er generelle principper, som propositionerne for de enkelte turneringer kan referere til; bestemmelserne anvendes således kun i den udstrækning, det eksplicit er nævnt for hver enkelt turnering.
 
A. Rejserefusion opgøres pr. hold
 
I holdturneringer gælder følgende:
 
  1. Godtgørelse beregnes pr. hold med 4 spillere, uanset om holdet evt. benytter et større antal spillere.
 
  2. Hvert hold skal ved tilmeldingen angive en hjemby.
 
    a. Som hjemby skal angives den by, hvor flest af holdets spillere bor.
 
    b. Hvis der er flere mulige hjembyer jf. § 304A2a, kan holdet frit vælge sin hjemby blandt disse.
 
B. Transportgodtgørelse
 
Når der ydes transportgodtgørelse, sker det efter følgende principper:
 
  1. Godtgørelsen beregnes som antallet af kørte kilometer (tur/retur) ganget med en fast kilometersats, plus evt. bro- eller færgeafgift, idet der regnes med en egenbetaling på 200 kilometer ganget med kilometersatsen.
 
  2. Kilometerafstand beregnes ved hjælp af ruteplanlægning (fra holdets hjemby til spillestedet) på http://www.krak.dk.
 
  3. Godtgørelsen ydes uanset transportmiddel.
 
C. Rejser til og fra Bornholm
 
Ved rejser til og fra Bornholm gælder følgende:
 
  1. Hvis der rejses via Ystad og Øresundsforbindelsen, benyttes § 304B uanset destinationen.
 
  2. Til og fra destinationer øst for Storebælt: Omkostningen til rejse tur/retur med færge Rønne-Køge med billigste køje i 2-mandskahyt og videre med tog på 2. klasse dækkes (minus egenbetaling jf. § 304B1) i følgende tilfælde:
 
    a. Destinationen er uden for hovedstadsområdet.
 
    b. Destinationen er i hovedstadsområdet, men vejr- eller tidsforhold forhindrer rejse via Ystad.
 
  3. Til og fra destinationer vest for Storebælt: Omkostningen til rejse tur/retur med fly (grøn afgang) mellem Rønne og lufthavnen nærmest destinationen og videre efter § 304B dækkes (minus egenbetaling jf. § 304B1).
 
D. Overnatning [2010]
 
Hvis turneringsarrangementet strækker sig over mere end 1 dag, ydes overnatningsgodtgørelse til spillere, der bor mindst 100 km fra spillestedet, dog højst 4 personer pr. hold.
 
E. Rejser uden for Danmark
 
Godtgørelse for transport og overnatning ydes kun for befordring inden for Danmarks grænser (eksklusive Færøerne og Grønland), se dog § 304C. Godtgørelse vedrørende en spiller bosat i udlandet udregnes, som om spilleren boede i den by, hvor indrejse til Danmark sker.
 
 
 
§ 305. Substitutter og reserver
 
A. Substitutter i parmesterskaber
 
  1. Spillerne skal informere turneringslederen eller den turneringsansvarlige, inden en udskiftning finder sted, herunder hvis en substitut indsættes i første runde.
 
  2. Substitutter kan indsættes under følgende betingelser:
 
    a. Der skal til ethvert tidspunkt spille mindst én spiller fra det par, der oprindeligt var tilmeldt den pågældende fase af turneringen (jf. § X8A).
 
    b. Hvis der er tale om en kvalifikationsturnering i et distrikt, skal der desuden til enhver tid spille mindst én spiller, der er medlem af en klub i distriktet (jf. § 301C1). [2010]
 
    c. En spiller må ikke optræde som substitut, hvis spilleren er tilmeldt et andet par i den igangværende fase af turneringen, medmindre det pågældende par har trukket sig fra turneringen. [2010]
 
    d. Hver af de tilmeldte spillere må kun erstattes af substitutter i én sammenhængende periode i hver fase af turneringen, og udskiftning må kun ske mellem to runder (undtagen ved force majeure (§ 244)). Turneringslederen kan forbyde brug af en substitut, hvis turneringslederen ikke er overbevist om, at substitutten ikke har fået oplysninger (§ 16C1) om de spil, som substitutten skal spille. [2009]
 
    e. Et forhåndsudtaget par kan kun benytte substitutter ved force majeure (§ 244), og kun én spiller kan substitueres. Tilfælde af sygdom eller andre forhold jf. § 244A2 regnes her som force majeure, uanset hvornår situationen er opstået.
 
    f. Ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser annulleres de berørte spil, og scoren fastsættes som ved udeblivelse (se § 216B og § 216C).
 
  3. Hvis et par benytter substitutter, gælder følgende vedrørende parrets præmier og kvalifikationsrettigheder:
 
    a. En tilmeldt spiller, der spiller mindst halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), bevarer sine rettigheder.
 
    b. Såfremt én af de tilmeldte spillere spiller under halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), og en eller flere substitutter har spillet flere spil for parret end den pågældende spiller, overgår spillerens rettigheder til den substitut, der har spillet flest spil for parret.
 
    c. Såfremt begge de tilmeldte spillere spiller under halvdelen af spillene i turneringen (eller den pågældende fase i turneringen), overgår parrets rettigheder til de to spillere, der har spillet flest spil for parret.*)
 
    d. Uanset det foregående kan en substitut ikke overtage rettigheder, hvis det samtidig vil udgøre et brud på § 301D1 (samtidig deltagelse i flere distrikter), eller hvis substitutten har fået dispensation fra de almindelige tilmeldingsbetingelser pga. force majeure.
 
B. Valg mellem reserver i parmesterskaber
 
Hvis et par trækker sig eller udebliver fra en fase i et parmesterskab, hvortil deltagerne har kvalificeret sig via distriktsmesterskaber, indsættes reserver efter følgende principper i prioriteret rækkefølge, idet definitionerne i § 301E (distriktstilhørsforhold) benyttes:
 
  1. En reserve fra distriktsfinalen i det distrikt, som det udeblevne par repræsenterede. Ved valg mellem flere reserver skal den højest placerede af disse vælges.
 
  2. En anden reserve fra det distrikt, som det udeblevne par repræsenterede. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har flest seedningspoint (hvis der anvendes seedning i turneringen); subsidiært trækkes lod. [2010]
 
  3. En reserve fra et andet distrikt. Ved valg mellem flere reserver vælges det par, der har flest seedningspoint (hvis der anvendes seedning i turneringen); subsidiært trækkes lod. [2010]
 
C. For sen ankomst i første runde i et parmesterskab [2010]
 
Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter det officielle starttidspunkt for en fase af et parmesterskab, gælder følgende (og se desuden § 307G):
 
  1. Den turneringsansvarlige eller turneringslederen indsætter hurtigst muligt et reservepar og informerer desuden reserveparret om indholdet af § 305C2 og § 305C3.
 
  2. Hvis det oprindeligt tilmeldte par (eller én spiller fra det oprindeligt tilmeldte par samt en lovlig substitut) er klar til at spille senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt, genindsættes parret ved starten af næste runde. Alle resultater opnået af reserveparret annulleres, og scoren fastsættes i stedet jf. § 216B (udeblivelse).
 
  3. I tilfælde af force majeure (§ 244) genindsættes det oprindeligt tilmeldte par ved starten af næste runde, når parret (eller én spiller fra det oprindeligt tilmeldte par samt en lovlig substitut, uden anvendelse af § 242B (force majeure-substitutter)) er klar til at spille senest 60 minutter efter det officielle starttidspunkt, og parret har meddelt force majeure-tilfældet til turneringslederen eller turneringsarrangøren (typisk pr. telefon) senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt. I forbindelse med en sådan genindsættelse annulleres reserveparrets resultater, og scoren fastsættes i stedet jf. § 216C (udeblivelse pga. force majeure).
 

 
*) I usædvanlige tilfælde kan dette føre til, at en tilmeldt spiller bevarer sine rettigheder, selvom spilleren har spillet under halvdelen af spillene.
 
 
 
§ 306. Systemer og systemkort
 
A. Åbent forsvar-aftaler
 
I turneringer, hvor systemkortet ikke kræves fremsendt på forhånd, skal en skriftlig beskrivelse af evt. anvendte Åbent forsvar-aftaler (§ 102) være tilgængelig for modstanderne senest 10 minutter før rundens starttidspunkt.
 
  1. Beskrivelsen skal være givet til modstanderne, eller
 
  2. Beskrivelsen skal foreligge ved bordet.*)
 
B. Højkunstige systemer
 
I turneringer, hvor højkunstige systemer (§ 103) er tilladt, gælder følgende, når højkunstige systemer benyttes:
 
  1. Et par, der benytter et højkunstigt system, skal fremsende en beskrivelse af systemet til turneringsarrangøren eller til modstanderne i overensstemmelse med propositionerne for turneringen. Hvis en sådan beskrivelse ikke fremsendes inden for den frist, der er fastlagt i propositionerne, må systemet ikke benyttes.
 
  2. Modparten skal gøre en skriftlig beskrivelse af særlige forsvar mod højkunstige meldinger tilgængelig for et par, der benytter et højkunstigt system, senest 10 minutter før rundens (halvlegens) starttidspunkt.
 
    a. Beskrivelsen skal være givet til parret, der spiller det højkunstige system, eller
 
    b. Beskrivelsen skal foreligge ved bordet.**)
 
  3. Par, der benytter et højkunstigt system, skal senest ved rundens start (ved bordet) informere skriftligt om et evt. aftalt forsvar mod forsvaret.
 
C. Tilladte makkeraftaler i kvalifikationsturneringer
 
  1. For kvalifikationsturneringer til distriktsfinaler kan turneringsarrangøren i turneringens propositioner fastlægge begrænsninger ud over § 101B (tilladte makkeraftaler i parturneringer).
 
  2. Par, som anvender systemer, der er tilladt jf. § 101B (tilladte makkeraftaler i parturneringer), bør under alle omstændigheder have mulighed for at kvalificere sig via en turnering, hvor sådanne systemer er tilladt.
 

 
*) Hvis beskrivelsen ikke er givet til modstanderne jf. § 306A1, skal beskrivelsen foreligge ved bordet, uanset om modstanderne er til stede eller ej.
 
**) Hvis parret, der spiller et højkunstigt system, ikke har modtaget beskrivelsen jf. § 306B2a, skal beskrivelsen foreligge ved bordet, uanset om parret, der spiller det højkunstige system, er til stede eller ej.
 
 
 
§ 307. Ordensregler og rammer for afvikling
 
A. Mobiltelefoner og lignende
 
  1. Som hovedregel må mobiltelefoner og lignende under en runde ikke befinde sig i spillelokalet i en tilstand, hvor de kan larme eller på anden måde påkalde sig opmærksomhed. Turneringslederen kan dog i særlige tilfælde give en spiller tilladelse til at have en mobiltelefon eller lignende, som »ringer« uden at larme (fx ved vibration eller synligt signal), tændt (se § 307A3). Hvis en mobiltelefon eller lignende støjer i spillelokalet, straffes deltageren med et standardfradrag (se § 211B).
 
  2. Under en runde er det ikke tilladt at tale i telefon i spillelokalet, og spillerne må kun forlade spillelokalet for at tale i telefon, hvis (a) det kan gøres uden at genere spillet (fx et kort opkald, mens man er blind), eller (b) de på forhånd har aftalt med turneringslederen, at det kan blive nødvendigt, og har fået turneringslederens tilladelse. Spillere i lukket rum i holdkampe skal indhente tilladelse til at forlade lukket rum jf. § 308B, og denne tilladelse kan kun forventes givet, hvis der er en god grund til at bryde princippet om, at lukket rum ikke må kommunikere med omverdenen. Overtrædelse af disse regler straffes med to gange standardfradraget (se § 211B), også hvis der forud er straffet jf. § 307A1.
 
  3. Hvis det er nødvendigt, at en spiller kan kontaktes under spillet (vagtordning eller lignende), kan det foregå på en af følgende måder:
 
    a. Opkald foretages til en telefon uden for spillelokalet, så spilleren kan få besked om at ringe tilbage i en pause, eller når han er blind. Dette kræver ikke forhåndstilladelse fra turneringslederen, forudsat at opkald kun forekommer meget sjældent, at de kun besvares, når det ikke generer spillet, og at § 308 (regler om lukket rum i holdkampe) ikke overtrædes. Det anbefales at orientere turneringslederen på forhånd.
 
    b. Spilleren henvender sig på forhånd til turneringslederen og beder om tilladelse til i givet fald at forlade spillet uden at vente, til det kan gøres uden at forstyrre. Hvis begrundelsen for, at § 307A3a ikke er brugbar, virker rimelig, giver turneringslederen tilladelse til, at spilleren kan tilkaldes under spillet. Det skal foregå på en måde, som ikke larmer i spillelokalet, fx ved at der anvendes en telefon uden for spillelokalet, så spilleren kan tilkaldes, når den ringer, eller ved at spilleren på sig har en mobiltelefon, som »ringer« uden at larme. Spilleren skal i begyndelsen af hver runde advare sine modstandere om, at han kan blive tilkaldt, og fortælle, at han har fået tilladelse af turneringslederen. Hvis spilleren bliver ringet op, går han udenfor for at tale – for spillere i lukket rum i holdkampe efter at have indhentet tilladelse til at forlade rummet jf. § 308B.
 
  4. Under privat afviklede kampe straffes overtrædelse af ovenstående bestemmelser ikke automatisk, men spillerne bør følge retningslinjerne.
 
B. Rygning
 
  1. Tobaksrygning i spillelokalet er forbudt. I privat afviklede kampe kan det dog aftales at tillade rygning, hvis alle spillere, der skal spille i lokalet, accepterer dette.
 
  2. Værten kan stille rygerum til rådighed, i den udstrækning det er praktisk muligt. I kortere perioder under en runde kan turneringslederen nedlægge rygerummet – fx kan man i de sidste 20-30 minutter af en runde i en holdkamp vælge at inddrage rummet til at gøre op i.
 
  3. I holdturneringer etableres om muligt to adskilte rygerum med adgang fra hhv. åbent og lukket rum. Hvis kun ét rygerum er til rådighed, bruges det af det ene rums spillere, og spillere i det andet rum må så ikke ryge i løbet af runden.
 
  4. Den blinde må forlade bordet under spillet for at ryge, medmindre turneringslederen vurderer, at det forstyrrer for meget. Modspillerne har ikke pligt til at hjælpe spilfører med at spille den blindes kort.
 
C. Rama og bridgecast
 
  1. Hvis der i en turnering anvendes bridgerama (vu-graph) eller bridgecast, er hvert hold eller par pligtigt til at spille i dette i henhold til direktiv fra turneringslederen.
 
  2. Hvert hold eller par er pligtigt til at lade sig optage på video under spillet, hvis dette anvendes.
 
D. Mesterpoint
 
Der spilles i alle turneringer om mesterpoint efter de af mesterpoint-komiteen fastlagte regler.
 
E. Sprog
 
  1. Det officielle sprog i turneringerne er dansk. Hvis der opstår misforståelser pga. sprogproblemer, vil en spiller, hvis manglende danskkundskaber forårsagede misforståelsen, normalt blive betragtet som ansvarlig for misforståelsen.
 
  2. Såfremt en ikke-dansktalende turneringsleder tilkaldes, bør en spiller i tilfælde af forståelsesproblemer bede om at få sagen overhørt af en dansktalende turneringsleder, hvis en sådan er til rådighed (turneringslederne kan vælge at lade den dansktalende turneringsleder behandle sagen).
 
F. Spilletid
 
Spilletiden pr. runde*) er normalt følgende:
 
  1. I holdturnering: 8 spil pr. time.
 
  2. I parturnering: 7 minutter pr. spil + 1 minut til flytning til næste runde.
 
  3. Hvis der spilles med skærme, beregnes ca. 1 minut ekstra pr. spil.
 
G. For sen ankomst i parturnering [2010]
 
Hvis et par ikke har taget plads ved bordet senest 3 minutter efter starten af en runde, og forsinkelsen ikke skyldes langsomt spil i foregående runde e.lign., gælder følgende:
 
  1. Forsinkelsen straffes med ét standardfradrag (jf. § 211B), undtagen ved force majeure (§ 244). Forsinkelser under 3 minutter kan efter turneringslederens skøn straffes med en advarsel jf. § X90C. Hvis mindst ét spil annulleres som følge af forsinkelsen, straffes forsinkelsen dog ikke.
 
  2. Hvis parret ikke har taget plads ved bordet senest 5 minutter efter starten af runden, har modstanderne ret til at forlange, at alle rundens spil annulleres (scoren fastsættes ved hjælp af § 216B (udeblivelse) eller § 216C (udeblivelse pga. force majeure)).
 
  3. Hvis betingelserne i § 307G2 er opfyldt, men det uskyldige par har valgt ikke at benytte retten til at annullere samtlige spil i runden, kan parret forlange ikke-påbegyndte spil annulleret, når der er højst 3 minutter tilbage af runden (scoren fastsættes ved hjælp af § 216B (udeblivelse) eller § 216C (udeblivelse pga. force majeure)).
 
H. Annullering af spil og erstatningsspil [2009]
 
Om annullering af spil pga. truende tidsoverskridelse gælder følgende:
 
  1. I holdturnering bør spil ikke annulleres pga. tidsoverskridelse.
 
  2. I parturnering kan TL annullere spil, hvis en tidsoverskridelse er sandsynlig, men TL bør kun gøre dette, når den fastsatte tid for runden er udløbet, før meldeperioden er begyndt (jf. § 17A). Spillerne må ikke annullere et spil på eget initiativ. Når et spil annulleres pga. truende tidsoverskridelse, fastsættes scoren således:
 
    a. Et par, der ikke er skyld i tidsoverskridelsen, tildeles middel plus.
 
    b. Et par, der er skyld i tidsoverskridelsen, tildeles middel minus. Hvis tidsoverskridelsen skyldes, at der har været spillet et forkert spil i runden (§ 15 har været anvendt), tildeles dog middel (men se også § 214).
 

 
*) Spilletiden inkluderer tid til at udfylde regnskaber, håndtere tilkald af turneringslederen m.v.
 
 
 
§ 308. Åbent og lukket rum i holdkamp
 
Turneringslederen afgør, hvilket rum der er lukket. Dersom dette ikke er gjort, er det rum lukket, hvor hjemmeholdet sidder Ø-V.
 
A. Adgang til lukket rum
 
Følgende har adgang til lukket rum under spillet:
 
  1. De spillere, der skal spille i lukket rum.
 
  2. Turneringslederen.
 
  3. Officials og assistenter udpeget af turneringsarrangøren eller turneringslederen.
 
  4. Den officielle repræsentant for turneringsarrangøren.
 
  5. Bridgejournalister samt medlemmer af DBf's udtagelseskomite, såfremt begge de følgende betingelser er opfyldt:
 
    a. Turneringslederen skal have givet tilladelse for den pågældende runde.
 
    b. De pågældende må ikke på nogen måde have haft eller få kontakt med det åbne rum i løbet af runden.
 
B. Betingelser for at forlade lukket rum
 
  1. Spillere i lukket rum må ikke forlade dette uden turneringslederens tilladelse.
 
  2. Hvis turneringslederen ikke er til stede, kan spillerne forlade lukket rum efter tilladelse fra modstanderne og under modstandernes kontrol.
 
 
 
§ 309. Præmier [2009]
 
A. Håndtering af pointlighed
 
Ved pointlighed mellem to eller flere deltagere gælder følgende vedrørende præmier:
 
  1. I holdturnering fastlægges entydige placeringer jf. § 221, dvs. præmier deles ikke.
 
  2. I parturnering deles delelige præmier ved pointlighed (men præmiesummen udvides ikke), undtagen for
 
    a. medaljegivende placeringer, og
 
    b. 1. pladsen i en A-finale.
 
B. Fornyet fordeling af præmier ved scoreændring
 
Jf. § X79D gælder følgende, hvis der sker ændringer i slutstillingen, efter at præmieoverrækkelse er foretaget:
 
  1. Fordelingen af medaljer, pokaler, diplomer og lignende ændres i overenstemmelse med den nye slutstilling. Spillerne er i påkommende tilfælde forpligtet til at tilbagelevere præmier af denne art, som er udleveret på grundlag af den oprindelige slutstilling.
 
  2. Præmier i form af penge, vin, bøger osv. påvirkes ikke.
 
 
 
§ 310. Appelinstanser [2009]
 
Bestemmelserne i denne paragraf definerer de dømmende instanser (se også § 256) i turneringer arrangeret af DBf (§ 310A og § 310B), turneringer arrangeret af distrikter eller kredse med kvalifikation til en forbundsturnering (§ 310C) samt i privat afviklede holdkampe under sådanne turneringer (§ 310D). Medmindre der er tale om privat afviklede holdkampe, bør turneringsarrangøren sørge for, at appelsager kan afgøres af en mundtlig appelkomite (§ 252).
 
A. Chefturneringsleder til stede i en DBf-turnering
 
Hvis der er en chefturneringsleder til stede, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. Chefturneringslederen, for så vidt angår sådanne dele af appellen, som udelukkende har med love eller turneringsbestemmelser at gøre.
 
  3. En mundtlig appelkomite.**) Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, fungerer chefturneringslederen som mundtlig appelkomite med alle tilhørende beføjelser (jf. § 252A2), idet spørgsmål behandlet under § 310A2 dog ikke behandles på ny af chefturneringslederen.
 
  4. DBf's Appelkomite.
 
B. Øvrige turneringer med DBf som turneringsarrangør
 
Hvis der ikke er en chefturneringsleder til stede, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. En mundtlig appelkomite.**) Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, appelleres sagen direkte til DBf's Appelkomite.
 
  3. DBf's Appelkomite.
 
C. Turneringer med distrikter eller kredse som turneringsarrangør
 
I en turnering, som fungerer som kvalifikation til en forbundsturnering, og som har et distrikt eller en kreds som turneringsarrangør, behandles sager af dømmende instanser efter følgende trin:***)
 
  1. Turneringslederen.*)
 
  2. En mundtlig appelkomite.**) Hvis det ikke kan lade sig gøre at sammensætte en mundtlig appelkomite, behandles sagen i stedet af distrikts- eller kredskomiteen.
 
  3. DBf's Appelkomite.
 
D. Privat afviklede holdkampe
 
Når en holdkamp afvikles privat, udpeger turneringsarrangøren en turneringsleder, som kan håndtere turneringsledertilkald telefonisk. Turneringsarrangøren sørger for, at der på spillestedet er adgang (i trykt form eller i form af adgang til DBf's website) til »Love for turneringsbridge«, »DBf's turneringsbestemmelser - håndbog for spillere«, »DBf's turneringsbestemmelser - håndbog for turneringsledere« og turneringens propositioner, normalt ved at uddelegere ansvaret for dette til hjemmeholdet.
 
  1. Hvis spillerne - evt. efter at have slået op i gældende version af »Love for turneringsbridge« eller turneringsbestemmelserne - er enige om den korrekte afgørelse på et turneringsledertilkald, benyttes denne afgørelse som en turneringsleders afgørelse.
 
    a. Begge hold bør være overbeviste om afgørelsens korrekthed, for at denne mulighed vælges.
 
    b. En afgørelse, som spillerne har truffet i enighed, kan appelleres til turneringslederen (§ 310D2).
 
  2. Hvis en eller flere spillere er i tvivl om en afgørelse, skal spillerne henvende sig til turneringslederen.
 
    a. Man bør nævne sit ønske om at kontakte turneringslederen, straks når uregelmæssigheden forekommer.
 
    b. Man kan forsøge at kontakte turneringslederen undervejs i kampen, eller - hvis begge hold accepterer dette - vente og se, om afgørelsen kan blive relevant for kampens resultat.
 
    c. Man skal henvende sig til turneringslederen (eller efterlade en besked på turneringslederens telefonsvarer), inden resultatet indberettes. I modsat fald vil turneringslederen normalt anse fristen i § 92B for overskredet.
 
    d. I visse tilfælde kan en afgørelse afhænge af, om turneringslederen er tilkaldt rettidigt. Hvis man først henvender sig efter kampen, men inden resultatet indberettes, vil turneringslederen alligevel vurdere sagen, som om turneringslederen var blevet tilkaldt på det tidspunkt, hvor det blev nævnt for modstanderne, at man ønskede en afgørelse.
 
  3. Hvis et distrikt eller en kreds er turneringsarrangør, kan turneringslederens afgørelse appelleres til distriktskomiteen hhv. kredskomiteen.
 
  4. DBf's Appelkomite fungerer som sidste appelinstans.
 

 
*) Eller turneringsarrangøren, hvis sagen vedrører fortolkning af love og bestemmelser og ikke rejses i forbindelse med spillet (jf. § 256B1).
 
**) Se § 93B3, hvis appelkomiteen er uenig med turneringslederen i spørgsmål vedrørende love eller turneringsbestemmelser eller i spørgsmål vedrørende turneringslederens udøvelse af sine disciplinære beføjelser (§ 91).
 
***) Hvis der er en chefturneringsleder til stede, kan turneringsarrangøren desuden vælge at tildele chefturneringslederen en rolle svarende til beskrivelsen i § 310A.
 
 
 
§ 321. Divisionsturneringen og Damedivisionsturneringen
 
Propositionerne for Divisionsturneringen og Damedivisionsturneringen udgøres af §§ 321-328. § 321 samt §§ 326-328 gælder for begge turneringer, mens §§ 322-324 er specifikke for Divisionsturneringen, og § 325 er specifik for Damedivisionsturneringen.
 
A. Turneringsindskud
 
  1. Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold samt et beløb pr. hold som bidrag til rejserefusionspuljen.
 
  2. Bidraget til rejserefusionspuljen fastsættes med foregående sæsons regnskab som rettesnor.
 
B. Rejserefusion
 
Godtgørelse for rejse og overnatning refunderes via en rejserefusionspulje.
 
  1. Refusionen opgøres solidarisk for alle hold i hver turnering i én pulje, dvs.:
 
    a. For Divisionsturneringen: Alle divisioner.
 
    b. For Damedivisionsturneringen: Begge divisioner samt kvalifikationsturneringen.*)
 
  2. Refusion for rejse og overnatning beregnes ifølge § 304.
 
C. Videreførelse af et hold
 
  1. For at et hold kan være spilleberettiget, skal det indeholde mindst to spillere, som var tilmeldt det hold fra forrige sæson, hvis spilleret det nye hold ønsker at udnytte.
 
  2. Hvis et hold fra forrige sæson deles i flere, overtages dets spilleret af et af de nye hold efter følgende regler:
 
    a. Spilleretten overtages af det af de nye hold, som har flest spillere, som var tilmeldt det oprindelige hold.
 
    b. Hvis to eller flere af de nye hold har lige mange spillere fra det oprindelige hold, har det oprindelige holds kaptajn retten til at bestemme, hvilket af disse hold der overtager spilleretten.
 
    c. Hvis kaptajnen ikke ønsker at afgøre dette, trækker turneringsarrangøren lod.
 
  3. I mere komplekse situationer, hvor flere hold tilsammen bliver til flere nye hold, giver dette ikke altid et entydigt og rimeligt resultat. I sådanne tilfælde afgør turneringsarrangøren spørgsmål om holdenes spilleret ud fra de samme retningslinjer som i § 321C2.
 
  4. Hvis et hold efter ovenstående kunne spille i flere forskellige rækker i den samme turneringspyramide, er holdet kun spilleberettiget i den højeste af disse rækker.
 
D. Lovlige spillere og substitutter
 
  1. Foruden reglerne i § 242 gælder følgende regler for anvendelse af substitutter:
 
    a. Substitutten må ikke være tilmeldt et andet hold i samme division eller en højere division.
 
    b. En substitut må ikke spille på to forskellige hold i samme runde (halvleg).
 
  2. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
E. Aflevering af resultat
 
Resultatet af enhver halvleg (og af den samlede kamp efter kampens afslutning) skal afleveres senest 15 minutter efter det officielle sluttidspunkt (eller efter kampens faktiske afslutning i tilfælde af tidsoverskridelse).
 
F. Appelbehandling
 
  1. Et hold er pligtigt til at udpege en spiller fra holdet til at deltage i en mundtlig appelkomite, når turneringslederen forlanger dette af holdet.
 
  2. I forbindelse med tilmeldingen oplyser holdet, hvilken af holdets spillere der normalt vil deltage i en mundtlig appelkomite.
 

 
*) Såfremt kvalifikationsturneringen løber over færre weekender end divisionerne, reduceres holdenes bidrag til puljen forholdsmæssigt.
 
 
 
§ 322. Turneringsformat for grundspillet i Divisionsturneringen
 
A. Generelt
 
  1. Grundspillet består af 1. division, 2. division, 3. division Øst og 3. division Vest, hver med 12 hold.
 
  2. I hver division spilles alle mod alle, normalt over 4 weekender.
 
  3. I 1. division seedes nr. 1-4 fra den foregående sæson, således at de møder hinanden så sent som muligt i turneringen under hensyntagen til de involverede holds geografiske placering.
 
  4. Hver kamp afvikles over 36 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 18 spil.
 
  5. Der spilles med skærme.
 
B. Deltagerne i 1. division
 
Berettiget til deltagelse i 1. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 1-10 i 1. division.
 
  2. Nr. 1-2 i 2. division.
 
C. Deltagerne i 2. division
 
Berettiget til deltagelse i 2. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 11-12 i 1. division.
 
  2. Nr. 3-9 i 2. division.
 
  3. Nr. 1 i 3. division Øst.
 
  4. Nr. 1 i 3. division Vest.
 
  5. Vinderen af en oprykningskamp mellem nr. 2 i hver af 3. divisionerne (§ 323C).
 
D. Deltagerne i 3. division
 
Berettiget til deltagelse i 3. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Nr. 10-12 i 2. division.
 
  2. Taberen af oprykningskampen mellem nr. 2 i hver af 3. divisionerne (§ 323C).
 
  3. Nr. 3-9 i hver af 3. divisionerne.
 
  4. 6 oprykkere fra kvalfikationsturneringer i kredsene (§ 324).
 
 
 
§ 323. Turneringsformat for slutspillet i Divisionsturneringen
 
A. Generelt
 
  1. I slutspillet deltager de 4 bedst placerede hold efter 1. divisions grundspil.
 
  2. Slutspillet afvikles over en weekend med to semifinaler lørdag og med finale om søndagen. Der spilles ikke om 3. pladsen.
 
  3. Hver kamp går over 64 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 16 spil.
 
    a. Der beregnes overførsel af imp fra grundspillet jf. § 207A.
 
    b. Ved imp-lighed afgøres kampen i overensstemmelse med § 222A.
 
    c. Det hold, der vandt den indbyrdes kamp i grundspillet, er hjemmehold. Hvis denne kamp endte uafgjort i imp, trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold.
 
  4. Der spilles med skærme.
 
B. Valg af semifinalemodstander
 
  1. Vinderen af grundspillet har ret til frit at vælge sin semifinalemodstander blandt de øvrige kvalificerede hold.
 
  2. Valget skal meddeles den turneringsansvarlige, senest 8 dage efter at resultatet af grundspillet foreligger.
 
  3. Har vinderholdet intet meddelt inden denne tidsfrist, skal vinderholdet i semifinalen spille mod nr. 4 fra grundspillet.
 
C. Oprykningskamp til 2. division
 
  1. Oprykningskampen til 2. division afvikles mellem de to hold, der sluttede som nr. 2 i hver sin 3. division. Kampen spilles normalt om søndagen i den weekend, hvor DM-slutspillet afvikles.
 
  2. Kampen går over 64 spil, fordelt på 4 runder (halvlege) a 16 spil.
 
  3. Der spilles med skærme.
 
  4. Der trækkes lod om, hvilket hold der er hjemmehold.
 
  5. I tilfælde af imp-lighed efter kampens afslutning afgøres kampen ved hjælp af § 222B.
 
 
 
§ 324. Oprykning til 3. division
 
Der spilles hvert år om 6 pladser i 3. division. Fordelingen af de i alt 6 pladser sker med 3 pladser til området vest for Storebælt og 3 pladser til området øst for Storebælt (men se § 324D).
 
A. Turneringsarrangør for kvalifikationsturneringerne
 
  1. Kvalifikationsturneringerne regnes ikke som en del af Divisionsturneringen.
 
  2. De respektive distrikter og kredse er turneringsarrangører for kvalifikationsturneringerne.
 
  3. Kvalifikationsturneringerne bør i videst muligt omfang spilles i overensstemmelse med bestemmelserne i DBf's Spillerhåndbog og Turneringslederhåndbog.
 
  4. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold, må ikke spille i nogen kvalifikationsturnering.
 
  5. De respektive turneringsarrangører fastlægger i øvrigt propositioner for kvalifikationsturneringerne. Herunder bestemmer hver kreds, om et hold kan bevare sin plads i den række, holdet har spillet i, hvis holdet ikke ønsker at udnytte en opnået oprykning eller kvalifikation. [2009]
 
B. Vest for Storebælt
 
Vest for Storebælt finder Kreds IV 3 hold.
 
C. Øst for Storebælt
 
Øst for Storebælt findes de 3 oprykkere således:
 
  1. Kreds II har 1 plads.
 
  2. Yderligere 2 hold findes i en oprykningsturnering.
 
    a. Oprykningsturneringen har deltagelse af 1 hold fra Bornholm, 2 fra København og 3 fra Kreds II.
 
    b. Der spilles alle mod alle over en weekend.
 
    c. Hver kamp afvikles over 24 spil.
 
    d. Af hensyn til tilmeldingen til divisionsturneringen skal oprykningsturneringen spilles senest i juni.
 
  3. Hvis Kreds II, Distrikt Bornholm og Distrikt København er enige om det, kan de bestemme en anden måde at finde de to hold på.
 
D. Ændringer i fordelingen
 
Ændringer i fordelingen sker, hvis medlemstallet i områderne afviger med mere end en sjettedel af DBf's samlede medlemstal.
 
 
 
§ 325. Turneringsformat for Damedivisionsturneringen [2010]
 
A. Turneringsstruktur
 
  1. Som udgangspunkt består turneringen af 1. division og 2. division, hver med 10 hold, samt en kvalifikationsturnering for de resterende hold.
 
  2. Hvis færre end 24 hold er tilmeldt turneringen, eller hvis færre end 20 hold er videreført fra det foregående års turnering, sløjfes kvalifikationsturneringen. Alle hold, som er tilmeldt kvalifikationsturneringen, overføres til 2. division.
 
  3. Hvis færre end 14 hold er tilmeldt turneringen, eller hvis færre end 10 hold er videreført fra det foregående års turnering, sløjfes både 2. division og kvalifikationsturneringen. Alle hold, som er tilmeldt turneringen, spiller i 1. division.
 
B. Turneringsafvikling
 
  1. Hver division (herunder kvalifikationsturneringen) afvikles normalt over 3 weekender. Turneringsformatet afhænger af antallet af hold i den enkelte division:
 
    a. Med 4-8 hold spilles alle mod alle i 2 gennemløb. 40 spil pr. kamp ved 4 hold (afviklet over 2 weekender), 32 spil pr. kamp ved 5-6 hold, og 24 spil pr. kamp ved 7-8 hold.
 
    b. Med 9-16 hold spilles alle mod alle i 1 gennemløb. 40 spil pr. kamp ved 9-10 hold, 32 spil pr. kamp ved 11-12 hold, og 24 spil pr. kamp ved 13-16 hold.
 
    c. Med mere end 16 hold spilles Monrad over 9 spilleomgange, 40 spil pr. kamp.
 
  2. Hver kamp afvikles med 2 runder (halvlege).
 
C. Deltagerne i 1. division
 
Berettiget til deltagelse i 1. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. Hvis 2. division blev afviklet med mindst 7 hold: Nr. 1-8 i 1. division, samt nr. 1-2 i 2. division.
 
  2. Hvis 2. division blev afviklet med højst 6 hold: Nr. 1-9 i 1. division, samt nr. 1 i 2. division.
 
  3. Hvis turneringen kun bestod af 1. division: Nr. 1-10 i 1. division.
 
D. Deltagerne i 2. division
 
Berettiget til deltagelse i 2. division er, baseret på den foregående sæson:
 
  1. De hold fra 1. division, som ikke fortsat er berettiget til deltagelse i 1. division.
 
  2. Hvis kvalifikationsturneringen blev afviklet:
 
    a. Med højst 5 hold i kvalifikationsturneringen: Nr. 1 i kvalifikationsturneringen.
 
    b. Med 6-8 hold i kvalifikationsturneringen: Nr. 1-2 i kvalifikationsturneringen.
 
    c. Med mindst 9 hold i kvalifikationsturneringen: Nr. 1-3 i kvalifikationsturneringen.
 
  3. Herudover de bedst placerede hold i 2. division, som ikke er berettiget til deltagelse i 1. division.
 
E. Kvalifikationsturneringen
 
Der er fri tilmelding til kvalifikationsturneringen for alle damehold, som ikke er berettiget til deltagelse i 1. eller 2. division.
 
F. Øvrigt
 
  1. I 1. division seedes nr. 1-4 fra den foregående sæson, således at de møder hinanden så sent som muligt i turneringen under hensyntagen til de involverede holds geografiske placering.
 
  2. Der spilles ikke med skærme.
 
 
 
§ 326. Vakance
 
A. Generelt
 
  1. Hvis et hold opløses eller oprykkes på grund af vakance, overgår spilleretten til den foregående sæsons bedst placerede ikke-oprykker i den nærmeste lavere division eller kvalificerende turnering.
 
  2. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det er praktisk muligt at rykke et ekstra hold op, løser turneringsarrangøren problemet på anden vis, fx med oversidderrunde.
 
  3. Hvis et hold på grund af vakance bliver spilleberettiget i en højere division, end holdet ellers havde kvalificeret sig til, mister holdet sin spilleberettigelse i den lavere division. Hvis et hold ikke udnytter sin spilleberettigelse i en division, indplaceres holdet i kredsens kvalifikationsturnering i henhold til propositionerne for denne (jf. § 324A5).*) [2009]
 
B. Vakance i 2. division i Divisionsturneringen
 
Ved vakance i 2. division vælges ekstra oprykkerhold som følger:
 
  1. Ved 1 vakance rykker nr. 2 fra både 3. division Øst og 3. division Vest op, og oprykningskampen (§ 323C) bliver unødvendig.
 
  2. Ved 2 vakancer spilles en oprykningskamp mellem nr. 3 fra 3. division Øst og 3. division Vest efter reglerne i § 323C.
 
  3. Ved 3 eller flere vakancer findes yderligere oprykkere efter samme princip som i § 326B1 og § 326B2.
 
  4. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det kan lade sig gøre at arrangere en oprykningskamp, trækkes i stedet lod.
 
C. Vakance i 3. division i Divisionsturneringen
 
Ved vakance i 3. division vælges ekstra oprykkerhold som følger:
 
  1. Ved 1 vakance spilles en kamp mellem nr. 4 i kvalifikationsturneringen i Kreds IV (§ 324B) og nr. 3 i østoprykningsturneringen (§ 324C2).
 
  2. Ved 2 vakancer oprykkes begge de nævnte hold.
 
  3. Ved 3 eller flere vakancer findes yderligere oprykkere efter samme princip som i § 326C1 og § 326C2.
 
  4. Hvis vakancen viser sig for sent til, at det kan lade sig gøre at arrangere en oprykningskamp, trækkes i stedet lod.
 
  5. Såfremt et nyoprykket hold trækker sig fra 3. division inden turneringens start, gælder følgende: [2009]
 
    a. Hvis holdet har kvalificeret sig fra Kreds IV's oprykningsturnering (§ 324B), går den ledige plads til det næste hold fra Kreds IV's oprykningsturnering.
 
    b. Hvis holdet har kvalificeret sig som vinder af Kreds II's kvalifikationsturnering (§ 324C1) eller fra østoprykningsturneringen (§ 324C2), går den ledige plads til det næste hold fra østoprykningsturneringen, såfremt denne er afviklet. Hvis holdet trækker sig allerede inden afviklingen af østoprykningsturneringen, benyttes § 324C1 og § 324C2 på ny til at finde den direkte oprykker (§ 324C1) og deltagerne i østoprykningsturneringen (§ 324C2).
 
    c. Hvis holdet er rykket op efter at have vundet en kvalifikationskamp beskrevet i § 326C, går den ledige plads til det hold, der tabte kvalifikationskampen.
 

 
*) Kredsen kan fx bestemme, at holdet mister sin spilleberettigelse i kredsens kvalifikationsturnering.
 
 
 
§ 327. Systemer og systemkort
 
A. Systemkort og indsendelse af systembeskrivelse
 
  1. I Divisionsturneringen samt i 1. og 2. division af Damedivisionsturneringen gælder følgende:
 
    a. DBf's holdturneringssystemkort skal anvendes.
 
    b. Systembeskrivelser skal mailes til den turneringsansvarlige inden for en frist, som holdene får oplyst af den turneringsansvarlige.
 
    c. Hvis der indsendes mere end 4 systemer, skal man senest 1 uge før hver kamp oplyse modstandernes holdkaptajn om, hvilke højst 4 systemer der kan komme i brug i kampen. Hvis der anvendes substitut, gælder § 242E (substitutters systemer) dog fortsat.
 
    d. Der må højst fremsendes og anvendes 3 højkunstige systemer.
 
  2. I kvalifikationsturneringen til Damedivisionsturneringen gælder følgende:
 
    a. Det er valgfrit, om man vil anvende DBf's holdturneringssystemkort eller parturneringssystemkortet.
 
    b. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
B. For sen indsendelse af systembeskrivelse
 
Hvis et par ikke indsender en systembeskrivelse inden for fristen (jf. § 327A1b, se dog § 327A2b), gælder følgende:
 
  1. Parret idømmes en bøde på 100 kr. pr. påbegyndt uge, som fristen overskrides med. Denne bøde skal være betalt, før parret er spilleberettiget i turneringen.
 
  2. Det påhviler parret selv at sørge for rundsendelse af systembeskrivelser til samtlige modstanderhold.
 
  3. Parret må ikke spille et højkunstigt system.
 
  4. Er systembeskrivelser ikke rundsendt senest 2 uger før 1. omgang i turneringen, forpligtes parret til at spille et standard-system (DBS-Acol). Systemkort vil i pågældende tilfælde blive udleveret af turneringslederen.
 
C. Ændring af system
 
  1. Ændring af et fremsendt system forudsætter en af følgende:
 
    a. Nye systembeskrivelser tilsendes samtlige relevante modstanderholds kaptajner og den turneringsansvarlige senest en uge før spilletidspunktet, eller
 
    b. Ændringen godkendes ved bordet af turneringslederen*), eller
 
    c. Ændringen godkendes ved bordet af modstanderne.
 
  2. Åbent forsvar-aftaler kan frit fjernes fra et system, men normalt ikke tilføjes et system.
 
  3. Et højkunstigt system må ikke ændres, men det kan normalt erstattes af et naturligt system med eller uden åbent forsvar-aftaler.
 

 
*) Turneringslederen bør godkende ændringer, der efter turneringslederens skøn ikke bør give modstanderne problemer med at forsvare sig mod systemet.
 
 
 
§ 328. KP-lighed i slutstillingen
 
A. Omkamp
 
Hvis to hold står lige efter anvendelse af reglerne i § 221, og det har betydning for medaljer, kvalifikation eller op- og nedrykning, spilles en afgørende kamp om placeringerne.
 
  1. Kampen går over 60 spil, fordelt på 3 runder (halvlege) a 20 spil.
 
  2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket hold der er hjemmehold.
 
 
 
§ 331. Pokalturneringen
 
Propositionerne for Pokalturneringen udgøres af §§ 331-334.
 
A. Vandrepokal
 
Der spilles om en vandrepokal, som vindes til ejendom af den holdkaptajn, der først opnår 3 finalesejre i træk eller 5 finalesejre i alt.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Der er fri holddannelse.
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder følgende begrænsninger:
 
    a. En substitut skal enten være en spiller, der ikke er tilmeldt turneringen, eller en spiller, hvis hold er slået ud i en tidligere omgang.
 
    b. En spiller, der er tilmeldt et hold, som stadig er med i turneringen i 1/16-finalen, må ikke anvendes som substitut.
 
    c. En spiller, der er tilmeldt et divisionshold, må ikke være substitut før den omgang, hvor hold med spillere fra den pågældende spillers division træder ind i turneringen (se § 332B om seedning af divisionshold).
 
    d. Ingen spiller må i samme omgang repræsentere to hold.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. Det er tilladt at anvende åbent forsvar-aftaler (§ 102).
 
  2. Det er ikke tilladt at anvende højkunstige systemer (§ 103), medmindre modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B) eller selv anvender et højkunstigt system.
 
  3. Parturneringssystemkortet kan altid anvendes. Holdturneringssystemkortet kan anvendes, hvis
 
    a. Modstanderholdet er seedet som divisionshold (§ 332B), eller
 
    b. Der er tale om en kamp i 1/16-finalen eller senere.
 
  4. Det anbefales, at man orienterer modstanderholdet om, hvilke systemer man spiller, evt. ved fremsendelse af systemkort.
 
  5. Hvis man spiller et system, som ikke er tilladt i parturneringer (§ 101B), skal systemkort fremsendes senest 1 uge før kampen.
 
  6. Et højkunstigt system må ikke ændres efter fremsendelsen, men det kan typisk erstattes af et naturligt system med eller uden åbent forsvar-aftaler.
 
D. Turneringsindskud
 
  1. Turneringsindskud fastsættes som et beløb pr. hold pr. omgang, som betales forud.
 
    a. Hold, der indtræder i turneringen før et evt. opsamlingsheat og derfor er garanteret to kampe i turneringen, skal betale for to omgange i forbindelse med tilmeldingen.
 
    b. Øvrige hold skal betale for én omgang i forbindelse med tilmeldingen.
 
    c. Betaling for yderligere omgange skal ske i forbindelse med indberetning af resultat (§ 334B).
 
  2. Hold, der trækker sig uden kamp, skal betale en bøde, der svarer til modstandernes indskud for den pågældende omgang. Modstanderholdet, der går videre uden kamp, betaler herefter ikke indskud til den følgende omgang.
 
E. Rejserefusion
 
  1. Rejserefusionsoplysninger skal angives sammen med indberetning af resultat (§ 334B).
 
  2. Refusion for rejse og overnatning beregnes ifølge § 304. Godtgørelse for overnatning kommer dog kun på tale i forbindelse med semifinale og finale.
 
  3. I særlige tilfælde kan – efter aftale – tog-/færgebilletter (minus egenbetaling jf. § 304B1) refunderes mod indsendelse af billetterne.
 
F. Den turneringsansvarlige
 
DBf's Turneringskomite udpeger en turneringsansvarlig, hvis ansvar bl.a. omfatter:
 
  1. Håndtering af tvivlsspørgsmål fra deltagerne.
 
  2. Afgørelse af alle tvistigheder mht. turneringens afvikling.
 
  3. Fastsættelse af spilletid og -sted og forholdene for kampens afvikling i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.
 
  4. Lodtrækning (se § 332D).
 
  5. Udpegning af en turneringsleder, som kan håndtere turneringsledertilkald telefonisk i kampe til og med kvartfinalen jf. § 310D. Den turneringsansvarlige og turneringslederen kan være samme person.
 
  6. Offentliggørelse af resultater til pressen.
 
 
 
§ 332. Turneringsformat for Pokalturneringen
 
A. Generelt
 
  1. Turneringen afvikles efter cupsystemet. Vinderen af hver kamp går videre, mens taberen er slået ud eller går til et evt. opsamlingsheat.
 
  2. Hver kamp afvikles med imp-opgørelse.
 
    a. Til og med ottendedelsfinalen afvikles hver kamp over 40 spil, fordelt på 5 runder a 8 spil.
 
    b. Fra og med kvartfinalen afvikles hver kamp over 48 spil, fordelt på 6 runder a 8 spil.
 
    c. Til og med kvartfinalen kan antal spil pr. runde og det samlede antal spil ændres efter aftale mellem holdkaptajnerne.
 
  3. I tilfælde af imp-lighed i en kamp findes vinderen af kampen ved hjælp af metoden i § 222B.
 
B. Seedning af divisionshold
 
  1. Hold med en eller flere spillere fra samme sæsons 1., 2. eller 3. division seedes til 1/64-finalerne eller senere.
 
    a. Hold fra en lavere division seedes aldrig højere end hold fra en højere division.
 
    b. Når det er nødvendigt at seede hold fra samme division til hver sin runde, afgøres det ved lodtrækning, hvilke af sådanne hold der seedes højest.
 
  2. Turneringsarrangøren kan vælge at undlade at seede et hold, som kun indeholder én divisionsspiller, såfremt holdet anmoder herom, og holdets samlede styrke ikke vurderes som værende af divisionsstandard.
 
  3. Hvis der er tilmeldt enkelte hold, som oplagt er af divisionsstyrke, selvom de ikke indeholder divisionsspillere, kan den turneringsansvarlige med holdets accept vælge at seede et sådant hold, som om det var et divisionshold.
 
  4. Hvis en spiller tilmeldes et hold efter tilmeldingsfristen, og denne spillers optræden på holdet gør, at holdet burde seedes til en senere kamp end den planlagte, må den nytilmeldte spiller ikke bruges på holdet før den omgang, hvor hold med spillere fra spillerens division træder ind; holdet må om nødvendigt bruge en substitut.
 
C. Geografisk seedning
 
  1. De indledende omgange afvikles så vidt muligt, således at intet hold skal køre mere end 150 km hver vej.
 
  2. Intet useedet hold må i 1. omgang møde et hold fra samme klub; i denne forbindelse er holdkaptajnens klubtilhørsforhold afgørende.
 
D. Lodtrækning
 
  1. Så vidt muligt foretager den turneringsansvarlige lodtrækning senest torsdag efter officiel spilledag og offentliggør resultatet heraf senest søndag i samme uge.
 
  2. Holdet med flest UP (se § 332D4) i alt har hjemmebane.
 
  3. Ved lige stilling i UP har det først udtrukne hold hjemmebane.
 
  4. UP (udebanepoint) tildeles ved udekamp på følgende måde:
 
    a. Der tildeles 1 UP for hver påbegyndt 30 km's afstand til spillestedet inklusive broers længde.
 
    b. Rejser man med færge, tillægges 4 UP pr. færgetur. For Rønne-Køge er tillægget dog 10 UP pr. tur.
 
E. Holdenes placering
 
Til og med kvartfinalen*) gælder følgende (se dog § 103C2, hvis der anvendes højkunstige systemer).
 
  1. Hjemmeholdet har ret til at sætte sig sidst i ulige runder (halvlege).
 
  2. Udeholdet har ret til at sætte sig sidst i lige runder (halvlege).
 
  3. Hvis et uændret par på hjemmeholdet spiller to eller flere på hinanden følgende runder (halvlege), skal parret forblive i samme rum i disse runder.
 
  4. Hvis en af holdkaptajnerne kræver det, må to uændrede par ikke mødes i to på hinanden følgende runder, og under alle omstændigheder må to uændrede par højst møde hinanden i tre af runderne i den ordinære kamp (medmindre § 103C2 (højkunstige systemer) er i kraft).
 
  5. Ved omspilsrunder gælder § 231D.
 

 
*) I semifinalen og finalen gælder bestemmelserne i § 231C. Før hver kamp trækkes der lod om, hvilket hold der er hjemmehold. [2010]
 
 
 
§ 333. Afvikling af kampe i pokalturneringen
 
A. Spilletidspunkt til og med kvartfinalen
 
  1. Den turneringsansvarlige offentliggør på turneringens website en officiel spilledag for hver omgang i turneringen.
 
  2. Hvis et af holdene har spillere, som er forhindret i at spille, fordi de er udtaget til at repræsentere DBf officielt, kan den turneringsansvarlige fastsætte en anden officiel spilledag for den pågældende kamp. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde et tilfredsstillende spilletidspunkt, og der er oversiddere i næste omgang af turneringen, kan den turneringsansvarlige aflyse kampen og lade begge hold gå videre til næste omgang; desuden gælder følgende:
 
    a. Intet af de to hold skal betale indskud for næste omgang.
 
    b. Det oversidderhold, der skal indtræde i næste omgang, findes ved lodtrækning, dog således at seedningsreglerne i § 332B1 overholdes.
 
  3. Medmindre de to hold bliver enige om et andet spilletidspunkt (jf. § 333A4 eller § 333A5), skal kampen afvikles med start kl. 13.00 på den officielle spilledag. Udeholdets ønsker med hensyn til klokkeslæt skal så vidt muligt følges; dog kan der kun undtagelsesvis stilles krav om start tidligere end 9.30 eller senere end 19.30.
 
  4. De to hold kan vedtage et andet spilletidspunkt, som er senest på den officielle spilledag, uden godkendelse fra den turneringsansvarlige.
 
  5. Hvis de to hold er enige om et andet spilletidspunkt, som er senere end den officielle spilledag, skal dette godkendes af den turneringsansvarlige, og følgende begrænsninger gælder:
 
    a. Hvis den praktiske afvikling af turneringen generes af det ændrede spilletidspunkt, tillader den turneringsansvarlige normalt ikke det ændrede spilletidspunkt.
 
    b. Holdene mister 150 km-beskyttelsen (§ 332C1 er ikke i kraft for de to hold).
 
    c. En udsættelse på mere end en uge kan normalt ikke forventes.
 
B. Spillested til og med kvartfinalen
 
Hjemmeholdet er ansvarligt for alle praktiske forhold omkring afvikling af kampen.
 
  1. Hjemmeholdets kaptajns adresse benyttes som spillested, hvis hjemmeholdet ikke oplyser andet.
 
  2. Hjemmeholdet kan vælge, at kampen afvikles i et bridgehus eller et sted, hvor der er offentlig adgang.
 
  3. Hjemmeholdet er ansvarligt for afholdelse af udgifter forbundet med arrangementet.
 
  4. Hjemmeholdet er ansvarligt for adgang til gældende version af følgende, enten i trykt form eller i form af adgang til DBf's website:
 
    a. »Love for turneringsbridge«.
 
    b. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for spillere«.
 
    c. »DBf's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«.
 
    d. Turneringens propositioner.
 
  5. Hvis kampen afvikles privat, må kampens to borde ikke være placeret i samme lokale.
 
C. Spilletid og -sted for semifinale og finale
 
DBf arrangerer semifinale og finale.
 
  1. Semifinaler og finale arrangeres over en weekend med semifinaler lørdag og finale søndag.
 
  2. DBf vælger spillested for denne weekend.
 
  3. DBf udpeger en turneringsleder til afvikling af semifinaler og finale.
 
 
 
§ 334. Turneringslederafgørelser og aflevering af resultat i Pokalturneringen
 
I kampe til og med kvartfinalen anvendes bestemmelserne i denne paragraf i stedet for de tilsvarende bestemmelser, der fremgår af § X79, § X92 og § 261A.
 
A. Turneringsledertilkald
 
Turneringsledertilkald håndteres af spillerne selv eller ved telefonisk henvendelse til den turneringsleder, som er udpeget af den turneringsansvarlige (§ 331F5). Bestemmelserne i § 310D anvendes.
 
B. Aflevering af resultat
 
  1. Det vindende hold skal senest 18 timer efter kampen indberette resultatet på turneringens website.
 
    a. Det skal specificeres, hvem der spillede, og hvor mange spil hver spiller har spillet.
 
    b. Evt. substitutter skal identificeres.
 
    c. Evt. rejserefusionsoplysninger (§ 331E) skal angives.
 
  2. Hvis der er en udestående turneringslederafgørelse, fx jf. § 310D2c, og afgørelsen fører til en ændring af resultatet, sørger den turneringsansvarlige for at opdatere resultatet.
 
  3. Indskud for næste omgang (§ 331D1c) skal indbetales samtidig med resultatindberetningen.
 
C. Appelfrist
 
  1. Fristen for tilkaldelse af turneringslederen (§ 92B) udløber, når resultatet indberettes.
 
  2. Fristen for appel af en turneringsleders afgørelse (§ 92B) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
D. Rettelse af fejl i scoren
 
  1. Fristen for rettelse af fejl i scoren (§ 79C1) udløber, 18 timer efter at resultatet er indberettet.
 
  2. Se § X79B angående ændring af resultatet efter denne frist.
 
 
 
§ 341. Distriktsmesterskaber for klubber
 
Hvert distrikt skal afholde et distriktsmesterskab for klubber, hvor vinderen kvalificerer sig til DM for klubber (§ 342). Distriktet fastsætter propositioner for turneringen under de begrænsninger, der fremgår af denne paragraf.
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Hver klub, der er medlem under distriktet, har ret til at stille et hold. Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang hver klub kan deltage med mere end ét hold.
 
  2. Hvert hold betegnes ved klubbens navn. Hvis en klub deltager med flere hold, betegnes hvert af klubbens hold ved klubbens navn kombineret med et bogstav eller et nummer.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Hvert hold repræsenterer en klub.
 
  2. Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben ifølge DBf's medlemsliste pr. 31/12 i den sæson, hvor de indledende runder spilles. De skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller kampe i turneringen.
 
  3. Der må anvendes 6 spillere pr. dag eller 6 spillere pr. kamp, når der ikke spilles flere kampe på samme dag eller over samme weekend.
 
  4. Der må ikke anvendes spillere, der har deltaget for andre klubber i turneringen, inkl. distriktsmesterskaber i andre distrikter.
 
  5. Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, at et hold må anvende spillere, der har spillet for samme klub på et hold, der er slået ud af turneringen i en tidligere omgang.
 
  6. Anvendelse af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse, og kampens resultat bestemmes vha. § 202C. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor DM for klubber (§ 342) afsluttes. [2009]
 
 
 
§ 342. DM for klubber
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Distriktsmestrene (§ 341) er kvalificeret til landsfinalen.
 
  2. Hvis et ulige antal distrikter tilmelder et hold, deltager også den klub, der blev næstbedst placeret i det distrikt, hvor foregående års danmarksmestre er hjemmehørende, dog således at ingen klub deltager med mere end ét hold i landsfinalen.
 
B. Holdsammensætning
 
  1. Hvert hold repræsenterer en klub.
 
  2. Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben ifølge DBf's medlemsliste pr. 31/12 i den sæson, hvor de indledende runder spilles. De skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller kampe i turneringen.
 
  3. Hvert hold må anvende 6 spillere.
 
  4. Et hold må ikke anvende spillere, der har deltaget for andre klubber i en tidligere fase af turneringen (jf. § X8A), inkl. klubber fra andre distrikter.
 
  5. Et hold må gerne anvende spillere, der har spillet for samme klub på et hold, som ikke deltager i finalen.
 
  6. Anvendelse af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse, og kampens resultat bestemmes vha. § 202C. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
C. Turneringsformat
 
  1. Der spilles alle mod alle.
 
  2. Hver kamp går over 12 spil, afviklet i 1 runde (dvs. uden halvlege).
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
D. Systemer og systemkort
 
  1. Der må anvendes systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort skal anvendes.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
E. Turneringsindskud [2009]
 
  1. Turneringsindskud opkræves til dækning af finaleomkostningerne.
 
F. Rejserefusion
 
  1. Der ydes ikke rejse- eller overnatningsgodtgørelse, bortset fra som angivet i § 342F2.
 
  2. Til og fra Bornholm dækkes udgift til færge Rønne-Ystad samt Øresundsforbindelsen, medmindre vejr- eller tidsforhold kræver andet.
 
G. Appelbehandling
 
  1. Et hold er pligtigt til at udpege en spiller fra holdet til at deltage i en mundtlig appelkomite, når turneringslederen forlanger dette af holdet.
 
  2. I forbindelse med tilmeldingen oplyser holdet, hvilken af holdets spillere der normalt vil deltage i en mundtlig appelkomite.
 
 
 
§ 343. DM for juniorhold
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er medlemmer af DBf eller af DBf's juniorklub, der ikke er fyldt 25 år d. 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. Ud over de generelle regler for substitutter (§ 242) gælder, at en substitut, som er tilmeldt et andet hold i turneringen, kun må anvendes, såfremt alle følgende forudsætninger er opfyldt:
 
    a. Turneringslederen har godkendt indsættelsen af substitutten.
 
    b. Spilleren indsættes kun som substitut i et finalestævne.
 
    c. Hverken holdet, som spilleren forlader, eller holdet, som spilleren indsættes på, er kvalificeret til A-finalen.
 
    d. Holdet, som spilleren forlader, består fortsat af mindst 4 spillere.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat
 
Turneringsformen tilpasses deltagerantallet, idet der tilstræbes en turneringsform med indledende weekender og en finaleweekend.
 
C. Turneringsindskud
 
Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
 
D. Rejserefusion
 
Godtgørelse for rejse og overnatning fastsættes før hver sæson i samråd med Juniorkomiteen.
 
 
 
§ 344. DM for skolehold
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er alle, der ikke er fyldt 20 år inden den 1. januar i pågældende sæson. Medlemskab af en DBf-klub er ingen betingelse.
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat
 
  1. Turneringen afvikles over en weekend.
 
  2. Der tilstræbes en turneringsform, hvor alle hold møder alle. Er dette ikke praktisk muligt, spilles kvalifikation og finale.
 
C. Turneringsindskud
 
Der fastsættes et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion
 
Turneringsarrangøren oplyser for deltagerne, i hvilket omfang der ydes dækning af rejse, indkvartering på spillestedet, forplejning og øvrige udgifter.
 
 
 
§ 345. DM for seniorhold [2010]
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er de medlemmer af DBf, der er fyldt 60 år inden 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. I finalestævnet må et hold gerne anvende spillere, der har spillet på et hold, der ikke har kvalificeret sig til dette. I øvrige tilfælde må et hold ikke anvende spillere, der har spillet for et andet hold.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes.
 
B. Turneringsformat
 
  1. Turneringsformen tilpasses deltagerantallet, idet der tilstræbes en turneringsform med indledende weekender og en finaleweekend.
 
  2. Der spilles ikke med skærme.
 
C. Systemer og systemkort
 
  1. Der må anvendes systemer som i parturneringer (se § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort skal anvendes.
 
  3. Systembeskrivelser skal ikke indsendes på forhånd.
 
D. Turneringsindskud
 
Turneringsindskuddet fastlægges som et grundbeløb pr. hold. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen.
 
E. Rejserefusion
 
  1. Der ydes ikke rejse- eller overnatningsgodtgørelse, bortset fra som angivet i § 345E2.
 
  2. Til og fra Bornholm dækkes udgift til færge Rønne-Ystad samt Øresundsforbindelsen, medmindre vejr- eller tidsforhold kræver andet.
 
 
 
§ 351. DM for åbent par og DM for mixed par
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. 120 par deltager i turneringen.
 
  2. Et antal pladser kan udnyttes af forhåndsudtagne par jf. § 351B. De forhåndsudtagne par træder ind i semifinalen (§ 351F).
 
  3. Når de forhåndsudtagne pladser er brugt, fordeles de tilbageværende pladser (jf. § 351C) efter placeringerne i distriktsmesterskaberne.
 
  4. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. Denne frist gælder også for distrikternes kvalifikationsturneringer; hvis benyttelse af § X79B3 medfører, at et par mister sin kvalifikationsgivende plads, diskvalificeres parret fra DM (§ X79C2 benyttes i dette tilfælde, som om kvalifikationsturneringen og DM er faser i samme turnering). [2009]
 
B. Forhåndsudtagne par
 
  1. De forsvarende danmarksmestre er forhåndsudtaget. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber ved starten af sæsonens kvalifikationsturnering i distriktet. Se også § 301B (forhåndsudtagelse).
 
  2. Op til 4 landsholdsrelevante par kan forhåndsudtages af DBf's udtagelseskomite. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber 4 uger før distriktsfinalens afvikling (såfremt kvalifikationen er påbegyndt, trækkes parret fra den igangværende kvalifikationsturnering), og udtagelseskomiteen skal orientere distriktet om forhåndsudtagelsen inden fristens udløb. Se også § 301B (forhåndsudtagelse).
 
C. Fordeling af pladser mellem distrikterne
 
De 120 pladser i turneringen fordeles til distrikterne (inkl. forhåndsudtagne par jf. § 351B) efter følgende regler:
 
  1. 50 pladser fordeles til distrikterne i forhold til deres spilleres placering i det foregående års A- og B-finale. For hver kvalifikationsgivende placering i hhv. A- og B-finalen gives 1 plads til de pågældende spilleres distrikt jf. § 301E (distriktstilhørsforhold).
 
    a. Antallet af pladser fra B-finalen er lig antallet af par i B-finalen delt med 4 (rundet op, hvis det ikke giver et helt tal), dog mindst 10. Antallet af pladser fra A-finalen er således altid mindst 30 og højst 40.
 
    b. Hvis B-finalen aflyses, fordeles de 50 pladser i stedet i forhold til placeringen i semifinalen.
 
  2. 22 pladser fordeles med 2 til hvert distrikt. [2009]
 
  3. De resterende 48 pladser fordeles i forhold til medlemstal (pr. 31/12 i den forudgående sæson). Medfører dette, at 2 distrikter står lige på decimalen om den sidste plads (eller eksempelvis 3 distrikter om de sidste to pladser), sker fordelingen ved lodtrækning. [2009]
 
  4. Hvis alle et distrikts pladser er benyttet af forhåndsudtagne par, tildeles distriktet yderligere pladser, således at distriktet har én plads til ikke-forhåndsudtagne par. Disse ekstra pladser tages fra de 48 medlemstalsfordelte, og en ny fordeling efter medlemstal af de resterende pladser blandt de øvrige distrikter foretages. [2009]
 
D. Turneringsindskud
 
Distrikterne er ansvarlige for indbetaling af turneringsindskud for deres deltagere.
 
E. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Til og fra Bornholm dækkes udgift til færge Rønne-Ystad samt Øresundsforbindelsen, begge dele baseret på rejse i bil med så mange personer som muligt (4) i hver bil.
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
F. Turneringsformat for semifinalen
 
  1. De 120 par er opdelt i puljer, hvor der inden for hver pulje spilles alle mod alle i runder a 2 spil. Der opgøres med fælles top tværs over puljerne.
 
    a. I DM for åbent par spilles i 4 puljer a 30 par.
 
    b. I DM for mixed par spilles i 5 puljer a 24 par.
 
  2. Seedningen til puljerne sker på følgende måde: [2010]
 
    a. Hver tilmeldt spiller tildeles et antal seedningspoint afhængigt af, om spilleren har været tilmeldt på et hold i Divisionsturneringen i den sæson, som turneringen vedrører. Deltagere i slutspillet tildeles 4 point, øvrige spillere i 1. division tildeles 3 point, spillere i 2. division tildeles 2 point, spillere i 3. division tildeles 1 point, og øvrige spillere tildeles 0 point.
 
    b. De deltagende par inddeles i seedningslag svarende til spillernes samlede antal seedningspoint. Seedningslaget for deltagere med 0 seedningspoint underinddeles i én seedningsgruppe pr. distrikt. Hvert seedningslag for deltagere med mindst 1 seedningspoint udgør en seedningsgruppe.
 
    c. Parrene fordeles i puljerne, ét seedningslag ad gangen, startende med laget med flest seedningspoint. I seedningslaget for deltagere med 0 seedningspoint fordeles parrene én gruppe ad gangen, startende med den største gruppe (rækkefølgen af lige store grupper bestemmes ved lodtrækning).
 
    d. Fordeling af par fra en seedningsgruppe foregår på følgende måde: Først bestemmes en rækkefølge for udtagelse til puljerne; for deltagere med mindst 1 seedningspoint foretages lodtrækning; for deltagere med 0 seedningspoint følger rækkefølgen placeringerne i distriktsfinalen. Herefter fordeles parrene. Så længe der resterer mindst lige så mange par, som der er puljer, udtages samtidigt ét par pr. pulje; fordelingen af disse par mellem puljerne sker ved lodtrækning. De overskydende par udtages ét ad gangen, hvor hvert par ved lodtrækning placeres i en af de puljer, der på det pågældende tidspunkt har færrest par tildelt.
 
  3. Parnumrene i hver semifinalepulje tildeles ved lodtrækning, dog således at de forsvarende mestre (såfremt de deltager) sidder fast, medmindre særlige forhold gør, at et andet par i samme pulje bør sidde fast.
 
G. Turneringsformat for A-finalen
 
  1. Deltagerne i A-finalen er de 40 bedst placerede par fra semifinalen.
 
  2. Såfremt et eller flere par trækker sig fra A-finalen, overtages de ledige pladser af nr. 41 fra semifinalen, nr. 42 fra semifinalen osv.
 
  3. Der spilles alle mod alle.
 
    a. I DM for åbent par spilles 39 runder a 3 spil.
 
    b. I DM for mixed par spilles 39 runder a 2 spil.
 
  4. Parnumrene i A-finalen fordeles ved lodtrækning, dog således at de forsvarende mestre (såfremt de deltager i A-finalen) sidder fast, medmindre særlige forhold gør, at et andet par bør sidde fast.
 
H. Turneringsformat for B-finalen
 
  1. Turneringslederen fastsætter en frist for tilmelding til B-finalen.
 
  2. Berettiget til deltagelse i B-finalen er de par fra semifinalen, der ikke kvalificerede sig til A-finalen. Et par, der ikke ønsker at udnytte sin ret til deltagelse i A-finalen jf. § 351G, kan ikke deltage i B-finalen.
 
  3. Såfremt et ulige antal par har tilmeldt sig B-finalen, indsættes om muligt ét reservepar. Blandt flere reserver vælges det par, der har flest seedningspoint jf. § 351F2; subsidiært trækkes lod. [2010]
 
  4. Der spilles i én pulje. Der spilles således ikke alle mod alle.
 
    a. I DM for åbent par spilles 39 runder a 3 spil.
 
    b. I DM for mixed par spilles 39 runder a 2 spil.
 
I. Korrektion af middel plus og middel minus [2009]
 
Når det skal afgøres, om en kunstig score i henhold til § 12C2c skal beregnes som mere end 60% eller mindre end 40%, defineres en sektion på følgende måde (jf. § X12B2):
 
  1. Semifinalen udgør en sektion.
 
  2. Hele finalen i DM for mixed par udgør en sektion.
 
  3. Hver spilledag i finalen i DM for åbent par udgør en sektion.
 
 
 
§ 352. DM for damepar og DM for seniorpar
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. DM-finalen består af 48 par.
 
  2. De forsvarende danmarksmestre er forhåndsudtaget. Fristen for tilsagn om udnyttelse af forhåndsudtagelsen udløber ved starten af sæsonens kvalifikationsturnering i distriktet. Se også § 301B (forhåndsudtagelse).
 
  3. De 48 finalepladser fordeles mellem distrikterne på følgende måde:
 
    a. 22 finalepladser fordeles med 2 til hvert distrikt.
 
    b. For hver af de første 26 pladser i det foregående års finale gives 1 plads til de pågældende spilleres distrikt jf. § 301E (distriktstilhørsforhold).
 
  4. De 48 finalepladser tildeles spillerne efter placeringerne i distriktsmesterskaberne. Hvis de forsvarende danmarksmestre udnytter forhåndsudtagelsen, optager de derved en plads fra deres distrikt (jf. § 301D2).
 
  5. Seniorpar: Berettiget til deltagelse er de medlemmer af DBf, der er fyldt 60 år inden 1. januar i den pågældende sæson.
 
  6. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. december i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes. Denne frist gælder også for distrikternes kvalifikationsturneringer; hvis benyttelse af § X79B3 medfører, at et par mister sin kvalifikationsgivende plads, diskvalificeres parret fra DM (§ X79C2 benyttes i dette tilfælde, som om kvalifikationsturneringen og DM er faser i samme turnering). [2009]
 
B. Turneringsindskud
 
Distrikterne er ansvarlige for indbetaling af turneringsindskud for deres deltagere.
 
C. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Til og fra Bornholm dækkes udgift til færge Rønne-Ystad samt Øresundsforbindelsen, begge dele baseret på rejse i bil med så mange personer som muligt (4) i hver bil.
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
D. Turneringsformat
 
  1. Hvis det forsvarende mesterpar stiller op i finalen, sidder det fast i hele finalen, medmindre særlige forhold gør, at et andet par bør sidde fast.
 
 
 
§ 353. DM for juniorpar
 
A. Deltagerne i turneringen
 
  1. Berettiget til deltagelse er medlemmer af DBf eller af DBf's juniorklub, der ikke er fyldt 25 år den 1. januar i den pågældende sæson.
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat
 
  1. Turneringen afvikles over en weekend.
 
  2. Der tilstræbes en turneringsform, hvor alle møder alle. Er dette ikke praktisk muligt, spilles kvalifikation lørdag og finale søndag.
 
  3. Der kan eventuelt arrangeres indledende runder i distrikterne.
 
C. Turneringsindskud
 
  1. DBf fastsætter for hvert par et turneringsindskud, der skal betales ved tilmelding.
 
  2. DBf yder det arrangerende distrikt et rimeligt tilskud til refusion af de afholdte udgifter efter Turneringskomiteens retningslinier.
 
D. Rejserefusion
 
Der ydes kun rejserefusion i følgende tilfælde:
 
  1. Ved rejser til og fra Bornholm gælder følgende:
 
    a. Hvis der rejses via Ystad og Øresundsforbindelsen, sker ingen refusion.
 
    b. Til og fra destinationer øst for Storebælt: Omkostningen til rejse tur/retur med færge Rønne-Køge med billigste køje i 2-mandskahyt og videre med tog på 2. klasse dækkes (minus egenbetaling jf. § 304B1) i følgende tilfælde:
 
  i. Destinationen er uden for hovedstadsområdet.
 
  ii. Destinationen er i hovedstadsområdet, men vejr- eller tidsforhold forhindrer rejse via Ystad.
 
    c. Til og fra destinationer vest for Storebælt: Omkostningen til rejse tur/retur med fly (grøn afgang) Rønne-Kastrup (minus egenbetaling jf. § 304B1).
 
  2. Juniorer under uddannelse kan søge rejserefusion. Skriftlig ansøgning skal være DBf's sekretariat i hænde senest 10 dage før finalens afvikling og skal for at blive taget i betragtning indeholde:
 
    a. Ansøgerens navn, adresse og klub.
 
    b. Ansøgerens fødselsdag og -år.
 
    c. Ansøgerens uddannelse og uddannelsessted.
 
    d. DSB-station, hvorfra rejsen udgår, eller – ved egen transport – antal kørte kilometer samt oplysning om, hvem der kører sammen.
 
 
 
§ 354. DM for skolepar
 
A. Turneringens deltagere
 
  1. Berettiget til deltagelse er alle, der ikke er fyldt 20 år inden den 1. januar i pågældende sæson. Medlemskab af en DBf-klub er ingen betingelse.
 
  2. Der er fri tilmelding til turneringen.
 
  3. Fristen for tildeling af udeblivelsesscore ved anvendelse af ulovlige spillere jf. § X79B3 er 31. august i den sæson, hvor turneringen afsluttes. [2009]
 
B. Turneringsformat
 
  1. Turneringen afvikles over en weekend.
 
  2. Der tilstræbes en turneringsform, hvor der i flere rækker spilles kvalifikation efterfulgt af finaler.
 
C. Turneringsindskud
 
Der fastsættes et turneringsindskud, som betales ved tilmelding.
 
D. Rejserefusion
 
Turneringsarrangøren oplyser for deltagerne, i hvilket omfang der ydes dækning af rejse, indkvartering på spillestedet, forplejning og øvrige udgifter.
 
 
 
§ 361. Åbne turneringer ved Dansk Bridgefestival
 
Denne paragraf indeholder generelle propositioner for de åbne turneringer ved Dansk Bridgefestival. §§ 362-365 indeholder propositioner for de konkrete turneringer.
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Som udgangspunkt kan alle spillere kan deltage uanset medlemskab af bridgeforbund. Uanset dette kan spillere, der er ekskluderet eller idømt karantæne af deres nationale bridgeforbund, dog ikke deltage.
 
  2. I visse turneringer er der defineret en øvre grænse for styrken af de tilmeldte spillere.
 
  3. I tilfælde af ulovlige spillere (herunder spillere, der ikke overholder en evt. begrænsning på spillestyrke jf. § 361A2) benyttes § 241D; der defineres ikke en forlænget frist jf. § X79B3. [2009]
 
B. Sprog
 
  1. Det officielle sprog i turneringerne er dansk (se også § 307E).
 
  2. Deltagere, der ikke taler dansk, er velkomne. Spillere forventes at udvise tolerance for fremmedsprogede spillere.
 
  3. Der vil være engelsktalende turneringsledere til stede.
 
C. Appeller
 
Om udestående appeller gælder følgende:
 
  1. En MAK-sag skal være færdigbehandlet, inden kvalifikationsspørgsmål afgøres.
 
  2. En MAK-sag behøver ikke være færdigbehandlet, før næste omgang af en Monrad-fase fastlægges. I dette tilfælde fastlægges næste omgang på basis af turneringslederens afgørelse af sagen.
 
  3. Hvis en sag er appelleret til DBf's Appelkomite, og Appelkomiteens afgørelse ikke foreligger i tide, afgøres kvalifikationsspørgsmål på basis af MAK'ens afgørelse af sagen.
 
 
 
§ 362. Danish Open
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Hvert hold må benytte op til 6 spillere.
 
  2. Enhver spiller, som et hold anvender, må ikke tidligere i turneringen have været benyttet på et andet hold, der stadig er med i turneringen. [2010]
 
B. Systemer og systemkort [2009]
 
  1. Alle systemer undtagen højkunstige systemer (§ 103) er tilladt. Se § 306A, når der anvendes åbent forsvar-aftaler (§ 102). [2010]
 
  2. Det er tilladt at benytte følgende systemkort:
 
    a. DBf's parturneringssystemkort (§ 113). Det er tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
    b. DBf's holdturneringssystemkort (§ 114).
 
    c. WBF's systemkort (§ 115).
 
C. Kvalifikationsfasen
 
  1. Alle tilmeldte hold deltager i turneringens kvalifikationsfase.
 
  2. I kvalifikationsfasen benyttes følgende turneringsformat: [2010]
 
    a. Ved deltagelse af højst 16 hold spilles alle-mod-alle. Der spilles 11 kampe a 10 spil ved 11-12 hold, 13 kampe a 8 spil ved 13-14 hold, og 15 kampe a 8 spil ved 15-16 hold.
 
    b. Ved deltagelse af mere end 16 hold spilles Monrad.*) Der spilles 8 kampe a 14 spil ved 17-18 hold, 10 kampe a 12 spil ved 19-30 hold, og 12 kampe a 10 spil ved mere end 30 hold.
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
D. 1/8-finalerne [2010]
 
  1. Følgende 8 hold deltager i turneringens 1/8-finaler:
 
    a. Nr. 3-9 kvalifikationsfasen (§ 362C).
 
    b. Vinderen af festivalens åbne holdturnering (§ 363). Hvis dette hold ikke ønsker at udnytte pladsen, deltager i stedet nr. 10 fra kvalifikationsfasen.
 
  2. Sammensætningen af 1/8-finalerne sker ved, at nr. 3, 4, 5 og 6 fra kvalifikationsfasen efter tur vælger modstander blandt de resterende 4 hold.
 
  3. Hver kamp afvikles over 24 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 12 spil.
 
  4. Der spilles ikke med skærme.
 
E. Opsamlingsfasen
 
  1. Et hold kan tilmelde sig turneringens opsamlingsfase, hvis følgende betingelser er opfyldt: [2009]
 
    a. Mindst to af holdets spillere har deltaget i enten kvalifikationsfasen (§ 362C), festivalens åbne holdturnering (§ 363) eller DM for damepar (§ 352); og
 
    b. Ingen af holdets spillere har deltaget på et af de 2 bedste hold fra kvalifikationsfasen (§ 362C) eller på et af de hold, der deltager i 1/8-finalerne (§ 362D).
 
  2. I opsamlingsfasen benyttes følgende turneringsformat: [2009]
 
    a. Ved deltagelse af højst 8 hold spilles alle-mod-alle. Der spilles 3 kampe a 10 spil ved 4 hold, 5 kampe a 6 spil ved 5-6 hold, og 7 kampe a 4 spil ved 7-8 hold.
 
    b. Ved deltagelse af mere end 8 hold spilles Monrad*) over 5 kampe a 6 spil.
 
  3. Der spilles ikke med skærme.
 
F. Knockoutfasen
 
  1. Følgende 8 hold deltager i turneringens knockoutfase. [2010]
 
    a. De 2 bedste i kvalifikationsfasen.
 
    b. De 4 vindere af 1/8-finalerne.
 
    c. De 2 bedste i opsamlingsfasen.
 
  2. Seedningen til knockoutfasen foretages på følgende måde:
 
    a. Først vælger nr. 1, 2, 3 og 4 fra kvalifikationsfasen (§ 362C) efter tur sin kvartfinalemodstander blandt de resterende 4 hold. Hvis nr. 3 og/eller 4 fra kvalifikationsfasen tabte sin 1/8-finale (§ 362D), overtager vinderen af den pågældende kamp holdets seedningsrettigheder. [2010]
 
    b. Herefter vælger nr. 1 fra kvalifikationsfasen sin semifinalemodstander blandt de øvrige kvartfinalekampe. Denne seedning fastholdes, uanset om de pågældende hold selv bliver slået ud i kvartfinalen.
 
  3. Format for knockoutfasen:
 
    a. Kvartfinalen og semifinalen afvikles over 24 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 12 spil.
 
    b. Finalen afvikles over 40 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 20 spil.
 
    c. Kampen om 3. pladsen afvikles over 40 spil, fordelt på 2 runder (halvlege) a 20 spil. Såfremt holdene er enige herom, kan kampen dog reduceres til 1 runde a 20 spil eller aflyses helt. Hvis kampen aflyses, deler holdene 3. og 4. præmien. [2009]
 
  4. Der spilles med skærme i alle kampe i knockoutfasen.
 

 
*) Turneringslederen kan fastlægge kampene for en runde, så snart der er registreret kampresultater for alle kampe i den foregående runde, også selvom disse resultater ikke er bekræftet af holdene.
 
 
 
§ 363. Festivalens åbne holdturnering
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Der må ikke benyttes spillere, der i indeværende sæson har været tilmeldt et hold i Divisionsturneringen. [2009]
 
  2. Hvert hold må benytte op til 6 spillere.
 
  3. Ingen spiller må spille for mere end ét hold på noget tidspunkt i turneringen.
 
B. Systemer og systemkort
 
  1. Der må anvendes systemer som i parturneringer (se § 101B). [2010]
 
  2. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal benyttes. For udenlandske deltagere er det tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
C. Turneringsformat
 
  1. Der spilles Monrad*) med 12 kampe a 8 spil (uden halvlege).
 
  2. Der spilles ikke med skærme.
 

 
*) Turneringslederen kan fastlægge kampene for en runde, så snart der er registreret kampresultater for alle kampe i den foregående runde, også selvom disse resultater ikke er bekræftet af holdene.
 
 
 
§ 364. (Udgået)
 
 
 
§ 365. Festivalens parturneringer
 
A. Tilmeldingsbetingelser
 
  1. Turneringer af typen »Bronze B« er for spillere, der ikke har opnået forbundets kredsmestertitel. Spillere, der efter turneringsarrangørens vurdering klart har styrke svarende til kredsmestertitlen, kan heller ikke deltage.*) [2009]
 
  2. I øvrige turneringer er der ikke begrænsninger på spillestyrken.
 
  3. Tilmelding sker ved fremmøde på spillestedet inden for en frist oplyst af turneringsarrangøren.
 
  4. Turneringsindskud opkræves af en af turneringens officials under en af de første runder i turneringen.
 
B. Systemer og systemkort
 
  1. Der må kun anvendes systemer, der er tilladt i parturnering (jf. § 101B).
 
  2. DBf's parturneringssystemkort (§ 113) skal benyttes. For udenlandske deltagere er det tilladt at udfylde systemkortet på engelsk.
 
C. Turneringsformat
 
  1. Bronzeturneringer afvikles over 30 spil. [2009]
 
  2. Sølvturneringer afvikles over 42 spil.
 
  3. Guldturneringer afvikles over 55-57 spil. [2009]
 
D. Udregningsmetode
 
Normalt spilles turneringerne som almindelige parturneringer med parpointopgørelse, men i enkelte guld- og sølvturneringer gøres op efter imps across the field (§ 203).
 
E. Håndtering af pointlighed
 
Hvis to eller flere par slutter med samme pointantal, deler de placeringerne og de dertil hørende præmier og mesterpoint.
 

 
*) Vurderingen foretages normalt af den af DBF's Turneringskomite udpegede turneringsansvarlige. I den turneringsansvarliges fravær foretages vurderingen af turneringslederen.