Appel 11-AU-11

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 2. division damer, 2012-01-29.
 
Spil 34 
Ø/NS
uden
skærm
sp 7 6 5
hj B 9 6 4 3
ru 3
kl E 4 3 2
sp E K B 4
hj 8
ru E K 6 2
kl K B 7 6
sp 9 8 2
hj T 5 2
ru D B T 5 4
kl 8 5
  sp D T 3
hj E K D 7
ru 9 8 7
kl D T 9
Meldinger
V N Ø S
pas 1h
dbl 3d1 pas pas
dbl 3h pas pas
pas

1: Ment som splinter, men Syd opfatter den som naturlig. Ingen alert
Resultat
8 stik ØV: 100

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

TL tilkaldes ikke af Nord efter det fordækte udspil (brud på § 20F5b), men først efter spillet.

NS har aftalt, at spring i ny farve efter makkers åbning på et-trinnet er splint med primær støtte til åbningsfarven (Rothstone-agtigt) - i et uforstyrret meldeforløb.

Efter modpartens opl-D er systemaftalen ifølge systemkortet, at bud i farve er naturligt, ukrav. Nord mener, at dette kun gælder for simpel melding i ny farve, mens spring i ny farve stadigvæk skulle være splint. Syd mener, alle bud er ukrav her. Den korrekte forklaring er mao., at parret ikke har en fast aftale i situationen. Denne betydning er alertpligtig, og Vest er derfor misinformeret (§ 75).

Turneringslederens afgørelse

TL justerer scoren (§ 21B3, § 12C1a) til NS 3d med to stik (700 til ØV).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

TL vurderer, "at misinformationen..... rimeligvis kunne have haft indflydelse på..." Vests beslutning om meldingen D i anden omgang (§ 21B1a).

TL vurderer, at Vest med stor sandsynlighed med den korrekte forklaring ville vælge at spille imod 3d, med modparten alene i farezonen og en forhåndspasset makker (~slem er ikke sandsynlig).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Da kendelsen først blev afsagt ved starten af weekendens sidste kamp, kunne der ikke samles en MAK, og appellen går direkte til forbundets appelkomite (§ 251B3).

Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Scoren justeres til N 3d 2 stik, ØV 700.
Depositum returneres
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Appelkomiteen har fastlagt følgende kendsgerninger:

Når Syd ikke alerter 3d, giver Syd ØV den oplysning at 3d er aftalt som naturlig og rundekrav (§ 131B). Når Syd efterfølgende passer til 3d, kan Vest uden videre forstå at Syd ikke mener at 3d er rundekrav, men ikke at der er usikkerhed i aftalen om hvorvidt 3d er naturlig. 

Turneringslederen (og derfor nu Appelkomiteen) skal bedømme om den manglende alert er et udslag af forkert forklaring (§ 21B1a), eller om Nord bare har meldt uden for det aftalte system. I den forbindelse skal man dømme på basis for forkert forklaring medmindre der er belæg for det modsatte (§ 21B1b). Selv om oplysningerne på systemkortet peger i retning af at Nord har meldt uden for det aftalte system, er NS dog i praksis uenige om hvor mange meldinger begrebet naturligt dækker over i den konkrete situation. Når NS på denne måde er uenige i den detaljerede fortolkning af deres systemkort, vurderer Appelkomiteen at NS's aftale om betydningen af 3d er uklar. Den uklare aftale, som den kunne beskrives som svar på et spørgsmål fra ØV, er noget i denne stil: I et uforstyrret meldeforløb viser 3d en splint (kortfarve i d og støtte til h), men det er uklart om det stadig er tilfældet efter en oplysningsdobling - her kunne den i stedet være naturlig. Denne uklare aftale skal alertes fordi den indeholder få mulige betydninger hvoraf mindst én (her faktisk begge to) udløser en alert (se LKU-9, afsnit 3.5).

Appelkomiteen skønner derfor at den manglende alert udgør misinformation til ØV (§ 21).

Umiddelbart efter at den afsluttende pas er afgivet og inden åbningsudspillet bliver vendt, skal Nord gøre opmærksom på at Syd efter hendes mening skulle have alertet 3d (§ 20F5b) og sørge for at turneringslederen bliver tilkaldt. Det nåede Nord ikke i den konkrete situation. Det gør dog ingen forskel for det videre forløb af sagen, for turneringslederen havde kun kunnet lade Vest tage sin afsluttende pas tilbage, og Vest ville utvivlsomt have fastholdt sin afsluttende pas.

Imidlertid er Vest blevet skadet af den manglende alert i forbindelse med sin dobling af 3d. Hvis Syd havde alertet 3d, ville det have været nærliggende for Vest at spørge til betydningen af 3d, og hvis Syd herefter korrekt havde fortalt om NS's uklare aftale om betydningen, ville Vest med sin aktuelle hånd i den konkrete situation med rimelighed kunne have valgt at spille mod 3d udoblet. Vest er således skadet af den manglende alert, og scoren skal derfor justeres (§ 21B3).

Appelkomiteen skønner at 2 stik i 3d er det dårligste resultat for NS som på nogen måde er sandsynligt, og det er samtidig det bedste resultat ØV rimeligvis kunne opnå hvis Syd havde alertet 3d. Appelkomiteen tildeler derfor en balanceret justeret score: Nord 3d 2 stik, ØV 700 (§ 12C1e).

Depositum returneres (§ X92B3 kommer ikke i betragtning).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Partsindlæg 2012-01-30 e-mail NS

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

NS har i deres partsindlæg givet udtryk for at Vest - når Øst har passet først - selv uden alert af 3d bør kunne indse at modspil mod 3d er bedste chance for at opnå en god score på spillet. Appelkomiteen skønner imidlertid at denne konklusion er væsentligt mere nærliggende hvis 3d bliver alertet, og det er afgørende for at den manglende alert har skadet ØV.