Appel 09-AU-9

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra Greve Strands Bridgeklub, 2010-02-01.
 
Spil 26 
Ø/Alle
uden
skærm
sp 8
hj B 4 3
ru K B 7
kl E K T 9 4 3
sp E B T 5
hj E K 6 5
ru E 8 6
kl D 6
sp 4 3
hj D T 9 8
ru T 3 2
kl B 8 5 2
  sp K D 9 7 6 2
hj 7 2
ru D 9 5 4
kl 7
Meldinger
V N Ø S
pas 2s
2ut1 pas 3c2 pas
3ut pas pas pas

1: Forklaret som begge minorfarver
2: Ment som minorpræference
Resultat
9 stik ØV: +600

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2s er en svag to-åbning med seksfarve. 2ut forklares af Øst som værende til minor.

Udspil: s8.

Turneringslederens afgørelse

Første afgørelse var, at resultatet 3 ut 9 stik står ved magt.

Korrigeret afgørelse bliver 3 ut 7 stik, 200 til NS

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

ØV fastholder på min forespørgsel, at forklaringen er korrekt og Vest melding 3 ut er hans ansvar.

NS finder sig skadet, da det naturlige klør udspil ikke længere er aktuelt og ønsker at appellere afgørelsen.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af turneringslederen.


Tidligere appelinstans (Klubbens MAK)

Afgørelse: Det er åbenbart at 2ut er en naturlig melding. ØV forklaring af deres system til modparten og turneringslederen tilsidesættes til fordel for det system de ved deres faktiske handlinger påviseligt spiller.

Som følge heraf er forklaringen af meldingen 2ut forkert (naturligvis uforsætligt) og behandles efter § 21 og § 40.

Det ser ud til at 3nt er en vanskelig kontrakt at vinde, og det er svært at forestille sig, at det ikke kun har kunnet lade sig gøre, fordi der ved den forkerte forklaring er blevet "lagt røg ud".

Scoren justeres derfor for ØV's vedkommende til scoren for 3ut med 7 stik, § 12C1.

Imidlertid er det ikke lykkedes turneringsledelsen at finde noget afsæt i den forkerte forklaring, der fører til en modspilsplan, der kan lede til ni stik til spilfører. Det er derfor TL's opfattelse at NS's dårlige resultat fortrinsvis er en følge af egne bridgemæssige fejl end af den forkerte forklaring, hvorfor resultatet som opnået ved bordet, 3ut med 9 stik, opretholdes for NS's vedkommende, § 12C1b.

Denne afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstans (Distriktets lov- og regelfortolkende udvalg)

Der henvises til tidligere fremsendte appelformular, som kan rekvireres, såfremt den er bortkommet. 

Den af TL ved bordet trufne afgørelse var først, at Ø/V 3ut 9 stik 600 til Ø/V stod ved magt, men blev senere ændret til Ø/V 3ut 7 stik, 200 til N/S. Dette blev af Ø/V appelleret til klubbens appelkomite, som med henvisning til § 21 og § 40 for Ø/Vs vedkommende fastholdt TLs afgørelse V 3 ut, 7 stik, 200 til N/S, men med henvisning til § 12 C 1 b ændredes scoren for N/S tilbage til det ved bordet opnåede, V 3ut, 9 stik. 

Appelleret til Distriktet af Ø/V for at få ændret også Ø/Vs score til det ved bordet spillede. 

Lov og regelfortolkende udvalg har herefter vurderet: 

Er der sket en fejl? 

Ja. Ved bordet er forklaret, at 2ut er den usædvanlige ut, d.v.s. en hånd med 5-5 i de to laveste umeldte farver. Dette er i modstrid med parrets systemkort, som anfører Lebensohl som forsvar mod svage 2-åbninger. Efter Lebensohl er 2ut efter en svag to-åbning naturlig, og den usædvanlige ut er ikke her anført som en del af systemaftalen. Derfor er 2ut i det aktuelle tilfælde naturlig, og forklaringen om den usædvanlige ut er forkert. Herefter skønner også vi, at Ø/V har opnået en fordel, og at scoren iflg. § 21B3 skal justeres. Iflg. 12C1eii skal den ændres til det værst mulige resultat, som på nogen måde er sandsynligt. 

Har N/S lidt skade ? 

Nej Selv med den forkerte forklaring som ledetråd går kontrakten med fornuftigt modspil ned, og dermed er N/S selv ansvarlige for det dårlige resultat, der med henvisning til § 12C1b fastholdes. Det af Greve Bridgeklubs MAK bestemte resultat står ved magt. Ø/V 3ut, 7 stik, 200 til N/S N/S 3 ut, 9 stik, 600 til Ø/V 

Afgørelsen kan bilagt depositum kr, 200 appelleres til DBfs appelkomite, senest den 8. marts 

Afgørelsen er enstemmig. Depositum returneres.

Denne afgørelse er appelleret af ØV.


Afgørelse

Appellen giver anledning til et ændret resultat.
Scoren justeres. Den justerede score er den af følgende scorer som er mest fordelagtig for NS:
  • enten
    • 1/3 af scoren for V 3h 8 stik (NS 100)
    • 1/3 af scoren for V 4h 8 stik (NS 200)
    • 1/3 af scoren for V 5h-X 8 stik (NS 800)
  • eller
    • scoren for V 3ut 7 stik (NS 200)
Depositum returneres
Appeludvalgets afgørelse er enstemmig.
 

Appeludvalget finder

Vedrørende den ubeføjede oplysning fra makker finder Appeludvalget

Vedrørende Østs forklaring finder Appeludvalget

Sammenfattende finder Appeludvalget

Appeludvalget bemærker i øvrigt

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Svar på forespørgsel 2010-03-19 e-mail ØV

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)