Appel 17-AU-7

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra damehold, 1. division, 2018-01-27.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 19.

Spil 32 
V/ØV
uden
skærm
sp D
hj K D 7 4
ru 9 7 6 5 3 2
kl 7 2
sp K 9 6 5 4
hj -
ru E D 8 4
kl B T 8 5
sp E B 8 3 2
hj E B 9 5 3
ru T
kl D 4
  sp T 7
hj T 8 6 2
ru K B
kl E K 9 6 3
Meldinger
V N Ø S
1s
pas
2ut1
3c
4h2
pas
5c
pas
5s
pas
pas
pas

1:  Sparstøtte, udgangskrav
2:  Ment renoncevisende; forklaret som treldespørgemelding.

Resultat
11 stik, ØV 650


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

N spørger efter 4h om meldingens betydning og får forklaret, at det er en trelde. Efter spillet oplyser Vest, at hun mente at hun viste renonce i h. Jeg bliver herefter tilkaldt.

Jeg spørger mig frem til, at ØV's aftale er, at 4h i et uforstyrret meldeforløb er renoncevisende, medens der ikke er enighed om betydningen efter en indmelding. Vest oplyser, at de efter en renoncevisende 4h kan spørge efter esser eller Trelde. Ny melding efter svar på Trelde er en ny Trelde (beta). Svarene her er 1. trin: ikke yderligere kontrol end tidligere vist. 2 trin: ny kontrol uden trumf D. 3. trin: ny kontrol plus trumf D.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet justeres til V 6s 11 stik. § 16B3 og § 12C1

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Vest får en ubeføjet oplysning, når hun hører makkers forklaring. Østs 5c efter en renoncevisende 4h er trelde, som Vest uden kontrol i c bør besvare 5d. Dette vil Øst opfatte som en fornyet Trelde som hun med single d og ekstra trumflængde bør besvare 5nt. Herefter vil parret havne i 6s, som går ned med udspil i makkers farve.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Da der kun var 4 1. divisionshold til stede og det ene ikke havde egnede spillere til en MAK, sendes sagen direkte til AK


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Justeret score: V 6s 11 stik, NS 100.
Depositum inddrages.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Sagens kerne er at Østs forklaring af 4h afslører over for Vest at der foreligger en meldemisforståelse. Denne oplysning er ubeføjet for Vest. Sagen afgøres ved at benytte § 16B, idet man besvarer de fire spørgsmål der fremgår af Lovkommissionens udtalelse LKU-2.

1. Foreligger der en ubeføjet oplysning fra makker?

Øst har forklaret at hun opfatter Vests 4h som en Treldespørgemelding. Det er ubeføjet for Vest. Appelkomiteen svarer således ja til spørgsmål 1.

2. Antyder Østs forklaring at det er bedst for Vest at forsøge at standse under slem?

Østs forklaring antyder at alt andet end en melding i spar eller sans let kan blive opfattet som en ny Trelde, hvorved ØV kan komme galt af sted. Den ubeføjede oplysning antyder således påviseligt at 5s er den mindst risikable melding. Appelkomiteen svarer således ja til spørgsmål 2.

3. Er de fravalgte muligheder logiske alternativer?

Det er et logisk alternativ for Vest at opfatte Østs 5c som en positiv melding mod slem. Hvis Vest tager den som en Treldespørgemelding, fører det til meldingen 5d (ingen kontrol). Hvis Vest, ud fra et princip om at man ikke kan bruge Treldespørgemeldinger efter en renoncevisning, tager 5c som en slags cuebid, er det logisk for Vest at gå videre mod slem. 5d er dermed under alle omstændigheder et logisk alternativ til 5s. Appelkomiteen svarer således ja til spørgsmål 3.

4. Har Nords valg af 5s skadet NS?

Ja. Hvis Vest melder 5d, kommer ØV givetvis i 6s, som ikke kan vinde når Syd har angivet udspillet. Appelkomiteen svarer således ja til spørgsmål 4.

Konklusion

Når Appelkomiteen har svaret ja til spørgsmål 1-3, er Vests 5s ulovlig. Når Appelkomiteen tillige har svaret ja til spørgsmål 4, skal scoren justeres. Ved scorejusteringen går Appelkomiteen ud fra et skøn over hvad der ville være sket hvis Vest havde meldt 5d; da 5s er ulovlig, er det ikke relevant at medregne situationer hvor Vest, som ved bordet, melder 5s (§ 12C1c).

Appelkomiteen skønner at slutkontrakten efter 5d i Vest bliver 6s med c-udspil i så stor en del af tilfældene at det ikke er relevant at indregne andre udfald i den justerede score.

Depositum

Depositum fortabes fordi Appelkomiteen skønner at det burde være klart for en spiller i 1. division i DM for Damehold at komiteen ikke ville skønne anderledes end turneringslederen. Samtidig skal komiteens beslutning om selve appellen være enstemmig, og beslutningen om at inddrage depositum skal derefter også være enstemmig (§ X92B3). Alle disse betingelser er opfyldt.

Øvrige bemærkninger

Det er ikke klart fastlagt om Vest rettede Østs forklaring efter den afsluttende pas, sådan som det kræves i § 20F5b. Dette aspekt har dog ingen indflydelse på appellens resultat.

Partsindlæg

ØV har i deres partsindlæg fremført at Nord er skyld i at der opstår en sag, fordi Nord har spurgt til betydningen af 4h uden at have noget at bruge oplysningen til. I den forbindelse vil Appelkomiteen gerne understrege at Nord har ret til at spørge til meldingerne når hun er i tur (§ 20F1). Dog gælder to begrænsninger:

I den konkrete situation har Nords spørgsmål den virkning at Vest bliver opmærksom på at Øst ikke har forstået hendes melding, men der er ikke noget der tyder på at Nord stillede sit spørgsmål med det formål.

Det er rigtigt at det ofte kan være hensigtsmæssigt at vente med at spørge til meldingerne indtil meldeforløbet er forbi. Derved undgår man i højere grad at stille ubeføjede oplysninger til rådighed for makker. Det ændrer imidlertid ikke ved at Nord har ret til at spørge når hun er i tur.

ØV har også i deres partsindlæg antydet at Nord skulle have stillet spørgsmålet for at kommunikere til Syd at hun har værdier i hjerter. Det ville være en alvorlig overtrædelse af § 73B1. Der er imidlertid ikke noget der tyder på at Nord skulle have gjort sig skyldig i en sådan overtrædelse.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Partsindlæg 2018-03-08 e-mail ØV
2 Partsindlæg 2018-03-09 e-mail ØV
3 Partsindlæg 2018-03-09 e-mail NS