Appel 17-AU-4

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra DM Damehold, 1. division, 2017-11-26.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 18.

Spil 11 
S/Ingen
uden
skærm
sp 3
hj E K D 8 7 5 2
ru E 6 2
kl 8 5
sp D 8 6 5 4 2
hj 3
ru D 5
kl D T 9 7
sp E K B
hj B T 4
ru B T 9
kl 6 4 3 2
  sp T 9 7
hj 9 6
ru K 8 7 4 3
kl E K B
Meldinger
V N Ø S1ut1
2d2
4h
...dbl3
pas
4s
pas
pas
pas

1: 11-14
2: Multi: hjerter eller spar
3: Pass/correct

Resultat
7 stik, NS 150


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

1ut er lille. 2d er multi. Doblingen er – sandsynligvis – pass/correct. Øst holdt en pause inden hun doblede 4h.

Turneringslederens afgørelse

4s er ikke noget lovbrud. Hvis doblingen er p/c, så er 4s en maskinel melding uden alternativer. (Ikke § 16B). Hvis der er tvivl om hvorvidt doblingen er p/c eller straf, så er der ingen brugbar oplysning i pausen.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Sagen har kun substans, hvis der er tvivl om hvorvidt doblingen er aftalt som p/c eller hvis der er tvivl om hvorvidt Vest kan huske denne aftale. Det er ikke min egen fornemmelse at der var sådan en tvivl; men for alle tilfældes skyld tænkte jeg lidt over det spørgsmål og nåede frem til, at jeg ikke kan se, at tænkepausen kan hjælpe til at farve doblingen hverken i retning af straf eller p/c. Pausen kan med lige ret vise en Øst der med den aktuelle hånd skal tænke over, om der overhovedet skal tages aktion; som den kan vise en Øst med h EKDT og d K, der skal tænke over, om doblingen er til rådighed som straf eller er optaget af konventionelle formål.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Sagen er ikke søgt behandlet i en MAK. Det var mit – TL’s – ærlige skøn, at det ville have været vanskeligt at sammentromme en bridgefagligt kompetent, ikke inhabil MAK på spillestedet søndag aften.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt.
V 4s 7 stik, NS 150.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er ikke enstemmig.

Begrundelse

Appelkomiteen har fastlagt yderligere kendsgerninger, nemlig:

Sagens kerne er om Østs langsomme dobling giver Vest en ubeføjet oplysning som gør Vests 4s ulovlig. Sagen afgøres ved at benytte § 16B, idet man besvarer de fire spørgsmål der fremgår af Lovkommissionens udtalelse LKU-2.

1. Foreligger der en ubeføjet oplysning fra makker?

Øst har været længe om at doble. Denne tænkepause er en ubeføjet oplysning for Vest. Appelkomiteen svarer således ja til spørgsmål 1.

2. Antyder Østs pause at det er bedst for Vest at tage doblingen ud?

Hvad Østs pause antyder, afhænger af ØV's aftale, og af hvor sikker den er. Det er under alle omstændigheder klart at pausen viser at Øst har et svært valg mellem flere muligheder.

Hvis ØV klart har aftalt at Østs dobling er pass or correct (P/C), altså at Vest skal passe med en hjerterfarve og melde 4s med en sparfarve, så viser Østs tænkepause at Øst overvejede et alternativ til at doble 4h: rimeligvis pas eller måske 4s direkte.

Det er også muligt at ØV ikke har en helt klar aftale, og at Øst har brugt sin tænkepause på at overveje valget mellem en P/C-dobling og meldingen 4s direkte. Hvis det er tilfældet, antyder pausen at det er en dårlig ide at lade doblingen stå.

Endelig er det muligt at ØV slet ikke har nogen makkerforståelse i situationen. I så fald antyder Østs tænkepause at doblingen ikke er en oplagt strafdobling, og dermed at det kun er rigtigt for Vest at lade den stå med gode defensive værdier.

Disse emner diskuteres videre i næste afsnit.

3. Er de fravalgte muligheder logiske alternativer?

Den fravalgte mulighed er at lade doblingen af 4h stå.

(A) Turneringslederen har baseret sin afgørelse på at det er en fastlagt kendsgerning at ØV har en klar aftale om at Østs dobling er er P/C. Derefter er Vests 4s en automatisk melding, og pas er ikke noget logisk alternativ.

(B) Fordi situationen er usædvanlig, og fordi ØV kun kan underbygge deres aftale mundtligt, har Appelkomiteen også taget stilling til muligheden for at ØV's aftale ikke er så klar at man med sikkerhed kan udelukke at Østs dobling kan være et forslag til straf eller en styrkedobling med både offensive og defensive værdier. Hvis Vest i dette meldeforløb (ud fra makkerskabsforståelsen før hænderne blev taget ud af mappen) finder det overvejende sandsynligt at Østs dobling er P/C, er det ikke et logisk alternativ for en spiller i Vests situation at passe til 4h-X. Man overvejer måske nok pas som et alternativ, men man vælger det ikke i praksis

Et lille flertal i Appelkomiteen mener at turneringslederens indsamlede kendsgerninger peger på at (A) eller (B) er en rigtig beskrivelse af situationen, og at Vests 4s dermed er lovlig.

(C) Kun hvis ØV i deres makkerforståelse nærmest ikke har nogen forudsætning for at bedømme hvad doblingen kunne betyde, kan pas til 4h-X blive et logisk alternativ. I den situation kan man vurdere at Østs pause viser at der ikke er tale om en oplagt strafdobling, og at pas til 4h-X er et logisk alternativ, hvorved Vests 4s bliver ulovlig. Et stort mindretal i Appelkomiteen mener at (C) er en rigtig beskrivelse af situationen, og at 4s dermed er ulovlig.

4. Har Vests valg af 4s skadet NS?

Ja, det er klart.

Konklusion

Da 4s ikke er ulovlig, er der ikke grundlag for at justere scoren.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2017-11-26 selve appellen NS
2  Partsindlæg 2017-11-26 selve appellen ØV
3  Supplerende svar 2018-01-09 e-mail ØV