Appel 17-AU-3

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 1. division, 2017-11-18.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 3.

Spil 38 
Ø/ØV
med
skærm
sp T
hj E 7 5
ru E B T 9 4 2
kl K D 9
sp D 5
hj B T 8 6 3 2
ru 7
kl E 8 7 5
sp K 9 8 6 4
hj K 9
ru 6
kl B T 6 4 3
  sp E B 7 3 2
hj D 4
ru K D 8 5 3
kl 2
Meldinger
V N Ø S


pas
1s
pas
2d
pas
3d1
pas
...3ut
...pas
4d
pas 4h
pas
4s
pas 4ut
pas 5s
pas 6d pas pas
pas1:  Ikke krav

Resultat
12 stik, NS 920


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

ØV melder pas hele meldeforløbet. NS spiller ikke 2 over 1 som gamekrav. 3d bliver under meldeforløbet forklaret som nonforcing. Jeg bliver tilkaldt af Vest efter meldeforløbet og igen efter spillet. Vest mener, at der var en pause inden slæden kom tilbage med 3ut. Syd er enig, men mener ikke at pausen var meget lang.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet ved bordet står ved magt. § 16B1.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Der foreligger en ubeføjet oplysning, når slæden kommer sent tilbage med 3ut. Nu må Syd ikke blandt logiske alternativer vælge en melding, som kan være antydet af pausen.

En rundspørge hos 6 spillere af 1. divisionsklasse viser at 1 af disse ville melde pas, mens de 5 andre ville melde videre. Ingen af de 5 ville overveje pas som en mulighed. På denne baggrund anses pas ikke som et logisk alternativ (§ 16B1b)

Turneringslederens afgørelse er appelleret af  ØV.


Tidligere appelinstanser

Appellen blev indgivet efter spilletids ophør lørdag og det ene par spillede ikke søndag, så det var ikke muligt at etablere en MAK behandling.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resulatet ved bordet står ved magt: N 6d 12 stik, NS 920.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Appellen handler om ubeføjede oplysninger fra makker. Den afgøres ved at benytte § 16B, idet man besvarer de fire spørgsmål der fremgår af Lovkommissionens udtalelse LKU-2.

1. Foreligger der en ubeføjet oplysning fra makker?

Vest har henledt opmærksomheden på den langsomme slæde på det rette tidspunkt, og Appelkomiteen anser det for en kendsgerning at slæden kom langsommere tilbage end man ellers skulle forvente i situationen. Det er også klart at det må være Nord der har brugt tiden til at overveje sin melding.

2. Antyder Nords tænkepause at det er bedst for Syd ikke at passe?

Det er beføjet for Syd at Nord har en tilstrækkelig god hånd til at melde udgang selv om Syd ikke har krævet til udgang. Det er ikke påviseligt klart for Syd om Nords tænkepause skyldes at Nord overvejer at passe til 3d, eller om Nords pause skyldes at Nord vurderer sin hånd som marginalt slemegnet.

3. Er de fravalgte muligheder logiske alternativer?

Turneringslederens rundspørge viser at pas til 3ut ikke er et logisk alternativ. Appelkomiteens mere subjektive vurdering er at man nok overvejer seriøst at passe, men at spillere på dette niveau helt overvejende ville melde videre. Pas er således ikke et logisk alternativ.

4. Har Nords valg af 4d skadet ØV?

Ja, det har det klart. Hvis Syd passer til 3ut, får ØV et bedre resultat.

Konklusion

For at scoren skal justeres, skal Appelkomiteen svare ja til alle fire spørgsmål. Da svaret på spørgsmål 2 og 3 er nej, skal scoren ikke justeres.

Appelkomiteen i øvrigt

§ 124C6 giver spillerne mulighed for at forsinke slæden efter meget hurtige meldinger, dog på en sådan måde at den samlede tid slæden er på deres side af skærmen, holdes under 20 sekunder. Forløbet af denne sag (hvor det dog ikke er oplyst konkret hvor lang forsinkelsen synes at have været) tyder på at Nord og Øst ikke har været tilbøjelige til at benytte sig af denne mulighed. Appelkomiteen vil gerne pege på at en sådan procedure kan være med til at forebygge denne type turneringsledersager.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2018-01-09 e-mail ØV
2  Partsindlæg 2018-01-10 e-mail NS