Appel 16-AU-5

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra pokalturneringen, 2016-11-06.
Holdenes gennemsnitshandicap er ca. 23.

Spil 30 
Ø/Ingen
uden
skærm
sp 5 4 3
hj K 8 7
ru 9 7 4 2
kl T 8 4
sp 8 2
hj E D T 9 5 3
ru D 6 3
kl E 9
sp E T 7 6
hj -
ru E B T 5
kl D B 7 3 2
  sp K D B 9
hj B 6 4 2
ru K 8
kl K 6 5
Meldinger
V N Ø S


1c
dbl
rdb
pas
pas
2c1
3h
pas
3ut
pas
pas
pas1:  Ingen alert. Se nedenfor

Resultat
Udspil sK, 8 stik, NS 50


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Øst spurgte inden sin melding til betydningen af 2c. Det er lidt uklart hvad der er forklaret. Øst siger at Nord har forklaret den som naturlig. Nord siger at Øst også spurgte til hvorvidt 2c kunne vise begge major, hvortil Nord svarede at det mente han ikke, men han gav også udtryk for nogen tvivl om meldingens betydning.

Turneringslederen blev kontaktet telefonisk i forbindelse med kampens afslutning.

Syd mener at der er en aftale om, at 2c er en Michaels Cuebid (mindst 4-4), som Nord har glemt. Nord mener ikke der er en sådan aftale, og stiller sig uforstående over for meldingen.

En direkte 2c oven på åbningen 1c ville have været Michaels Cuebid (mindst 4-4 i begge major og under en åbningshånd).

Der har været en udsagn fra Vest i forbindelse med spillet, at hun havde meldt 3h selvom 2c var blevet forklaret som MC.

Øst har supplerende pr. mail klaget over, at NS’s systemkort har været mangelfuldt/forkert udfyldt.

Turneringslederens afgørelse

Bordets resultat står ved magt (ej § 21B).

Det indskærpes overfor NS, at man har pligt til at fremlægge 2 korrekt udfyldte systemkort (§ 111A)

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Ud fra forklaringerne fra NS fastslår jeg, at den korrekte aftale for 2c er ingen aftale.

Når der ikke er nogen aftale om meldingens betydning, skal meldingen ikke alerteres jf. LKU-9 afsnit 3.5. Der er derfor ikke afgivet forkert forklaring til Vest i forbindelse med meldingen 3h. Et evt. udsagn fra Vest, om hvad hun ville have meldt med en given betydning af 2c, har derfor ingen indflydelse.

I forhold til Øst er der afgivet forkert forklaring. Dette har dog reelt ingen betydning, da Vest med sin 3h-melding i praksis har skabt udgangskrav, hvorved ØV kommer for højt.

Der er derfor ingen sammenhæng mellem den forkerte forklaring til Øst og resultatet på spillet, hvorfor scoren står ved magt.

Da denne sag omhandler en del af NS's system, som ikke lader sig aflæse på det lille systemkort, har et evt. forkert udfyldt systemkort ingen indflydelse på denne afgørelse. Det ændrer dog ikke på pligten til at fremlægge korrekt udfyldte systemkort.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Ingen tidligere appelinstanser

I Pokalturneringen sendes appeller direkte til DBf's Appelkomite.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet, Ø 3ut 8 stik, NS 50, står ved magt.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

ØV's motivation for appellen er at de føler sig skadet af at Nord ikke alertede Syds 2c. Hvis Nord havde alertet 2c og derefter forklaret at 2c bad Nord vælge majorfarve, ville Vest have kunnet doble 2c afventende for at vise interesse i at strafdoble en majorfarve.

Det afgørende for Appelkomiteens afgørelse er derfor om det er et lovbrud at 2c ikke blev alertet. Appelkomiteen er overbevist om at Nord og Syd har spillet så lidt sammen, at det er en kendsgerning at de ingen aftale har om betydningen af 2c i den konkrete sammenhæng. I den forbindelse er det korrekt af Nord ikke at alerte 2c, og den korrekte forklaring fra Nord vil derefter være "jeg ved simpelt hen ikke hvad 2c betyder; det er ikke noget vi har en aftale om", jf. LKU-9 afsnit 3.5.

På Østs spørgsmål om betydningen har Nord i første omgang svaret at meldingen er naturlig. Det er ikke en korrekt redegørelse for makkeraftalen, og det kunne komme på tale at kompensere ØV hvis denne forklaring havde skadet ØV. På det tidspunkt var ØV's skade dog sket, i den forstand at Vest allerede havde meldt 3h. De beslutninger ØV herefter har truffet, mener Appelkomiteen ikke at kunne henføre til noget lovbrud.

Almindelig bridgelogik gør det tvivlsomt at Syds 2c skulle være naturlig. Hvis Syd skulle anse det for hensigtsmæssigt at spille en c-kontrakt, ville det også være hensigtsmæssigt at passe 1c-XX ud. Imidlertid er Nord ikke forpligtet til at komme ind på det emne i sit svar på Østs spørgsmål, da det ikke er en følgeslutning der har med selve makkeraftalen at gøre (§ 40B6A).

For fuldstændighedens skyld har Appelkomiteen også undersøgt om Syd har begået et et lovbrud i lyset af den ubeføjede oplysning om at Nord ikke har forstået hans 2c. Det er helt klart ikke tilfældet.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Meddelelse om resultat ved det andet bord 2016-11-08 e-mail NS
2 Partsindlæg 2016-11-08 e-mail ØV
3 Partsindlæg 2016-11-08 e-mail NS
4 Tilføjelse 2016-11-09 e-mail ØV