Appel 16-AU-2

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra DM åbent par, B-finalen, 2016-07-16.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 18.

Spil 13 
N/Alle
uden
skærm
sp T 9 4 2
hj D 8 7
ru E K 3 2
kl K 3
sp 8
hj B 9 4 2
ru D B 9 5
kl D B 6 4
sp E D B 3
hj 6 5
ru T 8 7
kl 9 7 5 2
  sp K 7 6 5
hj E K T 3
ru 6 4
kl E T 8
Meldinger
V N Ø S
...
3utKontrakten er N 3ut

Resultat
8 stik, ØV 100

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Nord spiller 3ut. Øst spiller h6 ud. Nord spørger hvad h6 betyder. Vest svarer henholdende. Nord spørger om det er attitude, invitation eller andet, hvortil Vest svarer "invitation". Nord vælger nu at knibe i h og tager derefer 8 stik.

Turneringslederen tilkaldes efter spillet da Nord føler sig skadet efter forklaringen. Ifølge systemkortet spilles den laveste fra 2, 3 eller 4 små samt fra Dxxx.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet står ved magt.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Efter konsultation med andre turneringsledere mener turneringslederen ikke at der er en årsagssammenhæng mellem forklaringen og resultatet på spillet.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstans: mundtlig appelkomite

Resultatet står ved magt. Depositum returneres.

Appelkomiteen fastlægger at forklaringen "ja, invitation" er en forkert forklaring. En mere fuldstændig forklaring kunne være: Hvis det er et lille kort, kan det være fjerdehøjeste eller den mindste fra 2 eller 3 kort.

Det fremgik under appelbehandlingen at Nord var opmærksom på at modstanderne kun havde to hjerter der var højere end h6. Spilfører spillede h til D og kneb med hT. Nord fremførte at hun derved tabte tempo til at rejse to s-stik. Appelkomiteen finder herefter at forklaringen ikke kan anses for årsag til at Syd kun får 8 stik.

Denne afgørelse er appelleret af NS.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt: N 3ut 8 stik, ØV 100.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse af spillets resultat er enstemmig.
Afgørelsen om at returnere depositum er ikke enstemmig.

Begrundelse

Vest skal forklare at deres aftale om udspil af små kort er at man spiller den mindste fra to, tre eller fire kort i farven, og at man inviterer med den 4.-højeste. Vests forklaring er dermed ufuldstændig (§ 20F1).

Appelkomiteen skønner imidlertid at den ufuldstændige forklaring ikke er årsag til Nords valg af spilleplan. Det kommer derfor ikke på tale at justere scoren i henhold til § 20F6 og § 47E2b, og resultatet står således ved magt.

Når der som her både foreligger en ufuldstændig forklaring og et åbningsudspil der ikke følger systemkortet, mener nogle af Appelkomiteens medlemmer at appellen ikke skal betragtes som unødig trætte: En deltager i DM for åbent par må anse det for muligt at Appelkomiteen vil skønne anderledes end turneringslederen og den mundtlige appelkomite. Da der dermed ikke er enighed om at inddrage depositum, returneres det (§ X92B3b).

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Appelkomiteen noterer sig at Øst har spillet h6 ud fra h65, hvilket ikke stemmer overens med ØV's systemkort. Appelkomiteen pålægger derfor ØV at gennemgå deres udspilsaftaler. Hvis denne gennemgang viser at ØV's systemkort ikke er retvisende når det gælder ØV's faktiske makkeraftale, skal ØV straks rette systemkortet.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2016-07-18 e-mail ØV