Appel 16-AU-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra en sølvturnering (IAF) ved Dansk Bridgefestival, 2016-07-10.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 20.

Spil 13 
N/Alle
uden
skærm
sp -
hj K B 9 4
ru D 9 2
kl E B 7 6 4 3
sp E B 9 5 3 2
hj 7 5
ru E 7
kl K D 5
sp K D 7 6
hj T 3 2
ru K B 8
kl T 9 2
  sp T 8 4
hj E D 8 6
ru T 6 5 4 3
kl 8
Meldinger
V N Ø S

1c
pas
1d
2s1
dbl
3s
pas
pas
4c
4s
dbl
pas
pas
pas


1:  Forklaret som stærk.

Resultat
10 stik, ØV 790


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2s bliver alertet. Syd spørger om betydningen af 2s inden han passer til 3s, og Øst forklarer den som stærk. Ifølge ØV's aftale, som er dokumenteret på systemkortet, viser 2s mindst 5 spar og mindst 12 point.

Nords dobling er en oplysningsdobling uafhængigt af styrken af indmeldingen; her viser den en hjerterfarve.

Nord forklarer at hun troede at 2s var en svag springindmelding indtil Syd spurgte om betydningen.

NS føler sig skadet. Syd opfatter stærk som 16+. I den situation har Syd ikke lyst til at melde 4h, men hvis Syd havde vidst at styrken kunne være ned til 12, ville Syd have meldt 4h. Herefter ville det være mere tillokkende for Nord at spille h ud, hvilket ville føre til at kontrakten kunne sættes (fx h til E, c til E, c til trumf, h til K, c til trumf).

Turneringslederens afgørelse

Resultatet står ved magt. Øst er forpligtet til at forklare meldingens betydning udtømmede (§ 20F1). Men den manglende udtømmede forklaring er ikke årsag til skaden.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Turneringslederen skønner at forklaringen ikke er årsag til skaden, idet forskellen på "12+" og unuanceret "stærk" ikke er afgørende for Syds valg af melding (§ 20F6 og § 21B3 kommer ikke på tale). Denne konklusion er ikke understøttet af en rundspørge.

Turneringslederen bemærker i øvrigt at hvis Syd har brug for en mere udtømmende forklaring af styrken, kan Syd risikofrit stille supplerende spørgsmål (fx "hvor stærk?").

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstans (MAK)

Resultatet står ved magt. Når Syd ikke har stillet supplerende spørgsmål, tyder det ikke på at den præcise styrke er afgørende. Depositum returneres.

Denne afgørelse er appelleret af NS.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt: Ø 4s-X 10 stik, ØV 790.
Depositum inddrages.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Østs forklaring er ikke udtømmende (§ 20F1).

Appelkomiteen skønner imidlertid at den præcise styrke af meldingen 2s ikke er af afgørende betydning for Syds valg af melding. Denne konklusion støttes af at Syd hverken stillede supplerende spørgsmål (fx hvor stærk?) eller tjekkede systemkortet. Den ufuldstændige forklaring er derfor ikke årsag til den skade NS har lidt, og det kommer ikke på tale at justere scoren i henhold til § 20F6 og § 21B3.

Appelkomiteen mener at det burde være klart for en spiller i en sølvturnering af denne styrke, at den tredje instans ikke ville skønne anderledes i denne sag end turneringslederen og den mundtlige appelkomite gjorde. Derfor fortabes depositum (§ 92B3c)

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Partsindlæg 2016-07-20 e-mail ØV