Appel 14-AU-6

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra Distrikt Sydjylland, mixed par, distriktsfinale. 2015-03-21.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 20.

Spil 7 
S/Alle
uden
skærm
sp 7 4 3 2
hj E 5 4 3
ru D
kl 9 8 4 3
sp D B T 6
hj 9
ru B T 2
kl B 7 6 5 2
sp E K 8 5
hj D 7
ru K 8 7 6 3
kl K D
  sp 9
hj K B T 8 6 2
ru E 9 5 4
kl E T
Meldinger
V N Ø S1h
pas
3d1
pas
3h
pas
pas
dbl
4d
pas
4h
pas
pas
pas
1:  Ikke alertet. Syd forklarer som svag med langfarve i d.

Resultat
10 stik, NS 620


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Tilkaldes efter meldingsforløbets afslutning. 3d blev ikke alertet, men der blev spurgt til meldingen og forklaret som svag hånd med ruderlangfarve. Adspurgt Syd hvorfor hun meldte igen, forklarede hun, at hun havde en god hånd.

Turneringslederens afgørelse

Resultat står ved magt. § 21B3. idet Syd har til en melding mere og parret derfor kommer i 4h. Her dog kun fordi Øst dobler 3h.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Øst "løfter" kontrakten med sin dobling.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

MAK finder ikke at Syd kan melde 3h efter spærremeldingen 3d. 4d eller 5d ville være logiske alternativer. Syd dømmes til at passe 3d. NS spiller 3d 4 stik.   
Depositum tilbagebetales

Denne afgørelse er appelleret af NS.


Afgørelse

 Appellen tages til følge.
 Scoren justeres til en vægtet score:
– 2/3 af resultatet for S 4h, 10 stik, NS 620
– 1/3 af resultatet for ØV 4s, 8 stik, NS 200.
 Depositum returneres.
 Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Efter korrespondance med spillerne anser Appelkomiteen det for en kendsgerning af NS's aftale om betydningen af 3d er at den viser h-støtte og 6-10 point.

Syd har forklaret NS's aftale forkert, hvilket giver mulighed for at ØV kan blive skadet på to måder:

Appelkomiteen mener at Nord har levet op til sin forpligtelse til ikke at udnytte ubeføjede oplysninger, så der har på den måde ikke været noget lovbrud der kunne skade ØV.

Appelkomiteen mener derimod at ØV er blevet skadet af selve den forkerte forklaring. Hvis Øst havde fået den rigtige forklaring af 3d, ville Øst med stor sandsynlighed have konkurreret, fx med en oplysningsdobling, og det ville herefter være muligt at ØV købte spillet i en s-kontrakt. Scoren skal derfor justeres (§ 21B3) ud fra et skøn over hvilke resultater der derefter kunne komme på tale (§ 12C1c).

Appelkomiteen har overvejet følgende slutkontrakter: S 3h, ØV 3s, S 4h, ØV 4s og ØV 4s-X.

Appelkomiteen skønner at ØV i praksis vil konkurrere i 3s, så slutkontrakten 3h bliver ikke aktuel. Med den vilje Syd har vist til at melde 4h i det aktuelle meldeforløb ved bordet, anser Appelkomiteen det imidlertid for meget usandsynligt at meldingerne kan gå i stå i 3s. Appelkomiteen anser det også for meget usandsynligt at NS vil kunne doble 4s. Tilbage står kontrakterne S 4h og ØV 4s. I 4h forventes resultatet at blive 10 stik som ved bordet. I 4s kan resultatet blive 7 eller 8 stik, og her har Appelkomiteen valgt at se bort fra muligheden med 7 stik. Vægtene med 2/3 til S 4h, 10 stik viser at Appelkomiteen skønner at ØV kun konkurrerer i 4s med sandsynlighed 1/3 (§ X12A2).

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Det begrænser ikke Syds valgmuligheder i spillet at han eller hun har afgivet en forkert forklaring. Syd kan altså frit vælge sine meldinger, og det kommer ikke på tale at vurdere om de er ulovlige. Begrebet logisk alternativ er kun relevant i bedømmelsen af lovligheden af de meldinger Nord har afgivet, idet det er Nord der er i besiddelse af ubeføjede oplysninger (§ 16B). Det beror altså på en misforståelse af bridgelovene at Turneringslederen og MAK'en har underkastet Syds meldinger en vurdering i forbindelse med logiske alternativer.

Appelkomiteen noterer med glæde at den forkerte forklaring blev rettet efter den afsluttende pas, og at turneringslederen blev tilkaldt i den anledning (§ 20F5).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2015-03-25 e-mail ØV
2  Partsindlæg 2015-03-26 e-mail NS
3  Svar på spørgsmål 2015-03-26 e-mail NS
4  Svar på spørgsmål 2015-03-26 e-mail ØV
5  Svar på supplerende spørgsmål 2015-03-30 e-mail ØV