Appel 13-AU-2

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra DM Åbent Par, B-finalen, 2013-07-13.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 17. 
Spil 6 
Ø/ØV
uden
skærm
sp K B 9 6 5 3
hj 9 7
ru K T 9
kl 9 7
sp -
hj K D T 4 3
ru 5 3
kl D T 8 4 3 2
sp E D T
hj B 6
ru 6 4 2
kl E K B 6 5
  sp 8 7 4 2
hj E 8 5 2
ru E D B 8 7
kl -
Meldinger
V N Ø S


1ut
2c1
2h2
4s
dbl
pas
5c
pas
pas
dbl
pas
pas
pas


1:  Alert. Viser majorfarverne.
2:  Alert. Beskrevet som udgangskrav med ubekendt farve. Ment som naturligt.
Resultat
12 stik ØV: 950

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2c viser majorfarverne. 2h blev alertet og beskevet som udgangskrav med en ubekendt farve. Efter spillet blev det klart at Vest havde ment 2hj naturligt og ville melde klør senere.

Åbningsudspil: lille spar. (NB: Ved MAK-behandlingen blev det klart at denne kendsgerning er forkert fastlagt. Der blev spillet hjerter ud.)

Turneringslederens afgørelse

NS er blevet misinformeret om ØV's aftale, men misinformationen er ikke årsag til skade. Ingen justering.

(NB: Denne afgørelse er ikke længere relevant da det har vist sig at der var spillet h ud).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Det er uklart hvilken aftale ØV faktisk har om betydningen af 2h. Afgørelsen baseres på at NS er misinformeret i henhold til § 21B1b. Sagen drejer sig især om hvorvidt misinformationen har betydningen for Nords valg af åbningsudspil. En rundspørge baseret på at 2h er naturlig, viser at de fleste spillere med Nords kort under alle omstændigheder spiller spar ud. Andre spiller klør ud, og næsten ingen spiller et rødt kort ud. Ingen af de adspurgte ville spille spar med den forklaring der kom ved bordet, ville have spillet noget andet end spar med den forklaring at 2h er naturlig.

(NB: Denne afgørelse er ikke længere relevant da det har vist sig at der var spillet h ud).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

En mundtlig appelkomite har behandlet sagen. Under behandlingen kom det først og fremmest frem at der var spillet h ud, hvilket både NS og ØV bekræfter. Vest har ikke rettet Østs forklaring efter den afsluttende pas.

Den mundtlige appelkomite har derefter vurderet om Østs forklaring af 2h er årsag til at ikke når at indkassere deres d-stik. Den mundtlige appelkomite mener ikke at det har afgørende betydning for NS's modspil at de ikke fik en udtømmende forklaring af 2h, som ville have været at ØV ikke har nogen klar aftale om hvorvidt 2h er naturlig eller kunstig med en ukendt farve.

Denne afgørelse er appelleret af NS.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet 5c-X 12 stik, som opnået ved bordet, står ved magt.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Som fastslået i forbindelse med behandlingen i den mundtlige appelkomite, spillede Nord h ud, som gik til Syds es. Syd skiftede ikke til d, hvorefter Vest kunne tage resten af stikkene.

Det er en kendsgerning at Øst forklarede Vests 2h som en melding der viser en ubekendt farve. Hvis der er tilstrækkeligt belæg for at denne forklaring er rigtig, er NS ikke misinformeret, og det kan derfor ikke komme på tale at justere scoren i anledning af misinformation, men resultatet står uden videre ved magt (§ 75C). Hvis der er tvivl om hvorvidt belægget er tilstrækkeligt, skal Appelkomiteen dog afgøre sagen på basis af at forklaringen er forkert (§ 21B1b). Vest har selv forklaret at han mente 2h naturligt, og at han meldte sådan med henblik på senere at melde c. Resten af denne begrundelse bygger derfor på at Østs forklaring ikke var udtømmende, og den manglefulde forklaring skal bedømmes som misinformation.

Det NS har krav på, er en udtømmende forklaring, som i den konkrete situation fx kunne lyde: "Principielt bør der vises en hånd med en ukendt minorfarve farve, men situationen er speciel, så det kan også være af Vest mener den naturligt." Når det bedømmes om NS er skadet af misinformation, skal Appelkomiteen skønne over om det ville være mere nærliggende for Syd at skifte til d med den forklaring.

Med den forklaring der faktisk foreligger, viser meldeforløbet at Vests farve er c. Appelkomiteen skønner at selv om forklaringen havde medregnet muligheden for at Vest også kunne have en tofarvet hånd med h og c, ville det ikke gøre nogen væsentlig forskel for afgørelsen af om det er rigtigt at skifte til d i stik 2.

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Østs forklaring af Vests 2h kommer muligvis som en overraskelse for Vest, som i givet fald giver Vest brugbare ubeføjede oplysninger. Det kunne derefter komme på tale at vurdere om Vests 5c er et lovbrud i den forbindelse. Imidlertid er Appelkomiteen ikke i en situation hvor vi kan fastlægge som en kendsgerning at Vest har en brugbar ubeføjet oplysning fra Øst, så vi har ikke fundet det relevant at bedømme det aspekt af sagen.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
1. Partsindlæg 2013-07-19 e-mail ØV
2. Partsindlæg 2013-07-20 e-mail NS
3. Svar på spørgsmål fra AK 2013-07-25 e-mail ØV
4. Svar på spørgsmål fra AK 2013-07-29 e-mail NS

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

Appellen blev behandlet midtvejs i turneringen. Nogle af den mundtlige appelkomites medlemmer var på det tidspunkt med i toppen af turneringen, og det var en af parterne i sagen også. Denne part har derfor rejst spørgsmålet om hvorvidt deltagere der ligger i toppen af turneringen, bør anses for inhabile i en sådan sag, da det kan være i deres interesse at dømme mod den part der også ligger godt i turneringen.

Appelkomiteen er opmærksom på det aspekt, men vi anser det ikke for et så alvorligt problem at det bør overskygge hensynet til at sagerne bliver bedømt af spillere fra den pågældende turnering.