Appel 13-AU-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra Vingsted, Bronze A, 2013-07-10.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 23. 
Spil 5 
N/NS
uden
skærm
sp D B 9 7 6
hj D 6
ru 2
kl K B 9 6 4
sp E K 5
hj K T 5
ru E D T
kl D 5 3 2
sp T 8 4 2
hj E 9 8 4 3 2
ru 4
kl E 7
  sp 3
hj B 7
ru K B 9 8 7 6 5 3
kl T 8
Meldinger
V N Ø S

pas
1h
3d
...pas
pas
3h
...
...
...
...
...
6h
pas
pas
pas

Resultat
12 stik ØV: 980

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Der var en erkendt pause før Vests pas til 3d.

Turneringslederens afgørelse

3h er en ulovlig melding (§ 73C).
Scoren justeres til S 3d 6 stik, ØV 300.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Vests pause er en ubeføjet oplysning for Øst. Pausen antyder at 3h er en mere fordelagtig melding for ØV end pas. Af 10 adspurgte spillere ville 4 vælge at passe til 3d, hvorfor pas anses for et logisk alternativ (§ 16B1). Derved er Østs 3h ulovlig. Da NS er skadet af at Øst valgte en ulovlig melding, skal scoren justeres (§ 16B3).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

En mundtlig appelkomite blev nedsat, men den kunne ikke behandle sagen da man ikke kunne få fat i NS.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Scoren justeres til S 3d 6 stik, ØV 300.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Sagen handler om ubeføjede oplysninger fra makker. Behandlingen af den slags sager er beskrevet i Lovkommissionens udtalelse om Ubeføjede oplysninger fra makker (LKU-2). Der er i den forbindelse fire spørgsmål som Appelkomiteen skal tage stilling til. Tallene i parentes nedenfor henviser til de fire spørgsmål.

(1) Appelkomiteen anser det for en fastslået kendsgerning at Vest var usædvanligt længe om at passe til 3d. Denne oplysning er ubeføjet for Øst.

(2) Appelkomiteen skønner at den ubeføjede oplysning antyder at det er fordelagtigt for ØV ikke at sælge ud til 3d udoblet, altså at det er fordelagtigt for Øst at melde noget andet end pas.

(3) Pas til 3d er blandt Østs logiske alternativer, idet Appelkomiteen skønner at flere end et ubetydeligt mindretal af spillere i en A-række i Vingsted (gennemsnitshandicap ca. 23) med ØV's aftaler ville passe i Østs situation (§ 16B1b). Dette skøn underbygges også af den rundspørge som turneringslederen har foranstaltet på spillestedet.

På grund af punkterne (1), (2) og (3), er Østs 3h et lovbrud (§ 16B1a).

(4) Lovbruddet har skadet NS, som ville have fået et bedre resultat på spillet hvis lovbruddet ikke var forekommet. Derfor skal scoren justeres (§ 16B3).

Appelkomiteen skønner at S 3d 6 stik er det mest fordelagtige resultat på spillet som NS rimeligvis ville kunne opnå hvis lovbruddet ikke var forekommet. Appelkomiteen tildeler denne score som en balanceret justeret score (§ 12C1e).

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

I forbindelse med svaret på spørgsmål 1 har Appelkomiteen overvejet om de beføjede oplysninger Øst har fra meldeforløbet, nemlig at Nord har forhåndspasset og Syd har spærremeldt, i sig selv placerer Vest med så gode kort at de ubeføjede oplysninger (Vests pause) ikke tilføjer yderligere brugbar information for Øst. Appelkomiteen mener imidlertid at informationen fra Vests pause er brugbar for Øst, idet den gør det lettere for Øst at vælge ikke at passe til 3d.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
1. Partsindlæg 2013-07-19 e-mail ØV
2. Partsindlæg 2013-07-20 e-mail NS
3. Partsindlæg 2013-07-20 e-mail (2 stk.) ØV
4. Reaktion på (3) 2013-07-22 e-mail NS

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

I et partsindlæg har ØV rejst tvivl om hvorvidt Syd fulgte stop-proceduren (§ 123) i forbindelse med meldingen 3d. Turneringslederen har bekræftet over for Appelkomiteen at dette emne ikke blev berørt ved behandlingen af sagen på spillestedet. Appelkomiteen har derfor afgjort sagen ud fra en antagelse om at der ikke har været tale om en sådan uregelmæssighed fra Syds side.