Appel 12-AU-7

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 3. division vest, 2012-11-11.
 
Spil 29 
N/Alle
med
skærm
sp B T 9
hj D B 8
ru E D 9
kl E B 6 3
sp 6
hj 5 4
ru K T 7 6 3
kl K D 9 5 2
sp E D 5 4 3 2
hj E T 3
ru 5 4 2
kl T
  sp K 8 7
hj K 9 7 6 2
ru B 8
kl 8 7 4
Meldinger
V N Ø S
1ut 2s1 2ut2
dbl 3c pas 3h
4c 4h 4s dbl
4ut dbl pas pas
rd pas 5d pas
pas dbl pas pas
pas

1: Aftalt som naturlig, forklaret af Vest til Syd som s-farve plus en minorfarve.
2: Aftalt som Lebensohl, forklaret af Nord til Øst som "meld bedste minor".
Resultat
6 stik NS: 1400

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Ingen alert af 3h, 4c og 4s.

Turneringslederens afgørelse

Ingen justering. 

Misinformation (§ 20F1); men ingen skade som følge af misinformationen (Non § 21B1a)

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Øst fortæller efter spillet (kampen), at han troede makkers 4c var Trelde, "da NS havde vist klørtilpasning"; men han var ikke umiddelbart i stand til at fortælle, hvad han så havde vist med 4s. (da TL sagde "Er det ikke klørkontrol+2 esser?" blev der svaret "Jo, det er det vel."

Og argumentet for, at 4c skulle være opfattet som en Trelde-spørgemelding, svækkes desuden af, at hverken "spørgsmålet" 4c eller "svaret" 4s blev alertet af Øst. 

Nar Øst slet ikke undrer sig over (~spørger til) Syds meldinger, inkl. betydningen af den ualertede 3h-melding, vurderer TL, at det er under alle omstændigheder er på egen risiko når Øst konkluderer, at Syd har en klørfarve. 

Sammenfattende vurderer TL, at MI (den upræcise forklaring af 2NT-meldingens betydning) ikke "rimeligvis har haft indflydelse på beslutningen om at melde 4s" (jf.. § 21B1). 

TL vurderer, at Øst blot "gættede på", at 4s var en god melding. Samt, at ØV oveni var uheldige med, at Vest havde glemt parrets UT-forsvarsaftale, således at 'toget ikke kunne standse' for 5d-X (jf. § 21A).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Turneringslederen blev tilkaldt efter at weekendens sidste kamp var forbi. Det var ikke muligt at sammensætte en mundtlig appelkomite.

Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt.
Depositum returneres
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Appelkomiteen har fastlagt følgende kendsgerninger:

Overordnet er det Appelkomiteens vurdering at ØV's dårlige resultat er forårsaget af at Vest har glemt ØV's aftale, ikke af at Nords forklaring til Øst er forkert.

Nords forklaring af Syds 2ut til Øst er et lovbrud (misinformation). Hvis lovbruddet har skadet ØV, skal scoren justeres (§ 21B3). Det er derfor nødvendigt at undersøge hvordan lovbruddet kunne tænkes at have skadet ØV. Efter spillet mener ØV at skaden er sket ved at Øst har opfattet Vests 4c som en Treldespørgemelding med s som trumf, mens Øst med korrekt forklaring ville have forstået 4c som noget andet end en Treldespørgemelding. Hvis Øst får en anden forståelse af Vests 4c, har Øst mulighed for at passe til 4h i stedet for, som det faktisk skete, at melde 4s.

Appelkomiteen vurderer at denne årsagssammenhæng ikke holder. Intet tyder på at Øst har alertet 4c og 4s. Det gør det overvejende sandsynligt at Øst på meldetidspunktet har opfattet 4c som naturlig, og at 4s er et ønske om at konkurrere i 4s, ikke en melding der viser kontrol i c og to esser. Denne konklusion underbygges af turneringslederens samtale med Øst. 

ØV anfører videre i deres partsindlæg at fortolkningen af 4c som Treldespørgemelding er forankret i at c skal anses for fjendens farve. I lyset af Nords forklaring af 3h, vurderer Appelkomiteen at  grundlaget for en sådan konklusion er meget spinkelt.

Appelkomiteen vurderer derfor at der ikke er grundlag for at justere scoren som følge af misinformationen fra Nord til Øst (§ 21B3 kommer ikke på tale).

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

På det tidspunkt hvor Nord støtter 3h til 4h og undlader at alerte begge meldinger, er det i høj grad muligt at Nord har indset at hans oprindelige forklaring af 3c var forkert. Hvis Nord faktisk har indset det, er Nord forpligtet til at rette sin forkerte forklaring med det samme (§ 20F4). Ifølge reglerne skal Nord desuden tilkalde turneringslederen i den situation. Det er specielt vigtigt at turneringslederen kommer til stede hvis Øst har nået at melde oven på 4h, da Øst nu skal have lov til at tage den melding tilbage (§ 21B1).

Hvis Nord i tide havde indset at hans oprindelige forklaring var forkert og han havde rettet den inden Øst meldte 4s, ville turneringsledertilkaldet og den efterfølgende appel formentlig være undgået helt.

Nords mulige lovbrud i denne forbindelse har imidlertid ingen betydning for Appelkomiteens samlede afgørelse.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Partsindlæg 2012-11-14 e-mail ØV
Partsindlæg 2012-11-18 e-mail NS
Yderligere bemærkninger 2012-11-22 e-mail ØV