Appel 10-LK-2

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 2.division, damer, 2011-03-12.
 
Spil 34 
Ø/NS
uden
skærm
sp K B 9 5
hj 6 5
ru D 9 5 3 2
kl 6 3
sp 4 2
hj 8 4
ru B T 7
kl B 8 7 5 4 2
sp E T 8 3
hj K B 9 7
ru K 8 4
kl D 9
  sp D 7 6
hj E D T 3 2
ru E 6
kl E K T
Meldinger
V N Ø S
1ut dbl
rd1 2d pas 2h
pas pas pas

1: Nilsland (flugt på enfarvet hånd). Alertet, men Nord opfattede ikke alerten. 
Resultat
8 stik NS: +110

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

1UT=12-14. D=straf (ubegrænset styrke). RD=Nilsland (énfarvet flugt). Øst alerter RD-meldingen ved bank i bordet; men Nord opfatter ikke denne alert og tolker RD som stærk ("Ligesom hjemme, 10+, evt. ønske om at strafdoble fjenden". NB.: På TLs forespørgsel understreges det, at sådan spiller man "derhjemme", både efter åbning 1-i-farve og 1UT).

I forbindelse med hold-opgørelsen efter halvlegen opdager Nord, at Østs hånd var meget svagere end ventet, og efter noget snak holdene imellem opsøger Nord TL for at "få sagen ud af hovedet". TL vælger at behandle sagen (se senere) og får følgende forklaringer på det videre meldeforløb:

 2d forklares af Nord som "for at hjælpe makker til at finde bedste sted at spille, ingen speciel styrke". Og af Syd - der har opfattet alerten og ved, at NS har flest points, og at ØV er på vej i noget flugt - som naturlig (6+ ??). 

2h forklares af Nord som naturlig, ingen grund til at melde spar før en evt. dobling. Og af Syd som "Ny farve, troede da ikke makker kunne passe....".

Turneringslederens afgørelse

Justeret score (§ 12C1e) pga misinformation (§ 21B3) . Scoren korrigeres til resultatet af NS 3UT med 9 stik (+600).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Den alertende side er ansvarlig for at sikre, at modstanderne opfatter en afgiven alert (§ 132A4). Og ".....en alert, som en modstander ikke har opfattet, svarer til en forkert forklaring..." (§ 132C1). Situationen behandles derfor efter § 21B (=Melding baseret på modstanders misinformation.). 

TL vurderer, at spillerens "selvbeskyttelse" iflg. § 132C2 ikke finder anvendelse her. Alertpligten er klart defineret som en wakeup-service, og på dette niveau er en spiller ikke forpligtiget til at tvivle på, at en ualertet melding har den "sædvanlige" betydning. 

TL vurderer, at NS har lidt skade som følge af MI og justerer scoren efter § 12C1e. TL vurderer, at scoren for NS 3UT med 9 stik er den rette korrektion at give for begge parter. Idet den giver den ikke-fejlende side "..det mest fordelagtige resultat, som rimeligvis kunne opnås,.." og samtidig den fejlende side "..det mest ufordelagtige resultat, der på nogen måde var sandsynligt." (jf. § 12C1e).

Kommentarer omkring TL-processen

Da appellanterne stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af TLs behandling af sagen, gives TLs opfattelse af forløbet. 

Efter kampens ophør (men inden for fristen på ½time, jf. § 81C3 og § 79C) henvender Nord sig til TL og spørger ".. om kunstige RD skal alertes?...". TL bekræfter dette, hvortil Nord svarer "Øv, så skulle jeg bare have været mere opmærksom". Hertil siger TL, at "Nej, det behøver du egentlig ikke at være, for det er spilleren, som alerter, der skal sikre, at modstanderen opfatter alerten!" og videre "Har I et problem, jeg skal kigge på?". 

Nord svarer, "Øh ja, for i spil 34 skete der det, at........".

Jeg ved ikke, om ordene faldt præcis som anført. Men set fra min side var det en rutine-behandling af en spørgende spiller, der var usikker på lovene. Jeg føler, at jeg ved at spørge ind til, om der foreligger et konkret problem, opfylder TL-forpligtelsen i § 81C3 ( "At berigtige en fejl eller uregelmæssighed, som turneringslederen bliver opmærksom på inden for....rettelsesfristen" ).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Der blev efter TLs anvisning ikke foretaget en MAK-behandling med begrundelsen, at der ikke forelå uenighed om kendsgerningerne eller de bridgemæssige konsekvenser af uregelmæssigheden, således at der alene var tale om appel af lov- og regelfortolkning (§ 93B1).

Afgørelse

Appellen afvises.
Scoren korrigeres til resultatet af NS 3UT med 9 stik (+600).
Depositum returneres
Lovkommissionens afgørelse om lovligheden af at turneringslederen har behandlet sagen, er enstemmig.
Appeludvalgets afgørelse af sagens bridgemæssige indhold er ikke enstemmig
 

Lovkommissionen finder

Appeludvalget finder

Appeludvalgets flertal finder

Et mindretal i appeludvalget finder

Lovkommissionen bemærker i øvrigt

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Kommentarer 2011-03-17 e-mail NS
Kommentarer 2011-03-18 e-mail ØV

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)