Appel 10-AU-2

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 1. division, damer, 2010-11-21
 
Spil 25 
N/ØV
uden
skærm
sp 9 6 5
hj T
ru D B 6 5 4
kl 7 6 5 3
sp E T 7 4 3
hj E 6 2
ru 3
kl E D B T
sp D B 8 2
hj K B 9 5
ru E T 2
kl 8 2
  sp K
hj D 8 7 4 3
ru K 9 8 7
kl K 9 4
Meldinger
V N Ø S
2ut1 pas 3d2
3s 5d dbl pas
pas pas

1: spær med begge minorfarver, alertet.
2: Præference.
Resultat
7 stik ØV: 800

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

NS kalder på turneringslederen. Øst har spurgt længe og grundigt til betydningen af 2ut før sin pas. ØV anfører at spørgsmålene hænger sammen med at beskrivelsen af 2ut ikke er særlig præcis på systemkortet.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet står ved magt.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Turneringslederen vurderer at Vest kun har to logiske alternativer i den melderunde, nemlig en dobling og 3s, og at Østs spørgsmål ikke gør den ene mulighed mere oplagt end den anden.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Ingen. Appellen er indgivet søndag efter sidste kamp. Modstanderne havde forladt spillestedet.

Afgørelse

Appellen afvises.
Det resultat der blev opnået ved bordet, står ved magt.
Depositum returneres.
Appeludvalgets afgørelse er enstemmig.
Beslutningen om at returnere depositum er ikke enstemmig.
 

Appeludvalget finder

Appeludvalget bemærker i øvrigt

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Kommentarer 2010-11-28 appellen NS
Kommentarer 2010-12-01 e-mail ØV
Reaktion på kommentarer 2010-12-02 e-mail NS

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg