Turneringsregler

Turneringsreglement for Jysk-fynsk Holdturnering


Generelt


For forhold der ikke er dækket af nedenstående turneringsreglement henvises til DBf´s turneringsbestemmelser http://www.bridge.dk/lov/love17/n29.htm og rammerne for distrikternes og kredsenes kvalifikationsturneringer §324 http://www.bridge.dk/lov/love17/n29.htm#law324

Jysk-Fynsk holdturnering består af Mellemrækken og Kvalifikationsrækken.


Herudover fastlægger Kreds 4 oprykning fra samt arrangerer et oprykningsslutspil for distrikternes kvalifikationsturneringer.


Hold der ikke ønsker at gøre brug af en af de fastlagte oprykningspladser dvs. pladser der ikke er en følge af vakance tvangsnedrykkes til distrikternes kvalifikationsturneringer.


Deltagergebyr for deltagelse i såvel de ordinære turneringer som diverse oprykningskampe fastsættes sammen med præmier af Kreds 4´s bestyrelse forud for sæsonstart.


Mellemrækken


 1. Mellemrækken består af 10 hold, der spiller alle mod alle i 40-spils kampe.
 2. De 3 bedst placerede hold i sæsonens turnering er i den kommende sæson spilleberettiget i DBf´s 3. division.
 3. Spilleberettiget i den kommende sæsons Mellemrække er:
 1. Nedrykkede hold fra 3. division fra Kreds 4
 2. Ikke nedrykkede hold fra indeværende sæson
 3. Vinderne fra Kvalifikation Nord og Kvalifikation Syd
 4. Herudover suppleres efter behov fra Kvalifikationsrækkerne
 1. De nedrykkede hold er fra næste sæson spilleberettiget i Kvalifikationsrækken.
 2. Nedrykning fra rækken sker som følger:
 1. Ved maksimum 4 nedrykkere til Kreds 4 fra 3. division rykker de 3 dårligst placerede hold ud af rækken.
 2. Ved 5 nedrykkere til Kreds 4 fra 3. division rykker de 4 dårligst placerede hold ud af rækken.
 3. Ved 6 nedrykkere til Kreds 4 fra 3. division rykker de 5 dårligst placerede hold ud af rækken.


Ved vakance til 3. division


Reglerne kan ses i DBfs turneringsreglement §326 (http://www.bridge.dk/lov/love07/n29.htm#law326). Ønsker holdet, der skal spille om oprykning, ikke deltagelse i 3. division eller en oprykningskamp, rykker holdet ned i Kvalifikationsrækken.


Ved vakance til Mellemrækken


Ved vakance suppleres således:

 1. Er der ikke tidligere spillet en kamp mellem de to 2ére fra Kvalifikationsrækken gøres dette og vinderen rykker op.
 2. Er omtalte kamp spillet og vinderen allerede rykket op, så rykker taberen også op.
 3. Mangler der yderligere hold spilles en kamp mellem de to 3ére osv.
 4. Hold der ikke ønsker oprykning efter pkt. a, b og c tvangs nedrykkes til distrikternes kvalifikationsturneringer.


Kvalifikationsrækken


 1. Kvalifikationsrækken består af 20 hold, der i to lige store rækker - benævnt Kvalifikationsrække Nord og Syd - spiller alle mod alle i 40-spils kampe. Ved sammensætningen tages der geografiske hensyn.
 2. Vinderen af hver gruppe er i den kommende sæson spilleberettiget i Mellemrækken.
 3. Er antallet af nedrykkede hold fra 3. division til Kreds 4 mindre end 4 kan yderligere hold rykke op:
 1. Ved 3 nedrykkere spilles en kamp mellem 2érne og vinderen rykker op
 2. Ved 2 nedrykkere rykker begge 2ére op
 3. Ved 1 nedrykker rykker begge 2ére samt vinderen af en kamp mellem 3érne.
 4. Ved a. og c. spilles kampene over 2X20 spil i forbindelse med oprykningsspillet til Kvalifikationsrækken
 1. Spilleberettiget i den kommende sæsons Kvalifikationsrække er:
 1. Nedrykkede hold fra Mellemrækken
 2. Ikke nedrykkede hold fra indeværende sæson
 3. Herudover suppleres med et hold direkte fra hvert distrikt samt det nødvendige antal hold fra oprykningsslutspillet.


Nedrykning fra rækken


 1. De hold der rykker ud af Kvalifikationsrækken er i den kommende sæson spilleberettiget i distrikternes kvalifikationsturneringer (Serie 1).
 2. Antallet af nedrykkere afhænger af antal nedrykkede hold til Kreds 4 fra 3. division.
 1. Ved 3 nedrykkere rykker de 3 sidste hold i hver gruppe ned.
 2. Ved 4 nedrykkere rykker yderligere taberen af en kamp mellem de to 4ére ned. Kampen spilles over 2X20 spil i forbindelse med oprykningsslutspillet.
 3. Ved 5 nedrykkere rykker de 4 sidste hold i hver gruppe ned.
 4. Ved 6 nedrykkere rykker yderligere taberen af en kamp mellem de to 5ére ned. Kampen spilles over 2X20 spil i forbindelse med oprykningsslutspillet.


Vakance til Kvalifikationsrækken

Ved vakance suppleres fra oprykningsslutspillet til Kvalifikationsrækken

Oprykning fra distrikternes kvalifikationsturneringer

Hvert distrikt har ret til én plads i den kommende sæsons Kvalifikationsrække. Distrikterne udpeger holdet efter egne retningslinjer med de begrænsninger, der er beskrevet nedenfor i afsnittet Distrikternes kvalifikationsturneringer. Holdet kan bestå af en eller flere spillere fra et netop nedrykket hold.

Oprykningsslutspil

Turneringen afholdes senest 1. maj. Formål er at finde det sidste hold, som skal rykke op i Kvalifikationsrækken, samt afgøre rækkefølge af hold i forbindelse med vakance til Kvalifikationsrækken.

Spilleberettiget i oprykningsslutspillet er:

 1. Hvert distrikt har ret til at udpege ét hold i henhold til egne retningslinjer med de begrænsninger, der er beskrevet nedenfor under ”Distrikternes kvalifikationsturneringer”.
 2. Den ekstra plads i oprykningsslutslutspillet går til det distrikt, der har flest deltagende hold i serie 1. Hvis der derefter skulle mangle hold, suppleres fra den serie 1, der har næst flest deltagende hold. Ved ligestilling mellem 2 distrikter går pladsen til det hold, der kommer fra det distrikt med flest medlemmer.


Der deltager seks hold i oprykningsslutspil, subsidiært fire hold ved mere end 4 afbud.

Hvis alle distrikter meddeler, at de ikke kan stille med flere hold, spilles der med de hold, der er til rådighed.


Ved vakance til Kvalifikationsrækken suppleres med de øvrige hold efter deres placering.


Distrikternes kvalifikationsturneringer


Distrikterne afholder kvalifikationsturneringer, her kaldet Serie 1, efter egne retningslinjer eller udpeger hold til oprykning til Kreds 4s kvalifikationsrækker, dog skal nedenstående overholdes.


Alle distrikter er forpligtet til at indbyde alle deres spillere til at deltage i Serie 1, hvor kun spillere fra højere rangerende hold er udelukket.


Turneringerne skal være afholdt ultimo februar. Senest 3 dage efter denne dato tilsendes den turneringsansvarlige resultatet af denne samt kontaktoplysninger på de deltagende hold.


Bestemmelser for oprykning og deltagelse i oprykningsslutspillet:Såfremt ingen hold tilmelder sig et distrikts kvalifikationsturnering har distriktet ret til at udpege et hold til oprykning. På dette hold kan deltage én eller flere spillere fra hold, der er rykket ud af Kreds 4s kvalifikationsrækker i indeværende sæson


Såfremt kun ét hold tilmelder sig et distrikts kvalifikationsturnering, rykker dette hold op i Kreds 4s kvalifikationsrækker.


Vinderne af de enkelte distrikters Serie 1 rykker op i Kreds 4s kvalifikationsrækker. Ved vakance overgår pladsen til det efterfølgende hold, såfremt vakance meddeles Kreds 4 senest 1 måned før oprykningsslutspillet. Herefter overgår pladsen til oprykningsslutspillet.


Såfremt ingen af et distrikts deltagende Serie 1 hold ønsker at rykke op i Kreds 4s kvalifikationsrækker, overgår både denne plads og det pågældende distrikts plads i oprykningsslutspillet til deltagerne i dette, medmindre distriktet udpeger et andet hold som overholder retningslinjerne.


I oprykningsslutspillet deltager alle 2ere fra distrikternes kvalifikationsturneringer samt yderligere ét hold fra det distrikt, der har flest deltagende hold i deres Serie 1.


Lovlige spillere og substitutter i oprykningsspillet:

 • Oprykningsslutspillet er at betragte som en del af den indeværende sæsons turneringer om oprykning til næste års kvalifikationsrækker i Kreds 4. Heraf følger, at intet hold kan benytte spillere, der i indeværende sæson har været tilmeldt et højere rangerende hold.
 • Spillere, der har spillet mere end 6 halvlege for ét og samme hold, er i denne forbindelse at betragte som tilmeldt dette hold.
 • Der kan ikke benyttes spillere fra et hold, der har opnået en højere placering i serie 1, medmindre dette hold har frasagt sig en oprykningsplads eller en plads i slutspillet.
 • Der kan benyttes spillere fra hold, der har opnået en lavere placering i serie 1, men kun såfremt dette hold meddeler, at de på forhånd frasiger sig en eventuel senere mulighed for at indtræde i oprykningsslutspillet.
 • Der skal altid deltage mindst 2 spillere fra det hold, der spillede Serie 1.
BridgeCentral, 29. september 2021