Vedtægter for Akademisk Bridgeklub

Opdateret Maj 2016 efter generalforsamlingsbeslutning om 4 i stedet for 5 bestyrelsesmedlemmer

§ 1

Klubbens navn : Akademisk Bridgeklub
Hjemsted : Århus Kommune

§ 2

Klubbens formål er dels at fremme kendskabet til og interessen for bridge, dels at samle klubbens medlemmer til mindst 1 ugentlig spilleaften i efterårssemestret (september – december) og forårssemestret (januar – april) for gennem turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne.

§ 3

Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund, og medlemmerne modtager forbundets medlemsblad. Der spilles efter regler godkendt af Danmarks Bridgeforbund.

§ 4

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen administrerer klubbens anliggender og træffer bestemmelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt – efter vedtægterne – er henlagt under generalforsamlingens afgørelse.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Undtaget herfra er dog spørgsmål om eksklusion af medlemmer, hvor der henvises til § 9.

Ved forfald, der ikke er midlertidigt, kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer for resten af den pågældende valgperiode.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter ønske og behov.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 5

Som medlem optages alle med kendskab og interesse for bridge. Bestyrelsen kan begrænse antallet efter bedste skøn under hensyntagen til lokaleplads og turneringsform. Bestyrelsen er bemyndiget til at engagere en turneringsleder.

§ 6

Klubbens regnskabsår er 1.maj – 30.april.

§ 7

Klubkontingent og spilleafgift samt betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for semestret.

§ 8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. For at stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 8.maj. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende :

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens aflæggelse af årsregnskab
  4. Forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indvarsles ved opslag senest 14 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Afstemninger, der gennemføres under pkt. 9 Eventuelt er alene vejledende for bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødet, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Blot 1 medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Undtaget fra simpelt stemmeflertals beslutningsdygtighed er dog forslag til vedtægtsændringer, som kræver mindst 2/3’s majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Vedtagelse af forslag om klubbens opløsning, deling eller sammenslutning med anden forening, kræver mindst 2/3’s majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår 2/3’s majoritet af de på en generalforsamlingen fremmødte medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget om opløsning af klubben kan vedtages med 2/3’s majoritet af de fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet eller inden 1 måned efter at mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

§9

Et medlem kan – på grund af kontingentrestance – ekskluderes af klubben ved en flertalsbeslutning i den samlede bestyrelse.

Såfremt et medlem – af anden grund end kontingentrestance – ekskluderes eller idømmes karantæ-ne, kræver beslutningen 4/5’s majoritet i bestyrelsen. Det dømte medlem kan dog indanke afgørelsen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Såfremt et medlem – af anden grund end kontingentrestance – herefter ekskluderes af klubben, skal indberetning ske til Danmarks Bridgeforbund via distriktsformanden.

§ 10

I tilfælde af opløsning af klubben, skal klubbens eventuelle formue anvendes til fremme af bridgen i Århus, især blandt ungdommen. Den likviderende generalforsamling træffer nærmere beslutning herom ved simpelt stemmeflertal.

Disse vedtægter, der afløser klubbens tidligere vedtægter, er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 25.april 1989

Anne Marie LadefogedCarsten SchiølerJohan HammelevPeter Bertelsen
Niels Henriksen (formand)Fr. Plugmann (dirigent)

Med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1.oktober 2002

Jørgen Nielsen (formand)Mogens Birkebæk (dirigent)