Spillested

Vestegnens Bridgeklub Mølleholmskolen.

Fra september 2024 spilles Kulturcenteret, Poppel Alle, Taastrup


Spilleaftener

Vestegnens Bridgeklub (Tirsdag aften)

Fra september 2024 spilles fra 14.30  til 18.30i


Regnskab 2023


Vedtægter og spilleregler

VEDTÆGTER OG SPILLEREGLER FOR

VESTEGNENS BRIDGEKLUB
§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Vestegnens Bridgeklub og klubben er hjemhørende i Høje Taastrup Kommune. Klubben er stiftet dem 9. Februar 1988.


§ 2 Formål

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spille- og kursusaftener, for gennem træning, undervisning og turneringer at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3 Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4 Medlemskab

Enhver, der lever op til foreningens formålsparagraf, kan optages som medlem af  Vestegnens Bridgeklub. Der kan dog ikke optages karantæneramte spillere eller tidligere medlemmer der er i restance. Klubben optager medlemmer, så der er et  hensigtsmæssigt par antal i klubben. Det betyder, at man står på venteliste, indtil der bliver en plads ledig.

Særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt spilleregler er angivet i de på generalforsamlingen vedtagne ”Klub- og spilleregler for Vestegnes Bridgeklub”.

Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen. Indmeldelse skal ske til bestyrelsen og er bindende til hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter ½ sæson, når omstændighederne taler for det. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældrene eller værge. Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.


§ 5 Kontingent

Klubbens aktivitetsår er 1. Juli 30. Juni. Årskontingentet for aktivt medlemskab af klubben fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ved indmeldelse betales et indskud på 50 kr. Udover årskontingentet til klubben betaler alle medlemmer det til en hver tid gældende kontingent til hhv. Distrikt og forbund. Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges  generalforsamlingen.


§ 6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.  Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt med tre ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges  for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der  ikke er i kontingent restance.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 14 og 15.


§ 7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling  skal mindst omfatte følgende Punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 2 i ulige år)
 10. Valg af suppleant
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt


§ 8 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 14 og 15.

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter  ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer

 • En formand, der er på valg i lige år
 • En kasserer, der er på valg i ulige år
 • To bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i ulige år
 • Et bestyrelsesmedlem, der er på valg i lige år

Bestyrelsen kan nedsætte spilleudvalg, festudvalg m.v. I disse udvalg skal der være mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Bestyrelsen udarbejder spille- og klubregler, der skal godkendes på generalforsamlingen.


§ 11 Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. januar 31. december. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling. Budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges tilsvarende til godkendelse på den ordinære generalforsamling.


§ 12 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor. Revisoren er valgt for et år af gangen. Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og på se, at beholdningerne er til stede.


§ 13 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang vedrørende klubbens almindelige drift. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.


§ 14 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to Tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 15 Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal. Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, tilfalder det folkeoplysende børne- og ungearbejde i Høje-Taastrup Kommune.


Ovenstående vedtægter er sammen med nedenstående ”Klub- og spilleregler” vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. Februar 1988 og senest revideret ved den

 • Ordinære generalforsamling den 28. Januar 1997
 • Ordinære generalforsamling den 27. Februar 2007
 • Ordinære generalforsamling den 24. Februar 2009
 • Ekstraordinære generalforsamling den 21. September 2010
 • Ekstraordinære generalforsamling den 9. November 2010
 • Ordinære generalforsamling den 26. Februar 2013 samt den
 • Ordinære generalforsamling den 24. Februar 2015
 • Ordinære generalforsamling den 27. Februar 2024


KLUB- OG SPILLEREGLER FOR VESTEGNES BRIDGEKLUBSpilletidspunktKlubbens spilleaften er tirsdag eftermiddag kl. 14.30- 18.30. Spillestedet er Kulturcentret, Poppel Allé 12, Taastrup


SæsonSæsonens varighed besluttes af bestyrelsen.


Substitut


Et medlem, der er forhindret i at møde på en spilleaften, skal selv skaffe en substitut. Formanden skal underrettes om spille fravær så hurtigt som overhovedet muligt principielt senest dagen før spilleaftenen.


Planlagt fraværDet er muligt for et par at melde fra til en spilleaften, senest spilleaftenen før. Enten ved at framelde pr. mail til tuneringslederen eller ved at give formanden besked.


UdeblivelseVed uanmeldt udeblivelse og forsinket ankomst kan spillelederen idømme vedkommende straf point.


SpilletidDer spilles på tid eks. 3 spil med en maksimal varighed af 21 minutter.


TvivlTvivlsspørgsmål under spillet skal altid afgøres af spillelederen.


Ændring af spillereglerKlubbens spilleregler kan kun ændres via vedtagelse på klubbens ordinære generalforsamling eller en specielt indkaldt generalforsamling.


Klargøring af lokalePÅ spilleaftenen påser bestyrelsen, at lokalet er indrettet til bridgespil.


Afrydning af lokaleEfter spillets ophør deltager samtlige spillere i at reetablere lokalet.


RygningDer er rygeforbud i Kulturcentert.BridgeCentral, 7. maj 2024