Vestegnens Bridgeklub


Referat fra generalforsamling 2023

Vestegnens Bridgeklub

Mødereferat fra generalforsamling

den 28. februar 2023 kl. 18.15 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Jensen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Yrsa Andersen blev valgt til at tage referat.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden fortalte, at klubben havde eksisteret i 35 år, og det blev konstateret, at 6 havde været medlemmer i alle årene. Klubben har 36 medlemmer, og der kan derfor ikke spilles holdturneringer, hvilket ellers har været traditionen. Formanden sagde, at vi spillede for at have det rart og manede til at holde den gode tone også over for makker.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab

Der blev tilkendegivet, at der var et misforhold vedr. Posten ”Jule- og Sommerafslutning” da vi havde brugt 15.445 kr. men kun afsat 2000 til næste år. Formanden fortalte, at det beløb, som blev brugt til vores afslutninger afhang af, hvad der i øvrigt var af udgifter i løbet af året.

Regnskabet blev godkendt.

(Note efter generalforsamlingen: Medlemmernes egenbetaling på 1980 kr. står under indtægter og skal trækkes fra for at få foreningens reelle udgift. Desuden havde foreningen penge på grund af, at vi stort set ikke havde udgifter under Corona lukningen)

 1. Godkendelse af budget

Budgettet blev godkendt

 1. Fastsættelse af kontingent for 2023/2024

Bestyrelsens forslag: Kontingentet fastholdes på nuværende niveau (i alt 350 kr. til klubben), samt kontingentet til Danmarks Bridgeforbund og kontingentet til distriktet.

Kontingentet på 350 kr. til klubben blev godkendt.

 1. Forslag til beslutning

6a. Bestyrelsen foreslår at foreningens spilletid ændres til om eftermiddagen.

Tidspunkt: Kl. 13 til  kl. 17

Spillested: Kulturcentret Lokale 3, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup

Da forslaget er så vidtrækkende, betragter bestyrelsen det som en beslutning, der skal tages i henhold til § 14 i Vedtægterne, det vil sige, at der skal være 2/3 af de afgivne stemmer, som stemmer for forslaget. Afstemningen foretages skriftligt.

Der var en del spørgsmål til lokale 3 i Kulturcentret, da en del mente det var for lille og at der var en meget dårlig akustik.

Det var heller ikke alle, der ønskede at ændre spilletidspunkt.

Formanden tilkendegav, at dette lokale var det mulige under de givne forudsætninger. I medborgerhuset er der for dårlige parkeringsmuligheder og vi kan ikke være på skolen om eftermiddagen.

Dirigenten bad om en tilkendegivelse vedrørende bestyrelsen ønske om, at forslaget skulle have 2/3 flertal for at blive vedtaget. Der var ingen kommentarer til dette.

Dirigenten oplyste at der var 32 stemmeberettigede medlemmer til sted, dette betød at der skulle være 22, der stemte for forslaget, hvis det skulle vedtages.

Per Nissov og Frank Hansen blev valgt til stemme tællere af stemmesedlerne.

Resultat: 21 stemmer for forslaget 8 stemmer imod forslaget og 3 blanke stemmer.

Dirigenten konstaterede, at forslaget dermed var faldet. Vi forsætter derfor med at spille på Mølleholmskolen om aftenen.

6b. Såfremt forslaget 6a bliver vedtaget, skal der vedtages ændring i:

”Klub- og spilleregler for Vestegnens Bridgeklub”

 1. Pkt.  Ændres til: Klubbens spilletid er tirsdag eftermiddag

kl. 13 17. Spillestedet er Kulturcentret, Poppel Allé 12 Taastrup.

Sidste pkt. Der er rygeforbud i Kulturcentret.

         Forslaget udgik, da forslag 6a ikke blev vedtaget.

 1. Valg af Kasserer

Ea Molzen er på Valg Ea blev genvalgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlem (2 i ulige år)

Per Vinding og Mogens Toft er på valg de blev begge genvalgt

 1. Valg af suppleant

Poul Erik Thomsen ønskede ikke genvalgt

Formanden takkede Poul Erik for hans store arbejde under hans mange år som suppleant.

Kenneth Bjerregård blev valgt som ny suppleant.

 1. Valg af revisor

Per Nissov modtog genvalg.

 1. Eventuelt

Der var ingen indlæg fra medlemmerne. Dirigenten takkede for samlingen for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten.

(Efter generalforsamlingen blev der fremført, at nogle af de fraværende medlemmer ville stemme for forslag 6a, men i henhold til § 6 andet afsnit kan der ikke stemmes ved fuldmagt, så alene de fremmødte medlemmer kan afgive stemme.)

Referent: Yrsa Andersen og Gitte Gjørup

Bestyrelsen

I henhold til § 6 i vores vedtægter skal forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være indsendt skriftligt til bestyrelsen seneste 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.


BridgeCentral, 22. marts 2023