Referater + Bestyrelsesberetning

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub onsdag d. 2 september 2020

54 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Budget samt fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt


 1. Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne, og dagsorden fremsendt i rette tid.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Den fremsendte beretning fra bestyrelsen for det forløbne år blev godkendt. Beretningen bliver tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside. Jan Jørgensen gratulerede på bestyrelsens og klubbens vegne Jonas med DM for hold og ligeledes Søren & Sophie Bune med VM i online-bridge.

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

Helge redegjorde i sin egenskab af kasserer for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 1. Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet og orienterede om, at bestyrelsen indstiller til en kontingentforhøjelse på kr. 50 for klubbens faste medlemmer til dækning af ekstraomkostninger forbundet med ”Corona-hygiejne”.

Eivind fremsatte forslag om, at beløbet til festfond sættes på standby. Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag

Helge var fremkommet med forslag om at indstille kaffebrygning for at reducere risikoen for smitte. Forslaget blev vedtaget foreløbig i en periode frem til jul. Bestyrelsen afklarer vedrørende forårssæsonen 2021.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Peter Kraunsøe, Freddy Christiansen & Johan Bayer var på valg som bestyrelsesmedlemmer, ligesom Jakob Bjerrum var på valg som substitut. Alle var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Holgaard blev genvalgt som revisor.

Morten Skovsted Eriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Et enkelt medlem fremførte, at de fremsendte Corona-tiltag ikke var restriktive nok. Søren Kraunsøe svarede på bestyrelsens vegne, at de udarbejdede retningslinjer var drøftet indgående i bestyrelsen, og at de var blevet til i samarbejde med Islev Bridgeklub. Ballerup Bridgeklub har stort set identiske retningslinjer.

Medlemmerne opfordres til at læse og efterleve de udarbejdede retningslinjer og sikre maksimal opmærksomhed på god hygiejne og ”social distance”.

Ole Bækgaard rundede Generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Jan Jørgensen takkede Ole Bækgaard for god ledelse af Generalforsamlingen.

For referatet

Johan Bayer


Beretning 2019 / 2020

En underlig beretning kan man vel kalde det.

Vi har altid kunne hylde vores vindere i beretningen, og eventuelle landsholdsspillere med gode resultater.

Beretningen her er skrevet i Coronavirusens lys. Danmark er blevet lukket ned og forbud mod forsamlinger. Det har vi naturligvis overholdt. Vi håber, at vi kan starte den ny sæson den første onsdag i september, men det får I naturligvis besked om.

Det har ikke været muligt at afholde generalforsamling, så bestyrelsen har besluttet, at den siddende bestyrelse fortsætter som provisorisk bestyrelse og planlægger den kommende sæson. Vi vil indkalde til ordinær generalforsamling på første spilledag. Det er ikke ifølge vedtægter, men det er anbefaling fra DBF, at man i denne situation kan gøre sådan.

Til den kommende sæson er vi p.t. 22 tilmeldte hold.

Holdturnering stoppede efter 6. runde. Da vi har mulighed for at deltage i klubhold, og skal finde de deltagere der har mulighed for at deltage, har vi besluttet at lade resultatet efter denne runde stå ved magt. Dvs. at vi kan stille med de 2 hold der lå nr. 1 og 2.
Tillykke til Kell, Ole, Sejr, Erling og Peter med mesterskabet.

Divisionsturneringen er ligeledes stoppet, så vi kender ikke til hvilke hold der er rykket op, ned eller evt. blevet danmarksmestre. Men klubben har spillere på 13 hold i divisionen. Flot

Det vi desværre har været ude for i sæsonen er, at vi har været ude for et tyveri af vores materiale. Det er ikke gratis. Det har kostet af formuen ca. 40.000 kr. udefra kommende omstændigheder, men absolut ikke rart. Vi har søgt om tilskud fra diverse fonde, desværre uden held

Vi har I bestyrelsen besluttet, at vi gerne vil holde kontingent på et fornuftigt niveau, og derfor vil vi i de kommende år ikke uddele topscorer præmier m.m. Det koster i omegnen af 20.000 kr. Vi holder slutpræmier for både hold og par, men ikke topscorer. Derfor kan vi indstille at vi holder vores kontingent på det nuværende niveau dog kender vi ikke forbundets kontingent.

Bestyrelsen har diskuteret oprydning. Der er efter bestyrelsens mening stadig plads til forbedring.

Rygning har igen været et punkt vi har hørt om. Dejligt at se, at alle rygere nu går uden for matriklen.

Bestyrelsen vil meget gerne takke Erling for at han har sørget for at vi har fået topscorer præmier af stor kvalitet. Beslutningen om at stoppe med topscorer præmier er taget sammen med Erling. Vi vil også takke Søren for kort afhentning og levering. Hvad skulle vi have gjort uden ham. Tak til Eivind for kaffe og Gerda for kokosmakroner og til Søren for at stå for ølsalg.

Samtidig har vi en stab af turneringsleder, der sørger for at det hele kører på skinner. Tak til dem. Og til dig Freddy, uden dig kunne vi ikke køre turneringerne. Til Helge, tak for dit arbejde med at holde styr på finanserne.


BridgeCentral, 2. marts 2021