Klubregler

KLUBREGLER FOR BRIDGEKLUBBEN

RUDER ES

Bridgeklubben Ruder Es, Hvidovre

Stiftet 19. september 1949


§ 1. Overordnede regler.

Klubbens turneringer afvikles i overensstemmelse med De internationale love for Turneringsbridge samt DBf`s særlige bestemmelser.


Klubbens spilletidspunkter er

Mandag kl. 13.00

Mandag kl. 19.00

Tirsdag   kl. 13.00

Torsdag kl. 13.00

Torsdag kl. 19.00


§ 2. Sæson.

Sæsonen starter d. 1. september og slutter d. 31. maj. Der spilles ikke på helligdage.§ 3. Substitutter.

Et medlem, der er forhindret i at møde på en spilledag, må selv skaffe en substitut. Kan man ikke det, må man nødvendigvis kontakte spilledagens substitutformidler for at få hjælp til at skaffe en afløser.

Substitutformidleren skal til enhver tid orienteres, når der indsættes en substitut for en forhindret spiller.§ 4. Justeret score ved substituering.

Parturnering:   Ved udeblivelse tildeles man scoren 40/60 %.

          Såfremt kun 1 spiller substitueres, foretages ingen justering.

          Såfremt begge spillere substitueres, korrigeres scoren til middel.


Holdturnering: Når et hold udebliver, er udgået, eller mangler i turneringen, gælder følgende:

 1. Scoren for det udeblevne hold fastsættes på følgende måde:
 1. Hvis udeblivelsen var strafbar (DBf`s turneringslederhåndbog §244) tildeles holdet 0 kamppoints
 2. Hvis udeblivelsen var straffri, tildeles holdet 10 kamppoint.
 1. Det mødende hold tildeles den højeste score af følgende muligheder:
 1. 13 kamppoints.
 2. Gennemsnittet af de øvrige holds KP-scorer mod det udeblevne hold
 3. Gennemsnittet af holdets egen KP-score i samtlige øvrige kampe.

Når et hold substitueres total, får holdet, hvad det scorer dog højest 15 og mindst 5 KP. Såfremt substitutternes spillestyrke efter TU-lederens skøn, afviger væsentligt fra dem, de substituerer, kan der tildeles justeret score.


                  Såfremt kun en spiller er substitueret, foretages ingen justering.

Såfremt to spillere er substitueret, foretages der ingen justering, hvis                   substitutterne spiller med hver sin, af de ordinære spillere på holdet. Hvis

substitutternes samlede bridgehandicap er over 5 points lavere end det par, der substitueres for, justeres en højere score ned til holdets egen gennemsnitscore for hele turneringen.


§ 4.1. Justeret score ved tidsoverskridelse.

Den tildelte spilletid for en runde som besluttes af den enkelte TU-leder - skal til enhver tid overholdes.

Såfremt spilletiden overskrides, justeres scoren således:

 1. Parturnering:
 1. Hvis et spil ikke er afsluttet efter udløbet af skifteminutterne:

Første gang gives en advarsel til begge par (kun til det ene, hvis der er enighed om, at dette par alene har skylden). Anden og efterfølgende gange fratrækkes 10 % fra den opnåede score.

 1. Hvis der er mindre end 5 minutter tilbage af spilletiden, må der ikke startes på et nyt spil. Resultatet af det ikke spillede spil er middel.

Er et spil alligevel påbegyndt efter tidsfristen, kan turneringslederen afbryde spillet og tildele begge par middelscore.


 1. Holdturnering:
 1. En tidsoverskridelse på 5 minutter accepteres straffrit.
 2. Er alle spil ikke færdigspillet ved begge borde, når tiden er overskredet med 5 minutter, kan turneringslederen afbryde spillet, og de manglende spil udgår ved begge borde. Opgørelse foretages så efter de spil, der er spillet ved begge borde.§ 5. Placering ved ligestilling.

Ved ligestilling efter en turnerings afslutning fastlægges de indbyrdes placeringer efter nedenstående regler:

 1. Parturnering:
 1. Hvis to eller flere par står lige, er det den indbyrdes samlede score i alle runder, der er afgørende.
 2. Ved ligestilling efter en sådan beregning gives samme placering. Til brug for afgørelse af evt. op- eller nedrykning, anvendes lodtrækning.
 1. Holdturnering:
 1. Hvis to eller flere hold står lige, fastlægges placeringen efter antal KP i alle indbyrdes kampe.
 2. Er der fortsat ligestilling foretages opgørelse efter IMP scoren i alle indbyrdes kampe.
 3. Er der fortsat ligestilling anvendes lodtrækning til evt. afgørelse af op- og nedrykning.


§ 6. Mesterpoints og præmier.

Fordeling af mesterpoints sker på grundlag af den opnåede score inden evt. justeringer for substitutter.


Præmiering ved klubmesterskabsturneringer:

 1. Ingen spiller er berettiget til præmie for en turnering, medmindre man opfylder følgende:
 1. Parturnering.

       Man skal have spillet mindst halvdelen af spillene.


 1. Holdturnering.

      Man skal have spillet mindst halvdelen af kampene.


 1. Hvis et par er substitueret af det samme par i flertallet af en løbende turnerings spil, indtræder de som reserver for det oprindelige par og indtræder som præmieberettiget i turneringen.§ 6.1. Præmier.


 1. Parturneringer

I klubmesterskabet for par får de endelige vindere i A rækken 2 præmier og nr. 2 får 1 præmie. I alle øvrige rækker får de endelige vindere samt nr. 2 i hver række 1 præmie.


Ved juleafslutninger og sæsonafslutninger gives der præmie til de to par i hver række, der har den bedste forbedring af handicap.


 1. Holdturneringer

I klubmesterskabet for hold er der to præmier pr. spiller til vinderne i A-rækken og 1 præmie pr. spiller til 2. pladsen.

I alle øvrige rækker får vinderne samt nr. 2 hver 1 præmie.


§ 7. Generelt.

 1. For klubbens turneringer gælder De Internationale Love og etiske regler, som er godkendt af DBf.
 2. Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. En turneringsleder skal altid tilkaldes, så uregelmæssighederne kan blive rettet i overensstemmelse med DBf`s turneringsreglement.
 3. Protest mod turneringslederens afgørelse skal afgives til samme senest 5 minutter efter sektionens ophør. Turneringslederes afgørelse forelægges Spilleudvalget, og i mangel heraf, klubbens øvrige turneringsledere. Resultatet skal senest foreligge på klubbens førstkommende spilledag. Afgørelsen kan indankes for Distrikt Østsjælland.        

Alert og Stopkort skal benyttes i overensstemmelse med DBf`s regler.

 1. I forbindelse med holdturneringer, er det ikke nødvendig at udfylde og aflevere et holdregnskab, idet det indtastede resultat i Bridgematen er det gældende.
 2. Systemkort er obligatorisk for såvel medlemmer som substitutter i alle klubbens turneringer.
 3. Medlemmerne skal behandle al materiale med omhu og være turneringslederen behjælpelig med turneringens afvikling.
 4. Medlemmerne er ansvarlige for at bridgemateriel lægges på plads samt bridgebordet efter spillet - forlades i opryddet stand.
 5. Klubbens medlemmer holdes orienteret om arrangementer i klubben og turneringer på Distrikts-, Kreds- og Forbundsniveau.


Disse klubregler der erstatter klubbens tidligere ”Turneringsreglement”, er vedtaget på bestyrelsens møde den 6.august 2018.

Revideret på bestyrelsens møde den 3. november 2018.

Revideret på bestyrelsens møde den 28. januar 2019.

Revideret på bestyrelsens møde den 30. april 2019

Revideret på bestyrelsens møde d. 19. august 2019

Revideret på bestyrelsens møde d. 21. august 2021

Revideret på bestyrelsens møde d. 2. september 2022

Revideret på bestyrelsens møde d. 4. maj 2023


BridgeCentral, 15. juli 2024