Klubben

Om klubben


Bridgeklubben Ruder ES er stiftet d. 19. september 1949.

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund, og er tilmeldt mesterpointordningen.

Sæsonen omfatter 1. september - 31. maj.

Vi spiller hver mandag og torsdag aften kl. 19, mandag,  tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 13.


Begynderundervisning hver tirsdag aften kl. 18 - 21.


Åbent hus i sommerperioden (juni-august) hver torsdag kl. 19.


Hele huset er røgfrit.


Spillested: Byvej 78 2650 Hvidovre


Busforbindelser: Bus 11 holder lige udenfor dørenKontingent


Kontingentet, der skal betales til Ruder Es, består dels af kontingent til DBf og dels af kontingent til Ruder Es.


Opkræves årligt af Danmarks Bridgeforbund: Grundkontingent samt kontingent til kreds og distrikt.


I alt for primære medlemmer: Kr. 333,00 (nedrundet til kr. 330,00) 


For medlemmer der ikke har Ruder Es som hjemmeklub: kr. 73,00 (nedrundet til kr. 70.00) Månedligt kontingent til Ruder ES. - 1. spilledag: kr. 61,00 Efterfølgende spilledag(e): kr. 45,00


For juniorer (ikke fyldt 25 år den 1. januar 2013) opkræves halvt kontingent til både DBf og Ruder Es.


Helårligt kontingent for passive medlemmer opkræves i efteråret med kr. 400,00.


Passive med primært medlemsskab i anden klub kr. 200.


DBf opkræver kontingent i oktober måned. Det opkræves hos medlemmerne sammen med det helårlige kontingent til Ruder Es.

Kontingent bedes indbetalt til Danske Bank konto 1551  1908782 inden udgangen af juli måned.

Kontingentet er vedtaget af klubbens generalforsamling.


Kontingent  2023 / 2024


Kontingent

Primærmedlem (Medlem i Ruder Es)

Klubmedlem (primærmedlem i en anden klub under DBf end Ruder Es)
Én spillegang pr. uge

DKK 880

DKK 620

To spillegange pr. uge

DKK 1.285

DKK 1.025

Tre spillegange pr. uge

DKK 1.690

DKK 1.430

Fire spillegange pr. uge

DKK 2.095

DKK 1.835


Der opkræves ikke længere separat betaling for kaffe, så kontingentsatserne er gældende for alle.


Kontingentet bedes betalt til klubbens bankkonto 1551 1908782 med angivelse af DBf-medlemsnummer og navn.


Ønsker du at betale via MobilePay, så anvend "box70060" som betalingsmodtager og oplys ligeledes DBf-medlemsnummer og navn. Husk dog venligst, at det er billigere for klubben at modtage betalingen direkte til bankkontoen.


Det vil være en hjælp, hvis du indbetaler med det samme og senest den 31. juli.Vedtægter for Bridgeklubben Ruder Es, Hvidovre


§ 1. Navn og hjemsted


Klubbens navn er Bridgeklubben Ruder Es og klubben er hjemmehørende i Hvidovre kommune.


Klubben er stiftet den 19. september 1949.


§ 2. Formål


Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne samt fremme kendskabet til og interessen for bridge.


Klubben vil regelmæssigt flere gange i løbet af sæsonen, der varer fra den 1. september til den 31. maj, afholde spilledage og/eller møder med bridge som hovedemne forbeholdt klubbens medlemmer. Klubben kan afholde spilledage/arrangementer uden for sæsonen.


§ 3. Tilhørsforhold


Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.


§ 4. Medlemskab


Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i bridgespil i klubben.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

       

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Bridgeklubben Ruder Es.               


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.


Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.


Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.


Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.


I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.


§ 5. Kontingent


Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.


Indbetalingsterminer, opkrævningsform og evt. administrative gebyrer fastsættes af bestyrelsen.


Er et medlem i restance pr. den 31. august, betragtes medlemmet som udmeldt.


§ 6. Udelukkelse og eksklusion


Et medlem kan udelukkes midlertidigt (suspension) eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben eller vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser i relation til DBf og/eller klubben.


I sager om suspension og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


Hvis medlemmet ønsker det, vil sager om eksklusion - på medlemmets anmodning - kunne blive indbragt for og endeligt afgjort på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et separat punkt.


En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver simpelt flertal.


En eksklusion vil blive indberettet til DBf.


§ 7. Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og i øvrigt iht. DBFs vedtægter.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst tre ugers varsel bl.a. på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.


Indkomne forslag og det reviderede regnskab kommunikeres

til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Ethvert myndigt medlem har stemmeret på generalforsamlingen, hvis medlemmet ikke var i kontingentrestance på datoen for indkaldelsen.


Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan maksimalt råde over én fuldmagt.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal med mindre andet følger af §§ 15 og 16.


§ 8. Dagsorden


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Evt. indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlem(mer) (lige år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) (ulige år)
 8. Hvert år valg af én revisor for to år og en revisorsuppleant for et år
 9. Eventuelt


§ 9. Generalforsamlingens ledelse


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.


Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Inden for tre uger godkendes referatet af dirigenten, underskrives af dirigent og referent hvorefter det kommunikeres til klubbens medlemmer.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst en tiendedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. Anmodningen skal indeholde det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens fremsættelse, dog ikke i juli eller august måned.


For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.


Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer; en formand, en kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for to år. Formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem vælges i lige år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.


Bortset fra valget af formand er bestyrelsen selvkonstituerende og fastsætter sin egen forretningsorden. Hvis bestyrelsen i en valgperiode reduceres til mindre end fem medlemmer, er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der laves referat af bestyrelsens beslutninger.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.


Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 18 år.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, som hvis det ønskes af en tiendedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer, kan fordres forelagt på den førstkommende generalforsamling.


Bestyrelsen fastsætter den måde, hvorpå information kommunikeres til klubbens medlemmer.


Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg, turneringskomité, festudvalg etc.) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

§ 12. Regnskab


Klubbens regnskabsår er kalenderåret.


Regnskabet revideres forud for den ordinære generalforsamling af de to generalforsamlingsvalgte revisorer. Regnskabet skal være revideret senest to uger før årets ordinære generalforsamling og offentliggøres senest én uge før generalforsamlingen.


§ 13. Revision


På den ordinære generalforsamling vælges hvert år én revisor for to år ad gangen og i alt to revisorer, som vælges forskudt for hinanden. Hvert år vælges en revisorsuppleant for ét år.


Revisorerne skal hvert år kritisk gennemgå regnskabet, bestræbe sig på at sikre, at det er retvisende og sikre, at beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse


Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner dog af formanden og kassereren hver for sig. Ved en evt. optagning af lån kræves underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal forud være godkendt af generalforsamlingen.


Klubbens medlemmer hæfter ikke for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer


Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 16. Opløsning


Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2020.


Privatlivspolitik

Her finder du information om hvordan dine persondata behandles i Ruder Es og dine rettigheder.

Ved spørgsmål - kontakt formand for Ruder Es - Berit Dundal


Privatlivspolitik for Ruder Es Bridgeklub.

Senest ændret 30. maj 2018


Bridgeklubbens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger der er relevante for klubbens drift.

Vi sletter dine oplysninger på anmodning når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ruder Es Bridgeklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Berit Dundal
Adresse: Toft Sørensens Vænge 1, 2650 Hvidovre
Telefon: 20443892
Mail: berit_dundal@hotmail.com
Website: www.ruderes.dk        

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. ÷
 2. Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv, samme som Medlemsoplysninger, samt:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Andre oplysninger: Oplysninger om hvervet, bankkontonummer mv.
   2. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, ansættelsesdato mv.
 3. Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. ÷
 4. Oplysninger om substitutter
 1. Almindelige personoplysninger:
 1. Kontaktoplysninger som navn, adresse, mail og telefonnummer.


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv og fra Danmarks Bridgeforbund. Oplysninger vi modtager fra Danmarks Bridgeforbund er foruden almindelige registrerings- og kontaktoplysninger sportslige oplysninger om fx spillestyrke samt eventuelle udelukkelser.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle personoplysninger er særligt:

 • Bridgeklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • At der sker som følge af et lovkrav.
 • At der sker med dit samtykke.


Formålene:

 1. Vi behandler medlemsoplysninger:
  1. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.
  3. For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og overfor forbundets øvrige medlemsklubber.
 2. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver:
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige opgave.
 3. Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten i en korrekt sportslig kontekst.
 4. Vi behandler oplysninger om substitutter:
  1. For at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for at kunne kontakte mulige substitutter.


Vi behandler som hovedregel kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

 • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter herunder offentliggøre start- og resultatlister samt MP- og handicapposteringer.
 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon.
 • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående herunder offentliggøre billeder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund for at sikre en korrekt håndtering af vores medlemskab heraf samt for at sikre opfyldelsen af dine rettigheder overfor DBf og DBfs øvrige medlemsklubber i kraft af dit medlemskab hos os.
 • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af kommunal lokalestøtte eller private fondes tilskud.
 • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
 • For medlemmer under 18 år behandler vi endvidere forældres persondata for at kunne kommunikere med medlemmets forældre.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver dine personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig fx oplyser vi dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er klubbens formand.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet og dertil i op til 3 år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben.
 2. Medlemmer med særlige opgaver: som medlemmer.
 3. Deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil aktiviteten er endeligt afsluttet og du anmoder om at få dem slettet.

Vi opbevarer dog oplysninger der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst så længe de har værdi i denne kontekst fx opbevarer og offentliggør vi navnene på årets klubmestre eller vinderne af vores åbne turneringer gennem hele klubbens levetid.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik).
 • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (retten til at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig i et læseligt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i dette dokument.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette dig, fx for at kunne opstille lovlig krævet dokumentation for et opnået kommunalt tilskud.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Substitutter optages kun på substitutlisten ved tilsagn, og du kan til enhver tid tilbagekalde dette tilsagn.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.


Vedtaget af Ruder Es Bridgeklubs bestyrelse.

BridgeCentral, 23. november 2023