Appel 19-AU-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra Vinoble Open, D-rækken, 2019-07-09.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 22.

Spil 8 
V/-
uden
skærm
sp K D 2
hj K 4
ru D B T 8 3
kl E D 8
sp E 5
hj E 3
ru E 9 5 2
kl K B 9 6 5
sp B T 9 8 7 6
hj T 5
ru K 4
kl 4 3 2
  sp 4 3
hj D B 9 8 7 6 2
ru 7 6
kl T 7
Meldinger
V N Ø S
1ut
dbl
2h1
3h
pas
3s
dbl
pas
pas
3ut
pas
pas
dbl
pas
pas
pas

1:  Ingen alert

Resultat
7 stik, ØV 300


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2h blev ikke alertet. Vest opfattede den som naturlig, men Øst mente den som overføring til 2s. Da der ikke var nogen aftale, var jeg nødt til at behandle sagen som misinformation.

Turneringslederens afgørelse

Scoren justeres til S 4h, 9 stik, ØV 50.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Med korrekt forklaring af 2h ville Syd stadig kunne melde 3h. Nord vil enten melde 3ut eller 4h. Hvis Nord melder 3ut, vil Syd flytte til 4h, som er meget mindre tilbøjelig til at føre til en misforståelse med den korrekte information end efter en "naturlig" 2h fra Øst. Derfor er det udelukket at NS ender i 3ut.

Muligheden for at Vest dobler 4h har jeg set bort fra, idet Vest ikke kan regne med at sætte kontrakten på egen hånd, og Vest vil ikke have vist nogen konstruktive værdier i meldeforløbet.

Med korrekt information om 2h, er 4h den meget sandsynlige slutkontrakt, og 9 stik er den eneste relevante mulighed for resultatet.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Der blev ikke afholdt MAK, da den eneste relevante mulighed for at afholde mødet var i forbindelse med turneringens afslutning. Da afgørelsen ikke kan have indflydelse på præmierne, er appellen derfor videresendt til DBf's Appelkomite.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet justeres til 60 % S 4h 9 stik og 40 % 3h 9 stik.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er ikke enstemmig.

Begrundelse

Det er en kendsgerning at 2h ikke blev alertet af Vest. Appelkomiteen er enig i turneringslederens fastlæggelse af ØV’s aftale om 2h, sådan at den korrekte forklaring er noget i retning af ”Det er uklart om 2h efter doblingen er naturligt eller overførsel til spar”. Med denne aftale skal 2h alertes jf. LKU-9 afsnit 2.5 og undladelse heraf er misinformation (§ 21B1a).

Appelkomiteen er enige om, at med en alert af 2h vil Syd nærmest altid melde 3h. Uden alerten har Nord dog sværere ved at gennemskue, hvordan Syds 3h skal opfattes.

Appelkomiteen har herefter foretaget en rundspørge blandt 7 spillere med ca. samme spillestyrke som den aktuelle række, hvor de er blevet spurgt, hvad de vil melde på Nords hånd givet forklaringen ”at 2h ville være overføring til spar i et uforstyrret meldeforløb, men ØV har ingen aftale om det konkrete meldeforløb, hvor det måske er naturligt.” Resultatet af rundspørgen er, at 2 spillere melder pas og 5 spillere melder 3ut.

Det er Appelkomiteens vurdering, at Syd med korrekt forklaring altid vil korrigere 3ut til 4h.
Da både 3h og 4h vil give et bedre resultat til NS end resultatet opnået ved bordet, skal scoren justeres (§ 21B3, § 12C1). Med baggrund i rundspørgen gøres dette som en vægtet score, idet vægtene justeres til fordel ikke fejlende side (§ X12A1).

Appelkomiteen har overvejet om en eller flere af NS’s meldinger skal anses som enten en særdeles alvorlig fejl, som ikke har med lovbruddet at gøre, eller satsende handling (§ 12C1e), således NS skal fratages en del af kompensationen. Et flertal i appelkomiteen mener ikke at det er tilfældet. Det er på dette punkt, at afgørelsen ikke er enstemmig.

Depositum

Da afgørelsen ændres, returneres depositum automatisk (§ X92B3a).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg  2019-07-12 e-mail NS
2  Partsindlæg  2019-07-12 e-mail ØV