Appel 18-LK-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra Kreds 4, Kvalifikation Nord, 2018-12-12.

Et hold har trukket sig fra turneringen efter at 3 kampe er afviklet af de i alt 9 kampe der er planlagt for turneringen.

Kredsen har indsat et reservehold i stedet for det hold der har trukket sig.

Appellen er indgivet af hold Z som repræsentant for hold W, X, Y og Z, der alle deltager i turneringen.


Kredsens redegørelse for sine dispositioner

Kredsen har 2018-12-11 udsendt nedenstående skrivelse til holdene i turneringen. (I denne gengivelse er navnene anonymiseret):

Kreds 4 modtog den 26. november afbud til resten af denne sæsons turneringer i kval. Nord fra Hold A. Dermed er holdet udgået, og kredsen havde derefter valget mellem at spille med oversidder i de resterende to weekender eller indsætte et reservehold. Det er meget beklageligt, at et hold vælger at udgå inde i en påbegyndt turnering, og uanset hvilken afgørelse vi i Kredsen træffer af den grund vil den for nogle føles uretfærdig.

Vi har valgt at indsætte et reservehold, idet vi er af den overbevisning at det er vores opgave så vidt muligt at få afviklet alle kampe. Vi skulle jo så igennem flere paragraffer i Turneringslederhåndbogen for at finde ud af lovligheden og ligeledes for at kunne fastsætte scoren for både reserveholdet og scoren for de tre kampe, som nu er spillet mod et udgået hold.

§ 216E1: Holdet er udgået, da det ikke har spillet halvdelen af kampene.

§ 216E2: Når en deltager er udgået, så skal samtlige hidtil opnåede resultater annulleres, og resultaterne fastsættes ud fra § 202C. Her vil der så blive forskel på om vi indsætter et reservehold eller ikke. Indsætter vi ikke noget reservehold ville de opnåede resultater iflg. § 202c være 13-0 i KP dog med mulighed for mere, hvis et hold i de resterende otte kampe scorede mere 13 KP i snit. Nøjagtig det samme for de sidste seks hold, der ikke har spillet mod det udgåede hold.

§ 243: Et reservehold er et hold der indsættes for at udfylde en ledig plads, og iflg. § 243B3 overtager reserven ikke de resultater det oprindelige hold har opnået.

§ 202C: Scoren for de tre kampe som udgår fastsættes for reserveholdet til 10 Kp pr. kamp i henhold til § 202C1b.
Scoren for de tre udgåede kampe for det vindende hold fastsættes ud fra § 202C2 og hvert af de tre hold får det højeste af følgende muligheder:

A: 13 KP eller
B: Gennemsnittet af de øvrige holds scorer mod reserveholdet eller
C: Gennemsnittet af holdets egen score i de otte resterende kampe

I første omgang sættes scoren til 13 KP, men kan eventuelt forhøjes ved turneringens afslutning ud fra mulighed B eller C.

Vi har fundet et reservehold, som er villig til at spille de sidste seks kampe og ifølge ovenstående starter de med 30 KP.

De ni resterende hold i rækken er selvfølgelig velkommen til at appellere Kredsens afgørelse til DBf´s appelkomite og fristen for appel er fredag den 14. december 2018 kl. 23:59.

Til orientering består reserveholdet som herefter bliver holdet af: spiller P, spiller Q, spiller R og spiller S.

Kredsens afgørelse er appelleret af hold Z.


Tidligere appelinstanser

Der er ingen tidligere appelinstanser. Kredsen har, som vist, henvist en eventuel appel direkte til DBF's appelkomite.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Kredsens dispositioner i forbindelse med indsættelse af et reservehold står ved magt.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Kredsen er turneringsarrangør for kvalifikationsturneringen (§ 324A). Kredsen er i den forbindelse bundet af de propositioner som kredsen har fastlagt for turneringen (§ 324A5), idet bestemmelserne i DBF's spillerhåndbog og turneringslederhåndbog i øvrigt gælder.

Propositionerne fremgår af kredsens hjemmeside.

Det fremgår af DBF's turneringslederhåndbog at arrangøren i en situation hvor et hold forlader turneringen, kan vælge at indsætte en reserve eller at afvikle resten af turneringen med oversidder. Det er turneringsarrangørens beslutning om man vil vælge den ene eller den anden metode, og det er således ikke op til Appelkomiteen at træffe denne beslutning.

Appelkomiteen har gransket kredsens beslutningsgrundlag, herunder tildelingen af point til reserveholdet og dets modstandere i de tre kampe der er blevet annulleret. Appelkomiteen har også gransket de henvisninger til turneringsbestemmelserne som kredsen har brugt. Appelkomiteen har i den forbindelse ikke fundet nogen tvivlsomme punkter i kredsens behandling.

For god ordens skyld fremhæver Appelkomiteen at det indsatte reservehold deltager i turneringen med fulde rettigheder (§ 243B1). Reserveholdet kan således rykke op i mellemrækken eller sikre sig retten til at forsætte i kvalifikationsrækken i sæsonen 2019-20.

Depositum

Sådan som kredsen har præsenteret sin beslutning for de 9 øvrige hold i turneringen, og sådan som appellen derefter er fremkommet som et generelt ønske om at prøve lovligheden af kredsens dispositioner, kan det ikke komme på tale at anse appellen for unødig trætte. Depositum returneres.

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Kredsens propositioner fortæller hvordan en vakance i turneringen skal håndteres. Appelkomiteen mener at en vakance er en ledig plads i turneringen som opstår ved at afbud før turneringen påbegyndes, mens en deltager (her et hold) der indsættes efter at turneringen er påbegyndt, kaldes en reserve. Det er derfor ikke oplagt at et hold der skal optages i turneringen i tilfælde af vakance, også har ret til at indgå som reserve.

For god ordens skyld har Appelkomiteen dog bedt kredsen om at redegøre for hvilke hold der i tilfælde af vakance skulle tilbydes at spille i turneringen, og om disse hold havde været i betragtning som reserve. Det drejer sig her om de fire hold der har deltaget i slutspillet for serie 1 i april 2018. Af disse fire hold er de tre allerede optaget i kredsens kvalifikationsturneringer, og kredsen har siden ved henvendelse til det fjerde hold konstateret at det ikke ønsker at indgå som reservehold.

På den baggrund finder Appelkomiteen det hensigtsmæssigt og lovligt at kredsen sørger for at et passende reservehold bliver sammensat.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Appelbegrundelse 2018-12-12 Kredsen Hold z