Appel 18-AU-8

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra Kreds 2, mellemrække 1, 2019-03-30.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 15.

Spil 4 
V/Alle
uden
skærm
sp B 6 3
hj D B 5 4
ru E B 4 2
kl E 5
sp E D 7 2
hj K 9 8 6 3
ru 8 5 3
kl 2
sp 5
hj T 2
ru T 7 6
kl K B T 8 7 6 4
  sp K T 9 8 4
hj E 7
ru K D 9
kl D 9 3
Meldinger
V N Ø S
2h1
pas
3c2
...pas
pas
dbl
pas
3ut
pas
pas
pas


1:  alertet - begge major, under en åbningshånd
2:  ikke krav

Resultat
10 stik, NS 630


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Inden Syds pas spørger Syd om Østs 3c, der ikke er krav. Syd tænker herefter yderligere før han melder pas.

Øst tilkalder turneringslederen efter spillet.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet står ved magt.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

For mig er Nords vurdering, inden den anden melding, at Syd må have point, da Vest er svag og Øst ikke ikke har major, men længde i c. Pas er derfor ikke et logisk alternativ.

Det skal bemærkes, at sagen er diskuteret blandt tre turneringsledere, der er enige om afgørelsen. Der er ikke foretaget et egentligt rundspørge.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser (mundtlig appelkomite)

Pas er ikke et logisk alternativ. Resultatet ved bordet står ved magt. Depositum returneres.

Den mundtlig appelkomite havde ikke mulighed for at foranstalte en rundspørge.

Denne afgørelse er appelleret af ØV.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet justeres til Ø 3c 7 stik, NS 100.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Appellen handler om ubeføjede oplysninger fra makker. Den afgøres ved at benytte § 16B, idet man besvarer de fire spørgsmål der fremgår af Lovkommissionens udtalelse LKU-2.

1. Foreligger der en ubeføjet oplysning fra makker?
Det er en kendsgerning, at Syd spurgte til Østs 3c-melding og derefter havde en pause inden der blev meldt pas.
Appelkomiteen svarer derfor ja til spørgsmål 1

2. Antyder Syds tænkepause at det er bedst for Nord at melde videre fremfor at passe?

Nord ved fra meldeforløbet, at Nord + Vest tilsammen har ca. halvdelen af honnørpointene i spillet. Den resterende styrke (Øst + Syd) vil som udgangspunkt være nogenlunde ligeligt fordelt. Appelkomiteen finder at tænkepausen påviseligt antyder, at Syd er stærkere end dette udgangspunkt, og at det dermed vil være fordelagtigt for Nord at melde videre.
Dermed svarer Appelkomiteen ja til spørgsmål 2

3. Er de fravalgte muligheder logiske alternativer?
Pas til 3c er et logisk alternativ, idet Appelkomiteen skønner at flere end et ubetydeligt mindretal af spillere i den pågældende række ville passe med NS’s aftaler i den aktuelle situation (§ 16B1b).
Appelkomiteen svarer dermed ja til spørgsmål 3

4. Har Nords valg af dobler skadet ØV?
ØV havde fået et bedre resultat, hvis de havde spillet 3c.
Dermed svarer appelkomiteen ja til spørgsmål 4.

Da der er svaret ja til spørgsmål 1-3, er Nords valg af dobler et lovbrud (§ 16B1a).  Da der desuden er svaret ja til spørgsmål 4, skal scoren justeres (§ 12C1). Efter appelkomiteens opfattelse vil Ø tage 7 stik i 3c og scoren justeres i overensstemmelse hermed.

Depositum

Da afgørelsen ændres, returneres depositum automatisk (§ X92B3a).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 partsindlæg 2019-04-26 med appellen ØV
2 partsindlæg 2019-04-26 med appellen NS
3 supplerende indlæg 2019-04-27 e-mail ØV