Appel 18-AU-5

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra DM Damehold, 2. division, 2019-01-26
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 26.

Spil 12 
V/NS
uden
skærm
sp E B
hj K T 7 6 5
ru D 5
kl D 8 6 3
sp D 8 7 6
hj 9 3 2
ru E 8 4
kl E 9 5
sp K 9 5 4
hj E D 4
ru 9 2
kl B T 4 2
  sp T 3 2
hj B 8
ru K B T 7 6 3
kl K 7
Meldinger
V N Ø S
Syd spiller 1ut


Resultat
10 stik, NS 180


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Jeg bliver tilkaldt efter at spillet er slut.

Stik 1 er s til B og K. Stik 2 er lille s til E. Spilfører spiller dD til dE. Vest indkasserer sD, hvor Øst lægger s9 og spilfører (Syd) svigter kulør og spiller h8 til. Vest fortsætter i s, som går til spilførers T. Spilfører tager nu 5 d-stik, hvor modspillet forsmider sig, så spilfører får resten af stikkene.

Turneringslederens afgørelse

Justeret score:

75 % S 1ut 6 stik.

25 % S 1ut 7 stik.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Den automatiske overførsel af stik i anledning af den etablerede kulørsvigt (§ 64A2) ville flytte 1 stik, så spilfører ville få 9 stik. Turneringslederen skønner imidlertid at spilfører ville have fået færre end 9 stik hvis der ikke havde været nogen kulørsvigt, så scoren skal justeres (§ 64C1).

Ved justeringen skal turneringslederen forsøge at genskabe det sandsynlige resultat af spillet hvis kulørsvigten ikke havde fundet sted (§ 12C1c).

Turneringslederen skønner at hvis kulørsvigten ikke havde fundet sted, så ville Vest have indkasseret sine s-stik, så ØV vinder 4 af de første 5 stik. Herefter har Vest følgende realistiske muligheder:

1. Vest kan skifte til h. Herefter får Øst utvivlsomt 2 h-stik og skifter til c - hvilket fører til at modspillet vinder 3 s-stik, 2 h-stik, 1 d-stik og 1 c-stik. Spilfører får 6 stik.

2. Vest kan trække cE. ØV spiller med kald/afvisning i den situation, og det er overvældende sandsynligt at Øst vil afvise tydeligt i c, hvorefter et h-skift vil føre til at spilfører får 6 stik.

3. Vest kan underspille cE. Derved får spilfører 1 c-stik, i alt 7 stik, men hun må derefter afgive 2 stik til sidst.

4. Vest kan spille d, hvorved Syd kan indkassere sine 5 d-stik. Spilfører vil derefter oftest afgive de sidste 3 stik, men der er dog en lille sandsynlighed for at ØV forsmider sig på en måde så der kun bliver tale om at afgive 2 af de sidste 3 stik. 6 eller 7 stik til spilfører.

Derved er der basis for en vægtet score (§ 12C1c). De relevante udfald er 6 og 7 stik til spilfører. Turneringslederen skønner at vægtene 75 % til 6 stik og 25 % til 7 stik er passende udtryk for sandsynlighederne, idet vægtene fastlægges med favør til den ikke-fejlende side (ØV) inden for rammerne af § X12A1.

Turneringslederen skønner ikke at det kommer på tale at reducere kompensationen til ØV efter § 12C1e. Turneringslederen skønner altså at det ikke skal karakteriseres som en særdeles alvorlig fejl at ØV forsmider sig når Syd indkasserer sine ruder.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Ingen. På spillestedet afvikles 1. og 2. division med indbyrdes forskudte pauser, og der er ingen realistisk mulighed for at afholde møde i en mundtlig appelkomite.


Afgørelse

Appellen giver anledning til en ændring af resultatet.
For NS justeres scoren til 25 % S 1 UT 7 stik og 75 % S 1 UT 6 stik.
For ØV reduceres kompensationen pga. en særdeles alvorlig fejl (som ikke har med kulørsvigten at gøre).
Det endelige resultat på spillet bliver:
 • NS -3,75 imp
 • ØV +1 imp
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Det er en fastslået kendsgerning, at Syd svigtede kulør i stik 4 ved at undlade at bekende spar. Herefter tog spilfører 10 stik. Den automatisk overførsel af stik ændrer spilresultat til 9 stik (§ 64A2). Appelkomiteen skønner, at ved fortsat spil uden kulørsvigt, ville spilfører have fået færre stik. Scoren skal derfor justeres (§ 64C1) til det sandsynlige resultat af spillet, hvis lovbruddet ikke havde fundet sted (§ 12C1b).

Appelkomiteen finder ikke grundlag for at ændre turneringslederens vurdering af den vægtede score. Scoren for NS justeres derfor til 25 % S 1UT 7 stik og 75 % S 1UT 6 stik (§ 12C1c)

Selvforskyldt skade

Appelkomiteen mener at det faktum, at ØV får kastet både hjerter es og klør es, så ØV ikke får stik på disse kort, skal regnes som en efterfølgende særdeles alvorlig fejl, som ikke har med kulørsvigten at gøre (§ 12C1e). Kompensationen til ØV skal dermed reduceres med den del af skaden som er selvforskyldt.

Resultatet ved det andet bord i holdkampen er S 1ut 7 stik,  NS 90.

Resultatberegning ifølge § X78A4 ØV
NS
F Det faktiske resultat ved bordet var S 1ut 10 stik, NS 180.
-3 imp +3 imp
J Først beregnes den sædvanlige justerede score, som fratager NS fordelen ved deres lovbrud. Denne justerede score er en vægtet score:
 • 25% af S 1ut 7 stik, NS 90:
  • 25% af 0 imp = 0 imp
 • 75% af S 1ut 6 stik, ØV 100
  • 75% af ØV 5 imp = 3,75 imp
 • i alt  ØV 3,75 imp
+3,75 imp -3,75 imp
M Dernæst beregnes den forventede score efter Syds kulørsvigt hvis ØV ikke havde skadet sig selv ved den særdeles alvorlige fejl:
 • 25% af S 1ut 8 stik, NS 120:
  • 25% af NS 1 imp = NS 0,25 imp
 • 75% af S 1ut 7 stik, NS 90
  • 75% af 0 imp = 0 imp
 • i alt NS 0,25 imp
-0,25 imp +0,25 imp
M-F
Den selvforskyldte skade har altså kostet ØV 2,75 imp nemlig forskellen på -0,25 imp og -3 imp. Disse 2,75 imp trækkes fra ØV's kompensation. ØV får altså +1 imp i stedet for +3,75 imp. -2,75 imp ---

Det endelige resultat på spillet bliver altså:
+1 imp
-3,75 imp

Brøkdelene lægges til imp-resultaterne fra de øvrige spil i kampen. Derefter afrundes impene til hele imp, og resultatet omsættes i kamppoint (§ X78C):

Depositum

Da turneringslederens afgørelse ændres, returneres depositum automatisk (§ X92B3)

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

NS har fremhævet at turneringslederen fik kortene vist åbent på bordet. I denne sag, hvor det er nødvendigt at undersøge hvordan spillet vil gå uden en kulørsvigt, er det naturligt at kortene vises åbent på bordet, da en analyse af spillet kræver dette.

Det er endvidere blevet bemærket, at turneringslederen dømte i sagen uden at lovbogen var fremme. Denne fremgangsmåde er i orden, såfremt turneringslederen er overbevist om, at han kan de relevante lovbestemmelser. Spillerne har naturligvis ret til at bede turneringslederen læse op fra lovbogen, hvis de er i tvivl om, at turneringslederen benytter den korrekte lovbestemmelse.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2019-01-31 e-mail ØV
2  Første kommentar 2019-02-04 e-mail NS