Appel 18-AU-3

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 1. division, 2018-11-18.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 3.

Spil 39 
S/Alle
med
skærm
sp B 9 3 2
hj B 3
ru K D B 9 8
kl 5 2
sp K 5 4
hj K 9 6
ru E 7 6 5
kl E 9 7
sp E T 7 6
hj E T 4
ru 4 2
kl D B T 8
  sp D 8
hj D 8 7 5 2
ru T 3
kl K 6 4 3
Meldinger
V N Ø Spas
1ut
pas
2hj
pas
2sp
pas
3ut
pas
pas
pas
Resultat
9 stik, ØV 600


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Halvlegen blev spillet søndag formiddag. I slutningen af spisespausen efter kampen henvender Nord sig og fortæller at han mener at det indtastede resultat for spil 39 er forkert. Jeg beder Nord om at tale med sin modstander og vende tilbage.

Jeg får ikke kontakt med NS igen før 3. kamp er spillet og de har forladt lokalet. Jeg følger derfor op på sagen pr. mail.

På det tidspunkt hvor resultatet blev indført i Bridgematen var der enighed om 9 stik. Jeg er ikke i stand til at afgøre om spillet er spillet til ende, om Vest har afgivet krav, eller om Nord-Syd har givet afkald på stik.

Turneringslederens afgørelse

Ingen justering. Turneringslederen finder det ikke påvist at der foreligger en uregelmæssighed, der giver anledning til en berigtigelse. Det resultat spillerne er blevet enige om efter spiller, og som de har indtastet i Bridgematen, står ved magt.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Jeg er ikke overbevist om at det indtastede resultat er forkert. Jeg ændrer derfor ikke det indtastede resultat (§ 79B). 

Jeg meddeler dette til parterne pr. mail onsdag den 21. november. et kvarter senere meddeler NS pr. mail at de ønsker at appellere afgørelsen.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af  NS.


Tidligere appelinstanser

Sagen har ikke været behandlet af andre instanser. Turneringslederens afgørelse forelå først nogle dage efter spillet.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet af spillet er Ø 3ut, 9 stik
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er ikke enstemmig.

Begrundelse

Turneringslederen er blevet tilkaldt under spisepausen søndag middag i forbindelse med en hændelse i den halvleg der blev spillet søndag formiddag. Det er inden for fristen for tilkaldelse af turneringslederen (§ X92A1a).

På grundlag af parternes indlæg i forbindelse med appellen har Appelkomiteen fastlagt som en kendsgerning at stik 12 blev gennemført. Herefter kan der pr. definition (§ 68) ikke være tale om at spilfører har gjort krav på stik 13; stik 13 er automatisk spillet. Ved bordet er spillerne blevet enige om at spilfører vandt stik 13; Nord har i den forbindelse ikke fremvist sit 13. kort. Der er siden opstået uenighed om hvorvidt spilfører vandt stik 13.

Uenighed om antallet af vundne stik behandles i henhold til § 79B. § 79B1 kommer ikke på tale, da der ikke er tale om at spilfører har gjort krav. § 79B2 fortæller herefter at turneringslederen bestemmer hvilket resultat der skal anføres i regnskabet. Endelig fortæller § 79B3 at når turneringslederen (som her) først er tilkaldt når runden er forbi, kan resultatet kun ændres for begge sider hvis turneringslederen er helt overbevist om hvilket resultat der blev opnået ved bordet. Det afgørende aspekt er derfor om Appelkomiteen føler sig helt overbevist om at spilfører ikke vandt stik 13.

Ud over parternes indlæg har Appelkomiteen haft adgang til BBO-arkivet over spillet, som tilfældigvis blev udsendt over BBO. Arkivet går frem til stik 10, og det stemmer med partsindlæggene indtil da, idet der dog er byttet om på bordets afkast i stik 9 og 10 i forhold til partsindlæggene.

Appelkomiteens anser det for sandsynligt at Nord vandt det 13. stik, men flertallet er ikke helt overbevist. Det hænger sammen med at Nord pakkede sit sidste kort væk uden at vise det til andre. Appelkomiteens mindretal er helt overbevist.

Appelkomiteen har herefter mulighed for at lade resultatet 9 stik gælde for NS, mens ØV's resultat reduceres til 8 stik (§ 79B3). Appelkomiteen har fravalgt denne mulighed.

Den oprindelige fastsættelse af antallet af stik står således ved magt.

Depositum

Da afgørelsen ikke er enstemmig, returneres depositum automatisk (§ X92B3a).

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Der har været rejst tvivl om hvorvidt appellen blev indgivet rettidigt. Appelkomiteen har noteret at en repræsentant for NS udtrykte ønske om at appellere et kvarter efter at han blev gjort bekendt med turneringslederens afgørelse. Derved er appellen klart rettidig.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg  2018-11-27 e-mail NS
2  Partsindlæg  2018-11-28 e-mail ØV