Appel 17-AU-6

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 3. division vest, 2018-01-13.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet):10.

Spil 22 
Ø/ØV
med
skærm
sp 9 8
hj E K 8 4 3
ru D B T 6
kl 7 3
sp E T 5
hj D 9
ru E 7 5
kl E K T 9 4
sp K D
hj T
ru K 9 8 3 2
kl D B 8 5 2
  sp B 7 6 4 3 2
hj B 7 6 5 2
ru 4
kl 6
Meldinger
V N Ø S


1d
4d1
4s
pas
pas
pas

1:  Alertet fra Syd til Vest. Ikke alertet fra Nord til Øst.

Resultat
6 stik, NS 400


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Jeg tilkaldes efter spillet. Det oplyses at der ikke er blevet spurgt til meldingerne undervejs. Vest følte ikke behov for at spørge, da han efter alerten mente at kunne ”se” hvad Syd havde.

Syd mener at 4d må vise begge major og meldte og alerterede i overensstemmelse hermed.

Nord forklarer følgende om systemaftaler:

Turneringslederens afgørelse

Resultat står ved magt (§ 132C2, § 21A, ej § 21B)

Nord indskærpes at alerte meldinger, hvis han på trods af manglende aftale kan se, at meldingen sandsynligvis ikke er naturlig.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Efter konsultation med kollega-TL pr. telefon nåede vi frem til følgende:

Når Nord mener at 4d ikke er naturlig, skal han, uanset at der ikke er nogen aftale, alerte denne melding. Undladelse heraf af svarer til afgivelse af forkert forklaring (§ 132C1).

Selvom 4d ikke alertes af Nord, skal Øst beskytte sig selv og spørge til meldingens betydning, hvilket kan gøres ”gratis” bag skærmen, da ubeføjede oplysninger ikke vil opstå pga. spørgsmålet. Ved at undlade at spørge, har Øst dermed meldt på grundlag af egen misforståelse om betydningen af 4d samt makkers 4s, og Øst er dermed ikke berettiget til berigtigelse i denne situation (§ 132C2 og § 21A)

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Ingen MAK.

Jeg mente ikke det var muligt at samle en habil MAK med kun 4 hold på spillestedet.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet, V 4s, 6 stik, NS 400, står ved magt.
Depositum returneres (denne beslutning er ikke enstemmig).
Appelkomiteens afgørelse er i øvrigt enstemmig.

Begrundelse

Det er klart at 4d skal alertes da den ifølge NS's makkerskabserfaring må forventes at være kunstig (§ 40A1, § 131A1), og Appelkomiteen betragter det som en kendsgerning at Nord ikke alertede 4d til Øst. ØV har herefter en meldemisforståelse som hænger sammen med den manglende alert fra Nord til Øst.

En manglende alert udgør misinformation (§ 21B1a, § 132C1), og det vil derfor som hovedregel blive aktuelt at justere scoren for at holde ØV skadesløs for den skade som den manglende alert har forvoldt (§ 21C).

Imidlertid er vi her i en situation hvor Øst er en rutineret spiller, og hvor Øst efter Appelkomiteens vurdering burde indse at 4d sandsynligvis skulle have været alertet. Da der spilles med skærme, ville det have været risikofrit for Øst at spørge Nord om meldingens betydning. Appelkomiteen finder det dermed rimeligt at bestemme at skaden skyldes Østs egen misforståelse (§ 132C2), og at scoren derfor alligevel ikke skal justeres (§ 21A).

Depositum

Depositum returneres. Et flertal i komiteen mener at betingelserne for at inddrage depositum er opfyldt (§ X92B3d, § X92B3e). Imidlertid er der ikke enstemmighed om at inddrage depositum, som derfor returneres (§ X92B3b).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Partsindlæg 2018-01-15 e-mail NS
2 Partsindlæg 2018-01-16 e-mail ØV