Appel 16-LK-2

Danmarks Bridgeforbunds AppelkomiteAppelkomiteens referat af sagen

Spiller W optrådte som substitut på hold B i Kreds 4's mellemrække i runde 1-3. Spiller W er også tilmeldt et hold i 1. division i DM for damehold.

Hold A, som spillede mod hold B i runde 2 i turneringen, mener ikke at spiller W lovligt kan spille i Kreds 4's mellemrække. Hold A bad på spillestedet turneringslederen om at tage stilling til om spiller W var en lovlig spiller. Turneringslederen så sig ikke i stand til at afgøre dette.

Hold A henvendte sig derefter til den turneringsansvarlige for mellemrækken, som afgjorde at spiller W var lovlig i mellemrækken, idet hun ikke i år var tilmeldt noget divisionshold i DM for hold. DM for damehold er en anden turnering, som ikke har noget med DM for hold at gøre.

Turneringsarrangørens afgørelse er appelleret af hold A.


Tidligere appelinstans (Kredsens appelkomite)

Appellen afvises. Spiller W er i denne sæson ikke tilmeldt noget divisionshold, og er derfor fuldt spilleberettiget i Mellemrækken. Ud fra nedenstående henvisninger synes vi appellen er unødig trætte, og derfor fortabes også depositum.

Denne afgørelse kan appelleres til forbundets appelkomite senest den 8. december kl. 24.

På Kreds 4 hjemmesiden, www.bridge.dk/4000 er der på forsiden et link til ”turneringsregler”. Går man herind siger det allerførste afsnit følgende:
For forhold der ikke er dækket af nedenstående turneringsreglement henvises til DBf´s turneringsbestemmelser (http://www.bridge.dk/lov/love07/n29.htm) og rammerne for distrikternes og kredsenes kvalifikationsturneringer § 324.

§ 321D1b siger følgende:
Substitutten må ikke være tilmeldt et andet hold i samme division eller en højere division.
Mellemrækken er i denne forbindelse at betragte som 4. division.

§ 324A4a siger følgende:
En spiller, der er tilmeldt et divisionshold, må ikke spille i nogen kvalifikationsturnering.

På Bridgeforbundets hjemmeside kan man under holdturneringer gå ind under divisionsturnering og i sæsonprogrammet se alle tilmeldte spillere til divisionsturneringen. Her er spiller W ikke at finde og ved forespørgsel i Sekretariatet oplyses at det er korrekt spiller W ikke er tilmeldt noget divisionshold i denne sæson.

Spiller W er tilmeldt et hold i 1. division damer, men det er ikke at betragte som en del af divisionsturneringen, hvorfor det ikke har nogen indflydelse. Der findes masser af eksempler på, at deltagere i damedivisionen spiller på lavere rangerende hold i divisionspyramiden, f.eks. Spiller X og Spiller Y i 1. division damer og 3. division åben, og spiller Z i 2. division damer og Kreds 4´s kvalifikation Syd.

Vi mener ikke det er TU-ledernes ansvar at finde ud af om spillere er lovlige, så det at hold A ikke fik svar på dagen ser vi som helt naturligt.

Denne afgørelse er appelleret af hold A.


Afgørelse

Appellen om spiller W tages ikke til følge.
Spiller W er en lovlig substitut (enstemmig afgørelse).
Appellen om kredsens inddragelse af depositum tages til følge.
Afgørelsen om kredsens inddragelse af depositum er ikke enstemmig.
Depositum for denne appel returneres.

Begrundelse (spiller W som substitut)

Hold A's appel går først og fremmest på fortolkningen af § 324A4a, som lyder sådan her: En spiller, der er tilmeldt et divisionshold, må ikke spille i nogen kvalifikationsturnering. Hold A anfører at spiller W er tilmeldt et hold i 1. division i DM for damehold, og at begrebet divisionshold i § 324A4 omfatter DM for damehold.

Imidlertid fremgår det af indledningen til § 321 at § 324 alene handler om DM for hold. Spiller W's deltagelse i DM for damehold er derfor ikke relevant når det skal afgøres om spiller W er en lovlig substitut i Kreds 4's mellemrække, som er en kvalifikationsturnering til DM for hold.

For fuldstændighedens skyld gennemgår Appelkomiteen her alle de kriterier der skal være opfyldt for at spiller W kan være en lovlig substitut i Kreds 4's mellemrække, runde 1-3:

Spiller W opfylder alle disse kriterier og er derfor en lovlig substitut.

Begundelse (kredsens inddragelse af depositum)

Hold A's appel går endvidere på om det er rimeligt at kredsens appelkomite inddrog depositum. Denne beslutning kan appelleres.

Beslutningen om depositum hviler især på § X92B3e, som lyder sådan her: Hvis appellen drejer sig om fortolkning eller brug af bridgelovene eller turneringsbestemmelserne, skal den besluttende komite angive som grund, at den foregående instans omhyggeligt har forklaret spillerne baggrunden for sin fortolkning og brug af bridgelovene, og at en spiller i en turnering på det pågældende niveau ikke burde have grund til at tvivle på, at fortolkningen er korrekt.

Appelkomiteen skal derfor vurdere om den turneringsansvarliges oprindelige svar er så omhyggeligt og veldokumenteret at en spiller i mellemrækken ikke burde have grund til at tvivle på at den er korrekt.

Et flertal i Appelkomiteen mener at det ikke er ligefrem urimeligt at en spiller i mellemrækken er i tvivl om hvorvidt den turneringsansvarliges oprindelige, lidt kortfattede svar er korrekt. Appelkomiteen bestemmer derfor at depositum ved appellen til Kredsen skal betales tilbage, mere formelt fordi betingelsen i § X92B3e ikke er opfyldt.

Depositum for denne appel

Når det gælder spørgsmålet om hvorvidt spiller W er en lovlig substitut, er Appelkomiteen enig om ikke at tage appellen til følge. Appelkomiteen er også enig om at appellen er grundløs, og at betingelsen for at inddrage depositum er opfyldt. Betingelsen står i § X92B3e og er gengivet ovenfor.

Hvis appellen alene havde drejet sig om hvorvidt spiller W er lovlig, ville Appelkomiteen have bestemt at depositum skulle inddrages.

Imidlertid drejer appellen sig også om at kredsens appelkomite inddrog depositum ved den instans. Hvad dette spørgsmål angår, er betingelsen for at inddrage depositum ikke til stede. Depositum returneres derfor.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Selve appellen 2016-12-08 e-mail hold A
2  Partsindlæg 2016-12-11 e-mail hold B

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

Hold A har givet udtryk for at det er ulovlig diskrimination hvis reglerne ikke sidestiller 1. division i DM for damehold med 1. division i DM for hold. Appelkomiteen er ikke enig i den vurdering. Der er tale om to uafhængige turneringer med hver sit kvalifikationssystem.

Hold A har anført som argument at reglerne tillader at man lader en udenlandsk stjerne eller en danmarksmester optræde som substitut i Kreds 4's mellemrække. Dette er korrekt, forudsat at den pågældende person opfylder de kriterier der er nævnt i selve afgørelsen.

Hold A er inde på at substitutten ikke er godkendt på forhånd. Det er i overenstemmelse med de grundlæggende principper i turneringsreglementet. § 242A fortæller at man i turneringens propositioner kan kræve at substitutter anmeldes og eventuelt godkendes på forhånd. Det skal forstås på den måde at når der som i mellemrækken ikke foreligger den slags bestemmelser i propositionerne, så kræves der hverken at substitutter anmeldes på forhånd eller at de godkendes på forhånd. Det er holdets ansvar at substitutten er lovlig, og hvis det senere skulle vise sig inden for en temmelig lang frist (§ 321D4) at substitutten var ulovlig, bliver holdet dømt til at have tabt kampen ved udeblivelse.

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Hvis en deltager ved selve turneringen henvender sig til turneringslederen for at få at vide om en substitut er lovlig, skal turneringslederen bruge de relevante regler for deltagelse og derefter søge oplysning hos substitutten selv (eller holdet) om hvorvidt substitutten overholder reglerne. Det er ikke turneringslederens ansvar at kontrollere detaljerne i de oplysninger substituttens hold giver. Håndteringen af den slags spørgsmål er beskrevet i § 241D2 (se også fodnoten).