Appel 16-AU-9

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 3. division øst, 2017-03-05.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 12.

Spil 7 
S/Alle
med
skærm
sp D T 9 5 2
hj E B 3
ru T 9 7 6 4
kl -
sp E B 6
hj 8 7 2
ru B 8 3
kl K T 9 5
sp 8 7 4
hj 9 5
ru E
kl E B 7 6 4 3 2
  sp K 3
hj K D T 6 4
ru K D 5 2
kl D 8
Meldinger
V N Ø S1h
pas
2h1
4c
...pas
...pas
dbl
pas
pas
pas
1: 8-10, 3-kortsstøtte

Resultat
9 stik, NS 200


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Jeg bliver tilkaldt af Øst efter meldeforløbet er afsluttet. Øst siger, at der gik længere tid end normalt før slæden kom tilbage efter Østs 4c. Nord mener ikke at have bemærket noget, men Syd og Vest er enige om, at de tænkte sig godt om, og at Syd nok brugte lidt mere tid end Vest.

Det er altså en kendsgerning, at slæden var væk mere end de normale ca. 20 sekunder, og at Syd og Vest stort set har delt tiden med en lille overvægt til syd.

Turneringslederens afgørelse

Scoren justeres til: Øst 4c 9 stik, -100 (§ 16B)

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Der har været holdt et rundspørge blandt seks spillere. De fem melder pas, og den sjette melder 4h. Panelet er også blevet spurgt om, hvem der mon har tænkt, og alle svarer Syd.

Der foreligger altså en ubeføjet oplysning for Nord nemlig at syd ikke har en til en automatisk pas. Det antyder, at Syd har mere end minimum, hvilket gør det mere attraktivt for Nord at melde videre. Samtidig anser jeg pas i stedet for dobler som et logisk alternativ for Nord, hvorfor scoren justeres.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Ingen. Det var ikke muligt at finde tid til en MAK-behandling.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt: Øst 4c-X 9 stik, NS 200.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Appelkomiteen anser det for en kendsgerning at slæden var på SV-siden af skærmen længere end ca. 20 sekunder.

Appelkomiteen skønner imidlertid at slæden ikke var så længe væk at det i den konkrete situation indebærer at Nord har fået uvedkommende oplysninger om at Syd var længe om at vælge sin melding. Efter Appelkomiteens opfattelse har skærmen i denne situation vist sin nytte ved at holde Nord og Øst hen i uvished om hvad der er foregået på den anden side af skærmen.

Det er en konsekvens af Appelkomiteens skøn at Nord ikke har fået ubeføjede oplysninger fra sin makker, at Nord derfor er frit stillet i sit valg af melding, og at der således ikke foreligger noget lovbrud. Derfor skal resultatet ved bordet stå ved magt.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Partsindlæg 2017-03-06 e-mail ØV
2 Partsindlæg 2017-03-07 e-mail NS