Appel 16-AU-4

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 2. division, 2016-10-09.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 7.

Spil 30 
Ø/Ingen
med
skærm
sp 6 4
hj 8
ru K B T 6
kl K D 9 6 5 2
sp K B 7 5
hj K 7 3 2
ru 7 4 2
kl 4 3
sp 9 8 3 2
hj D 6 5 4
ru E 8
kl B 8 7
  sp E D T
hj E B T 9
ru D 9 5 3
kl E T
Meldinger
V N Ø S


pas
2c1
pas
2ut2
pas
3c3
pas
3d4
pas
3h5
pas 4c6 pas 4d7
pas
6c8
pas
pas
pas
1:  18-19 jævne eller stærk
2:  Overføring til c
3:  18-19 jævne
4:  Naturlig, 6+c, 4+d
5-8: Forskellige forklaringer på de to sider af skærmen. Se nedenfor.

Resultat
12 stik, NS 920


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Meldingerne forklares som følger:
2c = 18-19 UT eller stærk, 2UT = overførsel til c, 3c = 18-19 ut, 3d = 6 c og 4 d.

Herefter skilles vejene, Syd forklarer til Vest:
3h = hjertercue (med ruder som trumf),
4c = 7 klør + 4 ruder, 'parfumehånd'
4d = ventemelding
6c = forslag

Mens Nord forklarer til Øst:
3h = hjerterhold
4c = 'Minorwood' (es-spørge med farven, klør, som trumf)
4d = 1 eller 4 esser
6c = slutkontrakt

Vest spiller s ud. 12 stik.

Vest begrunder sit udspil således: Mod den forventede 4711-hånd på bordet er spar ud "eneste chance for at tage to majorstik, inden der kastes en spar på  Hj.E".

Turneringslederens afgørelse

Justeret score:

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Betydningen af NS's meldeforløb beskrives helt forskelligt på de to sider af skærmen, fra og med meldingen 3hj.
Det er TL's vurdering, at meldesekvensen ikke er fast aftalt, og denne usikkerhed er modstanderne berettiget til at blive oplyst om.

Den forelagte systembeskrivelse peger ikke i retning af, at der findes et fast aftalt og benyttet system, som en af spillerne for en enkelt gangs skyld har glemt.

I dette tilfælde vurderer TL, at der snarest er tale om nogle ikke gennemdiskuterede hjørner i systemet. Og at den korrekte forklaring derfor ville være noget a la "Det har vi ikke fået helt styr på. Det kan enten være A eller B".
Da der ifølge § 75 desuden skal der være belæg for at der foreligger en glemt makkerskabsaftale fremfor en ikke-indarbejdet, skal TL dømme efter forkert forklaring fremfor forkert melding.

De to forklaringssæt er konsistente med de afgivne meldinger, og der er ikke noget i forklaringerne, der burde have fået modstanderne til at få mistanke om en eventuel meldemisforståelse.

TL foretog en skriftlig rundspørge til 8 'tilsvarende' spillere, af hvilke 6 af 8 med korrekt forklaring spillede trumf eller ruder ud, mens 7 af 8 spillede spar ud efter misinformationen.

TL besluttede derefter

  1. at der var tale om misinformation
  2. at misinformationen havde skadet modparten
  3. at det opnåede bordresultat skulle korrigeres til en vægtet, justeret score med  20 % for resultatet efter et sparudspil (12 stik) og 80 % for resultatet efter et ikke-sparudspil (11 stik).

Da resultatet ved kampens andet bord var S 6 klør med 11 stik, medfører justeringen at NS vinder 2,8 imp (afrundet til 2 imp).

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Ingen. Turneringslederens afgørelse forelå ikke på spilledagen.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet ved bordet, S 6c 12 stik, står ved magt.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

I forbindelse med sagens behandling har Appelkomiteen fastlagt følgende kendsgerninger om forklaringerne fra Syd til Vest:

Meldingerne blev forklaret mundtligt. Reglerne kræver at spørgsmål og svar udveksles skriftligt (§ 124F2). Syd og Vest har været enige om at tilsidesætte reglerne på dette punkt. Det har derfor ikke været muligt at bruge de skriftlige forklaringer til at fastlægge kendsgerningerne om Syds forklaringer nærmere.

Appelkomiteen har haft adgang til NS's nedskrevne systemaftaler. De dækker udtrykkeligt meldeforløbet frem til og med 3d, som er forklaret ens og korrekt på begge sider af skærmen. De dækker ikke udtrykkeligt det videre meldeforløb efter 3d, men svarsystemet oven på den variant af 2c-åbningen som svarer til en jævn hånd med 18-19 p, har mange andre eksempler som giver tydeligt belæg for at 3h er et cue bid med d som aftalt trumf.

Appelkomiteen finder derfor at de forklaringer som Syd mener at have afgivet, er dækkende for NS's aftale. Appelkomiteen finder det overvejende sandsynligt at Syd faktisk har nævnt at 3h er et cue bid, men Appelkomiteen anser det samtidig for en kendsgerning at Vest ikke har opfattet den del af forklaringen.

Det er klart at Nord har meldt forkert i forhold NS's aftale, sådan som det også fremgår af Nords forklaringer til Øst. Bridgelovene giver imidlertid ikke ØV kompensation for den del af en skade der skyldes Nords forkerte meldinger (§ 75C).

Det er ifølge Vests eget udsagn afgørende for Vests valg af udspil hvilke kontroller der er vist på hvilken hånd i forbindelse med slem, idet Vest i et partsindlæg har begrundet sit udspil med at der ikke er vist nogen majorkontrol i meldeforløbet. I lyset af at spillet foregår bag skærme, mener Appelkomiteen at Vest inden åbningsudspillet risikofrit kunne have spurgt Syd hvem der har vist hvilke kontroller. Det har Vest ikke gjort.

Når Vest både har accepteret at modtage mundtlige forklaringer bag skærmen og derefter ikke har stillet supplerende spørgsmål til hvem der har vist hvilke kontroller, mener Appelkomiteen at Vests uheldige valg af åbningsudspil skyldes egen misforståelse snarere end forkert forklaring. Appelkomiteen har derfor ikke fundet det rigtigt at bruge bestemmelserne i § 47E2 til at justere scoren.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2016-10-14 e-mail NS
2  Partsindlæg 2016-10-15 e-mail ØV
3  Kommentar til 2 2016-10-15 e-mail NS
4  Kommentar til 1 2016-10-17 e-mail ØV
5  Kommentar til 3 2016-10-17 e-mail ØV
6  Kommentar til 4 og 5 2016-10-17 e-mail NS