Appel 15-LK-4

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra 1. division, 2015-11-22.


Appelkomiteens referat af sagen

2015-11-22: To spillere fra hold K ankommer klokken 9:06, til en halvleg der begynder 9:00. Grunden til den sene ankomst er transportvanskeligheder på grund af snefald. Turneringslederen idømmer Hold K en straf på 1 kamppoint (§ 212A1ai). Halvlegens spil afvikles inden for almindelig spilletid.

2015-11-22: Turneringslederen giver Hold K frist til senest mandag 2015-11-23 til at appellere. Den aftalte procedure er at sende mail til turneringslederen.

2015-11-23: Hold K meddeler turneringsleder at de ønsker at appellere, og de indbetaler depositum.

2015-11-24: Efter aftale med hold K indsendes appellen til Appelkomiteen.

Hold K mener at trafikforholdene var så ekstreme at forsinkelsen burde være straffri, idet politiet 2015-11-22 om morgenen anbefalede at man kun kørte ud i tilfælde af livsvigtig trafik.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af hold K.


Tidligere appelinstanser

Ingen. Sagen er appelleret efter at weekendens spil var overstået.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Hold K tildeles en straf på 1 kp.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
Appelkomiteens afgørelse om depositum er ikke enstemmig.

Begrundelse

Appelkomiteen anser det for en kendsgerning at hold K først var klar til at spille 6 minutter efter den officielle spilletids begyndelse. Appelkomiteen anser det også for en kendsgerning at årsagen til forsinkelsen var trafikforhold som følge af snefaldet.

Straffen for denne forsinkelse er 1 kp (§ 212A1ai). Ifølge bestemmelserne i § 244A1d er det ikke straffrit at møde for sent til en halvleg når årsagen er varslede vejrforhold. Der er derfor ikke grundlag for at reducere straffen.

Depositum

Appelkomiteens flertal mener at reglerne er tydelige, og at turneringslederen tydeligt havde redegjort for reglerne over for hold K. Flertallet mener derfor at betingelsen for at inddrage depositum er opfyldt (§ X92B3e). Et mindretal finder det dog rimeligt at en divisionsspiller tvivler på rigtigheden af fortolkningen, og at betingelsen for at inddrage depositum derfor ikke er opfyldt. Da der ikke er enstemmighed om at inddrage depositum, skal det tilbagebetales (§ X92B3b).

Appelkomiteen bemærker  i øvrigt

  1. Politiets advarsel mod unødig udkørsel i de berørte politikredse blev ophævet inden spillerne tog af sted.
  2. Appelkomiteen respekterer den forlængede appelfrist som turneringslederen har givet hold K, og anser derfor appellen for rettidigt indgivet. Under omstændighederne mener Appelkomiteen dog ikke at der var nogen væsentlig grund til at forlænge appelfristen helt til mandag.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Partsindlæg   selve appellen Hold K