Appel 15-LK-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra Dansk Bridgefestival, sølvturnering, 2015-07-08.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 23.


Kort referat af sagens baggrund

Turneringen går over 21 runder a 2 spil. Turneringslederen blev tilkaldt i runde 2 for at afgøre en sag i spil 3 om mulig misinformation som følge af en forkert forklaring. Selve sagen er appelleret som sag 15-AU-2.

Turneringslederen justerede scoren og indførte den justerede score i turneringens resultat. Spillerne henvendte sig undervejs i turneringen fordi de undrede sig over at deres resultat var blevet ændret. Det lykkedes ikke turneringslederen at forklare spillerne om den justerede score, så spillerne forlod spillestedet uden at have klarhed over at der var sket en scorejustering, og uden at have fået reel mulighed for at appellere turneringslederens afgørelse.

Spillerne henvendte sig 2015-07-10 klokken 15:10 til DBf for at protestere over at deres resultat i spil 3 var blevet justeret, og at de ikke havde fået en forklaring af hvorfor. I denne forbindelse krævede de at den justerede score skulle erklæres ugyldig, og at resultatet ved bordet i stedet skulle indføres i turneringens resultat.

Chefturneringslederen besvarede protesten 2015-07-10 klokken 21:48. I svaret forklarer chefturneringslederen hvad den justerede score går ud på. Chefturneringslederen meddeler også at den justerede score står ved magt, og at scoren ved bordet ikke gælder.

Spillerne svarer 2015-07-11 klokken 13:09 at det fastholder deres protest, idet de mener at en justeret score som ikke er meddelt parterne, er ugyldig. De anfører tillige at de ikke har haft mulighed for at appellere afgørelsen.

Chefturneringslederen svarer 2015-07-11 klokken 13:25 at den justerede score ikke administrativt kan annulleres. Samtidig får spillerne mulighed for at appellere turneringslederens afgørelse inden for en frist på 48 timer. Spillerne har siden appelleret turneringslederens afgørelse - se sag 15-AU-2.

Spillerne henvender sig 2015-07-12 klokken 10:31 og beder om en henvisning til en paragraf i bridgelovene der fortæller at det er lovligt for en turneringsleder at justere scoren uden at spillerne får afgørelsen at vide.

Chefturneringslederen svarer 2015-07-12 klokken 11:15 med en henvisning til turneringsreglementet, § X79B1.

Spillerne henvender sig 2015-07-12 klokken 16:10 og beder om en uddybning af hvordan § X79B1 kommer ind i billedet. Samtidig spørger de om chefturneringslederens afvisning af deres krav om at få annulleret den administrative score, kan appelleres.

Chefturneringslederen svarer 2015-07-12 16:22. Svaret indeholder en uddybning af henvisningen til § X79B1. Samtidig meddeler chefturneringslederen at afvisningen af administrativt at annullere den justerede score kan appelleres (jf. § 255C, der dog ikke er nævnt i svaret).

Spillerne har derefter appelleret chefturneringslederens afvisning af at annullere den justerede score.

Sideløbende med denne appelsag har spillerne appelleret selve turneringslederens afgørelse.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af spillerne.


Tidligere appelinstanser

Ingen. Sagen behandles direkte af DBf's Appelkomite


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Den justerede score er gyldig selvom parterne ikke var informeret. Da den justerede score er appelleret som appel 15-AU-2, afgøres den endelige score på spillet af 15-AU-2.
Da denne appel og appel 15-AU-2 er to sider af samme sag, har Appelkomiteen behandlet begge med kun ét depositum.  Det depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Det er en fejl fra turneringsledelsens side at spillerne ikke blev orienteret om den justerede score før turneringen var færdig, og at det krævede flere henvendelser fra spillerne før de fik orienteringen.

Imidlertid er en scorejustering gyldig selv hvis spillerne ikke er orienteret.  Det fremgår af § 12C1a og § X79B1, som ikke indeholder nogen betingelse om at spillerne skal være orienteret.

Depositum

Da denne appel og appel 15-AU-2 er to sider af samme sag, har Appelkomiteen undtagelsesvis behandlet begge med kun ét depositum.  Appelkomiteen finder at denne del-appel isoleret set er en urimelig appel, da chefturneringslederen allerede har redegjort omhyggeligt for at den justerede score gjaldt.  Depositummet returneres alligevel, dels pga. den anden del-appel, dels fordi den rodede håndtering af sagen kan have skabt tvivl hos parterne.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg 2015-07-15 e-mail NS