Appel 13-LK-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra Kreds 4, Kvalifikation Nord, 2013-10-06.

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Da en spiller fra hold A møder 40 minutter for sent, dømmer jeg kampen 18-0 (§ 212). Spillene blev spillet efter at spilleren var mødt.

Den appellerendes redegørelse

Ved kampstart meddeler spiller S at makker varsler forsinkelse 30-45 minutter. Turneringslederen meddeler at det kommer til at koste kamppoint. 30 minutter efter kampstart meddeler turneringslederen at kampen er tabt hvis spilleren ikke ankommer inden for 3 minutter. Jeg er ikke blevet informeret om konsekvenserne og havde haft mulighed for at hente substitut (fra holdet) hvis jeg var blevet informeret korrekt. Makker kom 45 minutter for sent, og i iøvrigt var vi færdige med spillene 20 minutter før tid. 

Turneringslederens afgørelse er appelleret af hold A.


Tidligere appelinstanser (kredsen)

I kampen mellem Hold B og Hold A, som skulle starte 2 halvleg søndag morgen kl. 09:30 kommer en spiller fra Hold A 40-45 minutter for sent til halvlegens begyndelse. Kampen blev rent faktisk afviklet uden tidsoverskridelse og med et faktisk resultat på 20-10 til det forsinkede hold, Hold A.

TU-leders dom og forklaring til forløb:

Ved meddelelsen om den sene ankomst meddelte jeg at forsinkelsen ville koste
strafpoint uden yderligere at specifere dette idet jeg mente at reglerne burde være
kendt.

Da overskridelsen nåede de 30 min. meddelte jeg det andet bord at kampen ville
blive dømt som udeblivelse efter § 212 i TR. altså 18-0 med diverse muligheder for
justering (1 halvlegs resultat, gennemsnit af øvrige kampe osv.). De besluttede at
spille videre for at fordrive tiden indtil middag.

Da Spiller S ankom til det andet bord gik man også i gang med at spille, da man på det
tidspunkt havde besluttet at protestere (og også her var holdningen ’Tiden skal jo gå’).
Resultatet 18-0 blev meddelt begge hold.

Der blev spillet dels for at få tiden til at gå, dels fordi man ønskede at protestere.

Ifølge appellen fra hold A, er han enig i, at TU-lederen ved kampstart meddeler
det vil komme til at koste KP. Efter 30 minutter dømmer TU-lederen så kampen tabt 18-0.

Hold A anker denne dom uden egentlig henvisning til, hvad de istedet forventer, men vi må gå
ud fra, at de ønsker kampens resultat 20-10 stående evt. med fradrag af en eller anden straf.

Kreds 4’s appelkomomite afsiger følgende dom:

Kampens resultat dømmes til 18-0 til det fremmødte hold. Appelgebyr tilbagebetales, da et
mindretal ønsker kampens resultat ændret til 12-10 til det forsinkede hold.

Denne afgørelse kan indtil den 23-10 kl. 12:00 ankes til DBf´s appelkomite.

Kommentarer fra appelkomiteen og begrundelse:

Turneringsleder burde nok have givet en mere fyldestgørende forlaring ved kampstart eller så tidligt
som muligt derefter, men det er ikke sket!

Ifølge § 212A2a kunne TU-lederen efter de 30 minutter have givet dem mulighed for at afvikle
kampen med et reduceret spilantal og ladet resultatet stå ved magt med fradrag på 8 KP. Denne
mulighed har TU-lederen ikke ønsket at bruge eller har overset at det var en mulighed. Ifølge
paragraffen er det heller ikke TU-lederens pligt at give dem denne mulighed.

Havde han givet dem denne mulighed kunne det fremmødte hold ifølge § 212A2b stadig have afvist at
afvikle kampen. Det fremmødte hold har derfor ikke haft denne mulighed, og et flertal mener det vil
være urimeligt, at de nu kun skal have 10 KP i stedet for 18.

Denne afgørelse er appelleret af Hold A.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Kampens resultat opgøres således:
Det hold hvis spiller kom for sent, får 0 kp.
Modstanderholdet får 18 kp, der eventuelt senere skal forhøjes.
Depositum returneres
Lovkommissionens afgørelse er ikke enstemmig.
 

Begrundelse

Når et hold ikke er parat til at spille ved spilletidens begyndelse, skal uregelmæssigheden håndteres efter reglerne i § 212A. Når forsinkelsen overstiger 30 minutter, men spilleren faktisk møder frem, som det var tilfældet her, har holdene en valgmulighed, som fremgår af § 212A2. Holdene kan vælge at spille: Antallet af spil reduceres eventuelt, og det fejlende hold straffes med fradrag af 8 KP. Hvis holdene ikke vælger at spille, betragtes det fejlende hold som udeblevet, og det fejlende hold tildeles 0 kp, mens det ikke-fejlende hold får (mindst) 18 kp.

Spillet er gennemført ved begge borde, men det er gennemført under omstændigheder hvor spillerne ikke havde grund til at forvente at resultatet ville komme til at tælle. Lovkommissionen mener derfor ikke at resultatet af spillet skal indgå i bestemmelsen af kampens resultat.

Det ikke-fejlende hold skal under alle omstændigheder have en erstatningsscore som fremgår af § 202C2. Erstatningsscoren er foreløbig 18 kamppoint. Det kan komme på tale at forhøje den efter turneringen efter de regler der fremgår af § 202C2.

Et mindretal i Lovkommissionen anser det for en turneringslederfejl at det fejlende hold ikke fik en fuld forklaring af hvad konsekvenserne af for sent fremmøde er (§ 212A1), og at holdene ikke fik tilbudt at spille som beskrevet i (§ 212A2), og går derfor ind for at holde det fejlende hold skadesløst ved at betragte begge hold som ikke-fejlende, jf. § 82C.

Lovkommissionens flertal mener at det fejlende hold selv er skyld i at kampen ikke kunne gennemføres, da de ikke havde stillet fuldt hold senest 30 minutter efter det officielle starttidspunkt. Derfor tildeles det fejlende hold 0 kamppoint (§ 202C1a). Betingelserne for at betragte forsinkelsen som straffri (§ 244) er ikke opfyldt, så det kommer ikke på tale at reducere straffen til det fejlende hold.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Partsindlæg 2013-10-21 e-mail Hold A