Vedtægter

Vedtægter for Roskilde Bridgeunion


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Roskilde Bridgeunion er et samarbejdsforum mellem selvstændige og suveræne bridgeklubber hjemmehørende i Roskilde Kommune. Roskilde Bridgeunion varetager opgaver, som ikke naturligt kan løses af den enkelte bridgeklub.


Stk. 2. Roskilde Bridgeunion blev stiftet den 29. januar 1997.


§ 2. Formål

Stk. 1. Samarbejdet har til formål

 • at forestå drift og vedligeholdelse af ”Bridgehuset” dvs. lokaler og køkken, inventar, materialer, internet o.l.
 • at drøfte, erfaringsudveksle og igangsætte bridgefaglige projekter i ”Bridgeforum”.


§3. Medlemskab

Stk. 1.  Alle bridgeklubber med eget CVR-nummer og med spillested i ”Bridgehuset” kan optages som medlemmer til varetagelse af første del af § 2 om drift og vedligeholdelse af bridgehuset. Disse klubber deltager også i aktiviteterne om Bridgeforum. Se stk. 2.


Stk. 2. Yderligere kan bridgeklubber, som er medlem af DBF og som har adresse i Roskilde Kommune med spillested uden for ”Bridgehuset” deltage i ”Bridgeforum”, med henblik på anden del af §2 om Bridgefaglige aktiviteter. Disse klubber har også mulighed for at leje/låne lokaler og bruge unionens udstyr i ”Bridgehuset” efter gældende regler.


Stk. 3. Klubber med flere spilleafdelinger kan kun have ét medlemskab.


Stk. 4. Medlemskab følger spillesæsonen dækkende perioden 1. september 31. august.


Stk. 5. Indmeldelse til Roskilde Bridgeunion til en sæsonstart skal ske skriftligt/via mail til formanden for Roskilde Bridgeunion senest 3 måneder før.


Stk. 6. Klubberne skal inden 1. oktober indsende deres ugentlige antal spillere til Roskilde Bridgeunion.


Stk. 7. K-medlemmer (1.års kursister) indgår ikke i opgørelsen og derfor ikke i betaling af spillebidrag.


Stk. 8. Udmeldelse af Roskilde Bridgeunion til en sæsonstart skal ske skriftligt/via mail til formanden for Roskilde Bridgeunion senest 8 måneder før dvs. 31/12 året før.


Stk. 9. Udmeldte klubber har intet krav på Roskilde Bridgeunion eller andel af unionens aktiver. 


Stk. 10. Medlemsklubberne er forpligtet til at overholde Roskilde Bridgeunions vedtægter og aftaler, og i øvrigt leve op til unionens formålsbestemmelse.


§4. Spillelokaler

Stk.1. Medlemsklubberne har fortrinsret til at benytte lokalerne i Bridgehuset til spil og undervisning.Stk.2. Bestyrelsen tildeler spilletidspunkter ud fra klubbernes anmodninger.


Medlemsklubberne skal senest 1. februar tilkendegive, om de ønsker spillelokaler til den kommende sæson.


Klubber, der har en ugentlig spilletid, har fortrin for denne.


Er der ledige spilletidspunkter, faste ugentlige tider, tilbydes disse efter 1. februar til medlemsklubberne.


Stk. 3. Er der efter 1. marts stadig ledige tidspunkter kan disse tilbydes andre foreninger.


Stk. 4. Bestyrelsen administrerer faste tider og brug af lokalerne til enkeltarrangementer.


§5. Kontingent

Stk. 1. Alle klubber betaler et grundkontingent for medlemskab af Roskilde Bridgeunion, som giver ret til deltagelse i ”Bridgeforum”.


Stk. 2. Alle klubber med spillested i ”Bridgehuset” betaler herudover et spillerafhængigt bidrag, jfr. Stk. 5, til dækning af ”Bridgehuset”s drift og anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger dog ekskl. husleje, som betales af klubberne direkte til kommunen.


Stk. 3. Unionen må ikke stifte gæld. Spillerbidraget skal fastsættes så der en kassebeholdning til at finansiere såvel ordinære som uforudsete udgifter.


Stk. 4. Eventuelle særlige engangsomkostninger til ”Bridgeforum” fx foredragsholdere betales efter aftale mellem deltagerne gennem deltagerbetaling.


Stk. 5. Klubbernes spillerantal opgøres som summen af antal spillere i hver spilleafdeling i hver klub (ekskl. K-medlemmer) uagtet at et medlem kan spille i flere spilleafdelinger. To spillere, der spiller hver anden uge, tæller som en spiller.


§6. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Roskilde Bridgeunions øverste myndighed i alle spørgsmål.


Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse skal ske skriftlig/via mail til formændene for de respektive medlemsklubber senest 21 dage før generalforsamlingen.


Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal foretages skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt.


Stk. 5. Klubberne har et stemmeantal, der fastsættes som 1 stemme pr. påbegyndt 20. spiller.


Stk. 6. Hver medlemsklub kan deltage med en repræsentant pr. stemme.


Stk. 7. Klubberne skal inden 1. oktober indsende deres ugentlige antal spillere til Roskilde Bridgeunion.Stk. 8. K-medlemmer (1.års kursister) indgår ikke i opgørelsen og derfor ikke i betaling af spillebidrag.§7. Dagsorden

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Konstatering af stemmetal jf. § 6 stk. 5
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Årsregnskab 20xx/xx til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Medlemsklubbernes opgaver og ansvar for det kommende år
 7. Forelæggelse af budget 20yy/yy
 8. Beslutning om kontingent
 9. Valg til bestyrelse for 2 år af
  1. formand (lige år)
  2. kasserer (ulige år)
  3. sekretær (ulige år)
 10. Valg af revisor og revisorsupleant for 1 år
 11. Eventuelt.


§8. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.


Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §14.


Stk. 3. Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt mindst 2 medlemsklubber forlanger det, og altid ved personvalg mellem kandidater til bestyrelse/revisor.


Stk. 4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


Stk. 5. Dirigenten og referenten fremsender senest 14 dage efter generalforsamlingen det underskrevne referat til bestyrelsesformanden. Referatet offentliggøres derefter på Roskilde Bridgeunions hjemmeside.§9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og altid ved suppleringsvalg til bestyrelse eller revision.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemsklubberne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal varsles med 7 dages frist, og afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes digitalt, hvis bestyrelsen beslutter dette. Ellers gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§10. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er Roskilde Bridgeunions daglige ledelse og repræsenterer unionen i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen består af: formand, kasserer og sekretær.


Disse vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formand i lige år, kasserer og sekretær i ulige år.


Stk. 3. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan nedsætte udvalg ad hoc til varetagelse af enkeltstående opgaver. Deltagere i sådanne udvalg indstilles af medlemsklubberne.


Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder mødefrekvens. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.


Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


§11. Bridgeforum

Stk. 1. Bestyrelsen er 2 gange årligt initiativtager til møderne i Bridgeforum. Medlemsklubberne fremsender forslag til emner til bestyrelsen.


Stk. 2. Bridgeforum er en ramme for vidensdeling og kan eksempelvis omfatte:

 • nyt fra klubberne
 • erfaringsudveksling med fx nye turneringsformer
 • gensidig orientering om fx kursusaktiviteter, særlige initiativer
 • afholdelse af særlige events/begivenheder fx roskildemesterskaberne i bridge
 • igangsættelse af særlige projekter
 • eksterne foredrag om bridgefaglige emner
 • møder og kurser for klubledere.§12. Regnskab

Stk. 1. Roskilde Bridgeunions regnskabsår er 1.september 31. august.

Stk. 2. Kassereren fører indtægter og udgifter således at der skabes overblik over unionens drift, anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger.

Stk. 3. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens og revisors påtegning og underskrift. Årsregnskabets udsendes inden generalforsamlingen.


§13. Revision

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 1 revisor.


Stk. 2. Revisor skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.§14. Ophør

Stk. 1. Bestemmelse om Roskilde Bridgeunions opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at opløse unionen kræves, at mindst to tredjedele af stemmeantallene er for.

 

Stk. 2. Eventuel formue, herunder inventar, går tilbage til medlemsklubberne efter deres stemmeantal.


Vedtaget på generalforsamling d. 7. december 2019

­­­_________________________

___________________________

Ebbe Henriksen, dirigent

Visti Christensen, formand

BridgeCentral, 18. september 2023