Spilleaftener

Vi spiller tirsdag aften fra 18:30 til  ca 22-23 tiden.

Vi spiller på Munkebo Skole afd. Troelskær (bag biblotekket)

Indgang fra skolen ned ad den lange gang


Vedtægter

Vedtægter for Munkebo bridgeklub

(revideret 2002)


1. Navn og hjemsted.

 • Klubbens navn er Munkebo Bridgeklub. Klubben er stiftet den 31. august 1965 og dens hjem- og spillested er Munkebo.


2. Formål.

 • Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne i de gængse turneringsformer.


3. Medlemskab.

 • Som medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen


 • Endeligt afslag af medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.


4. Tilhørsforhold.

 • Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund (distrikt Fyn), og forbundets og distriktets vedtægter er gældende for klubben og dens medlemmer. Klubben er tilsluttet Mesterpoint-ordningen.


5. Bestyrelsen.

 • Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Ved hvert års ordinære generalforsamling er der mindst 3 medlemmer på valg.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
 • Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter valget med næstformand og sekretær.
 • Ved vakance indtræder suppleanter i henhold til valget på seneste ordinære generalforsamling. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan den tilbageværende bestyrelse selv supplere sig.
 • Et bestyrelsesmedlem udnævnes til materialeforvalter.


6. Bridgeturneringer.

 • Bestyrelsen udpeger for hele året et turneringsudvalg med 3 medlemmer, hvoraf mindst én sidder i bestyrelsen.
 • Turneringsplanen udarbejdes af turneringsudvalget for det kommende halvår. Udvalget udpeger blandt sine medlemmer turneringsledere til de enkelte turneringer. Planen offentliggøres i klubbens program for halvåret.
 • Turneringsudvalget er samtidig klubbens lov - og regelfortolkende udvalg, som behandler evt. klager på turneringsledelsens afgørelser.


7. Regnskabsår.

 • Klubbens regnskabsår følger spilleåret, altså til og med den sidste spilleaften i foråret, hvorefter det nye regnskabsår begynder.
8. Generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på sidste spilleaften i foråret. Dato for den ordinære generalforsamling indvarsles automatisk i klubbens program for andet halvår.


 • Dagsordenen skal altid indeholde følgende i den angivne orden:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af formand eller kasserer (formand ulige år  kasserer lige år)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt


 • Forslag, som skal behandles, skal meddeles skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, og alle dagsordenens punkter afgøres ved simpel stemmeflertal.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 1/3 af medlemmerne og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før en ekstraordinær generalforsamling.
 • Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Der skal bruges 20  25 % af kontingentet på præmier på årsbasis.
 • Afstemninger skal være skriftlige, såfremt bare ét medlem forlanger det.


9. Økonomi, regnskab og revision.

 • Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for regnskabet.
 • Foreningens regnskab føres af kassereren.
 • Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • Hverken medlemmer eller andre er ejere af foreningens formue.


10. Tegningsret og hæftelse.

 • Foreningen tegnes udadtil af underskrift af formanden og kassereren.
 • For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.


11. Opløsning af foreningen.

 • Opløsning af foreningen kan kun finde sted med ¾ flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver Danmarks Bridgeforbund.BridgeCentral, 27. marts 2022