Generalforsamling 2015


Referat Morud Bridge Klub stiftet d. 25 januar 1999.

Ordinær Generalforsamling onsdag d. 18. februar 2015 kl. 18.30.Dagsorden.Ad 1)  Valg af dirigent og referent

 

Finn Jacobsen blev valgt til dirigent.

Morten Larsen blev valgt til referent.

 

Finn Jacobsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

Den var indkaldt rettidigt, der havde bl.a. været opslag og runddeling af indbydelser i klubben og på nettet.

 

Ad2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Bo Antonsen)

 

År 2014 var endnu et godt år for Morud Bridgeklub.


Der har igen været gjort flittigt brug af substitutter i det forgangne år. Tak til alle for  hjælpen når det kniber.


Stor tak til turneringsleder Henrik Demant for hans enorme indsats med afvikling af turneringer og meget meget mere.


Vi har afholdt åbent hus/sommerbridge i 2014 med stor succes. Der var igen stor tilslutning fra folk udefra og vi fik god omtale. Tak til sponsor for brød m.m.


Vi har ændret termin for afholdelse af generalforsamling fra april til februar er kommet under hovedforeningens terminer/dagsorden.


Vi har fået nye flotte spillelokaler, som syntes af fungere godt for alle.


Vi har tidligere afholdt generalforsamlingen m/ spisning i Douglashuset, om det også afholdes der til næste år, overvejes p.t.  i bestyrelsen.

Ad 3)  Regnskab, (incl. budget og kontingentfastsættelse) v/kasseren (Chris Demant)

 

Regnskabet m.m.  blev delt ud og gennemgået af Chris og godkendt af generalforsamlingen.

 

Kontingentet blev dermed fastsat til at være det samme i 2015 som i 2014.


 

Ad 4)  Indkomne forslag


Der var ingen forslag.

 

Ad 5)  Valg ifølge lovene


Valg til bestyrelsen

 

Bo Antonsen på valg….blev genvalgt.

Chris Demant på valg …. blev genvalgt.

Jim Hansen på valg….blev genvalgt.

Suppleant Pernille Ladebo Rasmussen på valg… blev genvalgt

 

Udover ovenstående består bestyrelsen af følgende:

 

Henrik Demant

Morten Larsen

 

Valg af revisor og suppleant (skal vælges hvert år)

 

Finn Jacobesen på valg….blev genvalgt

Kim Grony på valg…blev genvalgt

Revisorsuppleant Jan Larsen på valg… blev genvalgt

 

Ad 6)  Evt.

 

Morud Bridgeklubs indlæg (eller mangel på samme) i Vitalitet blev drøftet. Henrik Demant er allerede i gang med et kommende indlæg fra Morud Bridgeklub.

Grete Rasmussen efterlyste en medlemsliste på vores hjemmeside.

I øvrigt en god dialog om løst og fast.

Bestyrelsen samler op og bearbejder elementer herfra.

Dirigent Finn Jacobsen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede.

Derefter var der igen fornøjeligt kortspil.


Generalforsamling 2016

Referat Morud Bridge Klub stiftet d. 25 januar 1999.

Generalforsamling onsdag d. 24. februar 2016 kl. 18.00.


52 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


Dagsorden.

 

Ad 1)  Valg af dirigent og referent.

 

Finn Jacobsen blev valgt til dirigent.

Pernille Ladebo Rasmussen blev valgt til referent.

 

Finn Jacobsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med seddel, som var sat op rettidigt i klubben, men efterlyste at varslingen manglede på hjemmesiden.

Henrik Demant bekræftede, at den ligger under vedtægter på hjemmesiden.

Ingen indsigelser herefter, og Finn Jacobsen konstaterede den lovlig.

 

 

Ad2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Bo Antonsen).

 

Bridgeåret 2015-2016 lakker mod enden og det har igen været et år hvor Morud Bridgeklub forøgede antallet af spillere, heriblandt med vores nye begynderhold.

Selvom nogen stopper, så er vi gradvist blevet flere medlemmer, og allerede i januar 2016 havde vi fornøjelsen at byde 2 ekstra par velkommen i klubben. Vi er nu 32 par.


Der har flittigt været gjort brug af substitutter i det forgangne år. Stort tak til alle for den indsats.


Sommerbridge var igen en kæmpe succes, stor erkendtlighed til klubben. Alt var optaget hver onsdag, og det var en fornøjelse at møde andre bridge spillere fra andre klubber.


I november havde de fire klubber på Nordfyn arrangeret ”Nordfyns Open”.  Det var en fantastisk dejlig dag. En stor turnering, som blev afholdt på Nordfyns gymnasium med deltagelse af 128 spillere fra primært Fyn og Jylland.

Overskuddet af turneringen finansiere undervisningen til vores nybegyndere.

En KÆMPE tak til Henrik Demant og de frivillige, uden ham og dem havde dette arrangement ikke været muligt.

Vi håber på, at Nordfyns Open bliver en tilbagevendende begivenhed.


Morud Bridgeklub klare sig generelt godt ved turneringer i forhold til andre klubber, og igen i år vandt vi over Nr. Søby Bridgeklub. Flot indsats af alle.


Bo Antonsen nævner det lokale blad ”Vitalitet”, som udkommer 4 gange om året. Jørgen Kjeldsen havde netop lavet et rigtig godt indslag om klubben. Bo Antonsen opfordre alle i Morud Bridgeklub til,  at skrive et indslag el. et evt. spil i bladet.

Ad 3)  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Chris Demant).

 

Regnskabet blev delt ud og gennemgået af Chris Demant og godkendt af generalforsamlingen. Der er et lille overskud.

 

Godkendelse af budget (Chris Demant)

 

Budgettet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.


Grethe Rasmussen spørger til posten ”arrangementer” og Chris Demant bekræfter, at det bla. er julefrokost og sommerafslutning.

I øvrigt har Henrik Demant og Chris Demant været på et kursus hver.

 

 

Ad 4)  Indkomne forslag.

Ingen

 

Ad 5)  Valg af bestyrelse

 

Henrik Demant på valg - blev valgt med akklamation.

Morten Larsen på valg - blev valgt med akklamation.

 

Udover ovenstående består bestyrelsen af følgende:

 

Bo Antonsen

Chris Demant

Jim Hansen

Suppleant Pernille Ladebo Rasmussen på valg - blev valgt med akklamation.

 

Ad 6)  Valg af revisor og suppleant

 

Finn Jacobesen på valg - blev valgt med akklamation.

Kim Crony på valg - blev valgt med akklamation.

Revisor suppleant Jan Larsen på valg - blev valgt med akklamation.

 

Ad 7)  Evt.

 

Jørn Erik Hansen roste klubben for dens hygge og gode miljø men synes nogle af spille runderne er for lange, specielt for substitutterne. Foreslår færre spil med samme modstander pr. aften. Foreslår bestyrelsen, at når man spiller Klubmesterskab, at man når at møde alle spillerne.


Sidse Lønborg savner at kende alles navne, og forslår ”lagte kort” til alle turneringer.

Henrik Demant nævner, at det for mange år siden blev vedtaget i bestyrelsen, at klubben skulle spille med ”lagte kort” i ca. 30% af spillene, og at vi allerede nu spiller med 50% men at det ikke er umuligt at spille med ”lagte kort” hele sæsonen.

Dette ville så berøre det årlige kontingent.


Anne Hansen synes vi skal have et andet navn for ”lagte kort”…..


Generalforsamling 2017


Referat Morud Bridge Klub stiftet d. 25 januar 1999.

Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 kl. 18.00.


58 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


Dagsorden.

 

Bo Antonsen byder velkommen til den årlige generalforsamling.


Ad 1)  Valg af dirigent og referent.

 

Finn Jacobsen blev valgt til dirigent.

Pernille Ladebo Rasmussen blev valgt til referent.

 

Finn Jacobsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med seddel, som var sat op rettidigt i klubben samt annonceret på hjemmesiden i rigtig god tid.

Finn Jacobsen konstaterede den derfor lovlig.

 

 

Ad2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Formand Bo Antonsen).

 

Bridgeåret 2016-2017 minder meget om det forgangne år.


Sommerbridge blev dog ændret fra onsdage til torsdage. Igen meget populært med fuldt hus hver gang og masser af god omtale af klubben blandt andre klubber.

Sponsor ”Kræs for Smag” leverede igen fantastisk brød, hvilket blev modtaget med akklamation.


Klubbens medlemstal er forøget til 72 medlemmer. Dette har betydet indkøb af flere stole. Der kommer også nye borde på et tidspunkt. Desuden er der investeret i en blandemaskine til vores kort og Henrik Demant bekræfter, at kortene bliver blandet og ikke lagt.

I det forgangne år har der igen været substitutter. Stort tak til alle for den indsats.


I november 206 blev der afholdt Nordfyns Open” på Nordfyns gymnasium, igen en stor succes, lidt færre spillere men en rigtig god dag.

Den vil blive gentaget til næste sæson og man arbejder på en ny dato.


Til sidst en stor TAK til Henrik Demant for hans store arbejde i klubben, uden ham ville klubben ikke være det, den er i dag. Vi mærker tydeligt hvis han er fraværende pga. arbejde, møder el. ferie. Så et kæmpe TAK og klapsalver til Henrik Demant.


Herefter gives ordet til Chris Demant omk. klubbens økonomi.

Ad 3)  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Chris Demant).

 

Regnskabet blev delt ud og gennemgået af Chris Demant og godkendt af generalforsamlingen. Der er et overskud på kr. 3386,00.

 

Godkendelse af budget (Chris Demant)

 

Budgettet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.


Grethe Rasmussen spørger til posten ”arrangementer” og Chris Demant bekræfter, at det bla. er til  julefrokost og sommerafslutning.

Der bliver spurgt til regnskabet omk. ”Nordfyns Open” og Henrik Demant beretter at man kører et særskilt regnskab med de Nordfynske klubber.

Det første år var der et overskud på ca. kr. 5000-6000 og det overskud gik til finansiering af undervisning, hvoraf de kr. 3900 gik på annoncer. Det var meget positivt og gav nye medlemmer. Man har dog fravalgt annoncering i denne sæson, da man synes det var lidt dyrt.

Overskuddet i år er gået til kortmapper, som skal bruges til de lagte kort.

Poul Hansen roser, at der er et overskud i klubben.


Jørn Erik Hansen spørger til hvad kontingentet bliver til næste år og savner, at det fremgår i referatet samt på klubbens hjemmeside.

Astrid  Hjortebjerg oplyser det fremgår i årsmailen.


Kontingentet for sæson 2016/2017:

Primær medlem:        kr. 620,00

Klubmedlem:                kr. 360,00

 

Ad 4)  Indkomne forslag.

Ingen

 

Ad 5)  Valg af bestyrelse

 

Bo Antonsen på valg - blev valgt med akklamation.

Chris Demant på valg - blev valgt med akklamation.

Jim Hansen på valg blev valgt med akklamation.

 

Udover ovenstående består bestyrelsen af følgende:

 Henrik Demant

Morten Larsen


Suppleant Pernille Ladebo Rasmussen på valg - blev valgt med akklamation.

 

Ad 6)  Valg af revisor og suppleant

 

Finn Jacobesen på valg - blev valgt med akklamation.

Kim Crony på valg - blev valgt med akklamation.

Revisor suppleant Jan Larsen på valg - blev valgt med akklamation.

 

Ad 7)  Evt.

 

Jørgen Kjeldsen spørger til de fremtidige planer omk. skolebridge, og at formanden måske burde have nævnte dette.

Astrid Hjortebjerg fortæller, at skolen vil komme med en dato for introdag, og at skolebridge vil blive tilbudt som et valgfag til 7. og 8. klasse. Hvis der er tilslutning nok, starter det til næste skoleår.

Morten Larsen nævner, at skolebridge foregår i skolensregi og ikke har noget med bestyrelsen at gøre.


Anders Rosschou foreslår at bruge ens handicap når vi spiller holdturnering. Bedste handicap sammen med dårligste handicap i mindre hold.

Der er flere der bakker op om dette forslag, og andre der mener, at det ikke er godt.

Ebba Tornøe har prøvet det i Nr. Åby og det fungerede ikke.


Jørn Erik Hansen mener, at de der vinder Klubmesterskabet er de bedste, og forslår 4 hold eller dele det op i grupper for at få mere jævnbyrdige hold.


Peter Høgstedt foreslår man kunne spille paturnering som holdturnering, som gøres op i IMP, så undgår man hold, som ikke føler sig godt tilpas.


Henrik Demant nævner at det bedste ville være at de bedste par ikke vælger hinanden. Det er en svær balance.


Morten Larsen forslår, at bestyrelsen må tænke over det og komme med et forslag. Som bridgeklub må man nogen gange tage nogle valg, som også kan koste medlemmer.

Bestyrelsen vil tage dette op.


Jørn Erik Hansen opfordre klubben til at tænke på, at vi er mange forskellige medlemmer på forskellige niveauer og at alle skal være tilfredse. Bestyrelsen skal tage en endelig beslutning omk. hold.


Poul Hansen mener, at Imp-turnering og holdturnering er bridgens sjæl og den mest retfærdige måde at spille på.


Finn Jacobsen spørger om man straffer dem, der spiller langsomt.


Henrik Demant siger, at det gør vi i parturnering. Første gang får man en advarsel, anden gang point straf og tredje gang bliver spillet afbrudt.

I holdturnering er det ikke helt praktiseret men hvis man er mere end 5 min forsinket så får man kamppoint i straf.


Poul Hansen slutter af med at sige, som repræsentant for Distrikt Fyn, opfordre han til at komme ud og spille andre steder og møde andre bridgespillere.


Finn Jacobsen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede.Generalforsamling 2018


Referat Morud Bridge Klub stiftet d. 25 januar 1999.

Generalforsamling onsdag d. 21. februar 2018 kl. 18.00.


35 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


Dagsorden.

 

Bo Antonsen byder velkommen til den årlige generalforsamling.Ad 1)  Valg af dirigent og referent.

 

Finn Jacobsen blev valgt til dirigent.

Pernille Ladebo Rasmussen blev valgt til referent.

 

Finn Jacobsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med seddel, som var sat op rettidigt i klubben samt annonceret på hjemmesiden i rigtig god tid.

Finn Jacobsen konstaterede den derfor lovlig.

 

 

Ad2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Formand Bo Antonsen).

 

Bridgeåret 2017-2018 er gået meget hurtigt på den gode måde.


Sommerbridge var igen meget populært med fuldt hus hver gang og masser af god omtale af klubben blandt andre klubber.


I november 2017 blev der afholdt Nordfyns Open” på Nordfyns gymnasium, igen en stor succes. Den vil blive gentaget til næste sæson.

Overskuddet fra dette arrangement gør, at vi tjener penge nok til undervisning af begynderhold i bridge.


Skolebridge på Havrehedsskolen, som i øvrigt er den eneste skole på Fyn, som har dette som valgfag, har vist sig at være populært. Valgfaget kører hele skoleåret.

Der er 12 elever, hvoraf de 11 holder ved.

Henrik Demant og Astrid Hjortebjerg blev uddannet ”Skole Bridgelærer” på en weekend i september 2017. Det var det første kursus af sin art i Danmark. Der blev de introduceret for fl. videoer med Dennis Bilde, som bruges i undervisningen.


Skolebridge kræver ressourcer fra bla. skolen, hvor man også har indhentet børne attester på de frivillige, men det kræver i høj grad også meget af de frivillige.

Der er 13 medlemmer, der bruger meget tid på skolebridge, som foregår hver tirsdag af 1½ times varighed, hvor 4 medlemmer stiller op.


De medlemmer som muliggør skolebridge er:

Henrik Demant, Astrid Hjortebjerg, Hans Theil, Jan Larsen, Chris Demant, Aksel Tornøe, Anne og Poul Hansen, Karin og Jørgen Kjeldsen, Arne Pedersen samt Ebba og Gert Christensen.

Stort TAK og klapsalver til alle de frivillige.Astrid Hjortebjerg tilføjer, at Havrehedsskolen gerne vil udbyde skolebridge som valgfag til næste skoleår.


Til sidst en stor TAK til Henrik Demant for hans altid store arbejde i klubben, og hans naturlige måde at sige tingene på bla. at ”rygerne” skal lukke dørene, når de går udenfor. Så et kæmpe TAK og klapsalver til Henrik Demant.


Herefter gives ordet til Chris Demant omk. klubbens økonomi.Ad 3)  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Chris Demant).

 

Regnskabet blev delt ud og gennemgået af Chris Demant og godkendt af generalforsamlingen. Der er et overskud på kr. 12650,31

Der er ikke brugt så mange penge i denne sæson.

 

Godkendelse af budget (Chris Demant)

 

Budgettet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.


Kontingentet for sæson 2017/2018:

Primær medlem:        kr. 620,00

Klubmedlem:                kr. 360,00

 


Ad 4)  Indkomne forslag.


Ingen

 


Ad 5)  Valg af bestyrelse

 

Henrik Demant på valg - blev valgt med akklamation.

Morten Larsen på valg blev valgt med akklamation.

 

Udover ovenstående består bestyrelsen af følgende:

Chris Demant

Bo Antonsen

Jim Hansen


Suppleant Pernille Ladebo Rasmussen på valg - blev valgt med akklamation.


 

Ad 6)  Valg af revisor og suppleant

 

Finn Jacobesen på valg - blev valgt med akklamation.

Kim Crony på valg - blev valgt med akklamation.

Revisor suppleant Jan Larsen på valg - blev valgt med akklamation.


 

Ad 7)  Evt.

 

Ann Nissen, som er et nyt medlem i denne sæson, synes det er en fantastisk klub at spille i. Egil Olesen og Inge Marcussen følger efter med, at der altid er en god stemning, og at de fik en god modtagelse.

Hans Theil synes Henriks ledelse er den bedste på Fyn, ligeledes lokalet vi spiller i.


Bo Antonsen nævner at bestyrelsen har talt om muligheden for at spille i Langesø hallen men har droppet dette, da lokalet ikke er stort nok, og at det bliver for dyrt for det enkelte medlem. Hallen har ikke taget højde for det antal medlemmer vi er.


Anne Hansen spørger om man vil overveje en bridgeturnering i forbindelse med Solsikkefesten?

Dertil svare Henrik Demant, at det sagtens kunne være en mulighed. Dog var hallen lukket sidste år, og at det telt man havde sat op til en turnering, var ikke optimalt.


Inge Marcussen ytre ønske om en hurtigere kaffemaskine. Henrik Demant siger, at vi har en god aftale med vores leverandør, og at den faktisk ikke kan blive meget bedre.


Finn Jacobsen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede.
Generalforsamling 2019

Referat – Morud Bridge Klub – stiftet d. 25 januar 1999.

Generalforsamling onsdag d. 20. februar 2019 kl. 18.00.


25 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


Bo Antonsen byder velkommen til den årlige generalforsamling.


Ad 1) Valg af dirigent og referent.

Finn Jacobsen blev valgt til dirigent.

Pernille Ladebo Rasmussen blev valgt til referent.

Finn Jacobsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med seddel,

som var sat op rettidigt i klubben samt annonceret på hjemmesiden i rigtig god tid.

Finn Jacobsen konstaterede den derfor lovlig.


Ad2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Formand Bo Antonsen).

Bridgeåret 2018/19 tegner igen til et godt år.

Der er kommet 7 nye medlemmer men også 7 er rejst.

Vi prøvede en ny turnering af kaldet ”Monrad turnering”, den gav lidt snakken i

krogene og nogle medlemmer ytrede sig. Godt at høre.

Sommerbridge var igen med fulde huse og ventelister, det er super godt, at klubben

trækker så mange spillere udefra. Rigtig godt koncept.

Nordfyns Open” på Nordfyns gymnasium i november 2018 var igen en stor succes.

Henrik Demant får ordet og beretter at det er fjerde sæson og et samarbejde med de

nordfynske klubber. Det fungere rigtig godt.

Overskuddet er sponsoreret fra Nordfyn Finans A/S i kraft af Morten Larsen, og går

til undervisning af nye begynderhold. Vi har stadig et lille overskud.

Håber et nyt hold starter til september, det tegner i hvert fald godt.

Astrid Hjortebjerg beretter om skolebridge på Havrehedsskolen. Der er 11 frivillige

undervisere til 11 unge mænd fredag eftermiddag. De snakker meget men det er

spændende. Valgfaget kører hele skoleåret og forhåbentligt kommer der nye til næste

skoleår.

Man blev spurgt omk. temadage, dog med en uges varsel, så dette kunne ikke nås men

man synes det kunne være interessant og aktuelt til næste skoleår.

En stor TAK og klapsalver til de frivillige.

Bo Antonsen afslutter med at sige at det igen i år er en god sæson med en god

økonomi.

Finn Jacobsen godkender beretningen og giver ordet til Chris Demant omk. klubbens

økonomi.


Ad 3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab/budget

Regnskabet blev delt ud og gennemgået af Chris Demant og godkendt af

generalforsamlingen. Der er et overskud på kr. omk. 11.000,00

Budgettet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.

Ann Nissen spørger om vi betaler husleje og hvad vi skal bruge overskuddet til? Der

svares, at det gør vi ikke, så længe vi spiller på skolen. Klubben vil bruge noget af

overskuddet til nye stole, de trænger. Vores bridgemate er 4-5 år gamle og på et

tidspunkt skal disse også skiftes, så der spares op til nye indkøb.

Finn Jacobsen spørger om Vigerslev Idrætsforening kan kræve en del af overskuddet?

Hertil svares der tværtimod, de vil hellere end gerne hjælpe os.

Anne Hansen spørger om man kan øremærke overskuddet, så det er vores? Der

svares, at det er slet ikke nødvendigt.

Poul Hansen roser klubben, synes det er flot med overskud når kontingentet ikke er

højere.

Kontingentet for sæson 2018/2019 er uændret:

Primær medlem: kr. 620,00

Klubmedlem: kr. 360,00

Regnskabet godkendes.


Ad 4) Indkomne forslag. - Ingen


Ad 5) Valg af bestyrelse

Bo Antonsen på valg - blev valgt med akklamation.

Chris Demant på valg – blev valgt med akklamation.

Jim Hansen på valg – blev valgt med akklamation.

Udover ovenstående består bestyrelsen af følgende:

Henrik Demant

Morten Larsen

Suppleant Pernille Ladebo Rasmussen på valg – ønskede ikke genvalg

Astrid Hjortebjerg blev valgt som suppleant med akklamation.


Ad 6) Valg af revisor og suppleant

Finn Jacobesen på valg - blev valgt med akklamation.

Kim Crony på valg - blev valgt med akklamation.

Revisor suppleant ny på valg – Jørgen Kjeldsen blev valgt med akklamation.


Ad 7) Evt.

Egil Olesen roser Henrik Demant for hans altid store arbejde i klubben.

Uden ham var der ingen klub. Så et kæmpe TAK og klapsalver til Henrik Demant.

Finn Jacobsen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede.


Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. februar 2020.

Morud bridge Klub, stiftet den 25. januar 1999.

21 medlemmer deltog.

Ad 1 Valg af dirigent og referent.

Finn Jacobsen blev valgt som dirigent.

Astrid Hjortebjerg ble valgt som referent.

Ad 2 Bestyrelsens beretning ved formand Bo Antonsen.

Vi er lidt færre medlemmer i denne sæson. Nogen er her ikke mere, andre skifter klub.

Skal vi bekymre os om det. Ja.

Undervisning for begyndere er vigtigt. Det har været overskuddet fra Nordfyns Open der har finansieret undervisningen. Der skal findes en anden løsning til den kommen sæson.

Nordfyns Open blev i 2019 aflyst, da Dansk Bridgeforbund holdt landsdækkende seminar.

Der har været op og nedture for spillere i klubben i forhold til hvilken række de spiller i.

Er blå den foretrukne række, er der ikke plads til at hvile på laurbærbladene. Tager man en slapper, bliver man straks pustet i nakken af et andet par. Det er sundt for klubben.

Skolebridge kørte indtil jul. Der var indtil uge 40 fire meget arrangerede elever. En elev tog derefter på efterskole og en skiftede skole.

Der forsøges igen til næste skoleår

Sommerbridge har igen været en suses Fuldt hus alle dage. Morud Bridge Klub er kendt for en hyggelig klub

Hvor det sociale er i højsæde, og hvor der er styr på tingene.

Ad 3. Regnskab og budget ved kasserer Chris Demant

Turneringer og præmier er lidt højere i år. Det var Moruds tur til at betale vinpræmier til den årlige turnering mellem Læseforeningen, Kerteminde og Morud bridgeklub

Klubben købte de resterende lotterisedler fra Anderæset

Ad 4. Indkomne forslag.

Ingen forslag

Ad 5 valg af bestyrelse og suppleant.

Henrik Demant blev genvalgt.

Morten Larsen blev genvalgt.

Poul Hansen blev valgt til suppleant


Ad 6 Valg af revisorer og suppleant.

Finn Jacobsen blev genvalgt

Kim Grony blev genvalgt.

Jørgen Kjeldsen blev genvalgt til revisor suppleant

Ad. 7 Evt.

Morten Larsen, efterlyste ideer til hvordan vi hverver nye medlemmer.

Ann Nissen, der også spiller i Vissenbjerg Bridgeklub, fortæller, de i Vissenbjerg ikke kender til undervisningen. AN opfordrer til at annoncere i Ugeavisen, der dækker dette område eller ved hjælp af mails til klubben.

Der mangler synlighed i Vitalitet 

Astrid har ikke overblik over, hvilke medlemmer der deltager i Distrikt Fyns turneringer eller andre turneringer rundt om i landet.

Astrid skriver gerne til Vitalitet, hvis medlemmerne orienterer om deres deltagelse og resultat

Ved sidste generalforsamling, blev der opfordret til at alle spillere i blå række, skulle have et systemkort. Det skulleligge på bordene Dette gælder naturligvis fortsat.

Nogle har manglet lakrids. Formanden lover at opfylde dette ønske


BridgeCentral, 21. januar 2023