Spillested

Seniorhuset IP Schmidts Gård

Vendersgade 4, 7000 Fredericia


Spilleaften og kontingent

Bridgeklubben Fæstningen (Torsdag aften)


Kontingent for sæsonen 2022-23:

Primære medlemmer: kr 450,-

Klubmedlemmer: kr 450,-

Passive medlemmer: kr 450,-


Betaling senest 30. september. Kan ske ved:

1) Bankoverførsel til Fæstningens konto i Danske Bank: Registreringsnr. 1551, Kontonr. 16961485

2) Betaling til kasserer Jørgen Madsen på en spilledag i september


Vedtægter

Vedtægter for ”Bridgeklubben FÆSTNINGEN”


§1        Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Bridgeklubben Fæstningen.        

Klubben er stiftet den 27.maj 1999. Dens hjemsted er Fredericia kommune.


§2        Formål og spillesæson.

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

Klubben spiller fra første uge af september til og med sidste uge i april. Der er møde/substitutionspligt til de ordinære spilleaftener.


§3        Tilhørsforhold.

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Sydjylland. Således er forbundets og distriktets vedtægter gældende for klubben og dens medlemmer.

Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning efter de om denne gældende regler.


§4        Bestyrelse og revision.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.  De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 2 medlemmer i lige år og med 3 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år.


§5        Spilleudvalg/turneringskomité.

Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg til at tilrettelægge og lede turneringerne. I dette skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.


§6        Aflønning.

Generalforsamlingen skal godkende retningslinier for fast engagement af personer (herunder turneringsleder), der efter bestyrelsens indstilling kan aflønnes for deres arbejde for klubben.

Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere et beløb til dækning af udgifter og honorarer til personer, der har arbejdet for klubbens drift og virke. Bestyrelsen kan ikke  disponere ud over den af generalforsamlingen fastsatte kontingentramme.


§7        Regnskabsår.

Klubbens regnskabsår er 16. marts 15. marts. Regnskabet revideres af den valgte revisor.


§8        Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag, herunder kontingentfastlæggelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Valg af delegerede til distriktets generalforsamling.

8. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske senest 3 uger før afholdelsen ved opslag på klubbens resultattavle.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

Skriftlig afstemning om et forslag kan kræves af blot et medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.


§9        Ekstraordinær generalforsamling.                

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes indkaldes, når mindst en trediedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelse af begæringen, og indkaldelse skal ske senest en uge efter modtagelsen af begæringen.

Angående mødeledelse og afstemningsregler m.m. gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger.


§10        Kontingent.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Såfremt kontingentet indbetales efter den af bestyrelsen fastsatte dato, betales der et ekstra gebyr.

Juniorer under uddannelse betaler halvt klubkontingent.


§11        Tilskud til turneringsdeltagelse.

Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres inden for Danmarks Bridgeforbund.


§12        Medlemskab.

Bestyrelsen godkender optagelse i klubben. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen; dog kan bestyrelsen efter omstændighederne tillade udmeldelse efter ½ sæson.

Medlemskab af klubben overføres automatisk fra en sæson til næste sæson, medmindre bestyrelsen  har modtaget udmeldelse senest den 1. juli.

Et medlem, der i en periode ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens turneringer, kan fortsætte som passivt medlem af klubben. Der betales et nedsat kontingent for passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver ret til deltagelse i generalforsamlingen og klubbens øvrige arrangementer.


§13        Klubregler.

Bestyrelsen kan udarbejde klubregler, der omhandler områder som

ordensregler

substitutionsregler

scorejusteringer

udpegning af mestre

o.lign.


§14        Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og på at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 og 14.


§15        Tegning og hæftelse.

Klubben tegnes af formanden, men klubben giver den til enhver tid siddende kasserer fuldmagt til at disponere over de indestående midler på klubbens konto til klubmæssige formål.

Køb og salg af fast ejendom, værdipapirer samt lånoptagning skal godkendes af en generalforsamling.


§16        Opløsning af klubben.

I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (jvf. §8), overgår en evt. formue og aktiver til Danmarks Bridgeforbund eller til velgørende formål.Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2009.

(Oprindelige vedtægter er vedtaget 27. maj 1999)

§15 ændret på generalforsamlingen den 21. april 2016.


Klubregler

Nedenstående regler justeres løbende af Bridgeklubben Fæstningens Bestyrelse i henhold til Klubvedtægternes § 13.


§1 Regler for udregning af endelig placering.


Anvendelse.


Reglerne / beregningerne bruges bl.a. i forbindelse med at få klarlagt, hvem der skal rykke op / ned efter endt par-turnering.

Ofte har man den regel, at der ved endt par-turnering rykker to par op fra B-rækken, og der rykker to par ned fra A-rækken.


Uddybning af anvendelsen.


Alle beregninger for op- og nedrykning skal altid foretages efter endelig placering i pointopgørelsen.

Handicapresultater må aldrig anvendes til vurdering af, hvem der skal rykke op / ned.

I tilfælde af, at to eller flere par har opnået samme antal point efter endt turnering, er det nødvendigt at finde de par, der skal skifte række.

Derfor er følgende regel indført:


  1. Op- og nedrykning foretages efter placeringen i rækken efter endt turnering. Det gælder for de to bedst placerede i B-rækken, og de to laveste placerede i A-rækken.

      Kan dette ikke afgøres på grund af point-lighed, og derfor samme

      placering, bruges pkt. 2.

  1. For de par, der har samme antal point, laves en udregning, hvor man sammenlægger antallet af opnåede point i de indbyrdes spil. Summen af opnåede point angiver herved placeringen, og dermed hvem der skal skifte række.

Kan man heller ikke med denne metode finde en placering, bruges pkt. 3

  1. For de par, der stadig har samme antal point laves en udregning, hvor man sammenlægger placeringen i rækken for de forskellige spilleaftener i den pågældende turnering.

      Herefter bør der opstå et resultat for rækkeskift.

Opnås der ikke her et resultat for rækkeskift, bruges pkt. 4 (dog vender man tilbage til pkt. 2, hvis der er et par, som er ”gledet ud” eksempel hvor 3 par bliver reduceret til 2 par under pkt. 3).

  1. Der foretages en lodtrækning.


§2 Substitutter. Regler for regulering af score i løbende turneringer for klub-par og klub-hold.


Parturneringer:


1 substitut


Scoren gælder. Ingen regulering.2 substitutter


Er par-handicappet for substitutterne højere end det faste par. Scoren gælder. Ingen regulering.


Er par-handicappet for substitutterne lavere end det faste par. Scoren gælder, hvis den er under middel, men reguleres til middel,hvis substitutterne har fået over middel.


Holdturneringer:


1 substitut


Scoren gælder. Ingen regulering.
2 substitutter


Scoren gælder. Ingen regulering.


(splittes op)
2 substitutter


Er par-handicappet for substitutterne højere end det faste par.(spiller sammen)


Scoren gælder. Ingen regulering.


Er par-handicappet for substitutterne lavere end det faste par.

Holdets score gælder, hvis den er under middel, men reguleres til

middel, hvis substitutterne har fået over middel.Specielt:


Hvis et par fra start af sæsonstart /en turnering meddeler, at der er 3 om den faste plads reguleres ikke, når disse medlemmer spiller.

Hvis et par har substitutter gennem en hel turnering (pga sygdom o.l.) reguleres ikke. Dog kan man ikke rykke op til en højere række (efter endt turnering).

Indspillede MP (mesterpoints) tildeles de spillere, der har spillet den pågældende turneringsdag.

MP tildeles før regulering af score.


                                                                                                                       Ovenstående regler vedtaget på generalforsamlingen d. 27. april 2017


§3 Rettelse af resultat efter turneringsaften


Rettelse af et resultat kan gøres senest kl. 18.00 dagen efter turneringsaftenen, hvis alle 4 involverede spillere er enige.


                                                                                                                       Vedtaget på den internetbaserede generalforsamling foråret 2020

Klubbens persondatapolitik

Privatlivspolitik for BK Fæstningen


Kontakt

Bestyrelsen består af:

Formand: Uffe Gren, E-mail: gren@dadlnet.dk

Næstformand: Jørgen Schytt, E-mail: schytt7000@gmail.com

Kasserer: Jørgen Madsen, E-mail: jgmadsen15@gmail.com

Sekretær: Niels Kobborg, E-mail: nielskobborg@youmail.dk

Medlem:


Se iøvrigt telefonlisten

BridgeCentral, 17. november 2022