Klubregler for Egå BridgeKlub

§ 1 FORMÅL
Formålet med dette reglement er:
*  at sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af  turneringer arrangeret af klubben.
*  at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.
*  at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afviklingen af turneringer.


§ 2 KLUBUDVALG
2.1 Generelt
Alle udvalg nedsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har det endelige ansvar i alle klubspørgsmål i relation til udvalgene (appeludvalget undtaget).

2.2 Spilleudvalg
Ved sæsonstart fremlægger klubbens spilleudvalg en plan over sæsonens turneringer, hvoraf det fremgår hvilken dato, de forskellige turneringer spilles, og hvem der leder den enkelte turnering. De(n) turneringsansvarlige påser, at de nødvendige skifteplaner, regnskaber osv. er til stede. Startlister og udarbejdelse og revision af regnskab over placering er ligeledes turneringslederens ansvar (men kan uddelegeres til andre).

2.3 Appeludvalg
Appeludvalget består af klubbens turneringsledere og 2 medlemmer af klubben. I hver enkelt appelsag betragtes den i sagen involverede turneringsleder som inhabil, og sagen behandles således af 3 udvalgsmedlemmer. Såfremt et menigt medlem af udvalget er personligt involveret i appellen, supplerer de 2 tilbageværende habile medlemmer af udvalget sig med et medlem fra klubben.
Appeludvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere.
En appel indgives gennem turneringslederen; denne skal orienteres om, at der indgives appel inden de implicerede forlader spillelokalet og senest 1/2 time efter spillets afslutning. Appeludvalget skal orienteres af begge parter (om fornødent skriftligt), inden den træffer sin afgørelse.
Appeludvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular.
Appeludvalget fungerer desuden som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg, der fungerer efter retningslinierne i Klubhåndbogen 6.8.1. Fortolkning af love og regler.

2.4 Festudvalg
Udvalget varetager forsyningen af øl og vand på spilleaftener samt forestår arrangementet på sidste spilleaften i december (juleafslutning) og april (generalforsamling).

2.5 Weekend udvalg
Udvalget har som ansvarsområde at arrangere klubbens årlige bridge weekend.

2.6 Ad Hoc udvalg
Bestyrelsen udnævner enkelte medlemmer til særlige opgaver (oprydningshold, mesterpointsregnskab, regnskab og revision af spilleresultater, osv.) og nedsætter efter ønske ad hoc udvalg til særlige opgaver.


§ 3 SYSTEMKORT
Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer, og det skal uopfordret fremlægges på bordet for modspillerne ved starten af en runde eller en kamp.


§ 4 TURNERINGSAFVIKLING
4.1 Etik og etikette
God etikette, før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det kan nævnes, at det er uetisk at irettesætte såvel makker som modspillere under og efter spillet. Det samme gælder tegn eller mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort.

4.2 Uregelmæssigheder
Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen af turneringsleder skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling. Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.
Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler og love.

4.3 Tidsoverskridelser
4.3.1. Parturneringer
I klubbens parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 4 minutter før rundeskift og ved rundeskift.
Når der er varslet 4 minutter, må der ikke påbegyndes nye spil. Hvis man ved et bord ikke når at spille sidste spil, tildeles begge par middel score (0 ved Butlerberegning og normalt 50 % i almindelig parturnering).
I tilfælde af, at et nyt spil påbegyndes efter at der er varslet 4 minutter, straffes begge par i overensstemmelse med bridgelovenes anvisninger (scoren bliver -3 ved Butlerberegning og normalt 40 % i almindelig parturnering).
Såfremt spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signalet for rundeskift er der tidsoverskridelse for begge par ved bordet, som straffes efter samme skala. Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret dog en advarsel.
Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på normale vilkår.

4.3.2 Holdturneringer
Når der spilles flere holdkampe på en spilleaften, skal ikke afsluttede spil fra den forrige runde nulstilles, når turneringslederen starter næste kamp.


§ 5 SUBSTITUTTER
Fremskaffelse af substitut(ter)
Det påhviler ethvert aktivt medlem, der er forhindret i at møde på en spilleaften, selv at skaffe substitut, og man er ikke forpligtet til at anvende klubbens substitutliste.


§ 6 JUSTERING AF SCORE VED SUBSTITUERING
6.1 Parturnering
Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering.
Hvis et par er fuldt substitueret, justeres parrets score til aftenens middelscore. Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med substitut(ter).

6.2 Holdturnering
Der justeres ikke i resultatet, hvis ikke et helt par er substitueret.
Hvis et helt par er substitueret, justeres scoren til middelscore (dvs. normalt 15 kp). Modstanderholdet tildeles mindst middelscore.

6.3. Enkeltmandsturnering
Spilleren tildeles middelscore. Der sker ingen justering af de øvrige spilleres score.

6.4 Udeblivelse
Såfremt et par udebliver uden afbud, tilkendes parret i en parturnering minimum score. Dette gælder også, hvis et par ikke kan stille op på grund af den ene spillers udeblivelse. I en holdturnering tildeles et hold 0 kp, hvis holdet ikke kan stille op på grund af en eller flere spilleres udeblivelse.
I tilfælde af force majeure kan turneringslederen justere scoren. Bestyrelsen kan desuden idømme den pågældende en disciplinær straf.

I en parturnering udregnes regnskabet ud fra det normale antal par i rækken. I runden mod det udeblevne par tildeles et par 60 % score (decimaler afrundes opad) eller gennemsnittet af parrets score i spilledagens øvrige runder, hvis dette gennemsnit er over 60 %.
I en holdturnering vinder modstanderholdet uden kamp, antallet af kp fastsættes efter turneringen ud fra det højeste af nedenstående alternativer:
a. 17 kp.
b. gennemsnittet af, hvad der i turneringen er scoret mod det udeblevne hold.
c. gennemsnittet af, hvad holdet selv scorer i turneringens øvrige kampe.


§ 7 OPLØSNING AF LIGESTILLING
Hvis 2 eller flere par står lige i en parturnering eller en enkeltmandsturnering, deler de placeringen.
Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsreglement (stk. 6.2.3.6 i Klubhåndbogen).


§ 8 PRÆMIER OG MESTERPOINT
8.1 Præmier
Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre han har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene selv.
Præmier i interne turneringer kan kun vindes af klubbens medlemmer. Dette gælder dog ikke spurtpræmier.

8.2 Mesterpoints
Fordeling af en aftens mesterpoints sker på grundlag af den opnåede score inden justering. Der forudsættes at der gives besked til klubbens mesterpointsansvarlige, når der benyttes substitut(ter) med navn på den/disse.


§ 9 ALMINDELIGE ORDENSREGLER
9.1 Generelt
Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt. Specielt bør det undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne, tilsvarende bør det undgås at bøje kortene unødigt.

Indkøb af forfriskninger foregår ved selvbetjening.
Service, flasker og inventar anbringes efter brugen på de anviste steder. Efter aftenens spil påhviler det spillerne at rydde op ved det bord, hvor de sluttede spillet og i øvrigt hjælpe med oprydningen i henhold til bestyrelsens anvisninger.

9.2. Rygning
Tobaksrygning er ikke tilladt i spillelokalet jf. Århus Kommunes regler.


§ 10 MEDLEMSORIENTERING
Ved sæsonstart fremlægger bestyrelsen en spilleplan for sæsonen, en medlems- og en substitutliste med adresser og telefonnumre, og desuden en oversigt med navne, adresser, telefonnumre og funktion for bestyrelsen og klubbens tjenestemænd.

Medlemmerne vil i klubben blive underrettet om ændringer i spilletider, kampe mod andre klubber m.m. De vil tilsvarende blive orienteret om distriktets og forbundets turneringer og om tilmelding til disse. Det forventes til gengæld, at medlemmerne ad denne vej selv holder sig orienteret.
Der henvises i øvrigt til Bridgealmanakken og Distriksnyt, som udleveres på spilleaftenerne. Desuden søger klubben at udgive EBKnyt, en klubavis, som bl.a. indeholder interne meddelelser.

Alle bestyrelsens medlemmer er indstillet på at være til disposition for medlemmerne med råd og vejledning, der kan være med til at fremme interessen for bridge.


§ 11 FUNDATS FOR VANDREPOKALER
*   Pokalerne, som består af en tinvase og en tinskål, er udsat 1. gang i sæsonen 1975/76.
*   Pokalerne udsættes hvert år til vinderne af klubmesterskabet.
*   Klubben sørger for indgravering af navne. Der indgraveres 2 navne i hver pokal.
*   Når pokalerne afleveres, tilbydes de tidligere vindere erindringsbægre.
*   Pokalerne er klubbens ejendom, indtil de vindes af det samme par enten 3 på hinanden efterfølgende gange eller 5 gange i alt.


Disse klubregler er vedtaget på generalforsamlingen den 30 april 1996.
Ændret på generalforsamling den 30 maj 2002.
Ændret på generalforsamlingen den 27. april 2004.
BridgeCentral, 02 September 2012