(Nyt fra generalforsamling 2021

                     Hjallerup Bridgeklubs Generalforsamling

             Hjallerup Bridgeklubs Generalforsamling 11. april 2022


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse/godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt


Ad do. pkt. 1.

Martin Andersen blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig i alle spørgsmål.


Ad do. pkt. 2 gengivet her:

Formanden Niels Jørgen Frederiksen indledte beretningen med at konstatere, at klubben er kommet igennem denne her sæson, med corona nedlukning fra 10. december til 17. januar.

Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Henny Mann som næstformand og sekretær, Teddy Skræm som kasserer og Harry Starcke og Ingolf Bonderup der tager sig af de praktiske ting, tillige med opstilling af borde og stole om torsdagen.

Da vi i bestyrelsen er mange nye, er Svend Jungersen inviteret med til bestyrelsesmøderne, så vi får en masse erfaring og viden det er også moderne at have rådgivere med i store bestyrelser.


Sæsonen startede den 6. september med 40 spillere og om torsdagen med 52 spillere. Efter jul var vi om mandagen 44 og om torsdagen 48.


Bestyrelsen besluttede at holde nytårsturnering med annoncering m.v.

Tilmeldingerne var godt i gang med næsten 100 spillere, så tog coronaen til i december og den 20. besluttede vi at aflyse og udsætte klubturneringerne til den 17. og 20 januar.


Den 3. november var 12 af klubbens spillere i Klokkerholm, hvor Brønderslev Bibliotek denne dag havde bridge på programmet, under overskriften HOLD HJERNEN FRISK. Der var ca 12-14 deltagere, som lærte grundprincipperne i bridge, og der har vi måske 2-3 emner til undervisning i september.


Den 19. februar var klubben inviteret til 24. timers arrangement i Hjallerup, til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro.

Der deltog 56 spillere, og vi havde en rigtig hyggelig lørdag, hvor der blev indsamlet 2.600 kr. + fortjeneste ved salg af øl, vin og kaffe.


Bymatchen med Brønderslev blev aflyst.


Vi har deltaget i et par teams møder i Distrikt Nordjylland, under overskriften Hvordan får vi flere medlemmer -, idet det er et generelt billede, at alle klubber har medlemstilbagegang, ikke mindst her i corona tiden.

Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle prøver her i sommerens løb, at spørge naboer, venner og bekendte og ikke de har lyst til at prøve at spille bridge, så ring til en fra bestyrelsen.


I samarbejde med Hals Bridgeklub er gennemført undervisning i Gandrup Værested.

Hjallerup fik 5-6 nye spillere, som startede efter nytår.

Tirsdag den 13. september 2022 er der opstart på et nyt hold i Gandrup, og Karin som er underviser, har været på kursus her i vinter.


Der har været afholdt BC3 kursus ved Jens Abildgaard her i Kulturhuset og 5 af klubbens medlemmer deltog.


Der har været afholdt teams møde med Hals og Vodskov omkring fremtidig samarbejde og undervisning.


Klubben har i året 2021/2022 haft 75 medlemmer, en mindre tilbagegang i forhold til 2018 og 2019 hvor der var henholdsvis 83 og 81 medlemmer.


Sommerbridge starter den 16. maj kl. 19 her i Kulturhuset. Prisen er 75 kr. pr. spiller for kaffe og 1 snitte. Tilmelding til Henny om mandagen fra kl. 9-12.

Svend laver turneringen og andre forberedelser.


Der er deltagelse fra klubben i Distriktets klubmøde og generalforsamling den 22. april.


Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb.


Efterårssæsonen starter til september, mandag den 5. kl. 18.45 og torsdag den 8. kl. 13.15, begge spilledage er i Kulturhuset.


Kontingent er næsten uændret, idet der er en mindre korrektion om torsdagen, idet alle fremover får kaffe/the. Hertil kan tilkøbes brød.

Vi hører fra dem der kommer som substitutter andre steder fra, at de er meget glade for at få kaffe og brød i pausen. I Hals og Vodskov er der ingen fortæring inkluderet, og derfor kan de holde kontingentet på et andet niveau.

Vi har et rigtigt flot regnskab, som Teddy vil gennemgå.


Til sidst vil jeg sige tak til alle medlemmerne fordi i stiller op omkring klubben og er der nogen der har ris eller ros, så sig det til os i bestyrelsen.

Og til bestyrelsen vil jeg sige tak for et godt samarbejde. Også en stor tak til Svend for det store arbejde du gør for klubben.


Beretningen godkendt med applaus.


Ad do. pkt. 3.

Kasseren gennemgik regnskabet, og redegjorde bl.a. for de tilskud der var søgt og modtaget fra Kulturministeriet.

Følgende havde bemærkninger til enkelte poster:

- Herman Råsted stillede spørgsmål til den udbetalte coronastøtte. Mente at den udbetalte støtte var høj i forhold til det tab klubben havde haft jf. regnskabet. Teddy redegjorde for den modtagne coronastøtte og oplyste at den udbetalte støtte udgjorde ca. 89 pct. klubbens tab. Gjorde opmærksom på at den udbetalte coronastøtte var fordelt over 2 regnskabsår.

- Jørgen Andreasen spurgte til fordeling af kontingent til DBf, på de enkelte spilledage. Havde en forventning om, at primærmedlemmer havde en større belastning på regnskabet for mandage end det var tilfældet. Teddy afklarer forholdet.

- Jonna Råsted stillede spørgsmål til størrelsen på tilskud fra Coronapuljen og om der var klausul for, om pengene skulle anvendes til bedste for medlemmerne. Teddy redegjorde for størrelses tilblivelse, som er et udryk for forrige års overskud på de enkelte aktiviteter, og de er givet uden klausul.  

-Lilian Jensen spurgte, om det havde været muligt at få et tilbud fra Kulturhuset nu hvor klubben skal have 2 ugentlige aktiviteter. Formanden oplyste, at det ikke var muligt, men at det for bestyrelsen ville være en lettelse af have aktiviteterne samlet, ligesom vi fremover ikke skal opstille borde og stole.


Regnskabet blev godkendt.


Ad do. pkt. 4.

Ingen indkomne forslag til behandling.


Ad do. pkt. 5.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Genvalg til Teddy Skræm og Ingolf Bonderup og som suppleant ligeledes genvalg af Anders Jørgen Larsen.


Ad do. pkt. 6.

Valg af 1 revisor og 1 suppleant

Genvalg af Kristen Pedersen Vest og ligeledes genvalg af suppleant Jørgen Andreasen.


Ad pkt. 7.

- Formanden oplyste, at klubmestre mandag blev Tina og Peter Aarup. Om torsdagen blev det Karl Jensen og Jørgen Munkholt. Alle spillere modtager 3 flasker god vin.

- Ole Madsen opfordrede bestyrelsen til at følge op på de interesserede spillere, som deltog i HOLD HJERNEN FRISK i Klokkerholm, evt. ved at få en kontaktperson fra projektet til at være tovholder, eller ved at invitere spillerne til at deltage i klubbens aktivitet, således de vil få en fornemmelse for bridgespillet. Formanden svarede, at bestyrelsen havde drøftet dette, og havde talt om at man i bestyrelsen kunne skiftes til at køre til undervisningen og fylde bilerne op.


Formanden takkede dirigenten for på en god måde at afvikle generalforsamlingen.


Herefter spillede de 44 spiller en mindre turnering, som blev vundet af Aase Nielsen og Anders Jørgen Larsen i N/S. Og Ingrid Pedersen og Svend Jungersen i Ø/V.
                                                                                                                

Henny Mann/sekretær                                                                                                        Martin Andersen/dirigent                                                                                                                
BridgeCentral, 5. januar 2023