Spillested

Fjerritslev Bridgeklub

Aktivitets centret

Tennisvej

9690 Fjerritslev


Spilleaftener
Fjerritslev Bridgeklub (Tirsdag Aften)

Vedtægter


  Vedtægter


for§ 1 Foreningen er stiftet den 24. april 1955
og dens navn er Fjerritslev Bridgeklub.

Klubben er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.


§ 2.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at samle sine medlemmer mindst en gang om ugen i sæsonen til bridge, samt i øvrigt at virke for udvidelse af interessen for bridge, f. eks gennem afholdelse af turneringer med andre klubber.

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund Distrikt Nordjylland, og er som medlem heraf underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og regler.


§ 3. Optagelse som medlem

Begæring om optagelse i klubben kan ske ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler, og i øvrigt leve op til klubbens formålsparagraf.

Ved udmeldelse har man intet krav på foreningens midler.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.


§ 4. Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden sæsonafslutningen, dog senest den 30.april. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse og opslag i spillelokalet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer.

Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved vedtægtsændring skal mindst 2/3 stemme for en ændring.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales med 50 % ved sæsonstart og de sidste 50 % midtvejs i turneringen. 

Bestyrelsen har ret til at arrangere forskellige turneringer i og udenfor den ordinære sæson, ligesom bestyrelsen kan tilbyde forskellige kurser i bridge. Bestyrelsen sørger for bridgematerialer til klubbens turneringer.


§ 5. Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent. (Ikke samme person.)
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskabet samt godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse. På lige år vælges 2 og på ulige år vælges 3
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.


§6. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal jf. § 12 og 13    

Afstemning skal foretages skriftlig, såfremt fem medlemmer forlanger det.

Personvalg til bestyrelse skal ske ved skriftlig afstemning såfremt der er flere kandidater foreslået end det antal, der skal vælges.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.§8. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges ved simpel majoritet to medlemmer på de lige årstal og 3 på de ulige årstal, tillige vælges to suppleanter til bestyrelsen, samt en revisor og en revisorsuppleant. Disse valg foregår ved simpelt flertal.


Bestyrelsen vælger selv sin formand, og bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdet imellem sig, og afholder bestyrelsesmøder, når forholdene kræver det. Bestemmelser i bestyrelsen træffes ved simpel majoritet. Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg. som f.eks. spilleudvalg og turneringsudvalg.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Valgbare til bestyrelsen er alle fuldgyldige medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.


§9. Regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1.marts til 28.februar.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest to uger inden den ordinære generalforsamling.§10. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.


§11. Tegning og hæftelser.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner f. eks låntagning kræves underskrift af formand og næstformand i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Det påhviler ikke klubbens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.


§12. Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§13. Opløsning.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre skal realiseres og tilgå ungdomsorganisationer, idrætsforeninger eller andre almennyttige formål i nærområdet. (Nærområde = Tidligere Fjerritslev Kommune.)Vedtaget på generalforsamlingen den _24.Nov. 2009____________________________

                                   Dag måned år.Underskrift_Peter Mortensen__                 _Søgaard Jeppesen_______

               Formand                               Dirigent


BridgeCentral, 12. december 2018