Klubregler for Brønderslev Bridgeklub Senest rettet 14.04.2016

Herværende klubregler er senest revideret og godkendt på generalforsamlingen den 31. marts 2016. Nederst i dokumentet er en opsummering af ændringer.

1. Spilletid

Klubbens spilletider er onsdag eftermiddag kl. 13, og torsdag aften kl. 19. Torsdag genoptages spillet p.t. kl. 21.00 efter kaffepausen. Begge spilledage spilles på Vivaldisvej 4 i Brønderslev.

2. Systemer

Kun naturlige systemer er tilladt.

3. Turneringsafvikling

Bestyrelsen udpeger turneringsledere, som samlet udgør klubbens turneringskomite.

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal tilkaldes, så uregelmæssigheder kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler og love. Herværende klubregler har prioritet over "De internationale love for turneringsbridge".

3.1 Tidsoverskridelser

Der er afsat 7 minutter til hvert spil. Spil, som ikke er påbegyndt, når der ringes anden gang, må ikke spilles. Der gives normalt ikke point for spil, som ikke er spillet. Hvis en spillende turneringsleder har været tilkaldt og ikke har nået alle rundens spil, tildeles dog for de ikke gennemførte spil 60% score til begge par.

3.2 Udeblivelse

Såfremt et par eller et hold udebliver, tilkendes 0 point. I tilfælde af force majeure kan scoren justeres.
Modstanderne til et udeblevet par tilkendes 60% score. Modstandere til et udeblevet hold tildeles score jf. DBF's turneringslederhåndbog.

3.3 Appel af en turneringslederafgørelse

En turneringsleders afgørelse kan appelleres til klubbens turneringskomite, som fungerer efter retningslinierne for mundtlig appelkomite i DBF's turneringslederhåndbog. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for komiteen.
Turneringskomiteens afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum og til klubben erlægges et tilsvarende depositum. Når afgørelsen foreligger, beslutter turneringskomiteen om depositum til klubben tilbagebetales.

3.4 Ophævelse af ligestilling.

Hvis to eller flere par står lige i en parturnering, er handicappet afgørende for hvem der slutter bedst (parret med laveste handicap placeres bedst). Hvis der også er ligestilling her, foretages lodtrækning.
Hvis to eller flere hold står lige i en holdturnering, er indbyrdes resultat afgørende. Hvis der også er ligestilling her, foretages lodtrækning.

3.5 Frist for rettelse af resultater.

Det påhviler begge bordets par at sikre, at resultater registreres korrekt. Hvis et resultat registreres forkert, skal det rettes snarest muligt ved at kontakte turneringslederen.
En fejl i udregning eller indføring af scoren kan rettes frem til næste turneringsaftens start, dog må der højst forløbe 2 uger. En sådan rettelse forudsætter, at turneringslederen finder det hævet over rimelig tvivl, at der er sket en sådan fejl.
Såfremt rettelsen har indflydelse på afviklingen af en senere fase i turneringen, og denne senere fase allerede er påbegyndt, eller det ikke er praktisk muligt at tage hensyn til det ændrede resultat i afviklingen af den senere fase, afvikles den senere fase på grundlag af det resultat, der gjaldt inden rettelsen.

4. Substitutter

Et medlem som er forhindret i at møde på en spilleaften må selv skaffe substitut. I tilfælde af substitut skal denne noteres efter turneringslederens anvisninger.

4.1 Justering af score ved substituering
4.1.1 Parturnering

Der foretages ingen justering i A-rækken.
Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering.
Såfremt begge spillere i et par er substitutter, og aftenens score er over middel, justeres parrets score ned til middelscore. Der justeres ikke i scoren for de par som møder et substitutpar.

4.1.2 Holdturnering

Der foretages ingen justering i A-rækken.
Såfremt der højst er substitut for to af holdets spillere og disse ikke danner par, foretages der ingen justering.
Såfremt et helt par på et hold er substitutter og substitutternes spillestyrke skønnes at være væsentligt højere end normalen for rækken, kan turneringslederen regulere holdets score ned til middel. Der justeres ikke i scoren for modstanderholdet.

5. Almindelige ordensregler

5.1 Rygning

Rygning er ikke tilladt i spillelokalerne. I øvrigt respekteres spillestedets rygeregler.

5.2 Oprydning

Efter aftenens spil hjælper medlemmerne med oprydning efter bestyrelsens anvisninger.

6. Orientering til medlemmerne

Ved sæsonstarten udleveres en oversigt over turneringsplan, substitutliste, kontaktpersoner og andre praktiske oplysninger. Ved omfattende ændringer kan der blive udleveret korrektion heraf. Herudover holdes klubbens hjemmeside løbende opdateret.

Ved opslag i klubben og eventuelt på klubbens hjemmeside vil der blive orienteret om invitationer til turneringer i distriktet og dets klubber og om tilmelding til disse.

Det forventes til gengæld, at medlemmerne ad disse veje selv holder sig orienteret. I tilfælde af fravær på en klubaften er medlemmet selv ansvarlig for at skaffe sig information.

7. Medlemskab, rettigheder

Aktive medlemmer deltager i klubbens obligatoriske turneringer og har fri adgang og stemmeret til klubbens generalforsamling.

Passive medlemmer deltager ikke i klubbens obligatoriske turneringer. Passive medlemmer har fri adgang men ikke stemmeret til klubbens generalforsamling.

Kursister (K-medlemmer) deltager i klubbens begynderundervisning og kan herefter tilmeldes klubbens turneringer.

Alle medlemmer har mod deltagergebyr ret til at deltage i klubbens ikke-obligatoriske turneringer.


Ændringer i klubreglerne

Du kan se den komplette udgave af tidligere udgaver af klubreglerne ved at klikke på ændringsdatoen.

31.03.2016:
Paragraf 1 er tilføjet tekst om spilletid onsdag.

26.03.2015:
Paragraf 1 er tilføjet tekst om opstart kl. 21 efter kaffepausen (vedtaget på generalforsamling i 2014, men dokumentet med klubregler først ajourført i 2015).
Paragraf 3.4 er ændret, således at ophævelse af ligestilling i parturneringer sker ud fra parhandicp frem for indbyrdes resultat.

19.03.2009:
Ny paragraf 3.5 om frist for ændring af resultater.
Små tilretninger / opdateringer omkring substitutnotering, rygning, orientering, medlemskab samt henvisninger til DBF's turneringslederhåndbog (DBF har ændret sin håndbogsstruktur).
Paragraf 5 "Mesterpoint" er fjernet, da det nu indgår i klubbens vedtægter. De efterfølgende paragraffer har derfor fået et lavere nummer.

18.03.2005:
Regler om rygning (paragraf 6.1) er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen den 17.03.2005. Den tidligere formulering af reglerne lød:
I klubbens normale, obligatoriske turneringer er rygning i spillelokalet er kun tilladt klokken 19.50 - 20.00, klokken 22.00 -22.10 samt i kaffepausen.
I øvrige turneringer fastsætter turneringslederen rygereglerne.

21.03.2002:
Klubregler nedskrevet og vedtaget på generalforsamlingen den 21.03.2002.