Vedtægter

VedtægterBestemmelser for turneringsmæssigt samarbejde.


§ 1. Navn og område.

Turneringsudvalg for Danmarks Bridgeforbunds Kreds IV, omfattende de distrikter der er hjemmehørende i Jylland og Fyn og som ønsker turneringsmæssig samarbejde jf. DBF`s vedtægter §10 stk 2.


§ 2. Formål.

Turneringsudvalgets formål er:

at udskrive og arrangere holdturneringer med henblik på kvalifikation til DBF`s holdpyramide.

at udskrive og arrangere andre turneringer som kan have fælles interesse for distrikterne i kredssamarbejdet.

at udarbejde turneringsreglement for holdturneringen i samarbejdet.


§ 3. Sammensætning.

Turneringssamarbejdet sammensættes af en kredsrepræsentant fra hvert af de tilsluttede distrikter, repræsentanten udpeges af de enkelte distrikter på den af distriktet valgte måde, hver repræsentant har 1 stemme.

Turneringsudvalget konstituerer sig med:

Formand: som varetager turneringsudvalgets forbindelse til DBF.

Sekretær: som tager beslutningsreferat fra turneringsudvalgets møder og udsender dette til turneringsudvalget.

Rettelser og protester mod referatet skal være formanden skriftlig i hænde senest 2 uger efter udsendelsen.

Kasserer: som varetager turneringsudvalgets økonomi og udarbejder et regnskab som fremlægges på det ordinære turneringsudvalgsmøde.

Turneringsansvarlig: som står for tilrettelæggelse og afviklingen af kredsens holdturnering.

Turneringsudvalget kan søge hjælp uden for udvalget til løsning af de enkelte opgaver, dog ikke formand og sekretær, også evt. lønnet hjælp.


§ 4. Møder.

Der afholdes 1 årligt ordinært turneringsudvalgsmøde kl 10,30 lørdag formiddag, umiddelbart før det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i DBF.

Der kan aftales andre ”sammenkomster” f. eks i forbindelse med midtvejsmødet ol.

Ordinært turneringsudvalgsmøde indkaldes af formanden ved udsendelse senest 3 uger før mødet, sammen med evt. indkommende forslag.

Dagsordenen til mødet skal mindst indeholde følgende

Pkt. 1 Konstatering af hvem der repræsenterer de enkelte distrikter.

Pkt. 2 Hvordan er kredsens turneringer gået.

Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab.

Pkt. 4 Indkomne forslag.

Pkt. 5 Budget for den kommende sæson, herunder:

  • Turneringsafgift hold
  • Turneringsafgift IMP par
  • Husleje til spillestederne
  • Budget for IMP par
  • Diverse udgifter til bl.a.: turneringsleder hold, andre udgifter.

Pkt. 6 Turneringsudvalget konstituerer sig jf. § 3

Pkt. 7 Drøftelse af spillesteder for den nye sæson.

Pkt. 8 Eventuelt.

Forslag som ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde så betids at det kan sendes ud sammen med indkaldelsen til ordinært møde.

Ekstraordinært turneringsudvalgsmøde kan indkaldes af formanden eller mindst 3 medlemmer af turneringsudvalget, ved udsendelse af begrundet dagsorden, omhandlende de punkter der ønskes behandlet på det ekstraordinære møde. Dagsordenen udsendes mindst 3 uger før mødet.

Turneringsudvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af de tilsluttede distrikter er repræsenteret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 5 Ændring af bestemmelser.

Ændring af disse bestemmelser kræver at samtlige de tilsluttede distrikter stemmer for ændringerne.


§ 6 Udmeldelse.

Et hvert distrikt kan melde sig ud af kredssamarbejdet med mindst et års varsel. Udmeldelsen skal være de øvrige distrikter i hænde senest den 1. april og gælder tidligst fra næste sæsons afslutning.

Et udmeldt distrikt har ikke krav på kredsens formue eller del heraf.


§ 7 Opløsning.

Kredssamarbejdet ophører når antallet af distrikter er på 2, og formuen deles mellem de distrikter som var medlem i indtil 2 år tilbage.

Kredssamarbejdet kan kun opløses omgående ved fuld enighed mellem de tilsluttede distrikter, og efter, at opløsningen er vedtaget på de enkelte distrikters generalforsamling.


§ 8 Vedtagelse

Disse ændrede bestemmelser afløser alle tidligere bestemmelser og træder i kraft 1. september 2004. Rettet juni 2021.


Fyn

Jens Kjeldsen

Nordjylland

Kurt Als

Vestjylland

Poul Bo Madsen

Østjylland

Birgitte Engelbrecthsen

Sydjylland

Sus Vang

               

BridgeCentral, 29. september 2021