Spilleaftener

Torsdage kl. 18.30 til kl. ca. 22.30 - Kirkehuset, Adelgade 129, 4720 Præstø

Primo september - ultimo april


Mailkontakt og hjemmeside

Klubmail: sutsko.kirsebaervej@gmail.com eller måske bedre esveinbjoernsson@gmail.com


Hjemmesidewww.bridge.dk/2480Klubbestyrelse og Vedtægter

Klubbens bestyrelse 2017-2018

Formand: Mikkel Vass - Næstformand: Gerda Silke Holm  - Kasserer: Ulla Autrup - Sekretær Morten Autrup

Tu-leder og webmaster: Eivind Sveinbjørnsson - Suppleanter: Vacant og Vacant


Vedtægter for

Torsdagsklubben Præstø

 

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Torsdagsklubben Præstø

Klubben er hjemmehørende i Vordingborg kommune

Klubben er stiftet den 12. august 2010

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til spilleaftener om torsdagen for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

 

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Storstrøm, og er underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

 

Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

 

§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

                                                                                                                                          

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Torsdagsklubben Præstø        

 

Endeligt afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.

Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen,

dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

 

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.

I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

 


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.

Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen

 

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt / ved opslag / på hjemmesiden / ved annoncering med tre ugers varsel.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af næstformand (ulige år)
 9. Valg af kasserer (ulige år)
 10. Valg af sekretær (lige år)
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år)
 12. Valg af suppleanter
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant
 14. Evt. valg til distriktets generalforsamling
 15. Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

 

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en med ansvar for turneringsafvikling og klubbens bridgemateriel, og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og bestyrelsesmedlemmet med ansvar for turneringsafvikling og klubbens bridgemateriel vælges i lige år, mens kassereren, sekretæren og næstformanden er på valg i ulige år.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.

Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen

 

§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

 

§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.
 

§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000 eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

 

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 12. august 2010.

 

 

                      

                      Formand:    Mikkel Vass                           


Dirigent:     Christian Benzner

 

 Gældende Klubregler

Klubregler for Torsdagsklubben Præstø

Revideret 2013


”Bridge er jo kun et spil men ellers er det dødeligt alvor!”


Gerda Holm


§ 1. Spilletid


Klubbens spilleaften er torsdag.

Der startes på alle spilleaftener kl. 18.30  med mindre andet er meddelt. Det tilstræbes at være færdig kl. 22.30.

Tu-leder sørger for, at der alene spilles et antal spil som inkl. en rimelig kaffepause kan nås inden for en 4-timers klubaften.

Tiden for en spillerunde udregnes efter et gennemsnit på 7 minutter pr. spil eksklusiv tid til rundeskift.

Tu-leder sørger for at uret fungerer og kan uddelegere praktiske opgaver hermed.

Tu-lederen fastsætter regler/straf for overskridelser.


§ 2. Sæson og undervisning

Der kan højst være 5 borde på Kirsebærvej.

Sæsonen starter første torsdag i september måned og slutter sidste torsdag i april måned. Der spilles ikke i skolernes efterårsferie og vinterferie, samt de sidste uger i december. Ved sæsonstart fremlægger bestyrelsens turneringsansvarlige en turneringsplan for hvert halvår på hjemmesiden.

Der spilles ikke på helligdage.

Der tilstræbes undervisning med udgangspunkt i udvalgte spil og problemstillinger.

§ 3. Substitut

Hvis man er forhindret påhviler det først og fremmest en selv at skaffe en substitut.

Der lægges en liste med substitutter på hjemmesiden. Kan man ikke finde en substitut skal tu-lederen kontaktes senest kl.12 på spilledagen, men helst længe før. Afbud efter dette tidspunkt betragtes som udeblivelse - se § 4. Turneringslederen skal underrettes herom, inden spillet begynder.

 

§ 4. Justering af score ved substituering

Der gør ingen forskel om man selv eller klubben skaffer substitut/ter.

Parturnering:

Der justeres til middel, såfremt HELE parret er substitueret.

I alle andre tilfælde foretages ingen justering.

Holdturnering:

Der foretages ingen justering

Enkeltmandsturnering:

En totalscore for en omgang justeres til middel.De andre spilleres score påvirkes ikke af justering på grund af substituering.

 

§ 5. Mesterpoints og præmier


Fordeling af mesterpoints sker på grundlag af den opnåede score inden justering.

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre vedkommende har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene selv.

§ 6. Opløsning af ligestilling

Hvis 2 eller flere står lige i en par- eller enkeltmandsturnering, er resultatet af deres indbyrdes opgør afgørende.

For holdturnering følges DBfs regler. Hvis 2 hold står lige, er deres indbyrdes kamp afgørende. Hvis denne har været uafgjort, afgøres placeringen af differencen i IMP. For Monrad holdturnering gælder følgende regler ved ligestilling: Resultatet af holdenes indbyrdes kamp er gældende. Såfremt der stadig er ligestilling er det holdet med det højeste Bucholz tal der er bedst placeret. Såfremt holdene ikke har mødt hinanden og står med samme antal kamppoints er det Bucholz tallet der afgør placeringen.

§ 7. Materiale

Det forventes, at klubbens medlemmer behandler klubbens materiel skånsomt.

Medlemmerne kan frit drikke kaffe/the, hvor der efter aftenens spil forventes fælles hjælp med oprydningen.

Af hensyn til at undgå overdreven rengøring ved dårligt vejr henstilles til brug af sutsko!

§ 8. Etikette

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Uvenskab forbudt!

Ved sæsonstart udleveres folderen Etik og Etikette, som præciserer hvad medlemmerne forventer.

Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer.

Brug af stop og alert efter gældende regler.

Der må kun spilles efter systemer, der er i overensstemmelse med de gældende regler i DBf.                                                                                                                                               

Der er kun en kaffe- og rygepause.

Kaffe/the/øl/vand/brød mv. er ikke tilgængelig i spillelokalet før kaffe-/rygepausen. Rygning er ikke tilladt indenfor.                                                                                        

Der forventes kollektiv hjælp til op/nedbæring på spilleaftenerne.                                Der forventes kollektiv hjælp via månedsliste til at hjælpe med kaffe/the brygning ca. ½ time før spillestart.

Der forventes ro under spillene, idet uret 'styrer' runden.  Unødig snak minimeres også hvis man er hurtigere færdig i en runde.

Turneringslederen skal altid tilkaldes ved uregelmæssigheder, så de kan løses i overensstemmelse med lovene.

Turneringslederens afgørelse kan indankes for den samlede bestyrelse, hvis afgørelse eventuelt kan indankes for distriktet.

 

§ 9. Opslag

Medlemmerne vil ved opslag på hjemmesiden, i spillelokalet og ved e-mail blive underrettet om ændringer i spilletider, kampe med andre klubber, tilmelding til turneringer under DBf, osv.5. maj 2013

Bestyrelsen
beretning 2013

Torsdagsklubben Præstø


Formandens beretning for sæson 2012/13 til generalforsamlingen 25. april 2013.


1. Endnu et år er gået. Vores tredje år har været et godt, særdeles velspillet og roligt år.

Takket være en dygtig bestyrelse og tu-leder har det som altid været let at være formand al den stund alle vigtige opgaver for klubben er blevet varetaget med stor fleksibilitet og kyndighed bistået af alle klubbens medlemmer. Dertil kommer, at de frivillige bidrag fra alle har sørget for et kammeratligt og sjovt og ekstraordinært kulinarisk samvær.


Som der står i vores klubregler: Uvenskab er forbudt, har alle medlemmer udvist god kammeratlig opførsel til gengæld er lydniveauet i visse perioder højere end i en maskinhal på Burmeister og Wain. Dette har været forsøgt løst med faste kaffe/kage pauser; i starten med klar bedring, men efterhånden igen med vanskeligheder ift. de medlemmer, som ikke kan skrue ned for høreapparaterne.

Balancen mellem at have det hyggeligt og seriøs koncentration er hårfin og jeg må kraftigt henstille til, at man er stille ikke bare undervejs i spillene, men især hvis man er blevet lidt tidligere færdig i en runde ift. de andre borde. Dertil kommer at vi nok skal overveje en ordning, hvor man så vidt muligt kun henter kaffe/te mv. i de anviste pauser, og evt. ikke stiller noget frem før første pause. Lad os diskutere det om lidt.


Der skal trods dette dog lyde en varm tak til alle for den hjertelige stemning der er i denne bridgeklub. For at blive i det lidt specielle er vi formentlig også den eneste klub i landet, hvor der nu er adgang til opskrifter på hjemmesiden. Det er derudover en oplevelse at se medlemmerne give hinanden knus, påpasseligt iføre sig sine sutsko (og være ydmygt flove hvis de er blevet glemt!), og tolerere og klappe 2 venlige labradorer. Juleænderne var jo igen overdådige selv om det ikke var Mortens aften - her tænkes vi naturligvis især på Morten Autrup!


2. Bestyrelsen har i det forgangne år været i kontakt på mail. Merete har ikke bare været suppleant for bestyrelsen, men også forsynet os alle med udsøgt brød, hvilket jeg vil benytte lejligheden til at takke for. Bestyrelsens indstiller derfor at Merete genvælges som suppleant og hun modtager genvalg. Asbjørn modtager i den forbindelse også genvalg som suppleant til bestyrelsen.


3. Vi er i dag 24 spillende medlemmer og har 1 passivt medlem. På visse spilledage har vi derfor været 6 borde. Vi har haft den glæde at Søren og Jørgen har beriget os med deres selskab efter jul. Dertil kommer Inge og Ole, som vi har haft fornøjelsen af at lære at kende allerede sidste år. At I også spiller tidligere om torsdagen gør så, at det bliver for meget i fremtiden. Men vi vil se frem til at kunne ringe til jer som 1. substitutter. Endnu en speciel tak til Asbjørn, vores allesammens junior, som nu er faldet godt til hos papa Elver. Og vi er igen stolte over, at du allerede har scoret dig ind på 1* Klubmesterniveau.

Udover at have fået nyt knæ har Jørgen også fået en ny makker Henning, som vi har været glade for at have iblandt os. Forleden åbnede Henning som den første med 7 ru, pas pas pas vundet 13 stik. Hvilke medlemmer vi dog har i denne klub! Desværre spiller Henning ikke i næste sæson, så Jørgen er på jagt efter en ny makker.


4. Kommunikationen i klubben er udover den venlige tone foregået næsten problemfrit ikke mindst via vores hjemmeside, hvor der skal lyde en stor tak til webmaster Eivind. Vi skal huske at være påpasselige, så turneringslederen altid er orienteret om evt. fravær. Han understreger, at man altid skal have været i direkte kontakt eller have fået et svar fra ham, og det er vist gået rigtigt godt.


Og når vi er ved turneringsledelsen skal der lyde endnu en stor tak til Eivind for varetagelsen af dette vigtige arbejde. Vi har afprøvet flere former for turneringer i løbet af året - ikke mindst IMPs across the field, og næsten alle har prøvet at vinde, hvilket falder godt i tråd med klubbens motto: ”Bridge er jo kun et spil men ellers er det dødeligt alvor”.


Asbjørn har været på kursus hos Eivind i BridgeMaten, og klaret ærterne til UG de enkelte gange, hvor Eivind har haft forfald. Også indkøb og uddeling af præmier foregår uden gråd og tænders gnidsel og i overensstemmelse med klubreglerne, og spændende bliver, det hvordan det er gået med klubbens samlede vægt. Jeg må således erindre om, at skulle man ikke have taget på, skal man indstille til bestyrelsen, om man kan undgå eksklusion i næste sæson!


5. Vi er stadig Fakse bridgeklub stor tak skyldig for lånet af de 6 borde. Vi slider dem videre og Irene har haft en føler ude mhp. en evt. venskabskamp med dem inden sæsonen startede. Det blev dog ikke til noget men måske en anden gang.

Vi har ikke store udgifter ift. spillemateriel. Dette skyldes vi låner kort og meldekasser hos Bridgerejser, som vi også er stor tak skyldig, ligesom vi får lagt edb-givne kort uden beregning hos Præstø Bridge Klub, som vi er meget taknemlige for. Det er først og fremmest Axel Bo Jensen og formand Benny som har hjulpet os med det - en stor tak til dem.


De anskaffede 6 BridgeMates tilbagebetales planmæssigt over 4 år uden kontingentforøgelse, hvilket er indarbejdet i årets regnskab.


6. De praktiske forhold er som alle ved blevet varetaget af vores kaffe/the/chokolade/karamel/ølkage/almindelig kage og enestående æblekage-dame: Gerda.

Trofast er hun hver torsdag ankommet før kl.18 og har lavet utallige hektoliter kaffe og the, selv om vi alle efter bedste evne har hjulpet til ved en månedlig ekstravagt blandt medlemmerne. Tak for dette. Der er hængt en ny liste op mhp. næste sæson.

Til kaffe-brygningen har Hanne været så smart at få fingrene i en defekt forsendelse, som ellers skulle have været sendt retur. Kaffebrygningen går hurtigere end nogensinde og TAK for dette fantastiske scoop. Juleænderne, æblekagerne, wienerbrødene, de andre brød, buffeten i anledningen af Ebbas og Lisbeths fødselsdage er det jo bare at sige: Torsdagklubben bridge med vægt i! 

Op- og nedbæring, opvask, oprydning og opbyggelig stemning gennem lækre desserter og hjemmebag kan der ikke takkes nok for. Men som sagt, vi skal være mere disciplinerede ift. støjniveauet og snart diskutere hvor meget kaffeklub vi skal være.


I fremtiden, dvs. fra næste sæson, skal vi aflaste Gerda, hvis vi vil fortsætte med at have så meget kage. 1 gang om måneden vil hun gerne stå for det, men vi må finde en løsning, hvor andre som har lyst og tid kan byde ind konkrete faste forslag modtages med glæde så vi ikke får for mange kager på en gang!

Som kærkommen og - sidst ankommen - til torsdagenes kulinariske glæder skal der igen lyde en stor tak til Anne Merete. Foruden de famøse brød så støtte og madlavning til klubbens generalforsamling. For rimelige udgifter nyder vi hendes gastronomi og håber vi kan trække på denne goodwill i fremtiden. Og for den herlige dessert til dagen stor tak til Irene.


7. Rengøring af lokalet håber jeg I stadig har været tilfredse med. Mette som oftest har støvsuget og vasket gulv, vil nok gerne fortsætte.


8. Kontakter til distriktet har været varetaget af Irene. Jeg har sjældent tid til at deltage; Inge er jo til stede i år, men vi skal diskutere hvordan det skal foregå i fremtiden. Klubbens lokalesituation har været diskuteret. Vi har ansøgt Vordingborg kommune om at være i Kirkehuset torsdag aften, men Præstø Bridgeklub har undervisning i lokalet torsdag aften og spiller der 5 gange per sæson. Vi er skrevet op til at komme i betragtning i et nyt lokale i det nybyggede Ældrecenter, som vi jo ikke ved, hvornår er endeligt færdigt. I næste sæson bliver vi nok her.


Vi har også søgt om at blive - og er lige blevet - godkendt af Vordingborg kommune som folkeoplysende forening, hvilket giver mulighed for at ansøge ekstra økonomisk tilskud, hvad vi så har påtænkt at gøre.


9. Klubben har igen opnået fine resultater i løbet af 2012/13.

Kæmpe tillykke til Gerda's hold, med moster Ebba. De tog DM-bronzemedaljer i 1. division for damer.

Gerda og Eivind blev nummer 2 ved distriktets åben par i december måned, Bente blev nummer 4 sammen med Poul Larsen og stillede op for Næstved.

I distriktsfinalen for Klubhold var 5 spillere på et rent "Torsdagsklub" hold. Yderligere 8 medlemmer stillede op, men for andre klubber. Klar til DM-finale i oktober er: Eivind Nr. 1, Jørgen Christiasen Nr. 2, Ebba Nr. 3, Inge og Ole Nr. 4, Anne Merete, Jess og Søren Nr. 6 og Irene, Lisbeth, Asbjørn, Christian og Elver Nr. 7. Hver 3. deltager i turneringen var medlem i Torsdagsklubben!


I seniorrækken blev Gerda og Ebba nr. 2 og Inge og Ole nr. 6. Begge par kvalificerede til DM i Vingsted til sommer. Eivind og Jess var i "det slagne felt". Hanne og Lisbeth kom middel i den ikke-kvalificerende række.


Inge kvalificerede sig til DM-finalen i damepar ved en flot 2. plads. Ebba og Gerdas fine række af distriktsmesterskaber blev dermed brudt. De blev nummer 4 og må nøjes med at være 1. reservepar til Vingsted.


Irene, Asbjørn, Christian og Elver sluttede på 3. plads i distriktshold ud af 8 hold i sæson 2012/2013. Christian og Irene blev næstbedste par i multien.


Ved den nys afviklede distrikt-mixed -finale blev Inge og Ole nr. 1. Selv om de stillede op for Næstved er vi meget stolte. Og stort tillykke også til Gerda og Eivind som blev nr. 2. Gerda kommer til at skulle spille med i alle finaler i Vingsted i år! Irene og Asbjørn fik en flot 8. plads, Anne Merete og Søren blev nr. 9 Jess blev nr. 10. Elver spillede i B-rækken og blev nr. 8.


Rigtigt held og lykke til alle som skal spille i Vingsted 2013.


10. Vi har i november 2012 spillet venskabsturnering med Præstø Bridgeklub. Vi stillede med 3 hold og alle blev gennembanket! Der er ligesom revanche i luften, men alle havde en dejlig dag og der blev disket op med den lækreste frokost i det smukke Kirkerum. Tak til Præstø Bridge Klub.

Jeg har haft kontakt med formand Benny Jakobsen om at fortsætte den gode tradition og vi har aftalt at spille ny venskabskamp med os som værter søndag den 27. oktober 2013 fra klokken 10 med frokost. Måske kan vi igen være i Kirkerummet og derfor være flere end 3 hold. Noter datoen.

10. Der er indkommet forslag fra Christian om anskaffelse af et professionelt turneringsur. Det koster flere tusinde kroner. Christian og Ebba har begge også ønsket at vi diskuterer, hvordan vi bevarer klubbens gode stemning uden at det ødelægger seriøsiteten.


11. Vi skal også om lidt høre om regnskabet, men en stor tak til Ulla for varetagelsen af denne vigtige opgave. Vi venter igen spændt på at høre om vi har spist klubben ud af huset. Selv om Jørgen har været indlagt har han passet sit revisorjob også en stor tak for dette.


12. Sluttelig vil jeg, som det fremgår af dagsordenen, nævne at næstformand og kasserer er på valg og modtager genvalg.

25. april 2013

Mikkel Vass


Referat 2013

TORSDAGSKLUBBEN PRÆSTØ


Referat af generalforsamling

torsdag den 25. april 2013. 1. Valg af dirigent og referent

HH blev valgt som dirigent og Irene som referent.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Mikkel aflagde beretning for det forløbne år. Ebba havde bemærkninger til beretningen. Se under pkt. 6.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab

Ulla fremlagde regnskabet som blev godkendt af generalforsamlingen

 1. Godkendelse af budget

Udgik

 1. Fastsættelses af kontingent

Kontingentet er uforandret 700 kr.

 1. Indkomne forslag

Nordeafonden kan evt. søges til indkøb af et sådan.

Bestyrelsen fremkommer med et forslag til hvordan kaffe/kage-pausen arrangeres så unødige forstyrrelser kan undgås. Forslaget fremlægges på første spilleaften i den nye sæson og på hjemmesiden.

 1. Valg af næstformand

Christian blev genvalgt

 1. Valg af kasserer

Ulla blev genvalgt

 1. Valg af suppleanter

Anne Merete og Asbjørn blev valgt i nævnte rækkefølge

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Poulsen blev valgt. Suppleant blev HH

 1. Valg til distriktets generalforsamling

De af klubbens medlemmer som har lyst deltager i distriktsgeneralforsamlingen.

 1. Eventuelt

Venskabskamp mod Bridgeklubben Præstø den 27. oktober 2013 kl. 10.

Bestyrelsen skal se på hvordan indkomne forslag fremover skal behandles.


Dirigent

HH JohansenReferat + beretning 2014-15


BridgeCentral, 18. maj 2018